В Холодов - Робоча програма навчальної дисципліни коливання та хвилі - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра прикладної електродинаміки

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

 

 

 

"            "                              20 р.

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Коливання та хвилі

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки    0402, 0702 Прикладна фізика_____________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     6.070201 Радіофізика і електроніка___________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації _________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету_____________ радіофізичного_____________________

(назва факультету)

 

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012Коливання та хвилі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0402, 0702 Прикладна фізика, спеціальністю 6.070201 Радіофізика і електроніка "20" травня, 2012. - 10 с.

 

 

 

Розробники:

Холодов Володимир Іванович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної електродинаміки Протокол № 10 від. "21" травня 2012 р.

 

Завідувач кафедри прикладної електродинаміки

 

                                                (Горобець М.М. )

(підпис)                              (прізвище та ініціали)

"_____ "___________________ 2012 р

 

 

 

Схвалено методичною комісією

 

 

Протокол № 6 від. "11" червня 2012 р.

 

"_____ "________________ 2012 р. Голова _____________________ ( Чорногор Л.Ф. )

(підпис)                   (прізвище та ініціали)

 

 

 

Декан радіофізичного факультету

 

                                              (Шульга С.М )

(підпис)          (прізвище та ініціали)1. Опис навчальної дисципліни

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 0,82. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета та завдання: Метою викладання навчальної дисципліни "Коливання та хвилі" є теоретичне та практичне оволодіння основними підходами до вибору   математичної   моделі   фізичних   процесів,   методів вирішення диференційних рівнянь, пов'язаних з процесами коливань .

Основними завданнями вивчення дисципліни " Коливання та хвилі " є вивчення теоретичних положень та набуття студентами практичних навичок розв'язання диференційних рівнянь та аналізу отриманих результатів. У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні види коливань, спільність властивостей коливань в різних коливальних системах, математичні методи вирішення рівнянь, що описують різні види коливань. вміти:

застосовувати методи складання диференційних рівнянь для різних коливальних систем та математичні методи вирішення отриманих рівнянь.

 

3. Програма навчальної дисципліни Модуль 1. Лінійні коливання

Тема 1. Вступ. Класифікація коливальних систем. Спільність властивостей коливань в різних коливальних системах. Роль вітчизняних вчених у розвитку теорії коливань.

Тема 2. Вільні коливання в лінійній системі. Загальний вид рішення задачі

аналізу вільних коливань. Вимушені коливання в лінійних системах з зосередженими параметрами. Вільні та вимушені коливання. Вільні коливання в довгих лініях

 

Модуль 2. Параметричні коливання

Тема 3. Процеси в параметричній коливальній системі. Класифікація

параметричних систем. Характер змін сигналу при проходженні крізь параметричні системи.

Тема 4. Параметричні коливання в колах з нульовим ступенем вільності. Методи дослідження.

Тема 5. Параметричні коливання в колах з напівцілим ступенем вільності .

Тема 6. Параметричні коливання в колах з одним ступенем вільності.

Тема 7. Приблизні методи аналізу параметричних систем.

 

 

 

Модуль 3. Нелінійні коливання

Тема 8. Особливості задач аналізу процесів у нелінійних системах. Аксіоматика теорії ланцюгів для нелінійних елементів.Тема Тема

 

 

Тема


9.  Метод послідовних наближень для нелінійних систем. Метод малого
параметру.

10.    Рівняння Ван-дер-Поля. Його рішення. Рішення нелінійних рівнянь за допомогою асимптотичного метода Боголюбова-Митропольського .

11.    Метод фазової плоскості. Фазові портрети процесів в схемі на тунельному діоді .

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

 

Денна форма

 

Усього

у тому числі

 

 

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

4

Модуль 1

Тема 1. Класифікація коливальних систем. Спільність властивостей коливань в різних коливальних системах.

5

1

2

 

 

2

Тема 2. Вільні коливання в лінійній системі. Загальний вид рішення задачі аналізу вільних коливань. Вимушені коливання в лінійних системах з зосередженими параметрами. Вільні та вимушені коливання. Вільні коливання в довгих лініях

20

3

9

 

 

12

Разом за модулем 1 29

4

11

 

 

14

Модуль 2.

Тема 3. Процеси в параметричній коливальній системі. Класифікація параметричних систем. Характер змін сигналу при проходженні крізь параметричні системи.

6

2

2

 

 

4

Тема 4. Параметричні коливання в колах з нульовим ступенем вільності. Методи дослідження.

7

2

2

 

 

3

Тема 5. Параметричні коливання в колах з напівцілим ступенем вільності

7

2

2

 

 

3

Тема 6. Параметричні коливання в колах з одним ступенем вільності

10

4

4

 

 

8

Тема 7. Приблизні методи аналізу параметричних систем

9

4

2

 

 

6

Разом за модулем 2 50

14

12

 

 

24


Тема 8 Особливості задач аналізу процесів у нелінійних системах. Аксіоматика теорії ланцюгів для нелінійних елементів.

8

3

3

 

 

3

 

Тема 9. Метод послідовних наближень для нелінійних систем. Метод малого параметру

8

5

 

 

 

4

 

Тема 10. Рівняння Ван-дер-Поля. Його

рішення. Рішення нелінійних рівнянь за допомогою асимптотичного метода Боголюбова-Митропольського

12

5

3

 

 

4

 

Тема 11. Метод фазової плоскості. Фазові портрети процесів в схемі на тунельному діоді

12

5

3

 

 

5

 

Разом за модулем 3

40

18

9

 

 

16

 

Усього годин

126

36

36

 

 

54

 

5. Теми лекцій

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Класифікація коливальних систем. Вільні коливання в консервативних системах з одним ступенем вільності

2

2

Вільні та вимушені коливання    в лінійних системах з різними параметрами

2

3

Рівняння процесів коливання в лінійних параметричних системах. Методи дослідження параметричних коливальних систем нульового порядку

4

4

Параметричні системи з напівцілим ступенем вільності. Функції Туркіна

2

5

Параметричні   коливання   в   колах  з   одним ступенем вільності.   Аналіз процесів у параметричному контурі на основі рівняння Мат'є. Теорема Менлі-Роу

4

6

Методи аналізу параметричних систем. Метод послідовних наближень. Метод ВКБ

4

7

Нелінійні коливання. Особливості задач аналізу процесів в нелінійних системах

2

8

Апроксимація характеристик нелінійних елементів. Метод лінеаризації (ідея та алгоритм)

4

9

Дослідження режимів роботи схеми на тунельному діоді методом лінеаризації. Метод гармонічної лінеаризації

4

10

Метод послідовних наближень для нелінійних систем. Методи малого параметра. Ідея та застосування методу амплітуд, що повільно змінюються

4


11

Особливі крапки та особливі лінії. Метод ізоклін. Фазові портрети процесів у схемі на тунельному діоді.

4

 

Разом

36

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Основні положення операторного методу.

2

2

Вільні коливання в лінійних динамічних системах з постійними параметрами

2

3

Вимушені коливання в лінійних динамічних системах

2

4

Вільні та вимушені коливання в лінійних динамічних системах з параметрами, що розподілені

2

5

Вільні та вимушені коливання в лінійних динамічних системах з параметрами, що розподілені

2

6

Коливання в системах з напівцілим ступенем вільності

4

7

Методи аналізу в параметричних системах. Метод параметра, що заморожений

4

8

Метод ВКБ

4

9

Нелінійні коливання. Особливості аналізу процесів у нелінійних системах. Метод гармонічної лінеаризації

4

10

Рівняння Ван-дер-Поля. Його рішення методом амплітуд,що повільно змінюються

4

11

Метод фазової плоскості. Фазові портрети схеми на тунельному діоді

4

12

Підсумковий модульний контроль

2

 

Разом

36

 

8. Самостійна робота

 

Види самостійної роботи

Кількість год.

Підготовка до практичних занять теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

20

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

16

Підготовка до контролю змістових модулів

12

Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

Разом за модуль

36

9. Перелік питань до підсумкового модульного контролю

1.      Операторно - передаточна функція лінійного ланцюга.

2.      Умови оптимальної накачки.

3.      Вид рівняння Матье.

4.      Теорема Флоке.

5.      Вид рівняння Хілла.

6.      Дослідження коливань у нелінійних системах.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В Холодов - Робоча програма навчальної дисципліни коливання та хвилі