Г І Коба - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни метрологія і стандартизація - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.І. Коба

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ»

 

 

для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки

0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - ХНАМГ - 2009

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ» для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядку­вання», спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології». Укл.: Г.І. Коба - Х.: ХНАМГ, 2009. - 16 с.

 

 

 

 

 

Укладач: Г.І. Коба

 

 

 

 

 

 

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організа­ції навчального процесу.

 

 

 

 

 

Рецензент: к.т.н., професор В.Д. Шипулін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано кафедрою Геоінформаційних систем і геодезії протокол № 3 від 18 листопада 2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Г.І. Коба, ХНАМГ, 2009

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП                                                                                                                                     4

1.     ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                                                                   5

1.1.              Мета, предмет та місце дисципліни                                                                         5

1.2.              Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни                                                                5

1.3.              Освітньо-кваліфікаційні вимоги                                                                               6

1.4.              Рекомендована основна навчальна література                                                       7

1.5.              Анотації програми навчальної дисципліни                                                            7

2.     РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                                                  9

2.1.              Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та
видами навчальної роботи                                                                                        9

2.2.              Зміст дисципліни                                                                                                        9

2.3.              Розподіл часу за модулями і змістовими модулями

та форми навчальної роботи студента                                                                     9

2.4.              Лекційний курс                                                                                                          10

2.5.              Практичні заняття                                                                                                      12

2.6.              Самостійна навчальна робота студентів                                                                  13

2.7.              Засоби контролю та структура залікового кредиту                                                14

2.8.              Інформаційно-методичне забезпечення                                                                   15

ВСТУП

 

 

«Метрологія і стандартизація» є однією з нормативних дисциплін профе­сійного спрямування підготовки бакалаврів напрямів 0709 «Геодезія, картогра­фія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології».

Під час вивчення дисципліни студенти отримують необхідні знання основ­них положень та визначень у сфері метрології та стандартизації, міжнародних одиниць вимірювань фізичних величин та їх похідних, що використовуються при геодезичних вимірюваннях, про установлений порядок передачі одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювань, про основні прин­ципи державної політики у сфері стандартизації та метрології, про виконання метрологічної експертизи конструкторської та технологічної документацій, вміння визначити допуски на основні дефекти елементів будівельних констру­кцій при їх виготовленні та монтажі.

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни

Основною метою вивчення є формування у майбутніх спеціалістів в галузі геоінформаційних систем та технологій знань основних положень та визначень у сфері метрології та стандартизації, прийнятих в Україні, міжнародних одиниць ви­мірювання фізичних величин та їх похідних, про установлені правила передач оди­ниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювань; мати загальну уя­ву про державну та міжнародну метрологію та стандартизацію, їх діяльність, нор­мативну базу та їх зв'язок в комплексному управлінні якістю продукції. Вміти роз­раховувати точність геометричних параметрів будівельних конструкцій.

У результаті вивчення дисципліни фахівець зобов'язаний більш кваліфіко­вано і ефективно використовувати стандартизацію державного метрологічного забезпечення з єдності і потрібної точності вимірювань при розкритті невідпові­дності результатів вимірювань стандарту, розв'язувати задачі підвищення їх точ­ності орієнтуватися в рішеннях Держстандарту і міжнародних організацій з пи­тань метрології і стандартизації на сучасному рівні, розраховувати допуски на виготовлення, розбивні роботи та монтаж елементів будівельних конструкцій.


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців пред­ставлено в табл. 1.1.

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП) Модуль 1. Метрологія і стандартизація (2/72)

Змістовний модуль (ЗМ) 1.1. Державна система стандартизації (основи стандартизації)

1. Основні терміни та визначення.

2. Категорії та види стандартів.

3. Позначення стандартів і нормативних документів..

4. Нормо-контроль технічної документації.

5. Міжнародні організації зі стандартизації (ISO, SEC).

Змістовний модуль (ЗМ) 1.2. Метрологія в системі стандартизації (основи метрології). 1. Метрологічне забезпечення. Єдність, точність вимірів.

5

2.      Фізичні величини та їх одиниці. Еталони.

3.      Структура та функції метрологічної служби України. Міжнародне співро­бітництво.

Змістовний модуль (ЗМ) 1.3. Допуски в будівництві.

1.      Допуски в будівництві.

2.      Розрахунок точності геометричних параметрів будівельних конструкцій.

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги галузевого стандарту Освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 6.070900 «Геоі-нформаційні системи і технології» щодо дисципліни «Метрологія і стандарти­зація» наведено в табл. 1.2.

1.4. Рекомендована основна навчальна література

1.      Бичківський Р.В. Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартиза­ція, управління якістю і сертифікація: Підручник / Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. - Львів: Видавництво національного уні­верситету «Львівська політехніка», 2004, - 560 с.

2.      Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандар­тизація: Навч. посібник - К.: Знання, 2005 - 242 с.

3.      Закон України про метрологію та метрологічну діяльність. - Львів: Ле-онорм, 2001.

4.      Котлов А.Ф.Допуски и технические измерения при монтаже металличе­ских и железобетонных конструкций - М.: Стройиздат, 1988.

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни Метрологія і стандартизація

Основною метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахів­ців в галузі геоінформаційних систем та технологій знань про установлений по­рядок передачі одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірю­вань, про основні принципи державної політики у сфері стандартизації та мет­рології, про виконання метрологічної експертизи конструкторської та техноло­гічної документацій.

Модуль 1. Метрологія і стандартизація

Змістовний модуль (ЗМ) 1.1. Державна система стандартизації (основи стандартизації)

Змістовний модуль (ЗМ) 1.2. Метрологія в системі стандартизації (основи метрології).

Змістовний модуль (ЗМ) 1.3. Допуски в будівництві.

Метрология и стандартизация

Основной целью изучения дисциплины есть формирование у будущих специалистов в области геоинформационных систем и технологий знаний об установленном порядке передачи единиц измерений от эталонов к техническим средствам измерений, об основных принципах государственной политики в об­ласти стандартизации и метрологии, о выполнении экспертизы конструктор­ской и технологической документаций.

Модуль 1. Метрология и стандартизация

Содержательный модуль (СМ) 1.1. Государственная система стандарти­зации (основы стандартизации)

Содержательный модуль (СМ) 1.2. Метрология в системе стандартизации (основы метрологии)

Содержательный модуль (СМ) 1.3. Допуски в строительстве

Metrology and standardization

The basic purpose of studying of discipline is formation at the future experts in

the field of geoinformation systems and technologies of knowledge of the established order of transfer of units of measure from standards to means of measurements, about main principles of a state policy in the field of standardization and metrology, about performance of examination of design and technological documentation. Module 1. Metrology and standardization

Block 1.1. The state system of standardization (basis of standardization) Block 1.2. Metrology in system of standardization (basis of metrology) Block 1.3. Admissions in construction

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи


Розподіл обсягу навчальної роботи студента напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 6.070900 «Геоінформа-ційні системи і технології» за видами навчальної роботи згідно навчального плану денної форми навчання наведено в табл. 2.1.

2.2. Зміст дисципліни

Модуль 1. Метрологія і стандартизація (2/72)

Змістовний модуль (ЗМ) 1.1. Державна система стандартизації (основи стандартизації) (0.5/18)

1 .Основні терміни та визначення.

2. Категорії та види стандартів.

3. Позначення стандартів і нормативних документів..

4. Нормо-контроль технічної документації.

5. Міжнародні організації зі стандартизації (ISO, SEC).

Змістовний модуль ЗМ 1.2. Метрологія в системі стандартизації (основи метро­логії) (1/36)

1.      Метрологічне забезпечення. Єдність, точність вимірів.

2.      Фізичні величини та їх одиниці. Еталони.

3.      Структура та функції метрологічної служби України. Міжнародне співро­бітництво.

Змістовний модуль ЗМ 1.3. Допуски в будівництві (0.5/18)

1.      Допуски в будівництві.

2.      Розрахунок точності геометричних параметрів будівельних конструкцій.

 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями по формам навчальної роботи студента наведено в табл. 2.2.


2.4. Лекційний курс

Розподіл лекційного курсу за модулями, змістовими модулями та лекція-
ми для студентів денної форми навчання наведено в
табл. 2.3.
____________________________
Таблиця
2.3. - Лекційний курс__________________________


Кількість годин за спеціальнос­тями, спеціаліза­ціями (шифр, аб­ревіатура)

1


6.070900 ГІСіТ

2

Модуль 1 Метрологія і стандартизація (2/72)

ЗМ.1.1. Основи стандартизації (0.5/18)

Лекція 1.1.1. Загальні відо­мості про метрологію та стандартизацію


мет-

Короткий історичний нарис. Взаємозв'язок
рології, стандартизації та якості. Задачі та роль
метрології і стандартизації для розвитку науки,
техніки і суспільства
________________________


1

Лекція 1.1.2. Стандарти, сис­тема стандартів та їх впрова­дження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 1.1.3. Міжнародні ор­ганізації зі стандартизації


Основні терміни та визначення зі стандартизації. Організація роботи зі стандартизації в Україні. Ос­новні принципи і методи державної політики у сфе­рі стандартизації.

категорії та види стандартів. Позначення стан­дартів і нормативних документів. Єдина систе­ма конструктивної документації (ЕСКД), єдина система технологічної документації (ЕСТД), державна система забезпечення єдності вимірю­вань (ДСВ), система стандартів безпеки праці (ССБП).

Нормо контроль технічної документації. Поря-
док
впровадження стандартів і державний на-
гляд за їх додержанням.
_____________________

Значення міжнародної стандартизації для розви-
тку промисловості та торгівельних зв'язків між
державами. Міжнародні організації зі стандар-
тизації
(ISO, IEC)___________________________


4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


2.5. Практичні заняття

Зміст практичних занять для студентів денної форми навчання наведено в табл. 2.4.

__________________________ Таблиця 2.4. - Практичні заняття_________________________


Кількість годин за спеціальнос­тями, спеціаліза­ціями (шифр, аб­ревіатура) 6.070900 ГІСіТ


 

1

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г І Коба - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни метрологія і стандартизація