Є О Балацький - Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста - страница 1

Страницы:
1  2 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

 

 

 

 

УДК 336.14:352

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСІВ МІСТА

Є. О. Балацький, канд. екон. наук, доцент, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

У статті розглянута сутність понять «місцеві фінанси» та «фінанси міста». Досліджено роль та значення місцевих фінансів в економічній системі держави. Проаналізована структура фінансів міста як основа економічної і соціальної складових міста.

Ключові слова: місцевий бюджет, фінанси міста, місцеві фінанси, органи місцевого самоврядування.

В статье рассмотрена сущность понятий «местные финансы» и «финансы города». Исследовано роль и значение местных финансов в экономической системе государства. Проанализирована структура финансов города как основа экономической и социальной составляющих города.

Ключевые слова: местный бюджет, финансы города, местные финансы, органы местного самоуправления.

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах сучасного реформування вітчизняної фінансової системи та прагнення органів влади всіх рівнів проводити ефективний контроль державних та місцевих фінансів, актуальності набуває дослідження складу та структури фінансів міста. Зосередження аналізу саме на цій складовій фінансової системи України обумовлене переходом управління процесів регіонального розвитку від центральної до місцевої влади. Отже, збільшення частини фінансів міста в загальному обсязі фінансових ресурсів держави призводить до підвищення їх ролі та розширення сфери використання. Політика ефективного формування та розподілу фінансових ресурсів конкретної території носить всеохоплюючий та різно-спрямований характер.

Забезпечення місцевими органами влади послуг соціального характеру виступає базисом організації фінансової роботи та зумовлює необхідніст ь громади бути зацікавленою в ефективності прийняття управлінських рішень щодо формування та розподілу фінансових ресурсів. Взаємозалежність між місцевими органами влади та громадою ще більше загострює проблему детального аналізу складу та структури місцевих фінансів і фінансів міста.

Таким чином, дослідження теоретичних і практичних основ структури фінансів міста є необхідною умовою стабільного розвитку соціальної та економічної складових як місцевої громади зокрема, так і суспільства держави в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Аналіз науково-методичних підходів до розуміння сутності місцевих фінансів   та  фінансів   міста   показує,   що   більшість   авторів, зокрема П. К.     Бечко,     О. Д. Василик,     В. П.     Гапонюк,     Л. А. Дробозна,Г. Б. Поляк, Ю. Н. Константинова, О. Б. Заверуха, B. C. Загорський, О. П. Кириленко, П. М. Леоненко, Т. Г. Морозова, В. І. Оспіщева, Т. М. Рева, С. І. Юрій, В. М. Федосова [1-12], трактують категорію фінансів міста дуже неоднозначно і зазвичай її взагалі не виділяють, зосереджуючи увагу на понятті "місцеві фінанси". Крім того, необхідно зазначити, що майже всі вищерозглянуті науковці дотримуються схожої думки, що місцеві фінанси - це система економічних (фінансових) відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових (грошових) ресурсів, необхідних місцевим органам влади для виконання покладених на них завдань. Уточнення цього визначення відбувається тільки в розрізі визначення форми фінансових ресурсів, видів завдань, які покладені на органи місцевого самоврядування та суб'єктів, що беруть учать у цих економічних відносинах.

Досліджуючи функції, покладені на органи місцевого самоврядування, необхідно зауважити, що деякі автори зосереджують увагу на необхідності місцевих органів влади виконувати в процесі формування, розподілу і використання фінансових ресурсів не лише власні, а й делеговані завдання.

Ідентифікація безпосередньо у визначенні "місцеві фінанси" суб'єк­тів, що беруть участь у формуванні, розподілі і використанні фондів грошових коштів, проведена О.Б. Заверухою. Так, автор наголошує на тому, що місцеві фінанси - це сукупність відносин, урегульованих нормами фінансового права, що виникають між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями.

Інша група вчених розглядає не місцеві, а муніципальні фінанси, при цьому майже не змінюючи підходи до визначення цієї категорії, наголошуючи тільки на тому, що задоволення соціально-економічних потреб відбувається населенню муніципального утворення.

Додатково до розглянутих вище в науковій літературі можна зустріти поняття "територіальні фінанси". Так, О.Б. Іванова [13] під територіальними фінансами розуміє систему грошових відносин, яка є результатом розподільчого процесу з приводу формування в органів місцевої влади фондів фінансових ресурсів (на безповоротній основі) і їх подальшого використання для забезпечення умов розширеного відтворення й економічного розвитку територій, надання послуг населенню, що проживає в межах даного адміністративно-територіального утворення, відповідно до покладених на органи державної влади і місцевого самоуправління функцій і закріплених повноважень. Таким чином, автор акцентує увагу на основній меті, яка повинна простежуватися в розподільчому процесі з приводу формування в органів місцевої влади фондів фінансових ресурсів та їх використання і полягає в забезпеченні умов розширеного відтворення й економічного розвитку територій.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зауважити, що більшість науковців виділяють тільки категорію "місцеві фінанси", розглядаючи її в розрізі системоутворювальної складової фінансової системи держави та ідентифікуючи як частину фінансових ресурсів, якими місцева громада має безпосередню можливість управляти і розпоряджатись.

Суть місцевих фінансів проявляється в економічних відносинах, а їх структура є сукупністю бюджетів місцевого самоврядування, спеціальних бюджетних фондів цільового призначення; позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування; фондів грошових коштів комунальних банків, якщо їх статутний капітал утворюється за рахунок коштів місцевогосамоврядування; фондів комунальних підприємств, установ та організацій.

Базис та значення будь-якої економічної категорії проявляється через функції, які вона виконує, тобто внутрішні властивості, які реалізуються в економічному середовищі. Можна виділити такі функції місцевих фінансів: розподільчу, регулюючу, контрольну (рис.1).

Розподільча функція місцевих фінансів знаходить свій прояв у порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, позабюджетних, цільових, резервних, валютних фондів місцевого самоврядування. Розподільча функція породжує регулюючу, оскільки переміщення грошових потоків між суб'єктами розподільчого процесу істотно впливає на їх фінансовий стан, здатність забезпечувати статутні повноваження необхідними коштами. Контрольна функція місцевих фінансів реалізується в діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів.

 

ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

 

відбувається перерозподіл суспільного продукту; забезпечується задоволення суспільних потреб громадян; підтримка розвитку адміністративно-територіальних одиниць; реалізація загальнодержавних програм розвитку і т.д.Визначають умови життєдіяльності та рівень добробуту громадян

Забезпечують фінансову безпеку країни


Сприяють розвитку демократіїРисунок 1 - Роль місцевих фінансів в економіці держави

Для аналізу ролі місцевих бюджетів у розрізі соціально-економічного розвитку регіонів та їх місця у бюджетній системі України потрібні їх кількісна та якісна характеристика, а також характеристика за економічним змістом. До основних особливостей місцевих бюджетів необхідно віднести: відносно менші, порівняно з Державним бюджетом, обсяги перерозподілу ВВП; бездефіцитність (допускається стосовно фондів розвитку АРК та міських бюджетів і покривається виключно за рахунок запозичень); наявність у них власної дохідної бази та власних видаткових повноважень; наявність делегованих державних повноважень, для виконання яких за місцевими бюджетами закріплено загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі); наявність відносин додаткового (міжбюджетного) перерозподілу акумульованих коштів, що відображають подальший розвиток розподільчої функції фінансів і виступають у формі міжбюджетних трансфертів; пріоритетна соціальна спрямованість видатків (три четвертих їх загального обсягу).

На сьогодні до 12 % вартості валового внутрішнього продукту України перерозподіляється через систему місцевих фінансів; закономірно, що основна частина цих коштів акумулюється у місцевих бюджетах. Рівень самостійності органів місцевої влади значною мірою залежить від достатності дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування. Протягомостанніх 15 років частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України знизилася майже наполовину (з 47,6 до 24,6 %), а у ВВП - з 16 у 1996 р. до 6,9 % у 2008 р. [14].

Це пов'язано зі змінами в державному регулюванні розподілу доходів між різними ланками бюджетної системи та свідчить про посилення державного впливу на процес мобілізації коштів та розподіл між різними рівнями влади. Тому питання щодо пошуку оптимального варіанта співвідношення між державними та місцевими бюджетами залишається актуальним.

Отже, місцеві фінанси, у тому числі місцеві бюджети, виступають як інструменти перерозподілу суспільного продукту між різними сферами діяльності, соціальними верствами населення, окремими адміністративно-територіальними формуваннями. Центральний інститут системи місцевих фінансів - місцеві бюджети, які є інструментом фінансування державних видатків, головним чином тих, які безпосередньо пов'язані з вирішенням проблем економічного і соціального розвитку територій.

Місцеві фінанси відіграють важливу роль у забезпеченні в державі фінансової безпеки, яка впливає на всі сфери суспільного життя. Об'єктивні реалії та динаміка світових фінансових взаємовідносин, спрямованість на все вищий рівень у розвитку світових тенденцій як у технічній, так і в економічній сферах, поглиблення глобалізаційних процесів, нарощування темпів загальнотериторіального розвитку тощо, надзвичайно посилюють актуальність проблеми досягнення достатнього рівня збалансованості фінансової системи тієї чи іншої території для створення сприятливого середовища власне в контексті динамічного соціально-економічного розвитку.

Отже, місцеві фінанси як цілісна і складна система економічних відносин мають відіграти важливу роль у реформуванні вітчизняної економіки, створенні основ ринкового господарювання, формуванні демократичної, соціально орієнтованої держави. Сучасні зміни у сфері місцевих фінансів спрямовані на їх подальшу розбудову і вдосконалення з метою досягнення таких цілей: стабілізація економічної системи; адаптація суб'єктів господарювання, зокрема малих і середніх підприємств, до ринкових перетворень; формування інвестиційно-інноваційної моделі суспільного розвитку; забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування; формування самодостатніх територіальних утворень; реалізація завдань державної регіональної політики; стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності; вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів.

При усіх національних особливостях пріоритетом місцевого самоврядування є гарантоване державою право територіальних одиниць на незалежне та самостійне розв'язання загальногосподарських питань місцевого значення на основі реальної матеріально-фінансової бази та в межах прийнятих законів та загальних правил. Самостійність органів місцевого самоврядування визначається законодавчо закріпленими положеннями, наявністю комунальної власності й самостійним формуванням та використанням бюджету, безпосередньою вибірністю органів влади населенням території та звітністю цих органів населенню територіальної одиниці.

ФІНАНСИ МІСТА

Переходячи безпосередньо до визначення сутності поняття "фінанси міста", необхідно зазначити, що ця категорія містить сукупність фінансових ресурсів, які формуються та розподіляються бюджетними установами, суб'єктами господарювання, домогосподарствами та населенням даного міста й акумулюються органами місцевої влади зметою економічного і соціального розвитку території. Таким чином, характерні цій категорії особливості полягають у такому: всеохоплююче управління фінансовими ресурсами комунальних і приватних підприємства та фінансами домогосподарств і населення міста; здійснення місцевими органами влади прямого (в межах бюджетних установ) та опосередкованого (в розрізі приватних підприємства) впливу на розподіл фінансових ресурсів; активізація залучення інвестиційних ресурсів та стимулювання соціальної відповідальності бізнесу (рис. 2).Система економічних відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, прямо або опосередковано пов'язаних з діяльністю громади міста і його соціально-економічним розвитком

Сукупність фінансових ресурсів (офіційної і тіньової економіки), сформованих на території міста або залучених його суб'єктами (органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, домогосподарства (населення))
Система економічних відносин, пов'язана з формуванням, розподілом і використанням грошових та інших фінансових

ресурсів, у процесі яких відбувається створення фондів грошових коштів, призначених для забезпечення соціальних потреб і соціально-економічного розвитку території


Множина грошових коштів, які формуються й використовуються для вирішення питань місцевого значення1L,


Узагальнена поширена думка щодо визначення широкому розумінні)

Узагальнена поширена

думка щодо визначення вузькому розумінні)


itФІНАНСИ МІСТА

 

_____

Характерні ознакиУправління місцевим бюджетом, фінансовими ресурсами комунальних і приватних підприємств та фінансами домогосподарств і населення міста

Здійснення місцевими органами влади прямого (в межах бюджетних установ) та опосередкованого (в розрізі приватних підприємств) впливу на розподіл фінансових ресурсів

Активізація залучення інвестиційних ресурсів та стимулювання соціальної відповідальності бізнесуРисунок 2 - Формування виокремленого підходу до визначення сутності

фінансів міста

Проводячи детальне дослідження кожного з вищерозглянутих аспектів категорії фінансів міста, необхідно зауважити, що тільки за умови синхронізації всіх фінансових потоків, які формуються на території міста в процесі діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності, домогосподарств і населення, органи місцевого самоврядування мають можливість досягти максимально раціонального розподілу фінансових ресурсів відповідно до завдань, які на них покладені. Так, постійний контроль та чіткий облік вхідних та вихідних потоків, які формують фінанси міста, забезпечують можливість проводити органами місцевої влади не лише врівноважену економічну та соціальну політику,  а йдосягти максимальної оперативності та своєчасності реалізації прийняття управлінських рішень.

Однією з особливостей фінансів міста є можливість органів місцевого самоврядування розпоряджатися не тільки фінансовими ресурсами бюджетних установ, а також коштів, сформованих за рахунок податків і зборів, субсидій і місцевих запозичень, а й здійснювати вплив на перерозподіл фінансових ресурсів приватних підприємств різної форми власності, домогосподарств і населення. В розрізі цього аспекту фінансів міста необхідно зазначити, що встановлення відповідної бази оподаткування і ставок місцевих податків та зборів органи місцевого самоврядування поряд із жорсткою фіскальною політикою мають можливість додатково збільшувати власну ресурсну базу та залучати суб'єктів господарювання і населення до комплексу різноспрямованих соціальних програм.

У межах третього аспекту фінансів міста доцільно зауважити, що збільшення ресурсної бази місцевих органів самоврядування можливе також за рахунок створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні, що з часом не тільки призведе до збільшення кількості платників податків і місцевих зборів, а й сприятиме покращанню соціальної складової розвитку міста в межах підвищення зайнятості населення. Крім того, зважена на економічні й природні особливості міста та чітко скоординована в часі інвестиційна політика розвитку регіону призведе до формування позитивної репутації дій, які здійснюються органами місцевої влади не лише в межах визначеної держави, а й за її кордонами. В результаті цих дій, незважаючи на нестабільну політичну і фінансову ситуацію, інвестори будуть впевнені в економічній доцільності вкладання коштів саме в даний регіон. Додатково до зазначеного вище необхідно сказати, що на законодавчому рівні, в межах певного міста, органи управління мають владні важелі та інструменти до заохочення бізнесу стосовно соціальної відповідальності його діяльності, тим самим вирішуючи соціальні питання, покладені на місцеві органи влади за рахунок приватних підприємців.

На основі даних, наведених на рис. 3, можна зазначити, що структура фінансів міста є багатогранною та складною системою, яка містить ресурси у фондовій і нефондовій формах, і охоплює матеріальні і грошові кошти, що формуються за рахунок інвестиційної діяльності.

Таким чином, на відміну від категорії місцевих фінансів, фінанси міста містять: грошові ресурси, на формування і розподіл яких органи місцевого самоврядування не можуть здійснювати прямого впливу, зокрема: фінансові ресурси, які формуються суб'єктами господарювання, домогосподарствами та населенням, які здійснюють господарську діяльність на території міста, та фінансові ресурси, залучені у вигляді інвестицій від суб'єктів, які здійснюють діяльність за межами міста.

Розглядаючи кожну складову структури фінансів міста більш детально, необхідно зазначити, що основою ресурсного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування є місцевий бюджет.

Додатково до коштів, закріплених у місцевих бюджетах, збільшення фінансових ресурсів міста можливе за рахунок прибутку комунальних підприємств. Важливою складовою фінансів міста також можуть виступати позикові кошти. Так, з метою фінансування соціальних або інвестиційних проектів органи місцевого самоврядування здатні залучати кредитні ресурси або випускати муніципальні облігації. Основною проблемою в розрізі цієї складової фінансів міста є той факт, що темпи зростання дохідної частини ресурсів міста будуть менші за темпи зростання заборгованості за отриманими запозиченнями, що в результаті може призвести до місцевого дефолту.

Власні доходи

Закріплені доходи

Дотації з державного бюджету на вирівнювання

фінансової забезпеченості

Субвенції

 

Фінансові ресурси, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

 

 

Місцеві запозичення

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Є О Балацький - Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста