О В Таран - Ризик ринкової та балансової ліквідності підприємств -узагальнення взаємозалежності - страница 1

Страницы:
1 

О.В.ТАРАН

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

РИЗИК РИНКОВОЇ ТА БАЛАНСОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ -УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

Обґрунтовується доцільність розгляду ризику ліквідності як основного завдання ри-зик-менеджменту у фінансовій діяльності підприємств. Розглянуто сутність ризику ринко­вої та балансової ліквідності, визначено їх взаємозалежність. Запропоновано оцінку різних видів ризику ліквідності, введено у розгляд ранжування ризиків ринкової ліквідності. Подана графічна інтерпретація визначення ризиків ліквідності. Розглянута послідовність дій щодо управління означеним ризиком.

Одним з головних завдань ризик-менеджменту у фінансовій сфері діяльності підприємств є визначення та здійснення дій щодо запобіган­ня так званого ризику ліквідності. Важливість оцінки та управління цим видом ризику обумовлена, передусім, застосуванням ринкових важелів розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання, поступовим зростан­ням відкритості економіки та загальними процесами глобалізації еконо­мічних відносин. При цьому глобалізація економічних процесів (а для України це, перш за все, вступ до ВТО ) під час впровадження ринкових відносин водночас як відкриває нові інвестиційні можливості розвитку, так і зумовлює звертати увагу на ризики, які при менш відкритій еконо­міці навряд чи були б такими суттєвими та важливими. До таких ризи­ків відноситься ризик ліквідності, що й обумовлює актуальність обрано­го напрямку дослідження.

Перш ніж визначити певну складову подальшого аналізу, зробимо зауваження на тому, що в загальному ризик ліквідності більшістю авто­рів розглядається з погляду двох різних за своєю сутністю економічних формулювань [1-3]. З одного боку, визначається так званий ризик рин­кової ліквідності, який ототожнюється з тим, що реальна ціна (або ціна пропозиції) деякого товару може відрізнятися від ринкової ціни (або ціни попиту) у не найкращий бік. З іншого, - ризик балансової ліквідно­сті, під яким розуміють можливість наступу такої події, коли підприєм­ство не в змозі виконувати узяті на себе зобов' язання перед контраген­тами, тобто стає неплатоспроможним. Відповідно до цього основою таких досліджень є, як правило, відокремлений розгляд того або іншого різновиду ризику ліквідності. Водночас значна частка вітчизняних до­сліджень присвячена аналізу ризиків ліквідності, передусім, з точки зо­ру визначення можливих передумов банкрутства деяких підприємств [4, 5]. Однак, незважаючи на доцільність означеного, на нашу думку, варто звернути увагу на взаємозалежний вплив зазначених вище сторін про­яву окремих різновидів ризику ліквідності. Ґрунтовність цього базуєть­ся на тому, що саме розрив між реальною та ринковою цінами товару, вкінцевому, і впливає на стан платоспроможності підприємства (рис.1, авторське узагальнення).

Усупереч цьому й стан платоспроможності підприємства може бу­ти фактором суттєвого зниження у певні проміжки часу реальної ціни товару від ринкової ціни у не найкращий бік.

Обсяги товаруТому як головну мету даної роботи варто визначити побудову де­якого узагальнення щодо формалізованої оцінки та управління ризиком ліквідності, що складається з двох основних частин: ризиків ринкової і балансової ліквідностей. Доцільність такого завдання обумовлена як потребою вдосконалення відповідної методичної бази ризик-менеджменту фінансової сфери діяльності підприємств, так і обґрунту-

ванням можливості застосування більш уніфікованих заходів оцінки та управління ризиком ліквідності.

Слід зазначити, що з погляду на якісні залежності (рис.1) рівень ризику ринкової ліквідності може бути визначений як відношення ціни пропозиції товару до ціни попиту на товар. Тоді, якщо це відношення є більшим за одиницю, й виникає ціновий розрив, що спричиняє ризик ринкової ліквідності. При цьому неконтрольоване та значне збільшення значення такого розриву обумовлює ризик балансової ліквідності.

Щоб формалізувати поняття різних видів ризику ліквідності, вве­


демо у розгляд наступне ранжування ризиків ринкової ліквідності. Бу­демо вважати ризик ринкової ліквідності незначним, якщо протягом визначеного терміну суб'єкт господарювання може ліквідувати існую­чий ціновий розрив. Це припустимо за умов, коли обсяг товарів (по­слуг), що пропонуються, істотно не впливає на зміну ринкової ціни. У протилежному випадку, - коли зміна ринкової ціни більше залежить від обсягу пропозиції товару (послуги), аніж зміна ціни пропозиції товару, -виникає суттєвий рівень ризику ринкової ліквідності. Формалізований запис означеного має вигляд:

де RVt2 - ринкова ціна товару (послуги) на момент часу 12; RVt1 -

ринкова ціна товару (послуги) на момент часу t1; d незначне коли­вання ринкової ціни товару (послуги), не пов' язане із зміною обсягів товару (послуги); W обсяг товарів (послуг), що пропонується на рин-

ку.

Таким чином, можна визначити, що ризик балансової ліквідності

як прояв певного цінового розриву виникає під час неадекватного впли-

ву обсягу товарів (послуг) на зміну ціни пропозиції та попиту. Розвиток такої події можливий, коли реальна цінова еластичність товару (послу­ги) від їх обсягу перевищує відповідну ринкову цінову еластичність товару (послуги). Тобто, як формалізовану оцінку виникнення певного рівня балансового ризику ліквідності доцільно застосувати відношення реальної цінової еластичності товару (послуги) від їх обсягу до відпові­дної ринкової еластичності. Якщо таке значення перевищує одиницю, то вважається, що ймовірність виникнення ризику балансової ліквідності є досить значною.

Водночас із визначенням оцінки різних рівнів ризику ліквідності варто також запропонувати й підхід щодо їх наочного відображення. Ґрунтовність такого відображення формується на доцільності наочного відображення різних рівнів ризику ліквідності та визначенні відповідної позиції певного суб' єкта господарювання у такій площині. Для визна­чення підходу щодо наочного відображення різних рівнів ризику ліквід­ності введемо у розгляд поняття, яке б узагальнювало межу ризикової позиції підприємства відносно виникнення того або іншого рівня лікві­дності. Як таку характеристику доцільно визначити лінію межі спреду між реальною та ринковою цінами, які спостерігаються за певною гру­пою підприємств, що впроваджують на ринку відповідний товар (послу­гу). Графічною інтерпретацією такої межі є лінія розділу певних


суб'єктів господарювання на ринку того або іншого товару (послуги) у просторі ціна попиту - ціна реалізації (з урахуванням фактора часу та регіону збуту) (рис.2). Визначити та побудувати таку лінію можливо за допомогою методів кластерного аналізу. Водночас економічна сутність такої межі полягає у визначенні множини суб'єктів господарювання, діяльність яких є ефективною або не ефективною з точки зору виник­нення ризику ринкової ліквідності та переростання його у ризик балан­сової ліквідності.

При цьому можна вважати, що підприємства, які за означеними даними групуються вдовж ринкової цінової межі спреду, мають збалан­сований рівень ліквідності, над ринковою ціновою межею спреду - пев­ний запас рівня ліквідності, під ринковою ціновою межею спреду - не­достатній рівень ліквідності. До того ж в останньому випадку чим далі знаходиться підприємство від ринкової цінової межі спреду, тим біль­шою є імовірність виникнення ризику балансової ліквідності.

Розглянуті узагальнення щодо оцінки та наглядної інтерпретації рі­зних видів ризику ліквідності також дозволяють визначити і певний набір дій щодо управління з метою зниження цих ризиків та підвищення прибутковості виробництва (надання послуги). Інакше кажучи, дозво­ляють застосувати певну уніфіковану процедуру. Ця процедура може бути сформована у такій послідовності дій:

1. На підставі методів кластерного аналізу визначається ринкова цінова межа спреду та позиція підприємства відносно цієї межі.

2. Якщо підприємство має певний запас рівня ліквідності, то варто розглянути заходи щодо використання цього запасу з метою підвищен­ня прибутковості підприємства.

Якщо позиція підприємства знаходиться вдовж лінії ринкової цінової межі спреду доцільно провести аналіз щодо можливої залежнос­ті зміни ринкової ціни товару (послуги) від їх обсягів з метою уникнен­ня підвищення ймовірності ризику ринкової ліквідності.

4. Якщо позиція підприємства визначається недостатнім рівнем ліквідності, то необхідно переглянути або витрати, які пов' язані з виро­бництвом товару (надання послуги), або взагалі асортиментну політику підприємства. Доречним є також застосування певної цінової стратегії впровадження товарів (послуг) в умовах підвищеної конкуренції.

При цьому визначена вище послідовність дій дає підставу і для прийняття більш зважених рішень щодо подальшого розвитку підпри­ємства, що, в остаточному, сприятиме не лише зниженню ризику лікві­дності, а й інших ризиків, підвищенню ефективності діяльності вітчиз­няних підприємств у цілому.

Таким чином, розглянуті нами узагальнення щодо оцінки різнови­дів ризику ліквідності підприємств дозволяють оцінити, наочно відо­бразити рівень такого ризику та визначити певні дії щодо його змен­шення. Це є підставою для розширення методичної бази відносно побу­дови ефективних процедур ризик-менеджменту у фінансовій сфері, роз­гляд яких можна визначити як напрямок подальших досліджень.

1.Bangia A., Diebold F.X., Schuermann T., Stroughair J.D. Modeling liquidity risk with implications for traditional market risk measurement and management // Risk. - 1999. - № 12. -P.68-73.

2.Fiedler R.E. Liquidity risk // In: Lore M., Borodovsky L. (eds.) The professionals hand­book of financial risk management. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. - P. 440-472.

3.Андрущак Є.М. Зарубіжний досвід розв'язання проблеми неплатоспроможності підприємств // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки. - 2002. - № 2. - С. 358-362.

4.Берсуцкий Я.Г., Громова О.С., Астапова Г.В. Современная проблема оперативного управления предприятиями-банкротами // Прометей. - 2002. - №1(7). - С. 290-298.

5.Ладижева В.М. Фінансові передумови банкрутства підприємств // Економіка: про­блеми теорії та практики. - 2002. - Вип. 149. - С. 160-168.

Отримано 27.04.2004

 

УДК 658.012.2

НООРДИН АШАДИ ДЖЕЛЛА

Харьковский государственный экономический университет

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Рассматривается процесс формирования команды, обеспечивающей реинжиниринг бизнес-процессов. Разработан алгоритм реализации реинжиниринга бизнес-процесса. Предложена модель для двух его последних этапов. Приведены условия, обеспечивающие решение игры.

Известно, что логистизация управления предприятиями предпола-

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Таран - Ризик ринкової та балансової ліквідності підприємств -узагальнення взаємозалежності