Ю Г Левченко - Економіка й організація інноваційної діяльності - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

Левченко Ю.Г.

Економіка й організація інноваційної діяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.050100 «Економіка підприємства» та спеціалізації економіка і право та спеціальності 7.050100 «Фінанси» денної, заочної, другої вищої та скороченої форм навчання.

Анотація. У методичних вказівках наводиться мета і завдання дисципліни, її структура та зміст; запитання для підготовки до заліку та іспиту, завдання до контрольної роботи, приклади вирішення задач та рекомендована література до вивчення дисципліни.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційна політика, управління інноваціями, технопарк.

Левченко Ю.Г.

Экономика и организация инновационной деятельности

Методические указания к изучению дисциплины и выполнения контрольной работы для студентов специальности 7.050100 «Экономика предприятия» и специализации экономика и право и специальности 7.050100 «Финансы» дневной, заочной, второго высшего и сокращенной формам обучения.

Аннотация. В методических указаниях приводится цель и задачи дисциплины, ее структура и содержание; вопросы для подготовки к зачету и экзамену, задания к контрольной работе, примеры решения задач и рекомендуемая литература к изучению дисциплины.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационная политика, управление инновациями, технопарк.

Levchenko G.

Economics and organization of innovation

Guidance for the discipline and control of work for students of specialty 7.050100 «Economy tnterprises» and specialization of economics and law and specialty 7.050100 «Finance» full-time, part-time, the second higher and reduced forms of learning.

Summary. In methodological guidance given purpose and objectives of the discipline, its structure and content, questions to prepare for tests and exams, the task to control work, examples of problem solving and recommended literature to the discipline.

Key words: innovation, innovation, innovation process, innovation policy, innovation management, technology park.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка й організація інноваційної діяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів спеціальності 7.050100 „економіка підприємства" та спеціалізації економіка і право та спеціальності 7.050100

„фінанси"

денної, заочної, другої вищої та скороченої форм навчання

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри економіки і права Протокол № від . . 05 р.

Підпис(и) автора(ів)_

"_"_200_ р.

Підпис завідувача кафедри_

"_"__200_р.

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам

КИЇВ НУХТ 2005

Економіка й організація інноваційної діяльності: Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.050100 „економіки підприємства" та спеціалізації „економіка і право"; 7.050100 „фінанси" денної, заочної, другої вищої та скороченої форм навчання / Уклад.: Ю.Г. Левченко. -К.: НУХТ, 2005. - с.

Укладач: Ю.Г. Левченко

Відповідальний за випуск: А.О. Заїнчковський, д-р екон. наук, проф.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Економіка й організація інноваційної діяльності» викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів. У системі навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вона доповнює економічні знання, отримані студентами в курсах "економіка підприємства", „інвестиційна діяльність", „інноваційний менеджмент".

Дисципліна «Економіка й організація інноваційної діяльності» формує знання для обґрунтування доцільності здійснення інноваційної діяльності, вибору найбільш оптимальних її форм, знайомить студентів з системою управління інноваційною діяльністю тощо.

Вивчення дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності» базується на знаннях отриманих у процесі вивчення дисциплін "Економіка підприємства", „Інвестиційна діяльність".

Студенти спеціальності 7.05010 "фінанси" з дисципліни "Економіка й організація інноваційної діяльності" складають залік, а зі спеціальності 7.050100 „економіка підприємства" - іспит.

Предметом дисципліни „Економіка й організація інноваційної діяльності" є вивчення теоретичних основ інноваційної діяльності, ролі інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємництва, методів здійснення та принципів державного регулювання інноваційної діяльності, етапів планування та управління інноваційними процесами, форм і джерел фінансування, напрямів державної підтримки інноваційної діяльності.

Мета дисципліни - висвітлити основні аспекти інноваційної діяльності, які потрібно знати керівникові та підприємцю у своїй практичній діяльності; засвоїти знання щодо інноваційної спрямованості стратегії й тактики розвитку виробництва, інноваційної політики підприємства; виробити навички обґрунтування ринкових пропозицій для досягнення тактичних і стратегічних цілей.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні :знати основні положення організації, планування та державного регулювання інноваційної діяльності підприємств; структури джерел фінансування, принципів, типів і тактики управління інноваціями на підприємстві; зміст, види і систему показників оцінки ефективності інновацій; законодавчі й нормативні акти, що регламентують інноваційну діяльність в Україні;

вміти оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства, розробляти стратегію і тактику інноваційної діяльності підприємства; розробляти довгострокові та короткострокові плани інноваційної діяльності, обирати оптимальні варіанти і розраховувати показники ефективності інновацій на підприємстві; орієнтуватися у спеціальній літературі з питань інноваційної діяльності, знаходити шляхи впровадження у своїй діяльності науково обґрунтованих інноваційних проектів.

Вивчаючи курс "Економіка й організація інноваційної діяльності", необхідно використовувати всі офіційні матеріали з економічних питань, економічні та галузеві журнали, конкретні дані роботи підприємств харчової промисловості.

Структура дисципліни

Денна Заоч­на

Друга

вища Скоро­чена

 

 

 

 

 

Кількість годин

 

 

 

 

 

Фор-

 

 

аудиторних занять

самостійної роботи

 

Форма

ма

 

 

Всьо-

 

 

 

Індивідуальні завдання

Під

контролю в

навчання

Курс

Се-

го

 

 

 

(кількість завдань і

 

го-

семестрі

 

 

местр

 

 

 

 

загальна кількість годин)

тов-

 

 

 

 

 

 

Лек-

Прак-

Ла-

Рефера-

Кур-

Конт-

ка до

Залік

Іспит

 

 

 

 

ції

тичні

бора-

ти, розра-

сові

рольні

аудитор

 

 

 

 

 

 

 

(семі-

торні

хункові,

про-

ро-

-них

 

 

 

 

 

 

 

нарські)

 

графічні,

екти

боти

занять

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розра-

(ро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хунково-

боти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

графічні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роботи

 

 

 

 

 

7.050100 "Економіка підприємства"

її її її

Денна

!V

VN

81

26

17

-

Заоч-

IV

VN

81

10

4

-

на

 

 

 

8

4

-

Друга

V

X

81

 

 

 

вища

 

 

 

 

 

 

Скоро-

IV

VNI

81

8

4

 

чена

 

 

 

 

 

 

1/9 1/9

38

58 60

1/9 60

!V     VN     189 36

7.050100 "Фінанси"

18   І   -   І     - І

135 VN

V

 

189

16

8

-

-

-

1/9

156

VN

V

X

189

8

4

-

-

-

1/9

168

X

 

 

189

8

4

 

 

 

1/9

168

VNI

VI VII

VII

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційні заняття

п/п

Тема лекції

Кількість годин за формою навчання

 

 

денною

заоч­ною

другою вищою

скоро­ченою

 

 

Ек

Фін

Ек

Фін

Ек

Фін

Ек

Фін

1.

Інновації: становлення та сучасні

2

4

1

2

1

1

1

1

 

тенденції розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Сутнісна характеристика

2

4

2

2

1

1

1

1

 

інноваційних процесів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Особливості створення інновацій

2

4

1

2

1

1

1

1

 

та формування попиту на них

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Інноваційна політика підприємства

2

4

 

1

0.5

0.5

0.5

0.5

5.

Система управління

4

4

 

2

1

1

1

1

 

інноваційними процесами

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Сучасні організаційні форми

4

4

 

2

1

1

1

1

 

реалізації інновацій

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Фінансування інноваційних

4

4

 

2

1

1

1

1

 

процесів

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Регулювання та стимулювання

2

4

 

2

1

1

1

1

 

інноваційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Комплексне оцінювання

4

4

 

1

0.5

0.5

0.5

0.5

 

ефективності інноваційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

26

36

10

16

8

8

8

8

Зміст лекцій

Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку

Становлення та розвиток теорії інновацій. Еволюція інноваційної теорії. Визначення інновацій за Й. Шумпетером. Інноваційні теорії економічного розвитку. Теорія „довгих хвиль" М. Кондратьєва. Роль інновацій в еволюції економічної системи.

Місце та роль інновацій у системі господарювання. Вплив інноваційних процесів на розвиток виробництва. Зарубіжний досвід упровадження інновацій.

Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Особливості інноваційних процесів в умовах ринкової економіки. Наукомісткість сучасного виробництва.

Література: 1,7, 8, 10, 11, 12, 13.

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

Ю Г Левченко - Економіка й організація інноваційної діяльності