Автор неизвестен - Секція 1 пріоритети формування національної інноваційної інфраструктури - страница 1

Страницы:
1  2 

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

Завжди на інноваційних позиціях. Кафедрі економіки підприємства та інвестицій - 40 років          4

Баланська О.І. Страхування у системі фінансування житлового будівництва...................... 6

Божидарнік Т.В., Божидарнік Н.В. Першочергові завдання розвитку інноваційної діяльності в Україні    7

Бохан А.В. Глобальна конкуренція та реалізація стратегій інноваційної інтеграції............... 8

Брунець Б.Р. Роль туристчної сфери у розвитку інфраструктури .......................................... 10

Бублик М.І. Державне регулювання викидами та забрудненням довкілля: інноваційна пастка         11

Бублик М.І., Дякунчак Р.М. Екологічне страхування як пріоритет формування інноваційної інфраструктури

національної економіки...................................................................................................... 13

Вавричук О.С. Механізм залучення приватних інвестицій до розвитку житлово-комунальної галузі          14

Віблий П.І., Брень Р.В. Інвестиції в промислово-фінансові групи - механізм для забезпечення стабільності

фінансового розвитку України         16

Вороніна Р.М. Інноваційні технології у фінансовому моніторингу....................................... 18

Галишич Х.І., Чаус О.Я. Проблеми реалізації стратегії розвитку інноваційної інфраструктури         19

Гальчак Х.Р. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах розвитку інноваційної інфраструктури  21

Герасимчук В.Г. Програмний підхід в управлінні інноваційним розвитком........................ 23

Гнилянська Л.Й. Проблеми впровадження інновацій на підприємстві.................................. 25

ГречаникБ.В. Інноваційна культура підприємства як передумова формування його інноваційного клімату ..26 Демкович О.С. Діяльність менеджменту в організуванні процесів адаптації інноваційної інфраструктури до

умов зовнішнього середовища........................................................................................... 28

Гринів Н. Т., Жданович Р.В. Глобалізація світових логістичних систем................................ 30

Дедіков О. І. Про визначення пріоритетів у формуванні інноваційної економіки в Україні 31

Денисюк С.Г. Суспільно-економічні інститути як комунікаційні елементи національної інноваційної

інфраструктури           32

Dmytrenko M. Y., SvichynskyM.M. Innovative model of the transformation of Ukraine's economy 34

Євтух Л.Б., Патрікі Н.П. Бюджетний менеджмент в системі фінансового менеджменту в Україні            36

Жук О.С., Литвиненко Н.О. Пріоритети формування національної інноваційної інфраструктури   37

Запорожець М.Ю. Фондові біржі в інноваційній моделі розвитку економіки України....... 38

Іващенко Є. О., Шкуренко О.В. Інституціональні особливості інфраструктури інноваційного ринку         40

Кабачинський М.І., Лопатовська О.В. Фінансові аспекти формування інноваційної інфраструктури України42 Кавтиш О.П. Проблеми та перспективи формування та розвитку інноваційного потенціалу національного

господарства   44

Карковська В.Я. Вплив інвестиційного потенціалу та ВВП на трансформацію заощаджень в інвестиції   46

Козак П.З. Проблеми професійної адаптації на вітчизняних підприємствах........................ 48

Колодій Ю.С. Характеристика індикативного планування в різних країнах....................... 49

Кондрат І.Ю., Попович Х.В. Інноваційний підхід до формування страхових продуктів.... 50

Kotowska-JelonekM. Wybrane aspekty oceny efektywnosci kolejowych inwestycji infrastrukturalnych     52

Кравець А.В., Чапюк О.Я. Особливості інноваційної моделі розвитку України................... 53

Кудрицька Н.В. До питання щодо розвитку інноваційної інфраструктури      55

Кузьо Н.Є., Фаєк Н.В. Інноваційна інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку   57

Литвиненко Л. Л. Практичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств

України 59

Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Аналіз інноваційного розвитку фармацевтичного підприємства    61

Макаренко М.В. Інноваційна модель транскордонного співробітництва як елемент регіональної інноваційної

інфраструктури           62

Мишко О. А. Проблеми формування інноваційної інфраструктури на сучасному етапі розвитку економіки...................................................................................................................................................... 64

Д'яконова 1.1., Мірошниченко Г.О. Дослідження сутніості понняття "економічна рівновага"            65

Мних О.Б., Руденко А.В. Практична цінність маркетингу у формуванні попиту на інновації: світовий і

вітчизняний досвід      67

Монастирська Г.В. Наукова й інноваційна діяльність: співвідношення і взаємодія............ 69

Наконечна Н.В. Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки    71

Наконечна А.В. Пріоритети інноваційної політики України      72

Оліфіренко Л.Д. Механізми державного регулювання розвитку крупних промислових корпорацій в умовах

інтеграції        74

 

449

Паєнтко Т.В. Податкове стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури................ 76

Петрович Й.М. Інформаційна інфраструктура та її роль в модернізації економіки України  78

Редькін В.В., Соловьов В.П. Класифікація інституціональних проблем,

які обмежують інноваційний розвиток............................................................................. 80

Рогульський В.М. Роль комерційних банків у розвитку інфраструктури фондового ринку 81

Романюк Т. С. Інновації шостий технологічний уклад...................................................... 83

Синишин І.Б. Перспективи формування національної інноваційної системи в Україні...... 84

Славкова А.А. Необхідність аудиту в особистому прибутковому оподаткуванні................ 87

Соловйов В.П. Передумови та реалії створення інноваційної інфраструктури в Україні.... 89

Стадник В.В. Підприємницькі університети в інфраструктурі інноваційного

розвитку національної економіки..................................................................................... 91

Теребух А.А. Сфера застосування господарських рішень........................................................ 93

Тивончук І. О., Тивончук О.І. Вплив інновацій на попит і пропозицію енергоресурсів...... 95

Тимошик Н. С. Міжнародна торгівля як особлива форма міжнародних економічних відносин         96

Тижай Н.В., Костюк О.С. Проблеми інноваційної інфраструктури України...................... 97

Ткачик Ф.П. Дефініції інвестиційної політики в сучасних умовах реформування економіки України         99

Фащевська О.М. Особливості нормативно-правового регулювання інноваційної інфраструктури

в Україні та напрями його удосконалення..................................................................... 101

Федулова Л.І. Проблеми формування технологічної інфраструктури як складової

національної інноваційної системи................................................................................. 103

Цимблюк І.М. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в україні й на регіональному рівні         105

Чаус О.Я., Гуц З.С. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні  107

Шовкун І.А. Формування фінансової ланки інноваційної інфраструктури......................... 109

Юринець О.В., Дубодєлова А.В., СемерякІ.В. Екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах:

організаційно-економічний аспект.................................................................................. 111

Яненкова І.Г. Інформаційне забезпечення процесів інноваційного розвитку корпорацій як складової

інноваційної інфраструктури........................................................................................... 113

Яремко 1.1. Потенціал економічних систем національного господарства України............ 115

Яшкіна О.І. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності інновацій.................... 116

СЕКЦІЯ 2

ЕКОНОМІЧНА АКТИВІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Баб 'як О.В. Інноваційний підхід щодо оптимізації процесу виконання місцевих бюджетів за видатками.... 118 БакушевичІ.В. Критерії та чинники формування інноваційного ландшафту карпатського євроререгіону ... 121

Беспалюк Х.М. Способи активізації інноваційної діяльності приладобудівних підприємств 122

Буряченко А.Є. Принципи організації комунальної інфраструктури................................... 123

Васелевський М., Петецький І. Автомобілебудування як чинник інноваційного розвитку економіки регіону 125

Вермінська О.М., Гориславець П.А. Інноваційна інфраструктура Львівської області........ 127

Гайванович Н.В. Проблеми співпраці у ланцюгу поставок................................................... 129

Гвоздю С.Ю. Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності на підприємствах... 130

Глинський Н.Ю., Лапан Н.Я. Роль інноваційної інфраструктури у стимулюванні діяльності підприємств в

науково-технічній сфері      132

Данилович М.П. Регіональні інноваційні системи: етапи становлення та проблеми розвитку           134

Денисюк Г.Л. Актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону     135

Довбенко В.І. Перспективні можливості інноваційного розвитку регіону з позицій інтересів людини        137

Захарін С. В. Комерціалізація інновацій та науково-технічних розробок з використанням потенціалу

регіональної інноваційної інфраструктури            139

Зеленкіна К.І. Єврорегіональний вектор транскордонного розвитку підприємства.......... 141

Климович О.В., Литвиненко Н.О. Розвиток інноваційної' регіональної інфраструктури.. 143

Ключник А. В. Інноваціний розвиток аграрних підприємств Миколаївської області........ 145

Козачук М.О. Франчайзинг в активізації регіональної інноваційної інфраструктури........ 147

Любомудрова Н.П. Принципи ефективного мотивування працівників інноваційної інфраструктури         149

Манзій В.П. Передумови та перспективи створення Львівського міського

академічного бізнес-інкубатора      150

Мартиняк І. О. Вплив інноваційної інфраструктури на формування регіональних кластерних ініціатив   152

Михайліченко Г.І. Глобальні виклики управління знаннями в туризмі................................. 154

Михайленко Н. О. Розвиток інноваційної інфраструктури рибних господарств

Херсонської області............................................................................................................ 156

Назаренко І.Л. Шляхи розвитку інноваційної інфраструктури Харківської області........... 157

 

450

Недобєга О. О. Кластеризація як ефективний інструмент

забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств і регіонів...................... 159

Оксанич О.Е. Принципи управління формуванням регіональної системи інновацій......... 161

Олійник Я.І., Огерчук Ю.В. Формування інноваційної інфраструктури у сфері електроенергетики

в Західному регіоні України.............................................................................................. 162

Парубець О.М. Інноваційне оновлення транскордонної

транспортної інфраструктури єврорегіону "Дніпро"...................................................... 163

Пішенін І.К. Модульний підхід до економічної активізації перевезень вантажів морським транспортом як

складова розвитку інноваційної інфраструктури............................................................ 165

Повстяна А.С. Підвищення ефективності регіонального

управління місцевими бюджетами органами місцевого самоврядування................... 166

Попівняк О.М. Територіальні відмінності розвитку регіонів

України та інструменти їх регулювання.......................................................................... 168

Рубек Н.А., Нагай О.І. Розвиток інноваційної інфраструктури: регіональний аспект........ 169

Рудь Н. Т. Кластерний підхід до розвитку інноваційної інфраструктури регіону............... 171

Савченко М.В. Проблеми фінансування освіти в Україні....................................................... 174

Кузнєцова Т.В., Сіпайло Л.Г. Напрямки впровадження екологічних інновацій

в промисловому комплексі регіону ................................................................................. 175

Сугоняко Д. О. Розвиток інноваційної інфраструктури

туристичного транспорту регіону..................................................................................... 177

Хаустова К.М. Цілі інвестиційно-інноваційної' діяльності

в системі стратегічного управління підприємства.......................................................... 178

Чала Н.Д. Державно-приватне партнерство в Україні............................................................ 180

Чухрай Н.І. Академічний кластер як форма регіональної інноваційної інфраструктури.... 181

Шилепницький П.І. Державно-приватне-партнерство як інноваційний

підхід до забезпечення регіонального розвитку.............................................................. 184

 

СЕКЦІЯ 3

КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР

Алєксєєва С.І. Критерії доцільності та необхідності здійснення процесу резервування ресурсів НТПВ       186

Алєксєєв І.В., Волошин О.П. Роль первинних ланок з підготовки

та використання кадрів підприємств................................................................................ 188

Андрос С.В. Реалізація системи збалансованих показників банку......................................... 190

Бала Р.Д. Модель коучингової комунікації на підприємстві.................................................. 192

Банах Ю.В., Коркуна 1.1. Засади планування на машинобудівному

підприємстві з інноваційним наповненням..................................................................... 194

Баранівська Х. С. Вплив інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємств

з урахуванням поточного та довгострокового аспектів ............................................... 195

Бардиш Г.О., Гладка У.Б., Селюченко Н.Є. Інтелектуальний капітал, як наукові інновації   197

Безнощенко Н. О. Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної

структури............................................................................................................................. 199

Безсмертний С.Ю. Національні аспекти розвитку інноваційної діяльності......................... 201

Бешлей О.Н. Економічна думка щодо розвитку підприємництва: історичний аспект........ 203

Бица В.Й. Теоретико-методологічні засади стратегічного маркетингу на ринку спеціальної промислової

продукції.............................................................................................................................. 205

Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Проблеми створення та функціонування підприємств-мікроцивілізацій             207

БойчукА.Б., Литвиненко Н.О. Роль держави у розв'язанні проблем інвестування інноваційної діяльності ...208 Босак А. О., Босак О.А. Інформаційно-комунікаційне забезпечення функціонування інноваційних підприємств211

Бохан А.В. Глобальна конкуренція в потенціалі реалізації стратегій інноваційної інтеграції            212

Василенко І.В. Застосування інноваційних рішень

при організації обслуговування негабаритних та надважких вантажів авіаційним транспортом      214

Вацик Н. О. Місце витрат на експортну діяльність

у системі управління інноваційних підприємств .......................................................... 216

Вдовенко Н.М. Інноваційне забезпечення аквакультурного виробництва........................... 218

ВодянкоХ.Я., Симак А.В., ЯськівМ.І. Сучасні підходи до оцінювання

ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.......................... 221

Возний Д.Р., ГончарМ.Ф., Возний Н.Р. Організація руху інформаційних потоків

у процесі розроблення виробничої програми в умовах інноваційної діяльності підприємства            223

Вороновська М. М. Доплати і надбавки у стимулюванні

інноваційної діяльності підприємства.............................................................................. 224

 

451

Габріелова Т.Ю. Оптимізація величини вантажних одиниць

при реалізації інноваційних логістичних концепцій на авіатранспорті...................... 226

Георгіаді Н.Г., Лучко Г.Й., Федорчак О.Є. Розвиток інвестиційної діяльності:

стратегії і умови їхньої реалізації...................................................................................... 228

Горшкова Т.С. Роль мотивування інноваційної діяльності у забезпеченні розвитку підприємства   229

Глинський Н.Ю., Лапан Н.Я. Роль інноваційної інфраструктури у стимулюванні діяльності підприємств у

науково-технічній сфері.................................................................................................... 230

Голуб І.М. Проектування типів зовнішньої реклами

та архітектурно-художні функції міського середовища................................................. 232

Дергалюк Б.В., Гречко А.В. Методи та інструменти державного регулювання лізингових відносин як однієї зі

складових забезпечення інноваційного розвитку національної економіки................ 233

Гринів Н. Т., Русановська О.А. Реалії та перспективи розвитку

складського комплексу України....................................................................................... 236

Данілов О.Д. Податкове стимулювання забезпечення інноваційної діяльності .................. 238

Данчак Л.І. Цільові облігації у фінансовому механізмі формування житлового фонду...... 239

Данько Т.І. Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку..................................... 241

Добровольська В.В. Інновації у сфері господарювання: сучасний стан та перспективи розвитку     243

Довгань Ж.М. Вплив фінансової стійкості банківської системи

на ефективність функціонуання національної інноваційної інфраструктури............. 244

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа