ПО Кундєєва - Прогнозування типу новацій в інноваційній діяльності м'ясопереробних підприємств україни - страница 1

Страницы:
1 

УДК 338.27/ 637.51

ПО. КУНДЄЄВА

Національний університет харчових технологій

ПРОГНОЗУВАННЯ ТИПУ НОВАЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

Розглянута методика прогнозування типу новацій у інноваційній діяльності м 'ясопереробних підприємств, встановлено відповідність між типом новацій, напрямами інноваційної діяльності та можливими варіантам, а також визначена відповідність між стратегічними групами («персонажами» матриці БКГ) та варіантами ринкового розвитку.

 

Одним із найважливіших завдань економіки України є всебічно обґрунтована та практично забезпечена політика інноваційного розвитку. Створення конкурентоспроможного промислового комплексу, здатного в умовах інтеграції та глобалізації розв'язати основні соціально-економічні завдання, зумовило розробку Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки, яка розвиває основні положення Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, уточнює і доповнює їх з урахуванням нових вимог сучасності і викликів щодо змін, на які Україна повинна мати адекватні відповіді. Результатом реалізації Стратегії має стати утвердження в Україні інноваційної моделі її економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного сталого розвитку і підвищення добробуту громадян. Для м'ясної промисловості пріоритетною є, крім того, підтримка конкурентоспроможності продукції, подальша диверсифікація виробництва, впровадження сертифікованих за європейськими стандартами технологій.

Аналіз науково-теоретичних надбань свідчить про те, що вирішення таких завдань у м'ясній промисловості можливе за умови зваженого підходу до організації інноваційного процесу та забезпечення його виконання. Невизначеність інноваційного розвитку ставить суб'єктів господарювання перед необхідністю своєчасного прогнозування інноваційного процесу, оцінки можливих втрат, передбачення та застосування відповідних корегуючих дій. Але практична реалізація вищезазначеного ще недостатньо висвітлена у сучасній економічній науці. Саме тому нами обрано за мету дослідження обґрунтування доцільності впровадження новацій процесового та продуктового типів у інноваційної діяльності м'ясопереробних підприємств.

Організація інноваційного процесу в діяльності підприємств починається з визначення того, яку позицію на ринку воно збирається зайняти в результаті здійснення інноваційної діяльності. Ринкова позиція підприємства залежить від попиту на вироблену ним продукцію та рівня конкуренції на даному ринку. Вона визначається за рахунок оцінки продуктового (асортиментного) портфелю м'ясопереробного підприємства. Комбінація стратегічних груп асортиментного портфелю м'ясопереробного підприємства визначає не тільки його конкурентну позицію. Ця комбінація також вказує траєкторію інноваційного розвитку, типологія якої проведена Р. Фатхутдиновим. Ним визначені такі траєкторії розвитку як: «траєкторія новатора», «траєкторія послідовника», «траєкторія невдачі», «траєкторія перманентної посередності» [, с. 205]. Таким чином, сполучення певної ринкової позиції з відповідною траєкторією інноваційного розвитку і визначають інноваційну позицію м'ясопереробного підприємства на ринку.

Для детального аналізу інноваційної позиції підприємства та перспектив її поліпшення ми скористалися існуючим набором інструментів портфельного аналізу. На думку багатьох вчених (Баранчеєв В., Ілляшенко С., Голубков Є., Томпсон А., Стрікленд А.), для проведення даного аналізу слід використовувати матриці: БКГ, МакКінзі, Портера на інших як інструментарій портфельного аналізу [; ; ; ]. Виходячи з аналізу вище вказаних матриць, ми визначились на оцінці інноваційних позицій підприємств на ринку ковбасних виробів за допомогою матриці БКГ, яка дає можливість оцінитипродуктову позицію за двома параметрами: відносною ринковою часткою, що характеризує міцність даної позиції на ринку та темпом зростання ринку, що характеризує її привабливість. Це дозволило у режимі реального часу визначити:

- розміри окремих сегментів та їх зміни у асортиментному портфелі підприємства;

- варіанти ринкового розвитку підприємства у відповідності зі структурою його асортиментного портфелю;

-   напрями інноваційної діяльності м'ясопереробного підприємства - надання переваги впровадженню нового обладнання чи розробці нового продукту у відповідності до коливань часток стратегічних груп ковбасних виробів у асортиментному портфелі: «важких дітей», «зірок», «собак», «птиць додо», «дійних корів» та «бойових коней».

Тому наступним етапом здійснення прогнозування типу новацій у інноваційній діяльності підприємства є встановлення зв'язку між варіантами можливого ринкового розвитку м'ясопереробного підприємства та напрямами його інноваційної' діяльності. На основі аналізу наукової літератури нами запропоновані альтернативні напрями інноваційної діяльності у відповідності до варіантів ринкового розвитку м'ясопереробних підприємств [; ; ].

Виходячи з того, що на підприємстві може бути здійснено впровадження новації як процесової (введення нових елементів у виробничі процеси), так і продуктової (створення нового продукту або послуги з метою задоволення певної потреби на ринку), ми пропонуємо наступну відповідність між типом новацій, напрямами інноваційної діяльності та можливими варіантами ринкового розвитку (табл. 1).

Таблиця 1

Продовження табл.. 1Альтернативні напрями інноваційної діяльності для можливих варіантів ринкового розвитку

1


2


З


4

Диверсифікація


Маркетингові дослідження ринку
(дослідження специфіки запитів на
різних сегментах ринку з метою
виходу на них з різними
модифікаціями товарів), розробка
нових товарів, реформування
системи збуту та стимулювання
збуту_____________________

Зростання обсягів збуту внаслідок збільшення кількості нових споживачів за рахунок диференціації товару


Продуктова новаціямаркетингові дослідження, які
спрямовані на безупинний пошук
ніш ринку, часткову переорієнтацію
виробництва, стимулювання збуту
нових товарів______________

Збільшення доходу за рахунок використання цінової стратегії «зняття вершків»

Джерело: складено автором на основі [; ; ].

Підприємства, виходячи з обмеженості фінансових ресурсів (недостатньої кількості власних коштів та обмеженим доступом до кредитів), повинні реалізовувати напрями інноваційної діяльності у відповідності до прогнозного визначення інноваційної позиції. Тому наступним етапом у обґрунтуванні типу новацій є визначення відповідності стратегічних груп (сегментів ковбасних виробів) можливим варіантам ринкового розвитку та відповідної новації.

Так, проведені теоретичні узагальнення з даного питання, надали можливість встановити наступну відповідність між стратегічними групами («персонажами» матриці БКГ, характерні риси яких загальновідомі) та варіантом ринкового розвитку.

Варіант ринкового розвитку - глибоке впровадження на ринок (розширення обсягу реалізації товару без зміни самого товару за рахунок зниження ціни і підвищення результативності реклами) є найбільш доцільним для таких стратегічних груп як «собаки» та «дійні корови» для ринку, що має перспективи росту.

Для сталого ринку вказаний в Аналіз структури стрт-тегічіотї |сих стратегічних груп, як «бойові коні» та «птиці

ринку (пошук нових споживачів для існуючого товару) ми пов'язуємо з «зірками». Варіант ринкового розвитку - розробка нового товару (пропозиція нового

кЖе бути здійснений для стратегічної групи «важкі діти» Варіант

ринках)

груп асортимен-тногоортфелю
додо».                                   підприємства (інноваційна

_    . позиція)

Варіант ринкового роз

[вибору нов^'ім[ах\д

сті до певної окремого

 

товару споживачам на існуючих ринках) може бути здійснений для стратегічної групи «важкі діти».
ринкового розвитку - диверсифЩація виробництва і збут (пропозиція нових товарів на нових
доцільний для стратегічних груп «важкі діти» та «зірки».
Мах\у                         \    мах, \аз ^запроп

 

підприємств /а'шпрям у інноваційної діяль юсті, що пред.  в-лено на рис. 1.

такГ^        ні            так       ні                                     ні                -і        ні її

Тзаріант ринц) рого розв итку м'яс рпереробногак підприємству було визначмо на основ^формулиу асо

портфелі п

ємства, %;

иємства, %; підприємства, %;

Оберунтування варіантів іннов аційного завтания

Розробка нового товару

Маркетинг

ові дослі­дження

стратегічної групи «птиці додо       '        н™ому пор       і       ємства, %.

Впроваджен ня нової технології

 

Вибір новацій


(1)

 

Процесова


Продуктова

Рис. 1. Алгоритм обґрунтування вибору типу мішанії

Виходячи із запропонованої вище відповідності варіантів ринкового розвитку напрямам інноваційної діяльності, а також відповідності типам новації і стратегічних груп, керівництво підприємства в змозі обґрунтувати тип новацій у відповідності до стратегічних цілей. Тобто розроблений алгоритм вибору новації дозволяє м'ясопереробним підприємствам розробляти інноваційну політику. Особливо актуальним в умовах розгортання конкуренції є вибір перспективного ринкового сегменту з метою впровадження відповідної новації, а методи реалізації цього вибору є перспективою подальших наукових досліджень

Список використаної літератури

1.                   Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф: [пер. с англ. под ред. Л.И. Евенко].- М. : Экономика, 1989. - 519 с.

2.                   Баранчеев В.П. Стратегический и инновационный менеджмент: основные матрицы : [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.innovatika.net/matan.ppt.

3.                      Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Е.П.Голубков. - М. : Издательство «Дело и Сервис», 2005. - 544 с.

4.                    Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : проблеми, концепції, методи : [навчальний посібник]. / С. М. Ілляшенко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 200З. - 278 с.

5.                    Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: [учебник для вузов]. / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд: [пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой]. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

6.                    Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: [учебник] / Р.А. Фатхутдинов. - [8-е изд., испр. и доп.]. - М. : Дело, 2007. - 448 с.

Страницы:
1 


Похожие статьи

ПО Кундєєва - Прогнозування типу новацій в інноваційній діяльності м'ясопереробних підприємств україни