В П Черненький - Економічний розвиток підприємства сутність та види - страница 1

Страницы:
1 

Формування ринкової економіки. 2010. № 23

7. Бажал Ю. М. Знаннєва економіка: теорія і державна політика // Економіка і прогнозування. — 2003. — № 3. — С. 12-16.

8. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. д-ра екон. наук, проф. Федулової Л. І. — К.: Основи, 2005. — 549 с.

9. Адаманова З. О. Інноваційні стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія. — Сімферополь: Кримське навчаль­но-педагогічне державне видавництво, 2005. — 504 с.

10. Кірєєв С. І., Шнипко О. С. Міжнародна конкурентоспроможність України у ХХІ столітті: передумови, чинники та складові формування. — Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. — 1008 с.

11. Карпунь І. Н., Хом 'якМ. С. Інноваційний розвиток суб'єктів гос­подарювання: методологія формування, механізм реалізації: Моногра­фія. — Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені Вячеслава Черновола, 2009. — 432 с.

12. Росоха В. В. Інноваційні процеси економічного розвитку в кон­тексті інституційного забезпечення // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 6(60). — С. 119-129.

13. Амоша О. Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку еко­номіки // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 8 (62). —

С. 23-32.

Статтю подано до редакції 29.12.09 р.

УДК 033

В. П. Черненький, аспірант кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

Стаття присвячена економічному розвитку підприємства. Розроблено визначення економічного розвитку підпри­ємства на основі аналізу його складових, що дало змогу сформувати основні види економічного розвитку підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ріст, розвиток, зростання, економічний ріст, економічний розвиток.

© В. П. Черненький, 2010

116

Статья посвящена экономическому развитию предприятия. Разработано понятие экономического развития предпри­ятия на основе анализа его составляющих, что позволило сформировать основные виды экономического развития предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рост, развитие, возрастание, экономи­ческий рост, экономическое развитие.

The article deals with economic development of enterprise. The conception of economic development of enterprise was made on nature of economic development analysis basis, what gave the opportunity to form main types of economic development of enterprise.

KEY WORDS: growth, development, increase, economic growth, economic development.

Ринкові засади господарювання, підвищення інтенсивності конкуренції, насичення інформаційного простору, світова фінан­сова криза тощо вимагає від сучасних підприємств нових методів та підходів до вирішення повсякденних задач для забезпечення повноцінного функціонування, економічної ефективності та ви­живання на конкурентному ринку. Оптимальним процесом на­правленим на вирішення вищезгаданих задач є економічний роз­виток підприємства.

Проблематика розвитку підприємства досліджувалась у роботах таких науковців, як Н. В. Афанасьєва, О. В. Раєвневої, В. О. Васи­ленко, В. С. Пономаренко, О. М. Тридіда, М. О. Кизима, О. І. Пуш­каря, Богатирьова та ін. Не дивлячись на велику кількість праць у напрямку обґрунтування теоретичних засад розвитку підприємства, актуальним залишається обґрунтування саме економічного розвит­ку підприємства, його сутності та видів. Недостатнє висвітлення в дослідженнях науковців проблематики економічного розвитку ро­бить актуальним її подальше дослідження.

Виходячи з актуальності визначеної проблеми, метою даної статті є дослідження сутності та видів економічного розвитку підприємства.

Перед тим як перейти до безпосереднього розгляду сутності економічного розвитку, потрібно визначитись з трактуванням та­ких понять, як «розвиток», «еволюція», «ріст» й узагальнити отримані результати.

Філософські науки трактують розвиток, як специфічний про­цес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, посту­пальний процес сходження від нижчого до вищого, від складного до простого [1, с. 587]. Теорія та практика економічних відносин показує, що не завжди рух від простого до складного є розвит­ком. В історії менеджменту відомі численні факти, коли через надмірність ускладнення своїх структур підприємства втрачали контроль над усталеним та цілеспрямованим розвитком. Так, не­відповідність структури підприємства, роздутість, спроба займа­тись усім і одразу в більшості випадків приводила підприємства до межі, коли керівництво мало приймати рішення щодо подаль­шого розвитку підприємства в бік реструктуризації та оптимізації структури, з метою відсікання зайвого.

