О Є Фондорко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни науково-дослідна робота студентів-архітекторів - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Є. ФОНДОРКО

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-АРХІТЕКТОРІВ»

(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 - «Архітектура» спеціальності 6.120100 - «Містобудування»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - ХНАМГ - 2009

Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота студентів-архітекторів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 - «Архітектура» спеціальності 6.120100 -«Містобудування») /Укл. Фондорко О.Є.- Харків: ХНАМГ, 2009. - 12 с.

 

 

 

 

Рецензент: зав. каф., канд. мистецтвознавства, доцент О.С.Соловйова

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано кафедрою архітектурного моніторингу міського середовища, протокол № 5 від 8.12. 2008 р.

ЗМІСТ

1.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ....................................................................... 4

1.1.    Мета, предмет та місце дисципліни...................................................................................... 4

1.2.    Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни............................................................................ 4

1.3.    Освітньо-кваліфікаційні вимоги........................................................................................... 5

1.4.    Рекомендована основна навчальна література.................................................................... 6

1.5.    Анотації програми навчальної дисципліни......................................................................... 6

 

 

2.  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ...................................................... 8

2.1.     Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями

та видами навчальної роботи....................................................................................................... 8

2.2.     Зміст дисципліни.................................................................................................................. 8

2.3.     Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми
навчальної роботи студента
........................................................................................................ 9

2.4.     Лекційний курс (денне навчання)...................................................................................... 9

2.5.     Практичні заняття (денне навчання)................................................................................... 9

2.6.     Самостійна навчальна робота студента............................................................................. 10

2.7.     Засоби контролю та структура залікового кредиту......................................................... 10

2.8.     Інформаційно-методичне забезпечення............................................................................ 11

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни

Мета курсу - розвинути наукове мислення студентів і дати змогу зробити самостійне дослідження з проблеми, що повстала перед студентом під час науково-дослідної навчальної практики.

Серед завдань курсу визначені такі:

-                          ознайомити студентів з основними термінологічними поняттям у сфері наукової діяльності задля формування термінологічного апарату;

-                          пояснити принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження;

-                          висвітлити поширені методи проведення наукових досліджень з урахуванням поділу наук на соціально-економічні й гуманітарні та природничо-технічні;

-                          навести приклади проведення наукових досліджень у сфері архітектурної композиції та реалізації їх висновків у проектних рішеннях.

Предмет вивчення у дисципліні - принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження.

Теорія і критика сучасної архітектури
Теорія гри в архітектурі
__________________

Теорія систем в архітектурі

 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. Основи наукових досліджень (3/48)

 

ЗМ 1.1. Принципи організації діяльності по проведенню наукового

дослідження

Навчальні елементи Формування термінологічного апарату Наукове пізнання

Науковий пошук та обґрунтування його результатів Методи та критерії наукового пізнання

 

ЗМ 1.2. Гуманітарні методи дослідження Навчальні елементи Ідеалізація та абстрагування Розуміння

Науково-дослідна робота студентів. Приклади.

 

ЗМ 1.3. Загальнотеоретична частина науково-дослідної роботи Навчальні елементи Визначення проблеми. Обґрунтування її актуальності. Визначення методології і методики дослідження, мети, завдань та границь роботи.

Аналіз вивченості проблеми.

Образно-графічне вираження проблемної ситуації.

 

ЗМ 1.4. Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання висновків Навчальні елементи Підбір об'єктів дослідження. Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання висновків. Побудова графічної моделі.

 

 

 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

.Вміння (за рівнями сформованості)

та знання

 

 

Знати принципи проведенння наукового дослідження

Сфери діяльності

(виробнича, соціально-виробнича, соціально-побутова)

 

Наукова, виробнича

Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська,

________ технічна, інші)_______

проектувальна, організаційна, управлінська

Знати методи і методики, критерії наукових досліджень Вміти

- оцінити, визначити, вивчити і вирішити проблемну ситуацію

1.4. Рекомендована основна навчальна література

1.    Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре /Под общ. ред. д-ра архит. С.А.Шубович. -Харьков: ХНАГХ, 2005. - 311 с.

2.    Плаксій О.Є. Методичні вказівки до вивчення курсу „Основи наукових досліджень" - Харків: ХДАМГ, 2003. - 24 с. . .

3.    Рузавин Г.И. Методология научного исследования.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999,-317с.

4.    Шубович С.О., Фондорко О.Є., Панова Л.П., Коптева Г.Л., Жмурко Ю.В. Основи і методи архітектурного проектування. Конспект лекцій для студ. Денної форми навчання напряму 1201 "Архітектура". - Харків: ХНАМС, 2005. - 93 с.

 

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни

 

Мета курсу - розвинути наукове мислення студентів і дати змогу зробити самостійне дослідження з проблеми, що повстала перед студентом під час науково-дослідної навчальної практики.

Серед задач курсу визначені такі:

-                          ознайомити студентів з основними термінологічними поняттям у сфері наукової діяльності задля формування термінологічного апарату;

-                          пояснити принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження;

-                          висвітлити поширені методи проведення наукових досліджень з урахуванням поділу наук на соціально-економічні й гуманітарні та природничо-технічні;

-                          навести приклади проведення наукових досліджень у сфері архітектурної композиції та реалізації їх висновків у проектних рішеннях.

Предмет вивчення у дисципліні - принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження.

 

Модуль 1. Основи наукових досліджень

ЗМ 1.1. Принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження ЗМ 1.2. Гуманітарні методи дослідження.

ЗМ 1.3. Загальнотеоретична частина науково-дослідної роботи ЗМ 1.4. Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання висновків.

 

Аннотация программы учебной дисциплины

 

Цель курса - развить научное мышление студентов и предоставить возможность   выполнить    самостоятельное   исследование   по проблеме,возникшей перед студентом в ходе научно-исследовательской учебной практики.

Среди задач курса определены следующие:

-                          ознакомить студентов с основными терминологическими понятиями в сфере научной деятельности с целью формирования терминологического аппарата;

-                          объяснить принципы организации деятельности по проведению научного исследования;

-                          осветить распространенные методы проведения научного исследования с учетом деления наук на социально-экономические, гуманитарные, естественно-технические;

-                          привести примеры проведения научных исследований в сфере архитектурной композиции и реализации их выводов в проектных решениях.

Предмет   изучения   в   дисциплине      -   принципы организации деятельности по проведению научного исследования.

 

Модуль 1. Основы научных исследований

СМ 1.1 Принципы организации деятельности по проведению научного исследования.

СМ 1.2 Гуманитарные методы исследования

СМ 1.3 Общетеоретическая часть научно - исследовательской работы СМ 1.4 Анализ объектов исследования. Формулирование выводов.

 

 

Annotation of the program of educational discipline

 

Purpose of the special course - to develop scientific way of thinking of students and to allow them to do own research the problem under consideration.

Tasks of course - to explain a student the main science conceptions and stages of realization of scientific research; to highlight methods and research methods, conducting of experimental data (model researches and analysis of world experience) analysis and treatment of results of research; to give knowledge's about scientific research in architecture composition and improving of conclusions in design solutions.

 

Module 1. Base of scientific researches

ZM 1.1. Main science conceptions and stages of realization of scientific research;

ZM 1.2. Humanity methods of research

ZM 1.3. Theoretical part of scientific research

ZM 1.4. Researching objects analysis. Conclusions formula.


2.2. Зміст дисципліни

Модуль 1. Основи наукових досліджень (3/108)

 

ЗМ 1.1. Принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження (0,5/18 )

Навчальні елементи

Поняття

Наукове пізнання

Науковий пошук та обгрунтування його результатів Методи та критерії наукового пізнання

 

ЗМ 1.2. Гуманітарні методи дослідження (0,5/18 )

Навчальні елементи Ідеалізація та абстрагування Розуміння

Науково-дослідна робота студентів. Приклади.

 

ЗМ 1.3. Загальнотеоретична частина науково-дослідної роботи (1/36 )

Навчальні елементи Визначення проблеми. Обґрунтування її актуальності. Визначення методології і методики дослідження, мети, завдань та границь роботи. Аналіз вивченості проблеми.

Образно-графічне вираження проблемної ситуації.

 

ЗМ 1.4. Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання висновків (1/36) Навчальні елементи


Підбір об'єктів дослідження. Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання висновків. Побудова графічної моделі.

2.6. Самостійна навчальна робота студента

Виконання аналітичних таблиць і пояснювальної записки

Модуль 1 (60 год.)

Збирання даних: аналіз натурних досліджень (2) Збирання даних: робота з літературою (4)

Визначення методології і методики дослідження, мети, завдань та границь роботи. (2)

Образно-графічне вираження проблемної ситуації: ескізування (4)

Підбір об'єктів дослідження: робота з літературою (4)

Аналіз об'єктів дослідження (4)

Формулювання висновків (4)

Побудова графічної моделі: ескізування (8)

Виконання структурних схем (10)

Робота з літературою (8)


Виконання пояснювальної записки (10)


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота студентів-архітекторів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 - «Архітектура» спеціальності 6.120100 -«Містобудування»).

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:    Олена Євгенівна Фондорко

 

 

 

 

Коректор: С.П.Цигичко Комп'ютерна верстка: Г.Л. Коптєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2009, поз. 978 Р_______________________________________________________

Підп. до друку 12.10.2009 р.    Формат 60 х 84 1/16                              Папір офісний.

Друк на ризографі                               Умовн.- друк.арк. 0,9        Обл.- вид арк. 1,2

Зам.№ 5132                                          Тираж 10 прим.

 

61002, Харків, ХНАМГ, вул.Революції, 12 Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

 

61002, Харків, вул.Революції, 12

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Є Фондорко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни науково-дослідна робота студентів-архітекторів