Н О Байстрюченко, О В Гудкова - Розроблення стратегії розвитку пат вндіавн - страница 1

Страницы:
1  2 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

 

 

 

 

 

УДК [005.21+005.52:005.33]:658:62(477.52)

 

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПАТ «ВНДІАЕН»[1]

Н. О. Байстрюченко, канд. екон. наук, ст. викладач; О. В. Гудкова, студентка, Сумський державний університет, м. Суми, E-mail: nataliya_sumy@mail.ru

У статті проведене розроблення стратегії розвитку підприємства ПАТ «ВНДІАЕН». На основі проведення аналізу зовнішніх та внутрішніх сторін функціонування підприємства, виділення стратегічних переваг і проблем розроблені заходи щодо його подальшого розвитку.

Ключові слова: підприємство, стратегія, розроблення, розвиток, перевага, галузь, SWOT-аналіз.

ВСТУП

Сьогодні машинобудівна галузь у цілому випробовує на собі глибоку системну кризу. Нестійкий стан цієї галузі економіки виявляється у розпаді матеріально-технічної бази, розриві міжгосподарських, міжгалузевих і міжрегіональних зв'язків, поглибленні відчуження працівників від права власності на засоби праці і результати діяльності.

Оцінка результатів функціонування підприємств машинобудівної галузі свідчить про відсутність адекватного механізму господарювання, методів та інструментів впливу на економічні суб'єкти. Виникає об'єктивна необхідність адаптації підприємств до умов ведення бізнесу, що швидко змінюються, для яких характерний високий ступінь невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища. Вирішення даної проблеми неможливе без формування механізму стратегічного управління, що дозволяє за допомогою якісної оцінки складових процесу стійкого розвитку, його проектування і впровадження об'єктивних стратегічних рекомендацій забезпечити безкризове, стабільне функціонування підприємств машинобудування. У зв'язку з цим обрана тема є значущою, своєчасною й актуальною.

Проведений аналіз вітчизняної й зарубіжної економічної літератури показує, що підхід до вивчення проблеми стійкого розвитку в даний час має подвійний характер. З одного боку, дана проблема є актуальною і знаходиться в центрі уваги вчених-економістів. З іншого боку, в здійснюваних наукових дослідженнях залишаються недостатньо розробленими питання визначення змісту і проблеми вдосконалення механізму стратегічного управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Недостатня розробленість зазначеної проблеми зумовила мету і задачі.

Метою статті є розроблення стратегії розвитку підприємства машинобудівної галузі. Об'єктом дослідження є підприємство ПАТ «ВНДІАЕН».

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

ПАТ «ВНДІАЕН» - публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування». Мета функціонування «ВНДІАЕН» -вирішення основних науково-технічних проблем зі створення насосного устаткування для АЕС і ТЕС.

Сьогодні ПАТ «ВНДІАЕН» проводить розроблення технічної документації великої групи насосів, що підлягають виготовленню на ПАТ «Сумський завод « Насосенергомаш» та ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе», для ЗАТ «Гідромашсервіс», для АЕС в Китаї та Індії, спорудження яких передбачено за науково-технічного сприяння Росії. Таким чином, підприємство володіє часткою на міжнародному і російському ринках і реально сприяє забезпеченню українських підприємств-виготовлювачів насосної продукції - вигідними експортними замовленнями та збереженню великої кількості робочих місць.

Враховуючи особливу роль насосного обладнання у забезпеченні надійної та безперебійної роботи найважливіших об'єктів промисловості практично в усіх базових галузях, ПАТ «ВНДІАЕН» в установленому порядку включено до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Тому розроблення стратегії розвитку, яка забезпечить стійке функціонування даного підприємства, на сьогодні є особливо актуальною задачею.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Під стійким розвитком підприємства розуміють процес змін, що відбуваються у функціонуванні підприємства, обумовлений впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, що характеризується збільшенням його потенціалу, попиту на його продукцію, розширенням масштабу діяльності, підвищенням ефективності роботи підприємства, його здатності забезпечувати безперебійність процесу виробництва і реалізації продукції.

На основі проведеного аналізу нами запропонована наступна схема розроблення стратегії розвитку підприємства (рис. 1).

Аналіз зовнішнього середовища підприємства починається із загальної оцінки привабливості галузі. Використовуючи методику [1], нами проаналізований вплив кожної зі складових зовнішнього потенціалу на привабливість галузі, яка оцінюється в балах від 0 до 6. Привабливість галузі визначається як

n

 

ПГ1— , (1) n

 

де щ - бальна оцінка і-го параметра (від 0 до 6); n - кількість параметрів.

Основними показниками, якими проводилася оцінка, були: ріівень купівельної спроможності, здатність покупців орієнтуватися в продукції галузі, вимоги, що висуваються покупцями до продукції галузі, рівень попиту на продукт, стадія розвитку галузі, ступінь суперництва в галузі, можливість появи нових конкурентів, можливість появи продукту-замінника, ставлення впливових груп до продуктів галузі, ставлення контактних груп до продуктів галузі.

Таким чином, відповідно до формули 1 оцінка привабливості галузі буде дорівнювати

 

6 + 6 + 6 + 4 + 3 +1 +1 +1 + 5 + 4 =

ПІ  ------------------------------ 3,7.

10

Аналіз та оцінка рівня розвитку регіону і галузі

Визначення проблем розвитку галузі ЗІ

Розроблення стратегічних альтернатив розвитку підприємства галузі

визначення місії визначення цілей розвитку побудова дерева цілей SWOT-аналіз діяльності підприємства

 

 

Визначення та оцінка моделі формування

стратегії розвитку підприємства

 

 

Розроблення механізму формування стратегії

аналіз альтернатив розвитку

оптимізація організаційної структури

 

 

Розроблення заходів, спрямованих на контроль

реалізації розробленої стратегії

 

Рисунок 1 - Алгоритм розроблення стратегії розвитку підприємства

Аналіз макрооточення визначає умови для діяльності будь-якого підприємства галузі. Головне при аналізі - виявити найбільш важливу для даної галузі тенденцію.

Аналіз макрооточення підприємства представлений загальною оцінкою умов бізнесу. Відповідно до [2] загальна оцінка умов бізнесу визначається за формулою

УБ


Е


(2)

 

де УБ - умови бізнесу; Е - бальна оцінка і-го параметра (від 0 до 6); n - кількість параметрів.

Вплив кожної зі складових (правові, політичні, економічні, соціальні, технологічні та екологічні умови) на умови діяльності підприємства оцінюється в балах від 0 до 6.

Оцінка умов бізнесу для підприємства ПАТ «ВНДІАЕН» буде дорівнювати:

 

(4 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5)

УБ = ±----------------- >- = 3,8.

6

Розроблення стратегії розвитку підприємства повинно обов'язково доповнюватися аналізом внутрішнього середовища. Воно постійно і безпосередньо   впливає   на   функціонування   підприємства. Внутрішнєсередовище має кілька напрямків аналізу, стан яких у сукупності визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє підприємство.


Підсумковий аналіз внутрішнього середовища підприємства нами проведено за допомогою оцінки ключових факторів і має на меті виділити 8-10 найбільш важливих пунктів, що визначають успіх (невдачу) підприємства галузі. Кожен фактор оцінюється за десятибальною шкалою за ступенем важливості і за п'ятибальною шкалою сили впливу на успіх організації (максимальна оцінка відповідає найбільшій важливості фактора і силі впливу на успіх). Результат знаходять як добуток значення важливості на оцінку сили впливу на успіх (Р=В-0) (табл. 1).


1

2

3

4

5

Потенціал для зростання продуктивності

6

4

24

7

Дослідницький потенціал

10

5

50

1

Потенціал впровадження

5

2

10

13

Ефективність впроваджень

6

2

12

12

Характеристика

2

1

2

16

упаковки

 

 

 

 

Наявність ноу-хау

10

5

50

1

Захищеність продукції

10

5

50

1

патентами

 

 

 

 

Організація складування

3

1

3

15

Організація системи збуту

7

3

21

8

Фінансові можливості

Ліквідність

6

4

24

7

Рентабельність

10

4

40

3

Забезпеченість власними оборотними коштами

7

4

28

6

Оборотність коштів

8

4

32

5

Доступність капіталу

6

4

24

7

Управління

Система управління

4

3

12

12

Рівень ділових зв'язків

9

4

36

4

Професіоналізм

9

4

36

4

Гнучкість системи управління

8

3

24

8

Довіра до підприємства

8

4

32

5

Вміння впроваджувати зміни

6

3

18

10

Компетенція

5

3

15

11

Ділові якості

5

4

20

9

Результативність управлінських рішень

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н О Байстрюченко, О В Гудкова - Розроблення стратегії розвитку пат вндіавн