Т М Артюх, Л В Почтова - Розробка процедури ідентифікації ювелірних виробів ізбурштину для митного контролю - страница 1

Страницы:
1 

Артюх Т.М.д.т.н.,проф.

Почтова Л.В.

Розробка процедури ідентифікації ювелірних виробів із

бурштину для митного контролю

Ідентифікація як процедура ототожнення широко застосовується в науці і різних областях діяльності. Об'єктами ідентифікації можуть бути події, факти, інформація, матеріальні об'єкти, процеси, послуги і ін. В умовах ринкової економіки важливим об'єктом ідентифікації стає товар (продукція), в ідентифікації якої раніше не було необхідності. Збільшення числа фальсифікованих ювелірних товарів з бурштину на ринку викликало практичну необхідність проведення робіт з їх ідентифікації.

Для віднесення ювелірних виробів з бурштину до групи однорідних предметів необхідна документальна, інформаційна, асортиментна, видова, якісна та атрибутивна ідентифікації [36].

Метою роботи є розробка процедури ідентифікації, які широко застосовуються у практиці митного контролю.

Документальна та інформаційна ідентифікація - це оцінка характеристик товарів, що основана на інформації товаросупровідних, технологічних та інших документів. Документальна ідентифікація найчастіше використовується як обов'язковий елемент інших видів ідентифікації об'єкта, оскільки контролю в оціночній діяльності обов'язково піддаються відповідність їх кількості, якості, найменування тощо. Документальна та інформаційна ідентифікація для сучасних ювелірних товарів з бурштину розглядається як встановлення відповідності та достовірності даних, що містяться в товаросупровідній та нормативній документації та інформації.

Складність документальної ідентифікації полягає в тому, що за відсутності товару фахівцю, що здійснює оцінку, доведеться покладатися на достовірність даних супровідних документів (інформації). Однак іноді ідокумента можуть бути фальсифіковані (інформаційна фальсифікація). Результати оцінки залежать у такому випадку від компетентності фахівця, його уміння зіставити дані різних товаросупровідних документів, інших документів внутрішньої звітності із зовнішньою інформацією (довідковими та науковими даними, практичним досвідом інших торговельних організацій тощо). Для перетину митного кордону вироби з бурштину супроводжують, передусім, товаросупровідні документи (ТСД), що містять необхідну та достатню інформацію для ідентифікації партії ювелірних виробів на всьому шляху товаропросування. Товаросупровідні документи призначені в основному для виготовлювачів і продавців та належать до комерційної інформації. На відміну від нормативних документів ТСД мають слабку правову базу. Залежно від характеристик товару ТСД поділяються на такі види: кількості, якості, розрахункові і комплексні. Різновиди ТСД визначаються призначенням конкретних документів.

ТСД, що затверджують кількість призначені для передачі і збереження інформації про кількісні характеристики ювелірних виробів. У нашому випадку до них можна віднести лише специфікації.

ТСД, що засвідчують якість призначені для передачі і збереження інформації про якість товарів. ТСД містять не тільки відомості про якісні характеристики товарів, їхні значення, градації якості, а також про найменування товарів, їхніх виробників (постачальники, відправники), дату виготовлення (відвантаження), інші необхідні відомості для ідентифікації ювелірних виробів із бурштину. Це експертний висновок Державного гомологічного центру, фітосанітарний сертифікат, санітарний сертифікат.

Розрахункові ТСД призначені для документального оформлення угоди про ціни, оплату транспортних витрат, спільне (або односторонньому) покриття витрат, у тому числі транспортних та інших витрат. До розрахункових ТСД належать рахунки-фактури, калькуляція. Для ідентифікації дані документи не мають великого значення, однак містять загальні дані про товар, виробника.

Інформаційна ідентифікація передбачає аналіз інформації, яка допоможе правильно ідентифікувати ювелірний виріб із бурштину. Це, передусім, етикетка виробу. Проте посадові особи митних органів при виникненні спірного питання щодо класифікації ювелірних виробів із бурштину можуть вимагати від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності додаткові документи такі як: технічні умови щодо якості та систему оцінки якості, буклети і інші документи, які містять необхідні дані для ідентифікації ювелірних виробів із бурштину.

Розробка документальної та інформаційної ідентифікації ювелірних виробів із бурштину передбачає здійснення послідовно наступних дій: визначення мети ідентифікації; вибір критеріїв ідентифікації; визначення засобів ідентифікації; вибір методів ідентифікації, висновок про відповідність та достовірність даних зазначених у ТСД.

Головним етапом ідентифікації ювелірних виробів з бурштину є визначення мети та виду ідентифікації. Метою документальної та інформаційної ідентифікації ювелірних виробів із бурштину є чітке встановлення групи ювелірних виробів із бурштину згідно наданих товаросупровідних документів і визначення її за УКТ ЗЕД.

У такому випадку засобами ідентифікації ювелірних виробів із бурштину є подані товаросупровідні документи до митного оформлення. Дані документи перераховані та згруповані вище. Нами виділені основні критерії для документальної та інформаційної ідентифікації ювелірних виробів із бурштину: назва та вид виробу, найменування виробника, відповідність пакування, маркування та клеймування, класифікаційна група, відповідність кількісним та якісним ознакам. Засоби та методи ідентифікації, а також критерії та їх показники наведено у табл. 1. Отже, при наявності наданих товаросупровідних документів ювелірні вироби із бурштину можна ідентифікувати за даними критеріями. Лише при оцінці даних критеріїв можна зробити висновок про відповідність та достовірність даних зазначених у  товаросупровідній  документації.   Дана  розробка  документальної таінформаційної ідентифікації допоможе посадовим особам митних органів вірно ідентифікувати ювелірні вироби із бурштину і при цьому скоротити

Таблиця 1.

Характеристика критеріїв, засобів і методів документальної та інформаційної ідентифікації ювелірних виробів із бурштину

 

Критерії

Засоби ідентифікації

Методи ідентифікації

Назва виробів

Контракт, заявки-специфікації, рахунки фактури, висновок Державного гемологічного центру, фітосанітарний сертифікат, санітарний сертифікат, ВМД (Гр.31)

Аналітичний

Вид виробу

ДСТУ 3375-96 п.4, ДСТУ 3527-97, ВМД (Гр.31)

Аналітичний

Функціональне

ДСТУ 3375-96, довідники, словники.

Аналітичний

призначення

 

 

Кл асиф і каці йна

ВМД (Гр. 33), висновок Державного

Аналітичний,

група

гемологічного центру

органолептичний

Найменування

Контракт, реєстраційна картка суб'єкта

Аналітичний,

виробника

ЗЕД, Ліцензія Міністерства фінансів України, ВМД (Гр. 31)

органолептичний

Маркування,

Закон  «Про  Захист  прав споживачів»,

Аналітичний,

клеймування

Закон   «про   використання...», Правила торгівлі ювелірними виробами, ст..7. Акт   про   проведення   митного огляду товарів     на     відповідність правилам маркування та клеймування, фотознімки.

органолептичний

Відповідність

Маркування, ТУ У 36.2-31830250-001-2004

Аналітичний,

ювелірної вставки

„Вироби із бурштину"

органолептичний,

вимогам НД,

 

експрес-метод

зазначеній

 

 

інформації

 

 

Відповідність

Маркування, рахунок-фактура,

Аналітичний,

якісним та

специфікація, висновок Державного

вимірювальний

кількісним ознакам

гемологічного центру, фітосанітарний сертифікат, санітарний сертифікат, ВМД (Гр. 38)

 

Відповідність

Маркування, ТУ У 36.2-31830250-001-2004

Аналітичний,

ювелірного виробу

„Вироби із бурштину", ДСТУ 3527-97

органолептичний,

вимогам нормативної

 

експрес-метод

документації

 

 

Відповідність

ДСТУ 3527-97, лист про пакування, ВМД

Аналітичний

пакуванню

(Гр. 31), акт про проведення митного огляду

 

 

час який необхідний для митного оформлення.

Візуальна ідентифікація ювелірних виробів із бурштину у митнихустановах досить ускладнена, внаслідок недостатнього технічного оснащення. Адже візуальна ідентифікація включає органолептичні методи (зовнішній огляд) та лабораторні методи дослідження. Саме тому митні органи повністю здійснюють лише одну із складових ідентифікації, а саме зовнішній огляд.

Зовнішні ознаки ювелірного виробу із бурштину можна розподілити на окремі групи, а саме показники: вставки із бурштину, дорогоцінного сплаву (при наявності) та ювелірного виробу. Спочатку визначимо основні критерії візуальної ідентифікації зовнішнього виду бурштину. До них можна віднести: прозорість, характеристика кольору, блиск та т. ін. (табл. 2).


Таблиця 2.

бурштину дорогоцінного сплаву (золото, срібло) потрібно враховувати зовнішні ознаки дорогоцінного сплаву. Основними зовнішніми ознаками дорогоцінних сплавів є колір, наявність державного пробірного клейма та іменника. Колір дорогоцінних сплавів залежить від вмісту дорогоцінного


металу та легуючих компонентів. Державне пробірне клеймо - знак встановленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів. Пробірні клейма поділяють на дві групи: основні та додаткові. Основні пробірні клейма мають самостійне значення і засвідчують кількість вмісту дорогоцінного металу, а додаткові використовуються в поєднанні з основними для клеймування роз'ємних та додаткових частин виробу. Відбиток основного клейма має три складові: 1) знак посвідчення, який може бути різний залежно від того в якому році даний виріб був виготовлений; 2) шифри інспекції пробірного нагляду, що розташовують в нижньому лівому куті відбитка клейма; 3) тризначне цифрове позначення встановленої проби. Іменник - це спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів. Відбиток іменника щорічно підлягає реєстрації в органах державного пробірного контролю. Наведемо ознаки ідентифікації дорогоцінних сплавів (табл. 3).


Державне пробірне клеймо Вироби із золота проби 585°

Знак посвідчення

 

 

Основні

 

 

додаткові

 

Вироби із срібла проб: 750, 800, 830, 875, 925, 960

Основні додаткові


 

 

 

 

 

 

9251


може бути різний залежно від того в якому році даний виріб був виготовлений: з 1993 -тризуб.

 

Знак посвідчення + тризначне цифрове позначення встановленої проби (585°)

 

Ці клейма не мають самостійного значення і застосовуються лише із основними

 

Знак посвідчення + тризначне цифрове позначення встановленої проби (925°)

 

Ці клейма не мають самостійного значення і застосовуються лише із основними


Органолепт ичний (за допомогою лупи)

Продовження табл.. 3.

Іменник


КЮ

 

 

ОБІП


Крапка, дві крапки або відсутність крапки, а також цифра або літера алфавіту, засвідчують рік виготовлення у визначеному десятиріччі, далі ідуть літери, які позначають шифр інспекції пробірного нагляду та шифр виробника. Наприклад: 2000 рік випуску ДІЇ „Бурштин"


Органолептичний (за допомогою лупи)


На сучасному ринку при наявності великої кількості фальсифікату, ці зовнішні ознаки досить не достовірні. В умовах митниці використовують засоби митного контролю для визначення дорогоцінного сплаву, що відрізняються простотою в користування та швидкістю вимірювань так звані експрес-методи. Однак, нажаль, далеко не всі митниці оснащенні даними засобами, внаслідок чого ускладнюється ідентифікація дорогоцінного сплаву. На підставі проведеної роботи виділимо основні критерії, засоби, показники та методи візуальної ідентифікації ювелірних виробів із бурштину за зовнішніми ознаками.


Ідентифікаційні ознаки бурштину

Прозорість,       колір, блиск, включення

Ювелірний виріб із бурштину

Зовнішній вигляд

Органолеп тичний

Ідентифікаційні ознаки дорого­цінного сплаву

Колір, державне пробірне клеймо, іменник

Ювелірний виріб із бурштину

Зовнішній вигляд

Органолеп тичний, експрес-методи

Повнота маркування

Назва і товарний знак підприємс­тва виробника, назва виробу, назва і проба дорогоцінного металу, маса виробу, розмір (обручки, персня, ланцюжка), назва матеріалу вста­вки, рік виготовлення, позначення стандарту, нормативні документи на бурштин, штамп ВТК, адреса підприємства

Етикетка (бірка)

Зовнішній вигляд

Органолеп тичний

 

Внаслідок того, що митні лабораторії недостатньо технічно оснащенні, при виникненні обґрунтованих підстав щодо спростування ідентифікації ювелірних виробів із бурштину, замовляється експертиза.

Дана експертиза включає процедуру проведення та послідовність операцій, які здійснюються експертами, починаючи від отримання завдання до складання і передачі експертного висновку митним установам. Структурно-технологічна організація експертних досліджень ювелірних виробів із бурштину у загальному вигляді складається із послідовних етапів, обумовлених загальними закономірностями експертного пізнання та його принципів незалежно від експертного завдання. Вона включає такі загальні етапи: попереднє дослідження; визначення можливості подальшого дослідження; проведення основного дослідження; оцінка результатів дослідження; формулювання підсумкових результатів у формі експертного висновку.

Як приклад, наведемо експертизу ювелірного виробу із бурштину -срібного персня зі вставкою із бурштином. На етапі попереднього дослідження ювелірного виробу із бурштину були розглянуті підстави для проведення експертизи. У даному випадку це заявка митних органів щодо підтвердження ідентифікації ювелірних виробів із бурштину, які представлені до митного оформлення. Отже, метою проведення експертизи єоцінка якісних характеристик срібного персня зі вставкою із бурштину з метою ідентифікації та встановлення відповідності вимогам нормативної документації.

Під час візуального огляду встановлено, що срібний перстень зі вставкою із бурштину (об'єкт дослідження) придатний для вирішення поставленого завдання. Встановлюємо, що для проведення експертизи необхідно використання додаткової інформації, консультацій.

На етапі проведення основного дослідження були використані органолептичні та вимірювальні методи дослідження. Під час візуального контролю (зовнішній огляд), насамперед, оглянули етикетку зразка. Вона містить таку інформацію: назва і товарний знак підприємства, назва виробу, назва і проба коштовного металу, маса виробу, розмір персня, назва матеріалу вставки, штамп відділу технічного контрою.

На досліджуваному зразку міститься державне пробірне клеймо де зазначена 925 проба, знак відповідності, шифр інспекції пробірного контролю, іменник.

Порівняльна характеристика параметрів досліджуваного зразкаПоверхня виробу рівномірно матова і бархатиста на вигляд. На персні наявні зварні і паяні шви, які є щільними і рівними, помітна деяка пористість у місцях зварювання. Вставки із бурштину прикріплені нерухомо клеєм у поєднанні зі штифтами. Присутні незначні відмінності у відтінках кольорів та включення у вставках бурштину. Колір вставок притаманний кольору бурштину (прозорий жовто-оранжевий). Перстень виготовлений за розміром 18, інтервал внутрішнього діаметра 18,1 мм. Вага персня із вставкою із бурштину - 16,22 г (табл. 5).


Наявність державного пробірного клейма

Виріб має державне пробірне клеймо

Відповідає п. 3.1.3

Якість скрипки вставок

Прикріплені нерухомо клеєм у поєднанні зі штифтами

Відповідає п. 3.1.15

Розмір персня

Розміром 18, інтервал внутрішнього діаметра 18,1 мм.

Відповідає п. 3.1.33

 

Проведення лабораторних досліджень здійснено для визначення вмісту сплаву та відповідності проби, а також встановлення справжності ювелірного каміння в зразку. Для визначення вмісту сплаву застосовуємо рентгенофлюоресцентний аналіз. Цей аналіз проводимо на спеціальному приладі - спектрометрі рентгенівського випромінювання.

Під час проведення дослідження досліджуваний зразок поміщаємо в прилад під кутом 45° до рентгенівської пушки. Швидкість опромінення рентгенівської пушки сягає 2231 вистрілів за секунду. Під час випромінювання атоми досліджуваного зразка збуджуються і переходять в більш високий спектр. Всі атоми металів мають свої спектри випромінювання. Приймач приймає спектри і передає на аналіз до комп'ютера. Комп'ютер аналізує спектр і видає необхідний результат.


Внаслідок проведеного дослідження ми порівнюємо отримані данні із вимогами нормативної документації і надаємо певний висновок щодо їх відповідності (табл. 6.)

Отже, аналіз даних дослідження (табл. 6) вказують на не відповідність вмісту основних хімічних елементів вимогам ГОСТу 30649 - 99 за показниками срібла, цинку та кадмію. На жаль, в Україні, не з'ясованепитання щодо вмісту кадмію та цинку в ювелірних сплавах, пов'язаних з безпекою їх використання.

Для визначення справжності ювелірного каміння визначено показники, що встановлюють природу походження каміння. При дослідженні бурштину під дією люмінесцентної лампи встановлено колір флюоресценції, що вказує на природне походження сировинної маси. Так, під дією коротких UV -променів спостерігається в камені ледь помітний зелений відтінок, довгих UV- променів - колір набуває ледь помітного блакитного відтінку.

За допомогою мікроскопічного методу ідентифікації (лупи) спостерігаються структурні прямолінійні течії; кульки серед щільної основної маси. Дані спостереження свідчать про використання методу температурної обробки і пресування для виготовлення бурштинової вставки (амброїд).

Отже, підсумовуючи вищевикладене робимо наступні висновки:

1.              Розробка   документальної,    інформаційної   та візуальної

ідентифікації є важливим етапом при митному оформленні.

2


До основних ідентифікаційних ознак ювелірних виробів із бурштину віднесено: назву та вид виробу, класифікаційну групу за УКТ ЗЕД, відповідність вимогам НД за показниками маркування вставки, сплаву, виробу, що зазначені в маркувальному ярлику (бірці).

З


її впровадження допоможе посадовим особам митних органів пришвидшити митне оформлення та запобігти інформаційній та вартісній фальсифікації ювелірних виробів із бурштину.

4


При виникненні обґрунтованих підстав щодо спростування ідентифікації    ювелірних   виробів    із    бурштину, можезамовлятися комплексна товарознавча експертиза.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т М Артюх, Л В Почтова - Розробка процедури ідентифікації ювелірних виробів ізбурштину для митного контролю