М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни регіонально-адміністративний менеджмент - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Інститут економіки і міжнародних відносин Кафедра економіки та менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ РЕГІОНАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

напрям підготовки 030601 «Менеджмент» для спеціальності 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)

 

 

 

 

 

 

Розробник: доцент, к. е. н. Кудінова М. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.

 

 

Семінарське    заняття    1.    Поняття   «регіон»:    сутність, критерії

формування, признаки.

Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: визначити сутність регіону як економічної дефініції, розкрити особливості його формування.

Мета заняття: обґрунтувати критерії формування регіонів в Україні та визначити їх характерні ознаки.

 

Питання для обговорення:

1.  Дайте визначення терміна «регіон».

2.      Проведіть порівняльний аналіз понять «регіон» та «район».
Обґрунтуйте отримані результати.

3.    Виділіть критерії формування регіону.

4.    За якими ознаками можна ідентифікувати регіон. Охарактеризуйте їх.

5.    Проаналізуйте основні підходи до наукового визначення терміна
«регіон». Який з них найбільш повно розкриває досліджуване поняття,
обґрунтуйте відповідь.

6.  Дайте характеристику підходів до формування регіонів.

7.          Які міжнародні організації та об'єднання можна віднести до світогосподарського підходу формування регіонів?

8.          Які міжнародні організації та об'єднання можна віднести до геополітичному підходу формування регіонів?

 

9.      Що собою являє територіально-відтворювальний підхід формування регіонів?

10.  Обґрунтуйте роль регіону в національній економіці України.

11.  Що собою являє господарство регіону?

 

12.        У чому полягає головна мета державного управління розвитку регіону?

13.        З яких елементів складається механізм регіонального управління? Дайте їх характеристику.

14.      Виділіть і обґрунтуйте умови ефективного функціонування
регіональної системи управління.

15.    Що собою являє економічна самостійність регіону, на чому вона ґрунтується?

16.    Виділіть принципи економічної незалежності регіону.

 

Теми доповідей:

1.   Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС)

2.   Брікс

3.   Співдружність націй

4.   ОБСЄОрганізація Об'єднаних Націй, ООН

5.   Європейський союз (ЄС)

6.   Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)

7.   МЕРКОСУР (MERCOSUR)

8.   Бенілюкс

 

10.   Африканський союз (АС)

11.   Ліга Арабських держав (ЛАД)

12.   СНД (Співдружність незалежних держав)

ГУАМСемінарське заняття 2. Регіональна політика держави Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: розкриття сутності та основних складових регіональної політики держави в Україні.

Мета заняття: дослідження та аналіз основних напрямків регіональної політики держави в України, визначення недоліків процесу.

 

Питання для обговорення:

1.      Розкрийте сутність регіональної політики держави в Україні.

2.      Дайте характеристику основних компонентів регіональної політики.

3.      Які цілі переслідує державна регіональна політика?

4.      Обґрунтуйте  пріоритети  державної  регіональної  політики. Чи вважаєте Ви їх достатніми? Відповідь обґрунтуйте.

 

Практичне завдання:


Заповніть табл.1 Основні параметри розвитку Харківського регіону.

Методичні вказівки: При виконанні завдання користуйтеся даними статистичних збірок Харківського регіону, даними, наведеними на сайтах харківської міської ради та харківської обласної ради.Семінарське заняття 3. Сучасні моделі місцевого самоуправління Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: дослідити сучасні моделі місцевого самоврядування в світі, порівняти їх з національною моделлю.

Мета заняття: визначити характерні риси існуючих моделей місцевого самоуправління, виділити ті, які можуть бути використані в національній моделі місцевого самоврядування.

 

Питання для обговорення:

1.       Визначте місце місцевого самоврядування в регіонально-
адміністративному менеджменті.

2.    Наведіть основні визначення місцевого самоврядування.

3.    Які нормативні документи України регулюю місцеве самоврядування?

4.    Дайте характеристику основних теорій місцевого самоврядування. Яка теорія, на Вашу думку, лежить в основі місцевого самоврядування в Україні?

5.    Виділіть етапи становлення місцевого самоврядування в Україні.

6.    Проведіть порівняльний аналіз моделей місцевого самоврядування.

7.       Виділіть і охарактеризуйте основні принципи місцевого
самоврядування в Україні. Які з них ви вважаєте головними, відповідь
обґрунтуйте.

 

Практичне завдання:

Методичні вказівки: При виконанні завдання користуйтеся списком літератури, наведеним після семінарських та практичних занять курсу.Заповніть таблицю 1.МОДУЛЬ 2 ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В

УКРАЇНІ

 

Практичне заняття 1. Модель діагностики регіону Вид заняття: практичне заняття.

Зміст заняття: дослідити механізм діагностики регіону.

Мета заняття: закріпити практичні навики діагностики окремих складових розвитку регіону.

Група студентів ділиться на три групи, кожна група повинна провести окремий вид діагностики Харківського регіону, спираючись на дані наведені у звітах Харківської обласної ради за 2012 р.

1   група: діагностика природно-ресурсного потенціалу

2   група: демографічна діагностика

3   група: Діагностика розселення.

Кожна група повинна письмово провести свій аналіз та результати представити на загальне обговорення в групі.Семінарське заняття 4. Антикризовий регіонально-адміністративний менеджмент

 

Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: визначити особливості антикризового регіонально-адміністративного менеджменту.

Мета заняття: дослідити складові антикризового регіонально-адміністративного менеджменту, визначити його найважливіші напрямки для України.

Питання для обговорення:

1.    Дайте визначення антикризового управління.

2.    Що собою являє антикризове управління на державному та місцевому рівнях?

3.    Розкрийте сутність профіциту і дефіциту місцевих бюджетів.

4.    За якими ознаками можна класифікувати кризи?

5.    Дайте характеристику економічних криз.

6.    Що собою являють соціальні кризи?

7.    Що таке організаційні кризи?

8.    У чому полягає сутність психологічних криз?

9.    Розкрийте сутність технологічних криз.

 

10.    Які кризи, на Вашу думку, можуть надати найбільш негативний вплив на регіон і його розвиток? Відповідь обґрунтуйте.

11.    За якими параметрами діагностується кризовість регіону?

Що собою являють депресивні території? Чи є у Вашому регіоні депресивні території?Практичне заняття 2. Механізм управління містом Вид заняття: практичне заняття.

Зміст заняття: дослідити механізм управління містом.

Мета заняття: визначити складові управління містами в Україні.

 

Питання для обговорення:

1.    Виділіть завдання управління соціально-економічними процесами
великих міст.

2.  Дайте характеристику концепції управління містом.

3.     Виділіть організаційні структури управління містом. Дайте їх
характеристику.

4.  Обгрунтуйте загальні закони управління містом.

5.     Охарактеризуйте загальні принципи створення і вдосконалення
організаційної структури управління містом.

6.   Що собою являє маркетинг міста?

7.   Розкрийте суть альтернативних концепцій у просуванні інтересів міст.

8.   Які основні завдання маркетингу міста?

9.   У чому відмінність зовнішнього маркетингу міста від внутрішнього?

 

10.    Як історично розвивалася концепція маркетингу міста?

11.    Виділіть стратегічні напрямки розвитку сучасних міст. Чи можливе застосування окремих стратегій у розвитку Вашого міста, відповідь обгрунтуйте.

12.    Що таке маркетингова стратегія міста?

 

 

Практичне завдання:

Користуючись ресурсами Інтернет заповніть таблиці 1 маркетингові стратегії міст Україні.


1

 

 

 

 

3.

2

Міста   «геніїв   міста»   - персонажей художніх творів

 

 

 

3.

3

Історичні міста

 

 

 

3. 4

Міста - архітектурні музеї

 

 

 

Умные города

4. 1

Міста-університети

 

 

 

Рекомендована література Базова

1.      Конституція України від 28 червня 1996 року // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.      Бюджетний Кодекс України: за станом на 8 липня 2010 р., №2456-VI // Відом. Верхов. Ради України. - 2010. - № 50-51. - Ст. 572.

3.      Європейська хартія місцевого самоврядування від 6 листопада 1996 р.
[Електронний                    ресурс].                  
-                  Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036 - Загл. с екрану.

4.      Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р., №1286-XII // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. - №

33. - Ст. 443.

5.      Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р., N2487-VI // Відом. Верхов. Ради України. - 2010. - №

35-36. - Ст. 491.

6.      Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р., № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 24. -

Ст. 170.

7.      Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від   15 липня 1997 р., №452/97-ВР // Відом. Верхов. Ради

України. - 1997. - № 38. - Ст. 249.

8.      Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р., № 2493-III // Відом. Верхов. Ради України. - 2001. - №

33. - Ст. 175.

9.      Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р., № 93-IV -ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 40. - Ст. 290.

10.  Аведян Л. Й. Регіональний та муніципальний менеджмент. Конспект лекцій для слухачів магістратури державної служби / Л. Й. Аведян, К. С. Безгін. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. - 76 с.

11.  Балашов А. М. Регіональне управління в контексті суспільного розвитку України: монографія / А. М. Балашов. - Запоріжжя : КПУ,

2009. - 279 с.

12.  Воронкова В. Г. Регіонально - адміністративний менеджмент / В. Г. Воронкова. - К.: Видавничий дім «Професіонал», 2010. - 352 с.

13.  Коваленко Г. О. Регіонально-адміністративний менеджмент / Г.О. Коваленко, В.В. Ляшенко. - Краматорськ : ДДМА, 2006. - 108 с.

14.  Козара І. В. Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція) / І.В. Козара, О. Ю. Лебединська - Ужгород : Патент, 2003.

- 224 с.

15.  Королюк Ю. Г. Механізми управління розвитком регіональних систем : монографія / Ю. Г. Королюк. - К. : Тернопіль : Терно-граф, 2011. - 343 с.

16.  Лисенко Ю. Г. Регіональні моделі / Ю. Г. Лисенко, Д. М. Жерліцин, В. М. Кравченко. - Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 197 с.Мамонова В. В. Методологія управління територіальним розвитком / В.В.Мамонова. - Х. : Магістр, 2006. - 194 с.

17.  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О. П. Дудкіна. - К. : Знання, 2006. - 420 с.

18.  Регіональне управління: інноваційний підхід / М. П. Бутко, О. О. Зеленська, С. М. Зеленський [та ін.]. - К. : Знання України, 2006. - 559 с.

19.  Регіонально-адміністративний менеджмент / В. Г. Воронкова, С. Л. Катаєв, І. В. Алєксєєнко [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2009. - 478 с.

20.  Стан та перспективи розвитку регіонів України в умовах соціалізації економіки / Т.О. Савостенко, Н.М. Дєєва, І.Е. Польська [та ін.]. -Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. - 130 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Кудінова - Конспект лекцій навчальної дісципліні корпоративне управління

М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни менеджмент невиробничої сфери

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни регіонально-адміністративний менеджмент