М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни менеджмент невиробничої сфери - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Інститут економіки і міжнародних відносин Кафедра економіки та менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕНЕДЖМЕНТ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

 

напрям підготовки 030601 «Менеджмент» для спеціальності 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)

 

 

 

 

 

 

Розробник: доцент, к. е. н. Кудінова М. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012

Тема 1. Сфера послуг в системі сучасного господарювання. Семінарське заняття 1. Значення невиробничої сфери в сучасних умовах. Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: визначення сутності термінів «невиробнича сфера», «сфера послуг», виділення факторів, що сприяють розвитку невиробничої сфери, розгляд еволюції сфери послуг.

Мета заняття: закріпити теоретичні положення, що розкривають сутність і роль невиробничої сфери в сучасних умовах господарювання.

 

Питання для обговорення:

1.    Розкрийте сутність терміна «невиробнича сфера».

2.    Що собою являє сфера послуг.

3.    Яке місце займають послуги в сучасних умовах господарювання розвинутих країн.

4.    У чому полягає важливість послуг в сучасних умовах господарювання.

5.    Виділіть фактори інтенсивного розвитку сфери послуг. Обґрунтуйте їх.

6.    Чи існує взаємозв'язок невиробничої сфери та рівня соціально-економічного розвитку країни. Наведіть приклади.

7.    Назвіть вчених, які одними з перших почали займатися дослідженнями
невиробничої сфери.

8.   Що собою являє доіндустріальне суспільство. Дайте його характеристику.

9.   Яке місце в доіндустріальному суспільстві займають послуги.

 

10.   Що собою являє індустріальне суспільство. Дайте його характеристику.

11.   Яке місце в індустріальному суспільстві займають послуги.

12.   Що собою являє постіндустріальне суспільство. Дайте його характеристику.

13.   Яке місце в постіндустріальному суспільстві займають послуги.

 

Доповіді:

1.    Роль невиробничої сфери в сучасних економічних умовах.

2.    Невиробнича сфера України (як розвивалася, фактори, що сприяють розвитку).

3.    Жан Фурастьє як основоположник наукового вивчення послуг.

4.    Оптимістичне і песимістичне напрямок у вивченні послуг.

5.    Особливості сучасного етапу вивчення сфери послуг.

6.    Постіндустріальне суспільство: можливість його побудови в Україні за
допомогою інтенсифікації розвитку невиробничої сфери.

Тема 1. Сфера послуг в системі сучасного господарювання. Семінарське заняття 2. Послуга: сутність, види, класифікації,

характеристики. Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: визначення сутності терміна «послуга», виділення підходів трактування даного поняття, характеристика видів послуг, виділення класифікаційних ознак послуг, розгляд характеристик послуг. Мета заняття: закріпити сутність терміна «послуга», проаналізувати основні види послуг і найбільш поширені класифікації послуг, обґрунтувати характеристики послуги.

 

Питання для обговорення:

1.    Що таке послуга.

2.    Розкрийте взаємозв'язок термінів «благо» і «послуга».

3.    Дайте характеристику підходів до розуміння послуги, сформульованих
вченими-класиками.

4.   Які сучасні трактування послуги Ви можете назвати і розкрити їх.

5.   У чому відмінність підходів вчених-класиків та сучасних трактувань.

6.   Які види послуг Ви знаєте. Наведіть приклади.

7.   Що таке класифікація.

8.   Виділіть основні класи послуг, наведіть приклади.

9.   Класифікація послуг Світової організації торгівлі.

 

10.   Класифікація послуг учених Стентона і Джадда.

11.   Класифікація груп продуктів і послуг по Ф. Котлеру:

12.   Виділіть характеристики послуг.

13.   У чому полягає невідчутність послуг.

14.   Що собою являє невіддільність від джерела.

15.   Незберігаємість послуги: в чому вона полягає.

16.   Мінливість якості послуги: чим обумовлено.

 

Доповіді:

1.    Сутність послуги в роботах А. Сміта.

2.    Розуміння послуги в роботах К. Маркса.

3.    А. Маршалл і його підхід до розуміння послуги.

4.    Сучасні трактування послуги.

5.    Класифікації послуг.

 

Практичні завдання:

На основі нижчеперелічених послуг побудуйте дві таблиці - Систематизація послуг та Матриця сегментації послуг.

-   Ремонт і реставрація будівель;

-   Транспортні перевезення вантажів;

-   Консалтингові послуги;

-  
Технічна зашита інформації;

-   Туристичні поїздки;

-   Аудиторські послуги;

-   Рітейл;

-   Косметологічні послуги;

-   Освітні послуги;

-   Житлово-комунальні послуги;

-   Весільний салон;

-   Стоматологічні послуги;

-   Хімчистка;

-   Ксерокопіювання;

-   Будівельні послуги;

-   Ритуальні послуги;

-   Поліклініка;

-   Пасажирські перевезення;

-   Установка металопластикових вікон; -Охорона правопорядку;

-   Юридичні послуги;

-   Ресторан;

-   Продаж та оновлення програмного забезпечення.

Тема 3. Особливості розробки та створення послуг. Практичне заняття 1. Процес розробки послуги. Вид заняття: практичне заняття.

Зміст заняття: розкриття механізму розробки послуги, виділення основних принципів і методів розробки послуги, аналіз основних стадій проектування нової послуги.

Мета заняття: закріпити теоретичний матеріал по створенню концепції нової послуги, визначення потреби та попиту на неї.

 

Питання для обговорення:

1.   Перелічіть і охарактеризуйте фактори, що визначають потребу в новій послузі.

2.   Що собою являє цінність послуги.

3.   Які складові елементи входять в модель цінності послуги.

4.   У чому різниця між внутрішніми та зовнішніми ознаками моделі цінності послуги.

5.   Перелічіть основні методи розробки послуги.

6.   Метод - «ящик ідей», розкрийте сутність.

7.   Метод пошуку ідей SCAMPER розкрийте сутність.

8.   Метод «решітка ідей» розкрийте сутність.

9.   Виділіть принципи розробки послуги.

 

10.    Охарактеризуйте ланцюжок отримання доходу в сфері послуг.

11.    Дайте характеристику стадії напрямки процесу розробки послуги.

12.    Дайте характеристику стадії розробки процесу розробки послуги.

13.    Дайте характеристику стадії випробування процесу розробки послуги.

14.    Дайте характеристику стадії освоєння ринку процесу розробки послуги.

15.    Що таке прогноз, що таке план. Чи є різниця.

16.    Що собою являє прогнозування попиту.

17.    Визначте фактори, які впливають на вибір методу прогнозування.

18.    Охарактеризуйте методи прогнозування попиту на послуги.

19.    Виділіть і розкрийте сутність стратегій впливу на попит у невиробничій сфері.

 

Практичні завдання:

1.     Використовуючи один з методів розробки послуги, розглянуті в Лекції 8. розробіть концепцію нової послуги. Підготуйте її презентацію.

2.     Розбийтеся на групи по 3 людини. Розробіть креслення послуги для нижчепереліченого списку.

 

-   Виробництво та встановлення металопластикових вікон та дверей;

-   Піцерія;

-   Курси з дистанційного навчання;

-   СТО;

-Індивідуальне пошиття одягу;

-   Інтернет-магазин електроніки;

-   Ландшафтні послуги;

-   Аптека;

-   Написання курсових, дипломних робіт;

-   Продаж будматеріалів.

 

3. Рішення задач - С.109-136 - Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг. - Х.: Фактор, 2008. -544с.

Тема 4. Особливості функціонування організації, яка надає послуги. Семінарське заняття 3. Механізм функціонування організації, яка надає

послуги.

Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: розкриття механізму функціонування організації, яка надає послуги.

Мета заняття: розкрити структуру організації, яка надає послуги, охарактеризувати елементи процесу надання послуги, розкрити роль кожного з них.

 

Питання для обговорення:

1.   Які структурні елементи організації, яка надає послуги.

2.   Підсистема - процес виконання: сутність, роль.

3.   Підсистема - маркетинг: сутність, роль.

4.   Підсистема - людські ресурси: сутність, роль.

5.   Що таке дизайн послуги.

6.   Що собою представляє система доставки послуги, з чого складається.

7.   Обгрунтуйте основні підходи до процесу надання послуг.

8.   Виділіть елементи процесу надання послуги.

9.   Що собою являє фізичне оточення.

 

10.    Підходи до формування структури ефективно керованої організації у сфері послуг.

11.    Організації - мисливці.

12.    Організації-фермери.

 

Доповіді:

1.    Вплив фізичного оточення на споживачів і співробітників в сфері послуг.

2.    Принципи оформлення дизайну приміщення організації, яка надає послуги.

3.    Колористика і її значення в оформленні інтер'єру приміщення.

4.    Зовнішній вигляд співробітників організацій сфери послуг.

5.    Технічні параметри фізичного оточення сфери послуг (температура, шум, вологість повітря, технічна безпека ...).

6.    Створення концепції фізичного оточення для конкретної послуги (за
вибором студента або групи студентів).

Тема 5. Клієнт - головний елемент менеджменту послуг. Семінарське заняття 4. Роль споживача в системі надання послуг. Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: розкриття ролі споживача у системі надання послуг. Мета заняття: обґрунтувати основні рушійні мотиви споживачів у процесі вибору і придбання послуги, виділити ризики споживачів у сфері послуг, проаналізувати основні підходи по роботі з клієнтами в сфері послуг.

 

Питання для обговорення:

1.   Що собою являє образ життя споживача. Який вплив він робить на
придбання послуг.

2.   Що входить в зовнішні впливи.

3.   Культура і її вплив на сферу послуг.

4.   Цінності та їх її вплив на сферу послуг.

5.   Демографія, її вплив на сферу послуг.

6.   Соціальний статус, вплив на сферу послуг.

7.   Що собою являють референтні групи.

8.   Який вплив маркетингового впливу на сферу послуг.

9.   Що собою являють внутрішні впливи.

 

10.   Емоції в процесі прийняття рішення про придбання послуги.

11.   Особистість у процесі прийняття рішення про придбання послуги.

12.   Мотив у процесі прийняття рішення про придбання послуги.

13.    Пізнання і сприйняття в процесі прийняття рішення про придбання послуги.

14.    Охарактеризуйте стадії процесу прийняття рішення споживачем про придбання послуги.

15.    Обґрунтуйте основні ризики, з якими споживач може зіштовхнутися в процесі придбання послуг. На вашу думку, які з них мають найбільший вплив на процес ухвалення рішення про покупку.

16.    Які заходи, ви можете запропонувати по зниженню ризиків покупців у сфері послуг.

17.    Що собою являє мовлення у сфері послуг.

18.    Що собою являє залицяння в сфері послуг.

19.    Що собою являє сверхудовлетвореніе в сфері послуг.

20.    Що собою являє вирощення в сфері послуг.

21.    Що собою являє вислуховування в сфері послуг.

Тема 6. Роль персоналу в організації, яка надає послуги. Семінарське заняття 5. Трудові ресурси в системі надання послуг. Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: розкриття ролі трудових ресурсів у системі надання послуг. Мета заняття: обґрунтувати важливість персоналу в організації, яка надає послуги,   виділити   особливості   навчання   персоналу   в   сфері послуг, проаналізувати основні підходи до оцінки продуктивності персоналу в сфері послуг.

 

Питання для обговорення:

1.   Що таке персонал.

2.   Які елементи включаються в систему управління трудовими ресурсами в сфері послуг.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Кудінова - Конспект лекцій навчальної дісципліні корпоративне управління

М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни менеджмент невиробничої сфери

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни регіонально-адміністративний менеджмент