Ю О Ситник - Роль внутрішнього аудита в банку в системі управління ризиками - страница 1

Страницы:
1 

скасування нарахованих штрафів і пені [12].

З огляду на викладене можна зробити висновок, що на даному етапі одним із головних завдань збільшення банківської ліквідності є застосування комерційними банками комплексу послуг щодо покра­щення фінансового становища боржників, зменшення заборгованості по кредитам, удосконалення механізму стягнення і реалізації заставно­го майна. Ці заходи сприятимуть як розвитку окремого банку, так і відновленню всієї банківської системи країни.

І.Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права [текст] (по изданию 1914 г.). - М.: Фирма Спарк, 1994. - 335 с.

2.Вступ до банківської справи / За ред. проф. Савлука М.І. - К.: Лібра, 1998. - с.

3.Ольшанский А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт). -М.: РДЛ, 1997. - с.

4.Банковское дело / Под ред. проф. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 1998. - с.

5.Лагутін В. Д. Кредитування. Теорія і практика. - К. : Знання, 2002. - 216 с.

6.Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: ИНФРА, 1996. - с.

7.Про заставу: Закон України №2655-12 від 02.10.1992 р.

8.Котляр Д. Іпотечне кредитування аграрних товаровиробників // Часопис ПАР­ЛАМЕНТ. - 2002. - №1-2.

9.Щодо змін до Закону «Про іпотеку» відносно стягнення в позасудовому порядку майна, яке виступає предметом застави чи іпотеки [Електронний ресурс] / Міністерство юстиції України. - 2009. - Режим доступу до ресурсу : http://www.minjust.gov.Ua/0/18660. htm.

10.           Про іпотеку: Закон України 898-IV від 05.06.2003 р.

11 .Перехід у другі руки [Електронний ресурс] // finance.ua. - 2009. - Режим досту­пу: http://pda.finance.ua/ua/credit_deposit/credit_nat/news. htm.

12."Надра Банк" переходить до видачі депозитів заставним майном [Електронний ресурс] // Економічна правда. - 2008. - Режим доступу до ресурсу: http://www.epravda. com.ua/news/47c54cd845dd2.htm.

Отримано 07.10.2009

 

УДК 336.7.657.6 (075.8) Ю.О.СИТНИК

Харківська національна академія міського господарства

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТА В БАНКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Визначено сучасні підходи в розвитку внутрішнього аудиту з урахуванням міжна­родного досвіду. Розглянуто основи риск-орієнтованого підходу в діяльності внутрішніх аудиторів. Досліджено особливості внутрішнього аудиту в діяльності банків України.

Определены современные подходы в развитии внутреннего аудита с учетом меж­дународного опыта. Рассмотрены основы риск-ориентированного подхода в деятельно­сти внутренних аудиторов. Исследованы особенности внутреннего аудита в деятельно­сти банков Украины.

Modern approaches to internal audit development taking into account international ex­perience are determined. Internal audit specialties in Ukrainian banks activity are discovered.

Ключові слова: внутрішній аудит, ревізія, системи контролю, банківські ризики, служба внутрішнього аудиту, достатність капіталу, методи аудиторської перевірки, між­народні стандарти аудита.

Зростання кількості проблемних банків, загальна макроекономіч-на нестабільність, дія негативних факторів, що виникають внаслідок ризикованої кредитної політики, відсутності стратегічного планування, некваліфікованого управління зумовлюють необхідність посилення контролю за діяльністю комерційних банків. Об'єктивна потреба у встановленні дієвої системи контролю за діяльністю комерційних бан­ків викликає необхідність посилення внутрішнього банківського конт­ролю.

Функція внутрішнього аудиту - один з найважливіших елементів корпоративного управління - є для менеджерів банку, а також для ор­ганів банківського надзору цінним джерелом інформації щодо надій­ності внутрішнього контролю.

Дослідження стану внутрішнього аудиту в комерційних банках України показали, що в більшості з них внутрішній аудит зводиться до ревізії банківських операцій, що значно знижує ефективність внутріш­нього контролю та практичну цінність результатів.

Проблематика внутрішнього контролю та аудиту в банках знахо­дить своє відображення в працях зарубіжних вчених, а саме А.Аренс (США), Дж. К.Лоббек (США)], Р.Додж (Велика Британія) [1, 4, 11]; російських авторів - Г.Н.Бєлоглазової, Н.Е.Соколинської, З.Г.Ширин-ської [2, 7, 10]; вітчизняних науковців - А.М.Герасимовича, О.Д.За-руби, Л.М.Кіндрацької, О.С.Любунь [3, 5, 6, 8].

Здебільшого в працях цих вчених розглянуто загальнотеоретичні засади застосування внутрішнього аудиту та використання внутрішніх стандартів аудиту в банках. Але залишається дискусійним питання щодо головних напрямків удосконалення внутрішнього аудиту комер­ційного банку, як найважливішої умови підтримання стабільності бан­ківської системи України.

Метою даної роботи є визначення специфічних особливостей внутрішнього аудиту в банку, як структурної одиниці внутрішнього контролю та розробка пропозицій щодо удосконалення організації внутрішнього аудиту в комерційному банку.

Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів (Institute of Internal Auditors, США) визначає «внутрішній аудит як незалежну діяльність щодо перевірки та оцінки роботи організації в її інтересах».

Особливості внутрібанківського аудиту зумовлено такими факто­рами:

-       особливою природою ризиків банківських угод;

-       масштабом банківських операцій та можливістю виникнення значних збитків за короткий час;

-       повною залежністю від комп' ютерних систем, що обслугову­ють угоди;

-       динамічним розвитком банківських послуг та нових банківсь­ких продуктів, що випереджує розвиток законодавчої бази та методо­логії бухгалтерського обліку та аудиту.

В українській банківській практиці внутрішній аудит з' явився на основі відомчої (внутрішньогосподарської) ревізії. До 1987 р. ризик в сфері банківської діяльності оцінювався фахівцями як мінімальний і внутрішній контроль за діяльністю банку здійснювали контрольно-ревізійні служби.

Основним чинником трансформації внутрішньої ревізії у внутрі­шній аудит була відсутність в старій системі контролю придатного та ефективного аналітичного інструментарію.

Саме ця історична «спадкоємність» і визначає відмінність україн­ської моделі внутрішнього аудиту від міжнародної практики. Суть відмінності полягає у тому, що внутрішній банківський аудит у вітчиз­няній практиці складається з двох напрямків:

по-перше, це ревізія (або тотальний контроль), яка фокусується на перевірці зберігання та ефективного використання активів і виявлення нестач;

по-друге, внутрішній аудит, мета якого - забезпечити достовір­ність бухгалтерської звітності та мінімізувати оподаткування.

Порівняльний аналіз внутрішнього аудиту і ревізії банку дає змо­гу стверджувати, що поняття внутрішнього аудиту значно ширше, ніж поняття внутрішньої ревізії. Якщо внутрішній аудит спрямований на оцінку різноманітних операцій і систем контролю в межах банку, то метою ревізії є виявлення і локалізації недоліків та повідомлення про них керівництву банку.

З іншого боку, в практиці функціонування українських банків і досі функції внутрішнього аудиту та контролю чітко не розмежують.

Згідно з сучасним розумінням ролі та задач внутрішнього аудиту в системі управління банком, служба внутрішнього аудиту (СВА) є частиною постійного моніторингу системи управління ризиками, оскі­льки вона забезпечує незалежну оцінку адекватності встановлених правил та процедур виявлення і оцінки ризиків, а також дотримання встановлених в банку процедур.

Інакше кажучи, з кожним видом діяльності пов'язані специфічніризики, а внутрішній контроль є інструментом, що дозволяє контро­лювати та підтримувати ризик на рівні, який є припустимим для банку.

Для українських банків дуже важливо зробити акцент на здійс­ненні контролю над ризиками враховуючи нестабільну макроекономі-чну ситуацію. Дослідження свідчать, що питання організації внутріш­нього управління і контролю за ризиками в більшості комерційних банків знаходиться лише на етапі становлення.

У міжнародній банківській практиці внутрішній аудит відіграє майже ключову роль в управлінні ризиками.

В 2004 р. Базельським комітетом по банківському надзору була прийнята «Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу і стандар­тів капіталу: нові підходи» (в банківському співтоваристві отримало назву «Базель II»), яка визначила нові підходи щодо оцінки банківсь­ких ризиків та ролі внутрішнього аудиту в управлінні ними [11].

Цей документ, зокрема, передбачає підвищення ролі внутрішньо­го контролю в банках, ключовим елементом якого є служба внутріш­нього аудиту. При цьому надзорним органам надається право встанов­лювати для банків індивідуальні значення достатності капіталу, які можуть залежати, у тому числі, і від якості внутрішнього контролю банків.

На сучасному етапі розвитку банківської системи роль внутрі­шніх аудиторів полягає у тому, що при перевірці процедур та процесів внутрішнього контролю вони можуть не стільки ідентифікувати випа­дки їх недотримання, скільки:

      систематично та об'єктивно оцінювати ступінь впливу таких ви­падків на ефективність діяльності банку;

      рекомендувати менеджменту банку заходи щодо усунення знайде­них проблем і підвищення ефективності керівництва ризиками.

На нашу думку, дуже важливо, щоб участь СВА в процесі іден­тифікації ризиків та їх оцінки була обмежена таким чином, щоб при наступних перевірках можна було зберегти об' єктивність цієї служби.

У зв' язку з цим необхідно, щоб СВА була незалежною та мала доступ до всіх операцій, що виконуються банком.

В українських банках служба внутрішнього аудита у більшості випадків підпорядкована контрольному органу - спостережній раді або виконавчому органу - правлінню банку. На нашу думку, це є сут­тєвим недоліком і значно знижує ефективність її роботи. Крім того, незалежність внутрішніх аудиторів обмежена, оскільки вони є найма­ними працівниками банку.

Різниця між аудитом за міжнародними стандартами та „адаптова­ною" версією застосування міжнародних стандартів аудита в практицівнутрішнього аудиту українських банків залишається досить суттєвою.

З метою удосконалення організації внутрішнього аудиту в украї­нських комерційних банках пропонуємо застосовувати у діяльності внутрішніх аудиторів риск-орієнтований підхід, який вимагає:

>     удосконалення схеми організації та методики планування роботи СВА і методів аудиторських перевірок;

>     змін в процедурах накопичення та зберігання даних, що використо­вуються для вимірювання рівня ризиків, що приймає банк;

>     постійного підвищення кваліфікації аудиторів в області математич­ної статистики.

Зрозуміло, що практична реалізація цих заходів вимагає досить значних витрат.

У сучасних умовах не всі українські банки можуть здійснити зна­чне збільшення витрат на утримання СВА. Деякі з них навіть намага­ються скоротити ці витрати. Практичним способом вирішення цієї проблеми могло б стати залучення сторонніх експертів до виконання функції внутрішнього аудиту (аутсорсінг). Аутсорсінг досить широко використовується у міжнародній практиці та є економічно вигідним для невеликих банків. Проте застосування цих механізмів в Україні потребує спеціального законодавчого врегулювання.

1.Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2003. -

560 с.

2.Белоглазова Г.Н. Аудит банков. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 416 с.

3.Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика. - К.: КНЕУ, 2002. - 286 с.

4.Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992. - 224 с.

5.Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит. - К. : Лібра, 1996. - 218 с.

6.Любунь О.С. Внутрішній аудит у банку. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 220 с.

7.Мамонова И.Д., Ширинская З.Г., Лаврушин О.И. Аудит кредитных организаций. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 520 с.

8.Облік і аудит у банках / А.М.Герасимович, Л.М.Кіндрацька, Т.В.Кривов'яз та ін.; За заг. ред. проф. А.М.Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

9.  Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках Украї-
ни, затверджене постановою Правління НБУ
№114 від 20.03.1998 р.

10.Соколинская Н.Е. Создание эффективных систем комплексного управления и внутреннего контроля за банковскими рисками // Бухгалтерия и банки. - 2007. - №7. -

С.38-40.

11.Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. [Електронний ресурс-Лию 2004. Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf. - Заголовок з екрану.

Отримано 07.10.2009

Страницы:
1 


Похожие статьи

Ю О Ситник - Роль внутрішнього аудита в банку в системі управління ризиками