Ю М Атаманчук - Самостійність і активність як інтегральні характеристики майбутнього менеджера підприємницької діяльності - страница 2

Страницы:
1  2 

3.  Створення цілісного педагогічного колективу, що забезпечує загальний клімат у навчальному закладі. Для цього:

-       педагоги виробляють єдиний підхід до розуміння цілей, задач, умов, методів діагностики та управління розвитком студентів, їх професійним зростанням у процесі навчання, а також до рівня оволодіння професійною майстерністю;

-       розробляються єдині вимоги до оцінки знань, умінь, навичок, розумових дій, загальних і спеціальних здібностей та якостей особистості, в яких репродуктивні знання та вміння становлять важливу, але не єдину складову оцінки; обов'язково оцінюються воля, сумлінність, відповідальність, творчі потенції студентів, їх здатність до узагальнення знань, переносу прийомів і, в цілому, до саморозвитку, самооцінки, самоуправління.забезпечується постійний професійний ріст педагогічних кадрів на основі: єдиного підходу до розуміння процесу формування професіоналізму; до використання адекватних методів діагностики;

-    планомірно впроваджуються і апробуються нові форми роботи;

-       використовуються необхідні види додаткових занять, повторення, узагальнення, семінари, у яких активно діють і педагог, і студенти.

4. Розгляду учіння студента як індивідуального продуктивного творчого процесу, що формує способи та методи саморозвитку і самореалізації особистості. Це передбачає розробку цілісної системи структурно-функціональних компонентів та методів їх оцінювання, які визначають ефективність підготовки менеджера до майбутньої професійної діяльності. Якщо буде побудована науково обґрунтована система компонентів, що в комплексі відображають теоретичну, практичну й психологічну готовність випускників у вигляді базових і професійно-особистісних якостей для випускників економічних навчальних закладів, то з'явиться можливість розробки адекватного цілям навчально-виховного процесу

Урахування цих компонентів радикально зміщує акценти навчального процесу з освітнього на розвивальний, з процесу, скерованого на виконання вказівок викладачів, на процес самостійної роботи студентів з інформацією.

Отже, вміння самостійно та творчо працювати є одним з головних критеріїв, які характеризують готовність спеціаліста до професійності діяльності в умовах неперервної освіти. Такі вміння не можуть з' явитися у студента без відповідної системи організації навчального процесу та його забезпечення (методичного, матеріально-технічного тощо), складу викладачів, характеру стосунків у системі " викладач - студент", бажання та стимулів студента в навчанні та інше.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.        Аристова Л.П. Активность учения школьника. - М.: Просвещение, 1968. - 139 с.

2.        Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин 1.1., Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с.

3.        Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник // За ред. В. Г. Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 383 с.

4.        Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. Спецкурс із дидактики. - Харків: Основа, 1990. - 87 с.

5.        Чобітько  М.Г.   Особистісно  орієнтована  професійна  підготовка  майбутнього  вчителя: теоретико-методологічний аспект. - Черкаси, Брама-Україна, 2006. - 560 с.

Матеріал надійшов до редакції 04.04. 2008 р.

 

Атаманчук Ю.М. Самостоятельность и активность, как интегральные характеристики будущего менеджера предпринимательской деятельности.

В статье поддержана реализация принципов "Образование на протяжении всей жизни " и необходимость построения соответственной системы, что является одной из главных задач структурных преобразований системы высшего образования Украины. Определены основные задания подготовки будущих экономистов в высших учебных заведениях в условиях стремительного обновления технологий. Доказана возможность самостоятельности и активности как необходимых условий эфективности самостоятельной работы будущего менеджера предпринимательской

деятельности.

 

Atamanchyk Yu.M. Independence and Activity, as Integrated Characteristics of the Future Manager of

Enterprise A ctivity.

In article the author supports a principle "education for all life " and also necessity of creation of respective system, that is one of the main tasks of structural changes of higher educational system of Ukraine. The main

tasks offuture economists' preparation in the higher educational establishments in the conditions of rapid technology update are defined. The possibility of independence and activeness as the necessary conditions of future manager independent work effectiveness is proved.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю М Атаманчук - Самостійність і активність як інтегральні характеристики майбутнього менеджера підприємницької діяльності