У Великій радянській енциклопедії про розвиток сказано наступне: «Розвиток — необоротна, спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об'єктів. Тільки одночасна на­явність всіх трьох зазначених властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін: оборотність змін характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної сис­теми функцій); відсутність закономірності характерно для ви­падкових процесів катастрофічного типу; при відсутності спрямованості зміни не можуть накопичуватися, і тому процес втрачає характерної для розвитку єдиної, внутрішньо взаємо­залежної лінії. У результаті розвитку виникає новий якісний стан об' єкта, що виступає як зміна його складу або структури (тобто виникнення, трансформація або зникнення його елемен­тів або зв' язків)» [2, с. 592].

Розвиток буває екстенсивним, інтенсивним, внутрішнім (дже­рело такого розвитку знаходиться в середині об' єкта) і зовнішнім (визначається лише зовнішніми чинниками). Розвиток тісно пов' язаний з функціонуванням різних об' єктів, проте функціону­вання може мати і зворотний характер [3, с. 247]. Розвиток може проявлятись як у прогресі, так і в регресі, і виражатись в еволю­ційній або революційній формі. Прогрес забезпечує розвиток си­стеми від нижчого рівня до вищого, вдосконалюючи систему, підвищуючи рівень організації системи. В економічному плані це проявляється в ускладненні підприємства, покращенні його ефек­тивності, перехід на більш якісний рівень технологій тощо. У ви­падку з регресом ситуація протилежна. Регрес — це тип розвит­ку, відповідно до якого система переходить від вищого рівня донижчого, відбувається перехід до менш досконалого, ефективно­го виробництва. В економічному плані це може бути підприємст­во, яке в час воєнних дій змушене перепрофільовуватись і виго­товляти продукцію на замовлення державного сектору, або у випадку погіршення фінансових показників підприємство зму­шене переходити на старі принципи діяльності з метою продов­ження функціонування.

Дві нерозривно пов'язані, необхідні форми єдиного процесу розвитку є еволюція та революція. Еволюція, як поступальний розвиток предмета при збереженні його сутності в процесі якіс­но-кількісних змін, а революція, як стрибкоподібна якісна зміна основи предмета, його сутності, етап розв' язання істотних, основ­них суперечностей [1, с. 159].

Революція в теорії самоорганізації отримала назву скачка, фа­зового переходу або катастрофи. Важко погодитись з поширеною точкою зору з приводу еволюції системи, яку ототожнюють то з розвитком, то з ростом системи, то з її прогресом і регресом, іно­ді зі всім вищезгаданим одночасно, або зі зміною, диференціаці­єю, а у вузькому розумінні — з кількісними змінами. Оскільки еволюція є формою розвитку, а останнє являє собою якісні зміни, було б не логічно розуміти під еволюцією кількісну, поступову зміну (тим паче що кількісні зміни виражає поняття «ріст», під еволюцією будемо розуміти поступову, повільну, плавну якісну зміну, а під революцією, як це прийнято, — стрибкоподібні, швидкі якісні зміни [4, с. 248].

Для глибокого розуміння понять «розвиток», «ріст» та «зрос­тання», які багатьма авторами розглядаються як синонімічні, проаналізуємо їх взаємозв' язок та відмінність.

Можна зробити висновок, що вищенаведені поняття схожі за змістом і в контексті часто вживаються як синоніми, проте є сут­тєва різниця. З трьох понять найширшим є «розвиток», у той же час близькими за змістом є «ріст» і «зростання», які виражають рівень розвитку, його направленість в певному напрямку. Розви­ток — це поняття органічного, незворотного характеру спрямо­ване на покращення існуючого об' єкту. В чому полягають основ­ні відмінності категорії «розвиток» від усіх інших?

З вищеназваних властивостей слідує, що розвиток як процес має бути цілеспрямований та протікати з певною постійністю і стабільністю. В іншому випадку, за не виконання цих умов, він втрачає свою природу, тобто перестає бути розвитком.

Таблиця 1

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ «РОЗВИТОК», «РІСТ», «ЗРОСТАННЯ»

Джерело «Розвиток» «Ріст» «Зростання»

В.Т. Бусел

— процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого [5, с. 1043]

— кількісна зміна складу і взаємо-зв' язків системи

— процес збіль­шення в розмірах, обсягах, кількості [5, с. 1087]

— ставати більшим, вищим, довшим у про­цесі росту,

— збільшуватися кіль­кісно

— внаслідок поступо­вого посилення, розвит­ку яких-небудь якос­тей перетворюватись на щось інше

— досягати вищого сту­пеня розвитку [5, с. 386]

С.В. Мочерний

— спрямовані та законо­мірні зміни матеріальних та нематеріальних об'єктів, які мають незво-ротний характер, внаслі­док чого відбувається пе­рехід від менш розвинених форм таких об'єктів до більш розвинених [3, с. 247]

— кількісний прояв розвитку, його масштабів

[3, с. 259]

 

Р.Ф.Абдеев

— незворотна, направлена, закономірна зміна матерії і свідомості, їх універсаль­них якостей; в результаті розвитку виникає новий якісний стан об'єкта — його складу або структури

[4, с. ]

 

 

Авторське узагальнення

Основна відмінність роз­витку від росту і зрос­тання в тому, що вони є складовою розвитку, який частково відобра­жається через ці поняття. Частково, бо включає в себе крім кількісної складової ще й якісну, функціональну, системну складову

Ріст — це напря­мок розвитку, який характери­зує динамічну ха­рактеристику роз­витку, його кількісну складо­ву

Зростання (антонім — спадання) характери­зує прояв в часі тенде­нції розвитку, чому саме розвитку, бо зро­стання чергується зі спаданням, погіршен­ням, а ріст — це прояв зміни показника тільки в напрямку кількісного збільшення, що ви­ключає наявність про­цесу спадання, бо це суперечить самій при­роді поняття ріст

Розвиток це та системна складова, яка забезпечує присто­сування цієї ж системи до умов оточуючого середовища, але крім цього ще й переводячи систему на якісно новий рівень. Цей но­вий рівень диктується середовищем. Це пристосування має різні форми: еволюція, революція, ускладнення спрощення тощо. Але незалежно від форми прояву розвитку, основна його мета — це забезпечити подальше функціонування системи, по можливості без втрати ефективності діяльності, в більшості випадків це на­віть призводить до покращення системи та її ефективності.

Аналогічні системотворчі та трансформаційні процеси відбу­ваються в економіці України. В даному випадку підприємство є тією системою, яка намагається вижити в конкурентному середо­вищі, якому притаманні високий рівень турбулентності, насиче­ності інформацією та частими змінами. Підприємство, в особі менеджменту, просто змушене піклуватись та забезпечувати вла­сний економічний розвиток, це є його пріоритетною задачею, бо в іншому випадку воно перестане функціонувати і вийде з ринку. Особливо це актуально зараз в умовах всесвітньої фінансової кризи.

Всі складові підприємства, як системи взаємопов' язаних еле­ментів, під впливом процесів глобалізації змінюються: техніка, технології, управління, інформація, взаємовідносини людей то­що. Причому зміни під впливом зовнішнього середовища відбу­ваються різними методами, але мета у них одна — забезпечення усталеного економічного розвитку.

Під час функціонування підприємства можна виокремити різ­ні види розвитку: економічний розвиток, фінансовий розвиток, організаційний розвиток, технічний розвиток, розвиток персона­лу, інформаційний розвиток тощо. Інтегральним розвитком у да­ному випадку є економічний розвиток. Усі вище перераховані види розвитку спрямовані на забезпечення економічного розвит­ку і тим самим направлені на отримання вищих прибутків, ство­рення нових робочих місць, підвищення зарплатні тощо.

Економічний розвиток — незворотні, спрямовані, закономірні (кількісно-якісні та сутнісні) зміни економічної системи (у на­шому випадку підприємства) в довготерміновому періоді, що відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується дією основних за­конів діалектики, що не виходять за межі глибинної внутрішньої сутності такої системи [6, с. 203]. Економічному розвитку такожпритаманні керованість, цілеспрямованість, вимірюваність. У да­ному визначенні не говориться про якісні зміни системи, які є безпосередньою ознакою розвитку, його ключовою характерис­тикою. Ця характеристика розвитку, в першу чергу, є тим, чим він відрізняється від економічного росту.

На відміну від економічного розвитку, для економічного зрос­тання ознаки незворотності та закономірності не характерні, оскільки воно може перериватись економічним спадом. Незворот­ність економічного розвитку означає передусім сутнісні (ради­кальні) зміни в структурі продуктивних сил і техніко-економіч-них відносин, що розширює адаптивні можливості технологічно­го способу виробництва. Зворотний характер економічного зрос­тання характеризує здебільшого процес функціонування певного способу виробництва (відбуваються передусім перерозподіл його структурних елементів і кількісно-якісні зміни в межах однієї сутності). Економічне зростання без урахування його зворотного характеру є складовою економічного розвитку, поступово нагро­маджує для нього зміни, що зумовлюють появу сутнісних пере­творень. Економічний розвиток безвідносно до певного типу економічної системи охоплює закономірні зміни лише тих еле­ментів системи, які є спільними для всіх суспільно економічних формацій [7, с. 283].

На самому загальному рівні економічний розвиток можна представити як поєднання двох сторін розвитку: економічного росту та структурних зрушень. Економічний ріст — кількісний бік розвитку економічної системи, який характеризується розши­ренням її масштабів [8]. Прикладом економічного росту може бу­ти ріст об' ємів товарної продукції, зростання частки ринку, зрос­тання доходів підприємства тощо. Структурні зрушення підпри­ємства — це зміни в структурних зрушеннях та використанні ре­сурсів, зміни передусім у технології перетворення входів орга­нізації на виходи, зміни ефективності використання ресурсів. Структурні зрушення — це своєрідних перехід на шляху до більш ефективного використання ресурсів. Економічний ріст і структурні зрушення — дві сторони економічного розвитку — мають однакову цільову направленість: ріст кінцевих показни­ків діяльності підприємства, задоволення потреб споживачів, зменшення витрат і досягнення високих показників ефективнос­ті діяльності шляхом впровадження нових технологій господа­рюванням.

Ефективність використання ресурсів підприємством

Ріст, зростання, накопичення ресурсів

Розвиток

Стрибок, якісні зміни, структурне зрушення

-—W

Ринкова вартість підприємства

Рис. 1. Взаємозв' язок складових економічного розвитку

У цій взаємозалежності економічний ріст підприємства висту­пає зовнішньою стороною економічного розвитку, а структурні зрушення — його внутрішньою стороною. Іншими словами, еко­номічний ріст — це зовнішній прояв сутності економічного роз­витку, а структурні зрушення — це внутрішній бік економічного розвитку. На відміну від економічного росту, який лежить на по­верхні поняття економічний розвиток, структурні зрушення часто бувають непомітними [9, с. 11].

Економічний розвиток підприємства може мати різні види в залежності від його спрямування та природи. Для розуміння його суті потрібно мати уявлення про його різнобічність та спряму­вання. У табл. 2 наведено класифікацію видів економічного роз­витку підприємства.

Ситуація, що призводить до зміни в політиці чи діяльності підприємства, заснована на здоровому економічному глузді і є ті­єю точкою, від якої починається новий етап розвитку. Наголошу­ємо саме на розвитку, а не на рості. На прикладі компаній, які мають можливість заходити на нові ринки, можна показати якрозвиток відрізняється від росту: ріст це вихід на нові ринки, купівля нових підприємств, не обов' язково пов' язаних з основ­ною діяльністю компанії (ця діяльність призводить до розгалу­ження уваги менеджменту в різні боки, розосередження ресурсів фінансових, матеріальних, людських, інформаційних тощо, яка, в свою чергу, призводить до погіршення як показників основної ді­яльності підприємства, так і показників у нових сферах); розви­ток це рух і діяльність у тому напрямку, який сприяє забезпе­ченню ефективнішого використання ресурсів підприємства і заснований на ефективному управлінні та прийнятті вірних еко­номічних рішень.

Таблиця 2

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1

Характеристика

Вид

Тлумачення

По відношенню до підприємства

Зовнішній (екзоген­ний) економічний роз­виток

Розвиток підприємства, що відбува­ються під впливом зовнішніх факторів середовища

 

Внутрішній (ендо­генний) економічний розвиток

Розвиток підприємства, що відбува­ються під впливом внутрішніх факто­рів середовища

Залежно від сере­довища поширен­ня

Загальний розвиток

Розвиток всього підприємства одночас­но і взаємоузгоджено

 

Частковий розвиток

Розвиток тільки частини підприємства

Залежно від мето­ду поширення

Висхідний

Розвиток підприємства, що поширю­ється згори до низу

 

Низхідний

Розвиток підприємства, що поширю­ється знизу вгору

 

Випадковий

Розвиток, що відбувається випадково в організації, тобто в різних місцях од­ночасно

Залежно від пере­бігу розвитку

Еволюційний

Той що відбувається поступово, по­стійно, передбачувано, природно, ма­ючи константу в своїй основі

 

Революційний

Той що відбувається стрибкоподібно, непередбачувано, різко змінюючи еко­номічну систему підприємства

1 Адаптовано та доповнено на основі [10, 11].

