І А Мельничук, О Ю Мельничук - Роль і психологічна готовність політичної та інтелектуальної еліти в умовах реальності що змінюється - страница 2

Страницы:
1  2 

1. Не варто " рятувати" нове покоління 2000-х через побудову хибної, з нашої точки зору, шкільної і університетської матриці знання, що в підсумку складається з набору формул, дат і розрізнених фактів, методом регулярного масованого тестування. Тест не здатний виявити системні знання, розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тобто глибину освоєння предмету. Навзамін уривчастим, " мозаїчним" поверховим знанням, що засвоюються за тестовою методикою варто запропонувати школяру/студентові максимально розкріпачений дискусійний стиль занять. Лише такий стиль здатен прищепити людині завзятість, навички аргументованого відстоювання позицій і лідерства.

2. Спостерігаючи зростаючий вплив на суспільство аудіовізуальних ресурсів, можливо, варто запропонувати всьому ланцюгу освіти (дошкільник > школяр > студент > аспірант) варіанти аудіо- та відеопідручників, хрестоматій і словників. Адже книга сьогодні молоддю забута, з нашого погляду незаслужено.

3. Констатуючи зсув акценту цивілізаційного розвитку в невиробничу сферу, найбільш важливим завданням політичної і інтелектуальної еліти стає всебічне зміцнення гуманітарного блоку дисциплін: філософії, політології, психології, етики та ін.

Насправді ж у вітчизняних реаліях ми спостерігаємо цілеспрямоване і методичне вихолощення філософської, світоглядної складової з університетської освіти шляхом скорочення кількості і обсягу життєво необхідних предметів. Саме життєво необхідних, бо знання тригонометрії або вміння вирішувати рівняння вищого порядку (при всій повазі до точних наук) ще нікого не врятувало від елементарного стресу, не підказало шляху вирішення особистої проблеми або виходу зі складної життєвої ситуації. А гуманітарні дисципліни учать саме цьому. Крім того, вони прищеплюють людині творчий, яскравий стиль життя, навчають узагальнювати і аналізувати факти, вмінню взаємодіяти з людьми. Перелік можна продовжити, але навряд чи варто. Українські реалії більш сумні та прозаїчні.

4. Варто різко збільшити зусилля в сфері психологічної реабілітації та профілактики абсолютно всіх категорій населення. Прес навколишньої дійсності, перелік персональних і глобальних загроз настільки великий, що весь соціум знаходиться в перманентно стресовому стані. Конфлікти і кризи, що накопичуються десятиліттями, неминуче призводять до зняття напруги через соціальний вибух. Для індивіда така ситуація ще складніша, бо несе за собою втрату здоров'я і самого життя. Давно назріла необхідність масштабного введення в управлінські, виробничі, учбові колективи посад штатних конфліктологів, політологів, психологів, психотерапевтів.

5.  Політичній еліті необхідно вчитися багатьом речам: швидкості реакції на загрози і виклики, вмінню управляти кризою і знімати її, здатності налагодити діалог з соціумом, з недержавними і неформальними організаціями, з опозицією. Раціональні думки, жорсткий аналіз, ділові пропозиції часто народжуються саме в цьому середовищі.

6.  Владна вертикаль на всіх рівнях - і ієрархічному, і мережевому - просто зобов'язана використовувати експертне середовище і розробників з числа кращої частини інтелектуальної еліти. На практиці ж потенціал ученого співтовариства залишається переважно незатребуваним.

Докладаючи зусиль до виховання і творення покоління 2000-х, ми робимо інвестиції в майбутнє.

Перспективи подальших досліджень вбачаються, передусім, у побудові системного знання про комплексний характер загроз і викликів людству, а також шкали пріоритетних завдань, які стоять перед науковцями та політичною елітою щодо адекватної відповіді на них, шляхів мінімізації пов'язаних з цим ризиків і матеріальних втрат.

Економічна наука, соціологія, політологія, релігієзнавство, психологія, логістика, кліматологія та інші прикладні дисципліни, кожна у своїй площині, можуть і повинні в максимально стислі терміни накопичити достатній масив інформації про характер, гостроту, динаміку та можливі наслідки загроз та викликів, що нині постали перед людством. Своє вагоме слово повинна сказати філософія - в частині узагальнення отриманих колегами емпіричних результатів, аналізу поданих ними висновків, розстановці пріоритетів, тактичних і стратегічних завдань.

Важливо при цьому налагодити тісний зворотній зв'язок між наукою та політичною елітою, в руках якої сконцентровані ресурси для реалізації запропонованого науковцями комплексу заходів. Таким чином, забезпечивши єдність теорії та практики, людство, на нашу думку, цілком в змозі відповісти на будь-який виклик чи глобальну загрозу.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Пахомов Ю. Украина и вызовы глобализации [Електронний ресурс] / Юрий Пахомов. - [Режим доступу] : http://www.day.kiev.ua/82520/.

