І К Кобякова, О І Єгорова - Семантична ідентифікація та квантитативні параметри концепту - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 811.111:81'371

СЕМАНТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КВАНТИТАТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУ QUANTITY В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ І.К. Кобякова, канд. філол. наук, О.І. Єгорова (Суми)

 

У статті здійснюється спроба семантичної ідентифікації концепту QUANTITY як інгерентного елементу концептуальної та мовної картини світу англомовних народів. Визначаються квантитативні параметри імені даного концепту - лексеми quantity. За отриманими у ході лінгвістичного експерименту результатами здійснюється моделювання когнітивних зон генезису концепту QUANTITY.

Ключові слова: кількість, когнітивна зона, концепт.

 

И.К. Кобякова, О.И. Егорова. Семантическая идентификация и квантитативные параметры концепта QUANTITY в английском языке. В статье осуществляется попытка семантической идентификации концепта QUANTITY как ингерентного элемента концептуальной и языковой картины мира англоязычных народов. Определяются квантитативные параметры имени данного концепта - лексемы quantity. По полученным в ходе лингвистического эксперимента результатам осуществляется моделирование когнитивных зон генезиса концепта

QUANTITY.

Ключевые слова: количество, когнитивная зона, концепт.

 

I.K. Kobyakova, O.I. Yehorova. Semantic Identification and Quantitative Parameters of the Concept

QUANTITY in the English Language. This article attempts a semantic identification of the concept QUANTITY as an inherent part of the conceptual and language world images of the English-speaking people. Quantitative parameters of the concept's name - the lexeme quantity - are defined. Cognitive zones of the genesis of the concept QUANTITY are modeled according to the results obtained via linguistic experiment. Key words: quantity, cognitive zone, concept.

 

Ключовою ідеєю багатьох сучасних філологічних студій виступає фундаментальний принцип антропоцентричності мови, тобто її невід'ємний зв'язок з людиною, її свідомістю, мисленням та когнітивною діяльністю. Мовна картина світу розглядається як мовне "членування світу", відображене мовою [6, с. 65]. Будучи засобом збереження знань про світ, мовна картина світу не самостійна, а регулюється концептуальною картиною світу, що знаходить свою реалізацію у феноменах концептуалізації та категоризації.

Проблема категорій - одна й з найважливіших у науці. Категоризація як інтерпретація конкретного об'єкта явища або події, або ж як прояв будь-якої категорії [9, с. 50] є інгерентною функцією мовної картини світу. Сутність категоризації заключається у поділі всього онтологічного   простору   на   різні   категоріальні   області   [1,   с.   39]. Концептуалізаціяідентифікується когнітологами як процес осмислення інформації, яка поступає до людини у результаті її когнітивної діяльності, процес утворення концептів, концептуальних структур та усієї концептуальної системи у мозку (психіці) людини, а також живий процес породження нових смислів (концептів) [5, с. 93].

Концепти, як "кванти знання" (визначення О.С. Кубрякової), виступають фундаментальними одиницями, що займають центральне місце у метамові лінгвістичної науки. Концепти - це елементи понятійних систем, що виступають віддзеркаленням перцепційного досвіду. Концепт QUANTITY виступає одним з базових концептів, що маніфестує організацію навколишнього світу та є однією з найбільш загальних властивостей буття. Об' єм концептуального змісту, поліаспектність, універсальність та широта вербального представлення даного концепту дає змогу говорити про існування макроконцепту QUANTITY.

Кількісні відношення об' єктивного світу реалізуються на трьох рівнях:

1)      онтологічному, де кількість є завжди визначеною;

2)      гносеологічному, де кількість пізнається точно або неточно;

3)      мовному, де кількість вербалізується на векторах визначеності, апроксимації та невизначеності. Таким чином, можна говорити, що ментальне утворення - макроконцепт QUANTITY реалізується у мові в рамках трьох мікроконцептів: DEFINITE QUANTITY, APPROXIMATE QUANTITY та INDEFINITE QUANTITY.

О б ' є к т о м даної статті виступає концепт QUANTITY як невід' ємна складова мовної картини англійців, п р е д м е т о м - семантична ідентифікація імені даного концепту та його квантитативні параметри, а м а т е р і а л о м - автентичні лексикографічні джерела.

На доцільності застосування методу дефініційного аналізу лексичних одиниць робили акцент багато вчених. Зокрема, на змістову еквівалентність слова та його тлумачення вказує Ю.М. Караулов: "Узяті ... у чистому вигляді, словникові тлумачення, тобто висловлювання у правій частині словника, уявляють собою номінативні або номіналізовані словосполучення, приблизно еквівалентні у семантичному відношенні номінативному елементу (слову) у лівій частині, тобто на вході словника" [3, с. 278]. На когнітивний аспект лексикографічного матеріалу звертає увагу й Й.А. Стернін, зауважуючи, що "усі семи, що входять до складу тлумачення, відображають саме знання про предмет, який називає слово" [7, с. 13].

Задля проведення лінгвістичного експерименту звертаємося до автентичних тлумачних джерел, оскільки саме вони у найбільшій мірі рефлексують ментальні доробки носіїв англійської мови, а також дають змогу реалізувати ригористичний підхід до експлікації тлумачення номінації досліджуваного концепту. Одним з найбільш відомих академічнихсловників англійської мови є словник видавничого дому "Oxford University Press" - Oxford English Dictionary (далі OED), що використовується як інформаційна база для описання мовних явищ на різних рівнях та має безперечний авторитет у науковців стосовно питання надання автентичності матеріалу. В огляді лексикографічних джерел, придатних для проведення семантичних досліджень, проф. В.В. Кабакчі, окрім OED, звертає увагу на доцільність звернення до Webster's New World Dictionary (далі WNWD), Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (далі MWCD), The American Heritage Dictionary of the English Language (далі AHD), Random House Webster's Unabridged Dictionary (далі RHWD) та The Century Dictionary. An Encyclopedic Lexicon of the English Language (далі CDEL) [2, с. 50-51].

Для проведення компонентного аналізу використовуються тлумачні словники британського та американського варіанту англійської мови. Відомо, що компонентний склад словникової дефініції може бути якісно та кількісно неоднаковим у різних тлумачних словниках. Сучасні дослідники семантики часто стикаються із неповнотою, із тавтологічністю, а іноді й з явними алогізмами (некоректністю представлення системних значень слова) у межах словникової дефініції. Некритичність використання словникової дефініції може призвести до еклектичності у рамках дослідження. Розмаїття компонентного складу словникової дефініції в різних тлумачних словниках, на думку Ю.Л. Ухіної, пояснюється наявністю різних синонімічних засобів вираження одного й того ж значення, а також наявністю у складі дефініційного тексту різнотипної інформації. До факторів, що визначають засоби формулювання дефініції, можна також віднести досвід та мовну інтуїцію укладачів, як і тип та " вік" словника [8, с. 76-77]. Компонентний аналіз лексичного матеріалу має базуватися на аналізі дефініційного тексту з тлумачного словника, доповненим перевіркою дефініцій шляхом їх зіставлення з даними з інших лексикографічних джерел.

Шляхом суцільної вибірки зі словників було складено список семантичних множників (алонімів), що експлікують лексему quantity. Вибірка семантичних множників була сформована за наступними принципами:

1)      до вибірки потрапляли лише ті лексичні одиниці, які за дефініційним текстом підпадали під закон тотожності (А=А) з позначуваним поняттям, а також ті, що відображали суттєво значущі характеристики для розуміння природи денотату. Таким чином, до складу вибірки були віднесені різночастиномовні алоніми, важливі для ідентифікації семантичного наповнення досліджуваних лексем: субстантиви як номінанти сутностей і прикметники як інгерентні ознаки цих сутностей;

квантитативна суть макроконцепту QUANTITY може бути омовлена відповідними дескрипторами   з   кількісною   семантикою,   відповідно   до   чого   "некількісні" лексеми,представлені у словникових дефініціях синонімічними поняттями були включені до позначення одного спільного семантичного множника (див. табл. 1, позиція 8);

3)      оскільки метою даного дослідження є семантична ідентифікація концепту QUANTITY у синхронії, до вибірки не потрапили застарілі значення лексеми, позначені у словникових статтях відповідними помітками (Obs., f, arch. тощо), та випадки рідкого вживання;

4)      провідною рисою концепту як ментального феномену є його універсальність та генералізація відповідної тематики та словесних значень, тому з вибірки виключались " спеціалізовані" дефініції, що відносяться до окремих сфер людських знань;

5)      до уваги при укладанні вибірки бралися лише загальні узуальні значення, а отже, до неї не увійшли діалогічні, колоквіальні, а також контекстуальні значення, адже концепт -сутність ментальна, у той час як контекст - "спроеційована", що реалізується на мовному рівні;

6)      однокореневі лексеми, що позначають спільні поняття, розглядаються як один семантичний множник.

Результати семантичної дистрибуції лексеми quantity за дефініціями лексикографічних джерел представлені у Таблиці 1.

Таблиця 1

СЕМАНТИЧНІ СХОДЖЕННЯ ТА ДЕВІАЦІЇ ДОМІНАНТНОЇ ЛЕКСЕМИ ПОНЯТІЙНОГО КОРПУСУ QUANTITY

 

 

Словники

Семантичні множники

OED

RHW

D

AHD

MWC

D

WNW

D

CDEL

w

1

size

+

+

 

 

 

 

2

2

magnitude

+

+

 

+

 

+

4

3

dimension

+

 

 

 

 

 

1

4

amount

+

+

+

+

+

+

6

5

sum

+

 

 

 

 

 

1

7

measurable

+

+

+

+

+

+

5

8

property/aspect/mode (of thing)

+

+

+

+

+

+

6

9

bulk

+

 

 

 

+

 

2

10

portion

+

 

 

 

+

+

3

11

number

+

 

+

+

+

 

4


15

extent

 

+

 

 

 

+

2

16

volume

 

+

 

 

 

 

 

17

area

 

+

 

 

 

 

 

18

degree

 

+

 

 

 

+

 

19

weight

 

 

 

 

+

 

 

20

system

 

 

 

 

 

+

 

21

quantum

 

 

 

 

 

+

 

22

aggregate

 

 

 

 

 

+

 

23

piece

 

 

 

 

 

+

 

24

part

 

 

 

 

 

+

 

25

proportion

 

 

 

 

 

+

 

26

great (amount or number)

+

+

 

 

+

 

3

27

considerable (amount of number)

+

+

+

+

 

+

5

28

specified

+

+

+

 

 

 

3

29

indefinite

+

+

+

+

 

 

4

30

fair

+

 

 

 

 

 

1

31

definite

+

 

 

 

 

 

1

33

particular

 

+

 

 

 

 

1

34

exact

 

+

+

 

+

 

3

35

determinable

+

 

 

 

+

 

2

36

comparable

 

+

+

 

 

 

2

37

countable

 

 

+

 

 

 

 

38

determinate

 

 

 

+

 

 

 

39

estimated

 

 

 

+

 

 

 

40

total

 

 

 

+

 

 

 

41

equal

 

 

 

+

 

 

 

42

indeterminate

 

 

 

 

+

 

 

43

large

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І К Кобякова, О І Єгорова - Семантична ідентифікація та квантитативні параметри концепту