Розвиток як категорія не може бути статичним, бо він за своєю природою динамічний, який постійно перебуває під впливом змін і постійного руху, трансформацій, тому виходячи з цього його не можна називати сталим, стабільним. Поняття «розвиток» за своєю природою є динамічним поняттям, яке виражає зміни в об' єкті, його вдосконалення відповідно до вимог середовища, в якому він пере­буває, а поняття «сталий», «стабільний» є поняттями статичного ха­рактеру, які виражають тривалий прояв ознак чи характеристик на протязі певного відрізку часу або взагалі на протязі періоду існу­вання об' єкту. Для вираження цілеспрямованості та постійності розвитку потрібно використовувати поняття «усталений», яке по­значає процес усвідомленого, чітко керованого розвитку та най­більш чітко виражає природу розвитку підприємства [12]. Таким чином, усталений економічний розвиток — це керована, цілеспря­мована діяльність управлінців, котра надає можливість вдоскона­лювати підприємство, виводячи його на новий рівень діяльності, переводячи його від одного якісного стану до іншого.

Підсумовуючі все вищесказане підкреслимо, що економічний розвиток підприємства — незворотні, керовані, вимірювальні, ці­леспрямовані, закономірні кількісно-якісні та сутнісні зміни еконо­мічної системи в довгостроковому періоді, що відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів, зумовле­ність яких характеризується дією основних законів діалектики, що не виходять за межі глибинної внутрішньої сутності такої системи, для забезпечення його найбільш оптимального та ефективного фун­кціонування підприємства в середовищі, в якому воно діє.

Вчені всього світу працюють над створенням економічної мо­делі підприємства, у якій визначальними характеристиками були б сталий економічний розвиток та швидке пристосування до змін середовища функціонування. Світова фінансова криза показала, що старі економічні закони не діють з тією ефективністю, з якою їх розробляли. Вони втратили свою актуальність у зв' язку зі змі­ною економічних систем та економічних відносин між ними. Зав­данням учених сьогодення є розробка таких моделей, методик і форм розвитку, які найповніше б відповідали вимогам сучасності.

На нашу думку, потрібно розглянути процес економічного розвитку підприємств через призму стратегічного управління. Забезпечення розвитку є стратегічною метою будь-якого підпри­ємства, досягнення якої потребує злагоджених дій єдиного стра­тегічно орієнтованого механізму. У цих умовах не може існуватижодного елементу, який би залишався поза увагою. Однак, жорс­тке функціональне розділення сфер діяльності, притаманне наяв­ним системам управління українських підприємств, часто зава­жає досягненню загальних цілей економічного розвитку. Саме тому подальші наукові дослідження слід проводити в сфері стра­тегічного управління підприємством. Фокус уваги потрібно зосе­редити саме на економічному розвитку, як інтегральному, роз­глядаючи стратегічне управління як інструмент усталеного економічного розвитку, який забезпечить виживання підприємст­ва та виведе його на новий рівень функціонування, забезпечивши підвищення ефективності та досягнення поставлених цілей.

Література

1. Філософський словник: За ред. В. І. Шинкарука // 2-ге вид. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. — 800 с.

2. Большая советская энциклопедия: Гл. ред. А.М. Прохоров, 3-е изд. Т. 1-30. Т. 21. — М.: Сов. энциклопедия, 1975. — 640 с.

3. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 2 / За ред. С.В. Мочерного. — Львів: Світ, 2006. — 568 с.

4. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. Диалек­тика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для 21 в. М.: Владос, 1994. — 336 с.

5. Великий тлумачний словник української мови. — К.: Ірпінь, ВТФ «Перун», 2001. — 1440 с.

6. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 / за ред. С. В. Мочерного. — Львів: Світ, 2005. — 616 с.

7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавництво центр «Академія»,

2000. — 834 с.

8. Яндекс словники, економіко-математичний словникhttp://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1775 .htm?text= %D 1 %80 %D0 %BE %D1 %81 %D1 %82&stpar3=1.2

9. Коченков Р. А. Диагностика качества экономического роста и раз­вития предприятия, Волгоград: Волгоградская правда, 1988. — 112 с.

10. Погорєлов Ю. С. Розвиток підприємства: поняття та види. — http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp88/knp88_75-81 .pdf

11. Запасна Л. С. Економічна сутність розвитку підприємства. — http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp96/knp96_33-37.pdf

12. Останкова О. С. Парадигма усталеного розвитку: вирішення світо­вих проблем чи нова іграшка теоретиків? — http://www.management.com.ua/strategy/str066.html

Статтю подано до редакції 03.02.10 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

В П Черненький - Економічний розвиток підприємства сутність та види