Є О Балацький - Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста - страница 2

Страницы:
1  2 

Добровільні внески

 

Страхові платежі

 

Штрафи, пеня та недотримка

 

Інші надходження


 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

 

 

Фінанси комунальних підприємств

 

 

 

Позабюджет ні фонди


Фінанси, що надходять до міста із-за його меж у вигляді інвестицій, пожертвувань, благодійної допомоги тощо


Незаконно ввезені грошові коштиРисунок 3 - Структура фінансів міста за джерелами надходженьДодатковою складовою фінансів міста також можуть бути добровільні внески фізичних та юридичних осіб, страхові збори, надходження від штрафів та інші надходження, але питома вага цих фінансових ресурсів у загальному обсязі коштів міста є незначною та виступає більше допоміжною частиною.

Окремою складовою фінансів міста необхідно розглядати міжбюджетні трансферти. Так, до їх складу, відповідно до Бюджетного кодексу України, входять: дотації вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші дотації.

Виходячи з вищерозглянутих видів міжбюджетних трансфертів, можна зауважити, що ця складова фінансів міста є особливо важливим елементом соціально-економічного розвитку територій, які не мають можливості самостійно покривати власні витрати. Тобто саме дана складова фінансів міста дає можливість рівномірного розвитку адміністративно-територіальних одиниць у межах всієї території держави та виконання не лише програм соціального захисту і реалізації інвестиційних проектів, а й компенсації витрат, пов'язаних з наданням пільг, встановлених на державному рівні.

На основі вищерозглянутого поділу фінансових ресурсів міста за відповідними напрямками можна стверджувати, що у вітчизняній практиці місцеві органи самоврядування навіть у нормативному аспекті орієнтуються на традиційні інструменти залучення фінансових ресурсів. Напрямки, які б обумовлювали поліпшення інвестиційної складової міста з метою додаткового залучення фінансових ресурсів суб'єктів господарювання інших регіонів та інноваційні програми і розробки з акумуляції додаткових грошових коштів, не простежуються в жодній з наведених складових фінансів міста. Ця ситуація свідчить не тільки про недостатній розвиток вітчизняних місцевих фінансів, а й про низький рівень стимулювання з боку державних органів влади фінансування власних фінансових потреб органів місцевого самоврядування за допомогою концентрації додаткових грошових ресурсів.

В умовах сучасного розвитку економіки держави управління складом та структурою фінансів міста повинні забезпечити цілісний розвиток території, збалансоване становлення виробничої і невиробничої сфер та взаємообумовлений і пропорційний розвиток економічної і соціальної складової міста. Ці обставини розширення структури фінансів міста викликають необхідність постійного зростання і зміцнення фінансової бази органів місцевої влади, покращання методів формування, освоєння і використання фінансових ресурсів та створення новітніх методів акумуляції грошових коштів, специфічних для даної території.

Переходячи до аналізу загальних підходів до управління фінансами міста, висвітлених у наведених нормативно-правових актах, зазначимо, що в Конституції України наведене визначення категорії "місцеве самоврядування" та розглянуті системоутворювальні елементи їх матеріальної і фінансової баз. Крім того, зазначений закон розкриває концептуальні підходи та визначальні особливості створення та використання коштів бюджетів міста.

Паралельно з Конституцією України в ст. 2 Закону України "Про місцеве самоврядування" визначена здатність територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. Отже, в межах Конституції і чинних законів України об'єднання громадян мають можливість проводити відповідні заходи щодо формування та розподілу фінансових ресурсів, акумульованих на території міста.

У свою чергу, в Бюджетному кодексі України акцентується увага на процесі створення, розподілу та перерозподілу фінансових потоків, що формують бюджет міста. Так, у зазначеному нормативно-правовому актівизначені процедури: прийняття бюджету; розподілу дохідної та витратної частин бюджетів міст; методика розрахунку міжбюджетних трансфертів; контролю місцевими органами самоврядування належного виконання обсягів та строків реалізації бюджету; проведення операцій, пов'язаних із залученням позикових коштів (місцевих запозичень).

ВИСНОВКИ

Місцеві фінанси як специфічна сфера економічних відносин впливають на соціально-економічне становище країни та її фінансову безпеку, сприяють розвитку демократії в суспільстві, визначають умови життєдіяльності громадян та рівень їх добробуту. Крім того, дослідження ролі та значення місцевих фінансів в економічній системі держави дозволило виокремити такі три функції місцевих фінансів: розподільчу, регулювальну та контрольну. Якість реалізації цих функцій залежить від ступеня автономії органів місцевого самоврядування та обсягу наданих їм повноважень, ефективності організації місцевих фінансів у цілому.

Структура фінансів міста є багатогранною та складною системою, яка містить ресурси як у фондовій, так і нефондовій формі, й охоплює матеріальні і грошові кошти, що формуються за рахунок інвестиційної діяльності. Основою ресурсного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування є місцевий бюджет. Збалансована структура фінансів міста забезпечує раціональне та своєчасне фінансування широкого комплексу заходів, пов'язаних з комунальним, побутовим, соціальним та культурним обслуговуванням населення визначеної адміністративно-територіальної одиниці. В умовах сучасного розвитку економіки держави управління складом та структурою фінансів міста повинні забезпечити цілісний розвиток території, збалансоване становлення виробничої і невиробничої сфер та взаємообумовлений і пропорційний розвиток економічної та соціальної складових міста.

На основі критичного аналізу літературних джерел удосконалено сутність поняття «фінанси міста», яке визначається як сукупність фінансових ресурсів, що формуються та розподіляються бюджетними установами, суб'єктами господарювання, домогосподарствами та населенням даного міста та акумулюються органами місцевої влади з метою економічного і соціального розвитку території. Характерні цій категорії особливості полягають у такому: 1) всеохоплююче управління фінансовими ресурсами комунальних і приватних підприємства та фінансами домогосподарств і населення міста; 2) здійснення місцевими органами влади прямого (у межах бюджетних установ) та опосередкованого (в розрізі приватних підприємства) впливу на розподіл фінансових ресурсів; 3) активізація залучення інвестиційних ресурсів та стимулювання соціальної відповідальності бізнесу.

SUMMARY

THE ROLE AND THE VALUE OF LOCAL FINANCES AND FINANCES OF THE CITY E. Balatskiy

Ukrainian Academy of banking, Sumy

In the article the author consider the essence of the concepts «local finances» and «finances of a city». Investigational role and value of local finances in the economic system of the state is considered. There are analysed structure of finances of a city as basis of economic and social constituent of the city.

Key words: local budget, finances of a city, local finances, organs of local self-government. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.  Бечко П. К. Місцеві фінаси: навч. посіб. / П. К. Бечко, О. В. Ролінський - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 192 с.

2.  Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. -К. : Центр навчальної літератури, 2004.-544 с.Гапонюк М. А. Місцеві фінанси : навч. - метод. посіб. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, A. A. Славкова. - К.: КНЕУ, 2002. - 216 с.

3.  Дробозна Л. А. Финансы : учеб. для студентов вузов по экон. спец. / Л. А. Дробозна, Г. Б. Поляк, Ю. Н. Константинова и др. - М.: Финансы: ЮНИТИ, 1999. - 527 с.

4.  Заверуха О. Б. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заверуха О. Б.; Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2001. - 20 с.

5.  Загорський B. C. Фінанси : навч. посіб. / B. C. Загорський, О. Д.Вовчак, І. Г.Благун, І. Р.Чуй. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 247 с.

6.  Кириленко О. П. Місцеві фінанси : підручник / за ред. О. П. Кириленко. - К. : Знання,

2006. - 677 с.

8.  Леоненко П. М. Теорія фінансів: навч. посібник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, А. А. Ільенко та ін. ; за заг. ред. О. Д. Василика. - К. : Центр навчальної літератури,

2005. - 480 с.

9.  Морозова Т. Г. Региональная экономика / Т. Г. Морозова. - М. : Банки и биржи,

ЮНИТИ, 1995. - С. 28-31.

10.Оспіщев В. І. Фінанси : навч. посіб. / О. П. Близнюк, I. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. - К. : Знання, 2006. - 415 с.

11.Рева Т. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова.

 

-  К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 208 с.

12.Юрій С. І. Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К. : Знання, 2008.

-  611 с.

13.Иванова О. Б. Территориальные финансы России: теория, методология, практика : автореф. дис. .   д-ра экон. наук : 08.00.10 / О. Б. Иванова. - Ростов-на-Дону, 2004. -

21 с.

14.Ярошевич Н. Б. Шляхи збільшення дохідної бази місцевих бюджетів України / Н. Б. Ярошевич, Н. Я. Липа [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ chem_biol/nvnltu/20_10/278_Jaro.pdi

 

Надійшла до редакції 21червня 2012 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Є О Балацький - Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста