М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління» - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Інститут економіки і міжнародних відносин Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЕКЗАМЕН) З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

 

галузь знань - 0306 - Менеджмент і адміністрування для спеціальності - 8.03060104 - Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності

 

 

 

 

 

 

Розробники:

ст. викладач, к. е. н.

Кудінова М. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012

Підсумковий контроль з дисципліни «Теорія організацій» складається з:

1)       двох теоретичних питань, на які студент повинен надати розгорнуту обґрунтовану відповідь. Кожне питання оцінюється в 15 балів.

2)       Розрахунково-аналітичне завдання (задача) - студент повинен вирішити задачу та обґрунтувати отриманий результат. Практичне завдання оцінюється в 10 балів.

 

Питання для підготовки до іспиту.

1.            Сутність корпоративного управління

2.            Еволюція корпоративних відносин

3.            Місце корпоративного управління в системі загального менеджменту

4.            Структурні елементи корпоративного управління

5.            Стандарти   корпоративного   управління   Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

6.            Принципи    корпоративного    управління    Європейського банку реконструкції та розвитку

7.            Принципи   корпоративного   управління   Міжнародної   мережі з корпоративного управління

8.            Принципи корпоративного управління Конфедерації Європейських Асоціацій Акціонерів

9.            Принципи і рекомендації, що стосуються корпоративного управління Європейської асоціації торговців цінними паперами

10.        Кодекси корпоративного управління

11.        Основні риси сучасного корпоративного управління

12.        Загальна   характеристика   прогресивних   моделей корпоративного управління

13.        Англо-американська модель

14.        Німецька (західноєвропейська) модель

15.        Японська модель

16.        Змішана модель корпоративного управління

17.        Законодавчі норми корпоративного управління

18.        Принципи корпоративного управління в Україні

19.        Органи, що регулюють корпоративне управління в Україні

20.        Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

21.        Антимонопольній комітет

22.        Фонд державного майна України

23.        Унітарні і корпоративні підприємства

24.        Види господарських товариств в Україні

25.        Об'єднання підприємств

26.        Підходи до визначення сутності акціонерного товариства

27.        Етапи становлення акціонерної форми власності в Україні

28.        Загальні збори акціонерів

29.        Реєстрація акціонерів та реєстраційна комісія

30.        Голосування акціонерів та лічильна комісія

31.        Позачергові загальні збори акціонерів

32.        Оскарження рішення загальних зборів акціонерів

33.        Удосконалення проведення процедури загальних зборів акціонерів

34.        Наглядова рада

35.        Моделі наглядової ради

36.        Незалежні директори

37.        Чисельність і склад наглядової ради

38.        Засідання наглядової ради

39.        Компетенція наглядової ради

40.        Комітети у складі наглядової ради

41.        Корпоративний секретар

42.        Виконавчий орган

43.        Ревізійна комісія

44.        Незалежний аудитор.

45.        Держава як суб'єкт корпоративного управління

46.        Суб'єкти управління корпоративними правами держави.

47.        Критерії ефективності управління корпоративними правами держави

48.        Корпоративні конфлікти

49.        Рейдерство

50.        Гринмейл

51.        Сутність і роль фондового ринку в Україні

52.        Інструменти ринку цінних паперів

53.        Обіг цінних паперів в Україні

54.        Механізм здійснення ІРО

55.        Сутність     і     економічна     природа     корпоративної соціальної відповідальності

56.        Типи корпоративної соціальної відповідальності

57.        Перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні

58.        Формування корпоративної культури в акціонерному товаристві

59.        Взаємозв'язок ефективності та інтересів учасників корпоративних відносин

 

Розрахунково-аналітичне завдання:

1.   Публічне акціонерне товариство випустило одну тисячу привілейованих
акцій номіналом
10 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було
оголошено рівним
25 % від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає
5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити
кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями та прибуток на
звичайні акції.

 

2.         В оголошенні публічного акціонерного товариства зазначено, що дивіденди за
його акціями за рік складуть 20 % річних за звичайними акціями і 30 % за
привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на привілейовану акціюн
оміналом 5 грн. і одну звичайну номіналом 1 грн. Визначити дивідендний вихід, якщо дохід на просту акцію складає 0,2 грн.

3.   Визначити цінність акції та коефіцієнт її котирування, якщо весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіденду. За даними поточного року на акції номіналом 10 грн. курсова вартість — 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за III квартал попереднього року складає 5 грн.

4.   Облігація публічного акціонерного товариства номіналом 25 грн. продається за ціною 24,5 грн. Визначити курс облігацій. Як зміниться ціна облігації, якщо курс облігації зменшиться на 5 %.

 

5.      Курс короткострокових облігацій приватного акціонерного товариства номіналом 100 грн. дорівнює 77,5. Визначити ціну облігацій. Як зміниться курс облігації, якщо ціна на облігації збільшиться на 10 %.

6.      У річному звіті ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Капітал" за поточний рік наведені наступні дані на одну акцію (у грн.): ціна за книгами — 27,67; діапазон ринкових цін протягом року — 33,275 - 8,125; доход на акцію — 1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування.

7.      Акції корпорації були куплені за ціною 2,5 грн. за півроку до виплати дивіденду. Дивіденд за акціями за рік був проголошений у розмірі 10 % річних. Після оголошення про виплату дивідендів курс акцій склав 2,8 грн. Визначити поточну прибутковість акцій у вигляді ефективної ставки відсотків.

8.      Визначити розмір прибутку та цінність акції, якщо дивідендний вихід приватного акціонерного товариства складає 50 %. За даними поточного року на акції номіналом 10 грн. курсова вартість дорівнює 4,3 грн., а сума дивіденду на акцію за один квартал попереднього року складає 5 грн.

Методичне забезпечення

1. Пуртов В. Ф. Корпоративне управління. Підручник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 364 с.

 

Рекомендована література

1.        Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верх. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.        Господарський кодекс України - Х.: ТОВ "Одиссей", 2004. - 232 с.

3.        Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційній вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 461.

4.        Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. - 1569-12-ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 28.

5.        Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008
[Електронний                        ресурс]                       -                     Режим доступу:
http:// gska2 .rada. gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1 ?id=&pf3511=30908.

6.        Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. - № 697-XII - ВР // Відомості Верх. Ради. - 1991. - № 20. - Ст. 249.

7.        Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. - № 1201-12-ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 52. - Ст.

93.

8.        Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 15.03.2006. - № 3541-ГУ-ВР// Відомості Верх. Ради України. -

2006. - № 42. - Ст. 466.

9.        Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. - № 2164-XII - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 24. - Ст.

349.

10.    Про приватизаційні папери: Закон України від 07.07.1992 р. - № 2544 -XII - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 38. - Ст. 562.

11.    Про державну програму приватизації: Закон України від 18.05.2000. - № 1723-ІІІ - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 2000. - № 33-34. - Ст.

272.

12.    Про державну програму приватизації майна державних підприємств: Постанова Верх. Ради України від 7 липня 1992 р. - № 2545-XII // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 38. - Ст. 567.

13.    Про національну депозитарну систему та електронний обіг цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. - № 710/97 - ВР // Відомості Верх. Ради. - 1998. - № 15. - Ст. 67.

14.    Про внесення змін до Закону України "Про третейські суди" (щодо унеможливлення використання третейських судів у рейдерських схемах): Проект Закону України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// antiraid.com.ua/projects/projects11 .html.

Про внесення змін до Закону Україні "Про господарські товариства (щодо   зниження   кворуму   проведення   повторних   загальних зборівгосподарського товариства): Проект Закону Україні [Електронній ресурс]. -Режим доступу: http ://antiraid.com.ua/proj ects/proj ects6.html.

16.    Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.1993 р. [Електронний ресурс] - № 210/93. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.egi?user=п4&find= 1 &type=3.

17.    Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003. [Електронний ресурс] - № 571. - Режим доступу: http://avalon.ssmsc.gov.Ua/UserFiles/File/Corporate/2.doc.

18.    Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. - № 1591 // Збірник документів для короткотермінового учбового семінару по підготовці фахівців з питань торгівлі цінними паперами. - Харків. - 2007. - С. 279.

19.    Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах та забезпечення захисту прав інвесторів: Проект "Зелена Книга"
[Електронний                  ресурс].                 -               Режим                доступу:
http:
//
avalon. smsc. gov.ua/ShowPage. aspxx?pageID=515.

20.    Загальні принципи акціонерного законодавства для країн з перехідною економікою // Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. - 1996 р. - Режим доступу: http://www.oecd.org .

21.    Принципи корпоративного управління ОЕСР // Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. - 1996 р. -Режим доступу: http://www.oecd.org.

22.    Політика з корпоративного управління та прозорості на новостворюваних ринках // Глобальна асоціація фінансових установ Інститут міжнародних фінансів [Електронний ресурс]. - 2002 р. - Режим доступу: http://www.iif.com.

23.    Основоположні принципи корпоративного управління євроакціонерів 2000 // Європейська група акціонерів [Електронний ресурс]. -2000 р. - Режим доступу: http://www.euroshareholders.org/; http://www.wfic.org/esh/Guidelines.pdf.

24.    Принципи та рекомендації щодо корпоративного управління // Європейська асоціація торгівців цінними паперами [Електронний ресурс]. -2000 р. - Режим доступу: http://www.easd.com.

25.    Раціональні ділові норми і корпоративна практика. Деякі принципи // Європейський банк реконструкції та розвитку [Електронний ресурс]. - 1997 р. - Режим доступу: http://www.ebrd.com/.

26.    Принципи корпоративного управління, що стосуються ради директорів // Асоціація співдружності з питань корпоративного управління [Електронний ресурс]. - 2000 р. - Режим доступу: http://www.combinet.net; http://www.combinet.net/Governance/FinalVer/finlvndx.htm.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Кудінова - Конспект лекцій навчальної дісципліні корпоративне управління

М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни менеджмент невиробничої сфери

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни регіонально-адміністративний менеджмент