О А Тугай - Розробка програмних продуктів з підготовки організації будівництва під орудою будівельно-інжинірингових фірм - страница 1

Страницы:
1 

2.Смехов А.А. Основы транспортной логистики. - М.: Транспорт, 1995. - 197 с.

З.Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К.: Вища шк., 1986. - 447 с.

4.Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 512 с.

5.Заенчик Л.Г., Кисельман Р.Н., Смицкий А.Л. и др. Проектирование технологиче­ских карт доставки грузов автомобильным транспортом / Л.Г.Заенчик, Р.Н.Кисельман, А.Л.Смицкий; Под ред. Р.Н.Кисельмана. - К.: Техніка, 1990. - 152 с.

6.Горяїнов О.М., Т.Ф.Федорова. Оцінка ефективності міжміських вантажних пере­везень // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.76. - К.: Техніка, 2007. -

С.ЗЗ2-ЗЗ6.

7.Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства / Под ред. С.А.Ширяева. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. -

848 с.

8.Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотран­спортних засобів: Наказ Міністерства транспорту України від 17 січня 2002 р. №18.

9.Шустов А.С., Батищев И.И. Основные направления повышения уровня обслу­живания грузоотправителей и грузополучателей на междугородных перевозках грузов // Повышение качества и эффективности перевозок грузов автомобильным транспортом: Сб. науч. тр. / Гос. НИИ автомоб. трансп. (НИИАТ). - М., 1990. - С.3-24.

 

10.Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2004. - 288 с.

11.Грузовые автомобильные перевозки / А.В.Вельможин, В.А.Гудков, Л.Б.Миро-тин, А.В.Куликов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 560 с.

12.Горяинов А.Н. Виды маршрутов автотранспортных средств при перевозке гру­зов в логистической системе // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. Вып.67. - К.: Техніка, 2006. - С.304-309.

Получено 08.09.2008

 

УДК 339.03 : 615.08 О.А.ТУГАЙ, канд. техн. наук

Київський національний університет будівництва та архітектури

РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ З ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ПІД ОРУДОЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНЖИНІРИНГОВИХ ФІРМ

Викладено зміст, призначення та алгоритмічну структуру програмного комплексу „Інновації у підготовці та організації будівництва", створеного для потреб організації будівництва під орудою будівельно-інжинірингових фірм. Програмний комплекс за­безпечує ефективний моніторинг руху та зміни активів проекту, спроможність здійсню­вати ефективне управління ресурсами інвестора, достовірний та обгрунтований вибір альтернатив організації будівництва на основі організаційно-логістичної сітьової моде­лі „Проектую і будую", оптимізованої за кількома критеріями.

Для потреб організації будівництва під орудою будівельно-інжинірингових фірм розроблено комплекс прикладних програм „Ін­новації у підготовці та організації будівництва" [1, 2] (таблиця) .Алгоритмічна структура прикладного програмного комплексу „Інновації у підготовці та організації будівництва"

 

блоків

Призначення про­грамного блоку

опе-

цііі

Відповідні розрахунково-аналітичні операції, що складають програмний блок

1       1              2              1 4

1

„Замовник"

Підсумки організації будівництва інвесто­ром (замовником) у попередньому періоді

1.1

Аналіз підсумків організації будівництва по проектам, що впроваджені та продовжують впроваджуватись інвестором на момент, що передує рішенню про участь в управлінні проектом будівельно-інжинірингової фірми

 

 

1.2

Оцінка ступеня відповідності результатів діяльності інвестора у будівництві його інве­стиційній стратегії, у тому числі рівень своє­часного освоєння, рівень забезпечення органі­заційно-технологічних, вартісних, часових та інших параметрів будівельних проектів

2

„Джерела"

Оцінка пропозицій інвестора щодо дже­рел інвестування дано­го будівельного проек­ту

2.1

Визначення приросту основних фондів орга-нізації-інвестора, врахування їх поповнення за рахунок введення в дію об'єктів незавершено­го будівництва

 

 

2.2.

Визначення стану та динаміки нематеріальних та оборотних активів, що забезпечуватимуть приріст обсягів виробничо-комерційної діяль­ності, в тому числі забезпечать можливість приросту обсягів інвестування за рахунок власних джерел

 

 

2.3

Визначення можливого обсягу власних дже­рел інвестора для підготовки та організації будівництва в межах даного проекту

 

 

2.4

Визначення раціональної структури джерел інвестування по даному будівельному проекту

3

„Якість рішень"

Оцінка якості рішень будівельного проекту та готовності команди проекту до його успі­шного впровадження

3.1

Оцінка шкали оцінки якості проектних рі­шень, її корекція ( за потребою ОПР)

 

 

3.2

Підготовка експертних модулів 3 блоку до одержання оцінок по факторам щодо якості проектних рішень

 

 

3.3

Підготовка статистичних ідентифікаторів для одержання оцінок по факторам щодо якості проектних рішень

 

 

3.4

Підготовка структурних ідентифікаторів для одержання оцінок будівельного проекту по факторам

 

 

3.5

Підготовка модуля „Ранг-фактор-проект" до виконання процедури визначення питомого внеску локальних оцінок якості проектних рішень в сукупну оцінку проектних рішень


1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

„Виконавці"


2
Відповідно до переліку та змісту виконуваних задач, створений програмний комплекс наступним чином структуровано на дев'ять бло­ків:

1) „Замовник" (рис.1) - здійснюваний у цьому блоці аналіз під­сумків організації будівництва по проектам, що впроваджені та про­довжують впроваджуватись інвестором на момент, що передує рішен­ню про участь в управлінні проектом будівельно-інжинірингової фір­ми є підставою для будівельно-інжинірингової фірми перевірити на­дійність інвестора як провідного суб' єкта інвестиційного процесу в рамках даного будівельного проекту і як ділового партнера для неї.

2) „Джерела" (рис.2) - модулі цього блоку допомагають будіве­льно-інжиніринговій фірмі здійснити достовірну оцінку пропозицій інвестора щодо джерел інвестування даного будівельного проекту та запропонувати, в разі необхідності, рішення щодо раціоналізації обся­гу та структури цих джерел. У складі операцій цього блоку передбаче­но оцінка приросту іммобільних та мобільних активів інвестора, що забезпечуватимуть приріст обсягів його виробничо-комерційної діяль­ності і, таким чином, стануть фактором приросту власних джерел інве­стування.

3)„Якість рішень" - цей блок здійснює оцінку: якості рішень будівельного проекту та їх відповідності задуму та стратегії інвестора, готовності команди проекту до впровадження проекту із заплановани­ми (очікуваними) параметрами.

4)    „Виконавці" - призначений для виявлення порівняльних пе­реваг потенційних виконавців будівельного проекту. Початковою про­цедурою цього блоку є узгодження переліку та змісту показників, за якими оцінюватиметься готовність виконавців до впровадження буді­вельного проекту згідно з встановленими (запланованими) параметра­ми та граничними обмеженнями щодо цих показників. Завершальною операцією цього блоку є одержання підсумкової оцінки порівняльної конкурентоспроможності всіх організацій з переліку виконавців та їх готовності до впровадження будівельного проекту.

5)    „Підготовка БМР" - формування та вибір альтернатив орга­нізації будівельного майданчика та тимчасового будівельного госпо­дарства за спеціальною цільовою функцією мінімізації сукупних ви­трат.

 

6) „Результуючий стандарту якості проекту" - модулі цього бло­ку здійснюють розрахунок індексу стандарту якості проекту та визна­чають підстави для автоматичного коригування параметрів локальних елементів (робіт) сітьової моделі від базових до розрахункових зна­чень.

7) „Елементи" - призначений для проектування та розрахунку локальних елементів сітьової моделі „Проектую і будую". Передбачає операції від узгодження ОПР переліку та змісту локальних парамет­рів ^/-елементів сітьової моделі типу „роботи-вершини" - до складан­ня епюр освоєння інвестицій по окремим роботам будівельного прое­кту з врахуванням індексу стандарту якості.

8)         „Вибір ОЛМ" - передбачає формування альтернативних варі-
антів сукупних організаційно-логістичних моделей (ОЛМ) „Проектую і будую" для всього будівельного проекту, їх поетапну оцінку за кіль­кома критеріями.

Програмний комплекс „Інновації у підготовці та організації буді­вництва" забезпечує:

>          мінімізацію ризиків інвестора шляхом поетапного і багатофакто-рного відбору альтернатив проектних рішень, керуючої команди проекту та виконавців;

>          максимізацію рівня якості виконання БМР, раціональне узго­дження рішень підготовчої (передінвестиційної) і будівельної (ін­вестиційної) фаз проектного циклу;

ефективний моніторинг руху та зміни активів проекту, спромож­ність здійснювати ефективне управління ресурсами інвестора тадодержання технологічних, організаційних і часових параметрів будівельного проекту;

>          корекцію локальних і підсумкових параметрів організаційно-логістичної моделі проекту залежно від „індексу стандарту якос­ті";

достовірний та обґрунтований вибір альтернатив організації буді­вництва на основі організаційно-логістичної сітьової моделі „Проектую і будую", оптимізованої за кількома критеріями.Єн


2 блок - «Джерела»2.1. Оцінка загальної по­треби в джерелах інвесту­вання будівельного проекту в умовах наявної інформа­ції 2.2. Рекомендації щодо раціо­нальної для інвестора частки власних джерел інвестування (із залученням БД)
Таким чином, на базі теоретичних наукових результатів створено цілісний науково-практичний комплекс прийняття рішень з підготовки та організації будівництва на інноваційній основі.

1.Тугай О. А., Чертков О.Ю. Розробка інноваційних основ організації підготовки будівельного виробництва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. Вип.16. - К.:КНУБА, 2006. - С.107-113.

2.Тугай О.А. Методологія побудови варіативних моделей процесів організації бу­дівництва за допомогою теорії нечітких мір // Містобудування та територіальне плану­вання: Наук.-техн. зб. - 2007. - Вип.27. - С.301-305.

Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Технол. шк. бизнеса, 2001. - 197 с.4.Кігель В.Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємниц­тві. - К.: ІЕУГП,1999. - 269 с.

Отримано 30.07.2008

 

УДК 339.03 : 68.003 Г.В.ЛАГУТІН, канд. техн. наук

Київський національний університет будівництва та архітектури

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬО-ІНЖИНІРИНГОВИХ ГРУП НА РИНКУ ПІДГОТОВКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ГАЛУЗЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Наводяться науково-теоретичні передумови та принципи організації будівельних освітньо-інжинірингових груп як нових, специфічних учасників інвестиційного проце­су, утворених інтеграцією інвестиційних компаній, будівельних ВНЗ та інжинірингових фірм.

Ініціація об'єднання різних за масштабом і характером діяльності будівельних організацій в єдину корпоративну структуру, що триває нині, відображає процес інтенсивної внутрішньої структурної перебу­дови будівельної галузі в напрямі створення принципово нових органі­заційних структур у будівельному бізнесі, з метою забезпечення адек­ватності ринковим умовам господарювання, а саме: будівництво пере­стає бути виключно підрядним будівництвом, а трансформується, як у всьому світі, у проектну діяльність на маркетинговій основі. Таким чином, на зміну розпаду приходить період укрупнення будівельних фірм, "реструктуризація вгору" - утворення великих будівельних ме-такорпорацій з метою концентрації ресурсів, необхідних для втілення інвестиційно-будівельних проектів, участі в тендерах, виходу на нові ринки. Укрупнення забезпечує більшу стабільність, дає можливість вирішувати більш масштабні задачі. Утворення будівельних альянсів здійснюється як по горизонталі, так і по вертикалі. Пропозиції, висно­вки, рекомендації, що містяться в працях автора та інших фахівців [1­6], які працювали в напрямку організаційного оновлення будівельної галузі, довели, що інструментом втілення великих інвестиційних прое­ктів технологічного оновлення господарського комплексу є організація промислово-фінансових груп і, зокрема, фінансово-будівельних груп (ФБГ) в інвестиційній сфері. Головною ознакою ФБГ (на відміну від інших) є обов' язкове сполучення інвестиційної та фінансово-кредитної діяльності безпосередньо з процесом створення готової будівельної продукції, а фінансова структура в складі ФБГ головною структуротві-рною складовою, яка забезпечує фінансування (кредитування) інвес-

Страницы:
1 


Похожие статьи

О А Тугай - Розробка програмних продуктів з підготовки організації будівництва під орудою будівельно-інжинірингових фірм