2.    Зеркалов Д. В. Мировая энергетика : [хрестоматия] / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2009. - 174 с.

3.    Горбулин В. Украинская политика национальной безопасности Украины : актуальные вызовы -адекватные ответы [Електронний ресурс] / В. Горбулин. - Режим доступу : http://republic.com.ua/politics.php?id_show=10005.

4.    Маломуж Н. О. Стратегии преодоления угроз национальной безопасности Украины в начале ХХІ века [Електронний ресурс] / Н. О. Маломуж. - Режим доступу : http://www.ua-today.com/modules/myarticles/article_storyid_27827.html.

5.    Дергачев В. А. Глобалистика / В. А. Дергачев. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 303 с.

6.    Богданова А. И. Противодействие новым вызовам и угрозам безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) [Електронний ресурс] / А. И. Богданова. - Режим доступу : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/34236.

7.    Малашенко А. Этнические и региональные конфликты в Евразии. Кн. 1 / А. Малашенко - М : Весь мир,

1997. - 456 с.

8.    Иванов И. С. Внешняя политика России в эпоху глобализации : статьи и выступления / И. С. Иванов. -М., ОЛМА-ПРЕСС, 2002 . - 415 с.

9.    Кузнецов В. Н. Социология разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века : геокультурный аспект / В. Н. Кузнецов // НАВИГУТ. - 2006. - № 2. - С. 83-91.

10.Гараев Р. Г. Новые вызовы и угрозы национальной безопасности России в XXI веке : дис. ... канд. полит. наук / Р. Г. Гараев. - Москва, 2006. - 165 с. - (РГБ ОД, 61:06 - 23/202).

11.Чуев Д. А. Национальная безопасность России : глобальные вызовы и исчерпание ресурса экспортно-сырьевой модели экономики страны / Д. А. Чуев // "Национальные интересы : приоритеты и безопасность". - 2010. - № 8 (65). - С. 15-16.

12.Кортунов С. В. Мировая политика : [учебное пособие] / С. В. Кортунов. - М., ГУ-ВШЭ, 2007. - 162 c.

13.Бжезинский З. Великая шахматная доска / Збигнев Бжезинский. - М. : Международные отношения, 1999.

- 254 с.

14.Спектер М. Глобальное потепление - вызов 21-го века [Електронний ресурс] / Майкл Спектер. - Режим доступу : http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=6667.

15.Dini Djalal. Asia's Intelligence Gap / Djalal Dini // Foreign Policy. - 2003. - March-April - P. 84.

16.Немчинов В. М. Доклад : Устойчивый диалог между людьми разных культур [Електронний ресурс] / В. М. Немчинов. - Режим доступу : http://www.roman.by/r-2599.html.

17.Радухин Ю. Национальная идентичность и вызовы 21 века [Електронний ресурс] / Ю. Радухин. - Режим доступу : http://h.ua/story/246147/.

18.Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 57/145 "О реагировании на глобальные угрозы и вызовы" от 16 декабря 2002 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.un.org/russian/documen/gadocs/57sess/57res2.htm.

19.Боднар І, Павлик Л. Природа покаже характер / І. Боднар, Л. Павлик // Експрес № 140 (5520). -16.12.2010 - 23.12.2010. - 16 с.

20.Мельничук І. А. Аналіз впровадження вимог Болонського протоколу по реформуванню вищої освіти у практику викладання гуманітарних дисциплін // Проблеми розвитку освіти у вищих навчальних закладах і філософські засади їх розв'язання : матеріали круглого столу / І. А. Мельничук. - Харків : ХГТІ, 2010. -

С. 255-262.

 

Матеріал надійшов до редакції 16.11. 2010 р.

 

И. А. Мельничук, Е. Ю. Мельничук. Роль и психологическая готовность политической и интеллектуальной элиты в условиях меняющейся реальности, которая изменяется: адекватный ответ на глобальные угрозы и вызовы XXI века.

Статья посвящена адекватному ответу со стороны политической и интеллектуальной элиты на новые угрозы и вызовы, которые ожидают человечество в XXI ст. Анализируется ряд новых вызовов, что, по мнению авторов, появляются сегодня перед миром в целом и Украиной, в частности. Предлагаются возможные пути решения наиболее острых проблем, в том числе и в сфере образования и воспитания новых поколений.

 

I. A. Melnich.uk, O. Y. Melnich.uk. Role and Psychological Readiness of Political and Intellectual Elites in the Conditions of Changing Reality: Adequate Answer for the Global Threats and Calls of the XXI Century.

The article is devoted to the adequate answer from the side ofpolitical and intellectual elites on the new threats and calls which expect humanity in the XXI century. The row of new calls, as authors consider,

appearing today in the world in the whole and in Ukraine in particular is analyzed. The possible ways of decision of the sharpest problems are offered, including the sphere of education and

training of new generations.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І А Мельничук, О Ю Мельничук - Роль і психологічна готовність політичної та інтелектуальної еліти в умовах реальності що змінюється