О І Сміян, В А Плахута, О М Емець - Роль helicobacter pylori в патогенезі виразкової хвороби у дітей - страница 2

Страницы:
1  2  3 

Запалення, індуковане H.pylori, може призводити до різних форм пошкодження і руйнуванню епітеліальних клітин. У той самий час активовані запальним процесом нейтрофіли генерують реактивні радикали кисню і азоту, які можуть спричиняти оксидативне пошкодження ДНК або руйнування самих клітин. Ці реактивні радикали ушкоджують тканини організму - носія, але мають руйнівний потенціал для інфікованих бактерій. Цей факт послужив тому, що ряд досліджень останніх років були зосереджені на вивченні здатності H. pylori протистояти стресу з боку довкілля. Внаслідок чого були виявлені ряд генів, залучених до механізмів опору H. ру^гі проти оксидативного стресу: ahpC кодує білок, який каталізує відновлення органічних перекисів до спиртів, napA кодує зв'язаний для заліза білок, що активізує нейтрофіли.

Інактивація цих генів зводилася в експерименті до вираженого порушення здатності H. рукігі до інфікування. Результати проведеного експерименту свідчать про те, що опір оксидативному стресу є критичним чинником для успішної колонізації [25].

Імунна відповідь макроорганізму є важливою складовою для патогенності інфекції H. ру^гі. До розпізнавання патогену залучені поверхневі клітинні рецептори, яких здатні розпізнавати такі специфічні компоненти патогену, як ліпопротеїни, ліпополісахариди, бактеріальні ДНК, і передавати цю інформацію внутрішньоклітинними сигнальнимикаскадами для продукції регуляторних цитокінів. Морфологічним критерієм гастриту, індукованого H. pylori є нейтрофільна інфільтрація. Стимуляція ендотеліальних клітин бактеріями H. pylori сприяє залученню до процесу нейтрофілів завдяки активації адгезії Vcam-1, Icam-1, Е-селектину і IL-8 [26]. Вивчення впливу реактивного кисню і азоту на імунну відповідь при інфікуванні H.pylori показало, що вони сприяють обмеженню запальної відповіді, асоційованого з інфекцією, і, можливо, обмеженню здатності організму хазяїна знижувати бактеріальне навантаження [27].

Відомо, що інфекція H. pylori індукує апоптоз в епітеліальних клітинах. Механізми, що регулюють цю відповідь, були вивчені впродовж останніх років [28,29]. Згідно з повідомленнями апоптоз епітеліальних клітин асоціюється з ex vivo вивільненням прозапальних цитокінів TNF-a та IFN-y лініями Т-клітин, специфічними до H. ру^гі та клонів [30]. При цьому збільшення апоптозу відбувається за наявності H. pylori cagA-позитивних токсигенних штамів [31].

Запалення, індуковане H. pylori, може призводити до порушення нервової регуляції шлунково-кишкового тракту і так само сприяти функціональній диспепсії за рахунок порушення моторної активності верхніх відділів травного каналу. Описаний експеримент, в якому інфікування мишей H. pylori призводило до збільшення антральної релаксації, що поєднувалося із зниженням вивільнення ацетилхоліну [32]. У інфікованих мишей спостерігалося підвищення щільності субстанції Р (SP) кальцитонін ген-зв'язаного пептиду (CGRP), вазоактивного інтестинального пептиду (VIP) в шлункових гангліях і SP, і CGRP в спинному мозку. Дисфункція холінергічних нервів поступово погіршувалася у міру збільшення макрофагальної та мононуклеарної інфільтрації або бактеріальної колонізації. Ерадикація H. pylori приводила до нормалізації функціональних і морфологічних порушень (за винятком підвищеної щільності SP і CGRP), що створює передумови для детальнішого вивчення порушень рухової функції, індукованої H. Pylori, у людини.

Патогенність H. pylori стала основою для розроблення лікувальних підходів до захворювання, які асоціюються з цією інфекцією, сформованих міжнародними угодами: Маастрихтськими консенсусами 1996, 2000 та 2005 рр. В Україні діагностика та лікування виразкової хвороби та інфікованості H. рі^гу проводиться згідно з Наказом МОЗ України від 26. 05. 2010 № 438 «Про затвердження протоколів діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей».

ВИСНОВКИ

Таким чином, величезна кількість опублікованих досліджень, присвячених патогенній ролі H. pylori у розвитку захворювань у людини (лише за останній рік опубліковано більше 1300), визначили і підтвердили важливість цього мікроорганізму для розвитку таких захворювань у людей, як хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, malt-лімфоми, аденокарциноми шлунка. Крім того, H. ру^гі. стала розглядатися як унікальна модель хронічної інфекції у людини. Пристосованість H. рукігі до довкілля виражається в їх здатності прилипати до шлункового епітелію і модулювати експресію власних вірулентних чинників. Згідно із сучасними уявленнями H. pylori також може виживати усередині епітеліальних клітин, тим самим уникаючи імунної реакції інфікованого організму. Ці відкриття останніх років не лише виявили механізми, за якими H. pylori може маніпулювати імунною відповіддю хазяїна, але також можуть дати фундаментальні уявлення про патогенез інших захворювань, які розвиваються в рамках запальних реакцій, що індукуються іншими патогенами травного тракту.

Завдяки отриманим знанням і розробленим стандартам лікування, такі поширені захворювання, як хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, в переважній більшості випадків можуть бути не лише теоретично, а й практично повністю вилікувані, а профілактика пухлин шлунка стала реально дієвою.

Таким чином, незважаючи на численні дослідження, проблема інфікованості H. рі^гу при захворюваннях ШКТ, у тому числі й виразкової хвороби, є актуальною і потребує подальшого вивчення з метою раннього виявлення цієї патології, її профілактики та адекватного своєчасного лікування для запобігання формуванню в подальшому більш тяжкої патології.

Перспективним буде продовження вивчення особливостей ураження шлунково-кишкового тракту у дітей, інфікованих Helicobacter pylori для сучасної діагностики, лікування та запобігання в подальшому розвитку цієї патології.

SUMMARY

THE ROLE OF HELICOBACTER PYLORI IN PATHOGENESIS OF DEVELOPMENT OF PEPTIC ULCERS IN CHILDREN

A.I. Smiyan, V.A. Plakhuta, A.M. Emez, Y.A. Lata,

Medical Institute of Sumy State University, Sumy

The article describes the details about the features of the defeat of the gastroduodenal system in children with persists of H. pylori infection. The role of H. pylori in gastroduodenal disease has become firmly established. Two decades of intense research into H. pylori virulence factors such as the VacA and CagA proteins have revealed many aspects of the relationships between this bacterium, the gastric mucosal surface, and the induction of disease. Disease outcome is the result of the intricate, ongoing interplay between environmental, bacterial, and host factors. Strain-to-strain genetic variability in bacterial virulence factors such as vacA and cagA not only affects the ability of the organism to colonize and cause disease but also affects inflammation and gastric acid output. In the continuous interactions with the host, the bacteria are able to adapt by mutations and DNA rearrangements, rendering novel genotypes. On the host side, variations in the host immune response to the chronic presence of H. pylori directly impact H. pylori-associated gastric disease and affect gastric acid output and thereby the density and location of H. pylori cells. Many of these H. pylori-host interactions have similarities with the interactions between the gut flora and the gastrointestinal tract and may serve as paradigms for the interactions between bacteria and their hosts.

Key words: helicobacter pylori infection, pathogenesis, gastroduodenal system, children.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.  Аруин Л. И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника / Л. И. Аруин, В. А. Исаков // Арх. пат. - 1995. - Т. 57, N 3. - С. 75-76.

2.    Лапина Т.Л. Консенсус по лечению заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori / Т.Л. Лапина // Рус. мед. журн. - 1999. - Т.7, N6. - С.57-59.

3.    Кильдиярова Р.Р. Факторы, определяющие формирование патологии гастродуоденальной зоны у детей / Р.Р. Кильдиярова, М.Б. Колесникова // Клиническая медицина. - 2003. - № 3. - С. 50-52.

4.    Діагностика та лікування гелікобактерасоційованої гастродуоденальної патології : методичні рекомендації / В.Г. Саєнко, І.В. Гомоляко, О.М. Бурий та ін. - К., 2002. -28 с.

5.    Дорошко В.М. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка у детей: механизмы формирования, клиника, диагностика и лечение: методические рекомендации / В.М. Дорошко. - М.: АСТ, 2008. - С. 11-14.

6.    Go M.F. Failure to confirm association of vacA gene mosaicism with duodenal ulcer disease / M.F. Go, L. Cissell, D.Y. Graham // Scand. J. Gastroenterol. - 1998. - N 33. -P. 132-136.

7.    Cammorlinga-Ponce M. Intensity of inflammation, density of colozation and interleukin-8 response in the gastric mucosa of children infected with Helicobacter pylori // Helicobacter. - 2007. - Vol. 8, N 5. - Р. 38-39.

8.    Vara D. Perforated gastric ulcer in the child: a rare complication, a case report / D. Vara, I. Missotte, C. Menager // Archives de pediatrie: organe officiel de la Societe francaise de pediatrie. - 2003. - 10(1):31-3. - Р. 325-329.

9.    Voland P. Interactions among the seven Helicobacter pylori proteins encoded by the cluster / P. Voland, D.L. Weeks, E.A. Marcus et al. // Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. - 2003. - Vol.284. - P.96-106.

10. Gobert A.P. Cutting edge: urease release by Helicobacter pylori stimulates macrophage inducible nitric oxide synthase / A.P. Gobert, B.D. Mersey, Y. Cheng et al. // J. Immunol. - 2002. -Vol. 168, No 12. - P.6002-6006.

11. Pride D.T. Allelic variation within Helicobacter pylori babA and babB / D.T. Pride, R.L. Meinersmann // Infect. Immun. - 2001. - Vol. 69, No 2. - P. 1160-1171.

12. Helicobacter pylori SabA adhesion in persistent infection and chronic inflammation /

J. Mahdavi, B.Sonden, M. Hurtig et al. // Science. - 2002. - No 297. - Р. 573-578.

13. Helicobacter pylori interacts with the human single-domain trefoil protein TFF1 / S. Linden, H. Nordman, J. Hedenbro et al. // Gastroenterology. - 2002. - Vol. 123. -P. 1923-1930.

14. Lactotetraosylceramide, a novel glycosphingolipid receptor for Helicobacter pylori, present in human gastric epithelium / S. Teneberg, I. Leonardsson, H. Karlsson et al. // J. Biol.

Cbem. - 2002. - Vol. 277. - Р. 1909-1919.

15. Altered expression and allelic association of the hypervariable membrane mucin MUC1 in Helicobacter pylori gastritis / L. E. Vinall, M. King, M. Novelli, et al. // Gastroenterology. - 2002. - No 123(1). -P.41-49.

16. Amieva M.R. Helicobacter pylori enter and survive within multivesicular vacuoles of epithelial cells / M.R. Amieva, N.R. Salama, L.S. Tompkins et al. // Cell. Microbiol. -2002. - Vol. 4. - P. 677-690.

17. Specific Entry of Helicobacter pylori into Cultured Gastric Epithelial Cells via a Zipper­Like Mechanism / T. Kwok, S.Backert, H. Schwarz et al. // Infect. Immun. - 2002. -

Vol. 70. - Р. 2108-2120.

18. Helicobacter pylori and gastric ulcer / A. FuJikava, D. Shirasaka, S. Yamamoto et al. //

Nat. Genet. - 2003. - Vol. 33. - Р. 375-381.

19. Zheng P.Y. Helicobacter pylori strains expressing the vacuolating cytotoxin interrapt phagosome maturation in macrophages by recruiting and retaining TACO (corolin 1) protein / P.Y. Zheng, N.L. Jones // Cell Microbiol. - 2003. - Vol.5. - P.25-40.

20. Kalia N. Toxigenic Helicobacter pylori induces changes in gastric mucosal microcirculation in rats / N. Kalia, K.D. Bardhan, J.C. Atherton et al. // Gut. - 2002. - Vol.51. - P.641-

647.

21. SHP-2 tyrosine phosphatase as an intracellular target of Helicobacter pylori CagA protein / Higashi H., Tsutsumi R., Fujita A. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2002. -Vol. 99. - P. 14428-14433.

22. Marchetti M. Sogenic mutants of the cag pathogenicity island of Helicobacter pylori in the mouse model of infection: effects on colonization efficiency / M. Marchetti, R. Rappuoli //

Microbiology. - 2002. - Vol. 148. - Р. 1447-1456.

23. Identification of a tyrosine-phosphorylated 35 kDa carboxy-terminal fragment (p35CagA) of the Helicobacter pylori CagA protein in phagocytic cells: processing or breakage? Proteomics / S. Moese, M. Selbach, T.F. Meyer et al. // Infect. Immun. - 2002. - Vol. 70. -

Р. 4687-4691.

24. Cross-reactivity of anti-caga antibodies with vascular wall antigens: Possible pathogenic link between helicobacter pylori infection and atherosclerosis / F. Franceschi, A.R. Sepulveda, A. Gasbarrini et al. // Circulation. - 2002. - Vol. 106. - Р. 430-434.

25. Association of Helicobacter pylori antioxidant activities with host colonization proficiency / A.A. Olczak, R.W. Seyler, J.W. Olson et al. // Infect. Immun. - 2003. -

Vol. 71. - Р. 580-583.

26. Helicobacter   pylori-induced   activation  of   human  endothelial   cell   /   M. Innocenti,

A.C. Thoreson, R.L. Ferrero et al. // Infect. Immun. - 2002. -Vol. 70. - Р. 4581-4590.

27. Severe inflammation and reduced bacteria load in murine helicobacter infection caused by lack of phagocyte oxidase activity / T.G.Blanchrd, F. Yu, C.L. Hsieh et al. // J. Infect.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О І Сміян, В А Плахута, О М Емець - Роль helicobacter pylori в патогенезі виразкової хвороби у дітей