К Д Ушинський - Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань - страница 1

Страницы:
1 

Пояснювальна записка

 

 

Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.

 

К.Д.Ушинський

 

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід'ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.    Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Курс «Вступ до мовознавства» є пропедевтичним, вступним курсом. У цьому курсі розглядаються основні проблеми науки про мову, без знання яких неможливе усвідомлене сприйняття окремих її розділів.

Мова і суспільство, мова і мислення, взаємодія мов і закономірності їх розвитку , літературні мови та їх ознаки, принципи класифікації мов тощо -розуміння всіх цих і багатьох інших лінгвістичних проблем досить важливе для кожного філолога. Крім того, без знання цих питань неможливо вивчити жодну мову.

2.    Структура курсу «Вступ до мовознавства»

Предмет «Вступ до мовознавства» вивчається у першому семестрі першого року навчання. За базовим планом це професійно - орієнтована дисципліна, на яку відводиться 90 годин. Структура курсу наступна: кількість змістових модулів - 1, на лекції відводиться 17 годин, на практичні заняття - 17, на самостійну роботу 56 годин. Кількість кредитів - 2,5, вид підсумкового контролю - іспит(за навчальною програмою кафедри історії української мови і культури).

 

3. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни - ввести студента-філолога в теорію науки про мову, дати комплексні знання про мову як об'єкт наукового дослідження і системне і структуроване явище, підготувати студента­першокурсника до свідомого сприймання інших, наступних предметів мовознавчого циклу.

Курс «Вступ до мовознавства» включає лекційний розгляд таких тем:

Тема 1. Вступ. Мова та її вивчення.

Мова як вселюдське явище. Мова і мовознавство. Предмет мовознавства. Розділи мовознавства. Зв'язок мовознавства з іншими науками. Методи дослідження мови. Структура і система мови, мовні рівні. Мова -суспільне явище. Мова і мислення. Знаковий характер мови. Мова і мовлення. Поняття «Літературна мова», її ознаки. Функції мови. Природні й штучні мови. Видатні українські й зарубіжні мовознавці.

Тема 2. Взаємодія мов і закономірності їх розвитку.

Теорії походження мови. Закономірності розвитку мов: диференціація, інтеграція, субстрат, суперстрат, креольські мови. Мовні зміни та причини їх виникнення. Мовні контакти. Запозичення, їх види, шляхи адаптації.

Тема З.Фонетика і фонологія.

Фонетика. Три аспекти вивчення звуків. Мовний апарат. Класифікація звуків мови. Звукові зміни. Звук і фонема. Фонологія. Фонема і її алофони. Диференційні ознаки фонем. Фонетична і фонематична транскрипції. Фонетичне членування мовленнєвого потоку. Склад, його види. Теорії складу. Наголос, його види. Такт. Інтонація, її елементи, призначення.

Тема 4. Лексикологія.

Лексикологія як наука, її розділи. Поняття про слово. Слово і поняття. Внутрішня форма слова. Лексема і лексичне значення. Види лексичного значення. Лексико-семантичне поле. Лексико-семантичні категорії. Полісемія. Синонімія. Омонімія. Антонімія. Стилістичний і хронологічний поділ лексики. Лексика мови з погляду походження. Шляхи збагачення словникового складу мови. Фразеологія. Різні підходи до класифікації фразеологізмів. Лексикографія. Види словників.

Тема 5. Словотвір і граматика.

Граматика як розділ мовознавства. Види граматик. Розділи граматики. Основні поняття граматики: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія. Способи вираження граматичних значень. Словотвір. Морфема і словоформа. Форми слова і словотворчі моделі. Зміни морфемного складу слова. Лексико-граматичні класи слів. Морфологічні категорії. Синтаксичні одиниці і категорії. Актуальне членування речення.

Тема 6. Письмо.

Значення письма в історії суспільства. Передумови виникнення письма. Предметне письмо. Етапи і форми розвитку графічного письма. Історія виникнення і розвитку алфавітів, його види. Графіка й орфографія. Принципи орфографії.

Тема 7. Класифікація мов.

Своєрідність мов. Морфологічна класифікація мов світу.Генеалогічна класифікація мов світу. Порівняльно-історичний метод: історія «відкриття», суть, переваги, недоліки. Споріднені мови, критерії визначення. Принципи генеалогічної класифікації мов. Сім'ї мов.

 

Найважливіші теми винесені на практичні заняття. Орієнтовні теми практичних:

1.      Вступ. Мова і мовознавство                                                                              2 год.

2.      Фонетика. Фонологія. Фонетична і фонематична транскрипції 2

3.      год.Звукові зміни

4.      Лексикологія як наука

5.      Граматика як розділ мовознавства

6.      Способи вираження граматичних значень

7.      Закономірності розвитку мов

8.      Класифікації мов світу


2 год. 2 год. 2 год. 2 год. 2 год. 2 год.

4. Домашнє завдання передбачає:

Домашнє завдання виконується відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.020303 «Філологія» для поглиблення теоретичних знань і закріплення практичних навичок студента аналізувати мовні одиниці, явища тощо.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу,

винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю

№1 Модуль № 1 «Мова та її вивчення. Мовна система. Класифікація мов». Виконання, оформлення і захист домашнього завдання студент здійснює в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання двох домашніх завдань, - 8 годин.

5.    Методи навчання: пояснення викладача, евристична бесіда, тести, самостійна робота з навчальною та довідковою літературою тощо.

6.    Методи оцінювання: поточне тестування, оцінювання знань умінь і навичок із кожної теми на основі самостійних, контрольних робіт, оцінка за виконання ДЗ, підсумковий тест та модульна контрольна робота.

 

 

7. Методичне забезпеченняПідручники й посібники; додаткова література; словники й довідники; тексти для фонетичної транскрипції та визначення фонетичних явищ, для морфеміки словотвору та синтаксису; тести навчальні та для поточного контролю; підсумковий тест; ілюстративний матеріал.

 

8. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завдання дисципліни „Вступ до мовознавства":

-            ознайомити студентів з історією формування мовознавства як самостійної науки та його сучасною структурою,

-            виробити у студентів навички лінгвістичного мислення,

-            подати дефініції основних термінів і понять мовознавства в діахронії,

-            виробити навички загального лінгвістичного аналізу мовних явищ, одиниць,

-           опанувати методами та прийомами дослідження мовних явищ.

 

9.  Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Вступ до мовознавства" студент повинен:

 

ЗНАТИ:

-            основні положення теорії мови та її методологічні засади,

-            головні теоретичні поняття та категорії мовознавчої науки,

-            структурні особливості мовних систем,

-            первинні та вторинні знакові системи,

-            етапи становлення та розвитку мовознавства як науки,

-            спадщину провідних українських та зарубіжних мовознавців.

 

ВМІТИ:

-            самостійно аналізувати мовний матеріал і робити висновки,

-            застосовувати ті чи ті методи і прийоми дослідження для конкретних мовних одиниць чи явищ,

-            давати порівняльну характеристику мовних систем, мовних явищ, одиниць,

використовувати набуті знання на заняттях з інших дисциплін мовознавчого циклу.

 

10.  Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного модуля.

1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 1 „Мова та її вивчення. Мовна система. Класифікація мов" студент повинен:

 

Знати:

-            основні положення теорії мови та її методологічні засади,

-            етапи становлення та розвитку мовознавства як науки,

-            закономірності розвитку мов,

-            теоретичні поняття та категорії мовознавчої науки,структурні особливості мовних систем (на матеріалі української, англійської, французької та німецької мов),

-            мовні рівні та їх одиниці,

-            первинні та вторинні знакові системи,

-            основні терміни і поняття курсу,

спадщину провідних українських та зарубіжних мовознавців. Знати:

-            комплексно аналізувати мовні одиниці,

-            застосовувати ті чи інші методи і прийоми дослідження для конкретних мовних одиниць чи явищ,

-            давати порівняльну характеристику мовних систем, мовних явищ, одиниць,

-            використовувати набуті знання на заняттях з інших дисциплін мовознавчого циклу.

 

 

11. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни

Граматика англійської мовиФонетика англійської мови


 

Вступ до мовознавства


Основи лексикографії і термінознавстваЛексикологія

англійської

мови

Стилістика

англійської

мови

Порівняльна

типологія англійської та української мов

Основи професійної

діяльності перекладача

Страницы:
1 


Похожие статьи

К Д Ушинський - Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань

К Д Ушинський - Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок

К Д Ушинський - Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань