В Холодов - Робоча програма навчальної дисципліни коливання та хвилі - страница 2

Страницы:
1  2 

7.      Особливості задачі аналізу процесів в нелінійних системах.

8.      Зв'язок та відмінності статичних та динамічних параметрів різних елементів.

9.      Рівняння Ван-дер-Поля.

10.  Пряме перетворення Лапласа.

11.  Зворотне перетворення Лапласа..

12.  Класифікація коливальних систем.

13.  Зміни спектра вхідного сигналу при проходженні через лінійну параметричну систему.

14.  Рівняння параметричних систем.

15.  Характер змін сигналу при проходженні через параметричний ланцюг.

16.  Параметричний генератор (Параметрон).

17.  Параметричне множення и поділ частоти.

18.  Метод замороженого параметра для задачі дослідження коливань в системах з зосередженими параметрами.

19.  Метод замороженого параметра для задачі дослідження коливань в системах з розподіленими параметрами.

20.  Аксіоматика теорії ланцюгів в параметричній формі.

21.  Метод лінеаризації.

22.  Апроксимація характеристик нелінійних елементів. Приклади.

23.  Теорема Менлі-Роу.

24.  Властивості перетворення Лапласа.

25.  Застосування перетворення Лапласа для аналізу процесів у ланцюгах з зосередженими параметрами.

26.  Аксіоматика теорії ланцюгів в операторній формі.

27.  Критерій Раусса-Гурвіца.

28.  Алгоритм рішення задачі аналізу задачі про вільні коливання.

29.  Алгоритм рішення задачі аналізу задачі про вимушені коливання.

30.  Проходження сигналів через параметричні R-ланцюги.

31.  Методи дослідження параметричних коливальних систем нульового порядку.

32.  Стаціонарні коливання в системах з одним ступенем свободи.

33.  Стаціонарні коливання в системах, що описані диференціальними рівняннями другого порядку.

34.      Параметричне посилення коливань в одно контурній системі. Синхронний режим посилення коливань.Методи навчання

 

Лекція, практичне заняття, самостійна робота.

11.      Методи контролю Поточне тестування, перевірка домашніх завдань, іспит.


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Сума балів за тему складається із балів за поточні тести та домашніх завдань, винесених на самостійну роботу. Умова допуску до екзамену - виконання усіх домашніх завдань, винесених на самостійну роботу.

1. Чеботарев В.И. Теоретические основы радиотехники. Учеб. пособие, ч.111 — Харьков: ХГУ, 1991.-100с.2. Холодов В.И.,Чеботарев В.И. Колебания и волны. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы физических специальностей. - Харьков:

ХГУ, 2010.- 44с.

 

 

 

14. Рекомендована література Базова

1. Холодов В.И., Чеботарев В.И. Колебания и волны. Учеб. пособие, -

Харьков: ХГУ, 2011. - 212с.

2. Андреев В.С. Теория нелинейных электрических цепей: Учебное пособие для вузов. -М: Радио и связь, 1982.-280с.

3. Основы теории колебаний/ Под ред. В.В. Мигулина. -М: Наука, 1988.-

392с.

4. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний.- М.: Наука, 1981. - 568с.

5. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. М.:Наука, 1974. - с.

 

Допоміжна

1. Капранов М.В., Кулешов В.Н., Уткин Г.М. Теория колебаний в радиотехнике. Учебное пособие для вузов.- М.: Наука,1984.-320с.

2. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи. Учебное пособие для вузов.-М.:Высшая школа, 1972.-272с.

3. Радиотехнические цепи и сигналы./Д.В.Васильев, М.Р. Витоль, Ю.Н. Горешников и др.: Под ред. К.А. Самойло.- М.: Радио и связь, 1982. -526с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В Холодов - Робоча програма навчальної дисципліни коливання та хвилі