В Грицик - Розпаралелювання в системах обробки даних задач комп'ютерного зору - страница 2

Страницы:
1  2  3 

 

10.Якщо системи              лінійні, тоді системи S1 о S2 , S1 + S2 і F( S1 ) так само будуть
лінійними, якщо вони є визначені.

Якщо системи S1 і S2 функціональні, тоді функціональними є і системи S1 о S2 і S1 + S2 за умови, що вони визначені; каскадно і паралельно з'єднання зберігаються властивостівзаємно однозначної функціональності; операції замикання зворотного зв'язку у загальному випадку функціональності не зберігають.

12. Нехай S с (X + Z) х (Y х Z) є функціональними і

S(X) = {Z :($y)((x, z, y, z) є S)} S(x, y) = {Z :($z')((x, z, y, z') є S)}.

Тоді система F (S) є функціональна в тому і тільки тому випадку, коли для кожного x є X

y) (S (x) с S (x, y)).

Нижче буде досліджено можливості розпаралелювання обробки інформації для різних

.  . s

операцій синтезу систем на рівні заданих систем       . Вважаємо, що операція замикання

S

оберненого зв'язку дає змогу обробляти дані лише на рівні однієї системи °і . Тому важливо дослідити можливість розпаралелювання обробки даних при побудові різних систем за допомогою

S

каскадного і паралельного поєднання (з'єднання) операцій на рівні заданих систем °і . Теорема 1. Нехай задано системи обробки даних

Si с Xi х (Yi* х Zxi), S2 с (X2 х ZYi) х Y2 і визначено каскадні з' єднання цих систем за допомогою каскадної операції

Si о S2= S = (Xi х X2) х (Yi* х Y2), тоді система S допускає магістральну обробку даних на рівні Si і S2 .

Доведення. Нехай системи Si, S2, S реалізують деякі функції fi, f2, f (рис. i). Побудуємо магістральну схему обробки даних для одиничного потоку даних для визначення функції f.

Час ->

Крок i      f    fi2    fi ...

Крок 2            f2    f22 (5)

де fi  - функція fi залежно від r-аргумента в одиничному потоці даних.

Аналогічно побудуємо магістральну схему функціонування системи S при одиничному потоці даних на входах Si і S2 . Позначимо через S. - систему Si в момент r для визначення

fi.

oi      п2 о3
Крок i             Si     Si     Si ...

 

Крок 2 S2     S2 ...
________ S___________ f______________________

 

 

 

 

 

Si с Xi х (Yi* х Zx2), S2 с (X* х Zy2) х (Y2* х Zy2),

S3 с (X* х ZY3) х (Y3* х      ),...,Sn с (X* х     ) х Yn і визначено каскадне з' єднання цих систем за допомогою каскадного з' єднання операцій Si о S2 о S3 о ... о

х (Yi*хY2*хYз*х...хYn);

 

тоді система S допускає магістральну обробку даних на рівні Si , S2 , S3 , ., Sn .

Нехай системи Si , S2 , S3, ., Sn, S реалізують функції fi , f2, f3 ,... , fn, f. На рис. 2 зображено систему S обробки даних для визначення f. Побудуємо магістральну схему обробки даних для одиничного потоку даних, щоби визначити f.

Час -

Крок i      fi   fi   fi   ... fi ...

/

Л        г2 гп—1

,ти,л                    2       f 2   ...     f 2 ...

Крок 3                      f3   ...   f3 ...

 

 

 

Крок n            J nАналогічно можна побудувати магістральну схему функціонування S для одиничного потоку даних на входах Si , S2 , S3 , ., Sn .Крок i Крок 2

 

Крок 3


Час -

S2   Si2   Si3... Si ...

n—1

• • • ...

S2i   S22 ... S2

c<1 c<n —2 s3 ... s3Крок n


S2
S__ f

 

Рис. 3. Система обробки данихТеорема    3.    Нехай    задані    системи    обробки    даних     Siс (Xi х ZX2) х Yi,

S2 с (X2 х zx2 ) х Y2 і визначено паралельне з'єднання (синтезу) цих систем з допомогою паралельного з'єднання операції

S2 + S2 = S = (X* х X2 х Z) х (Y2 х Y2).

Тоді система S допускає розпаралелювання обробки даних на рівні S* і S2 . Доведення. Якщо за умови побудови синтезу S

X* n Y2 = л X2,   Zx2 n Y* = Тобто системи S* і S2 згідно з означенням є інформаційно незалежні, тоді система S

допускає розпаралелювання обробки даних на рівні Si і S2 . На рис. 3 представлена система S обробки даних.

 

Висновок

Описано методи та алгоритми складних систем паралельної обробки даних, що можуть бути ефективно застосовані у задачах комп'ютерного зору. Показано також можливості синтезу паралельних реалізацій.

 

1. Форсайт Д., Понс. Ж. Компьютерное зрение. Современный подход. - М., СПб., К.: Изд. дом "Вильямс", 2004. - 908 с. 2. Джордж Ф. Люггер. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. - М., СПб., К.: Изд. дом "Вильямс", 2002. - 848 с. 3. Грицик В.В., Грицик В.В. Розпаралелювання обробки даних для реалізації інформаційно-аналітичних систем. -Львів: ДНДІІІ, 2009. - 120 с.

 

 

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Грицик - Обробка даних в проблемно-орієнтованих системах

В Грицик - Розпаралелювання в системах обробки даних задач комп'ютерного зору

В Грицик - Технологія нейрокомп' ютингу реального часу