М М Кудінова - Семінарські та практичні заняттянавчальної дисципліни«корпоративне управління» - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Інститут економіки і міжнародних відносин Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

 

галузь знань - 0306 - Менеджмент і адміністрування для спеціальності 8.03060104 - Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник:

ст. викладач, к. е. н.

Кудінова М. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012

Семінарське заняття 1. Предмет курсу «Корпоративне управління».

Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: розкриття сутності та ролі корпоративного управління у сучасних умовах господарювання.

Мета заняття: визначення та аналіз основних елементів системи корпоративного управління в Україні.

 

Питання для обговорення:

1.      На яких поняттях базується корпоративне управління?

2.      Що являє собою корпорація?

3.      У чому відмінність корпоративної власності від корпоративних прав?

4.      Що є ключовою рисою корпоративного управління?

5.      Обґрунтуйте роль корпоративного управління в сучасних умовах господарювання.

6.      Розкрийте основні підходи до визначення сутності корпоративного управління.

7.      Проаналізуйте визначення корпоративного управління, сформульовані українськими вченими. Яка точка зору Вам ближча. Відповідь аргументуйте.

8.      Розкрийте сутність концепцій корпоративного управління.

9.      Що є предметом корпоративного управління?

10.  Перерахуйте основні суб'єкти корпоративного управління. Дайте їх характеристику.

11.  Яким чином еволюціонували корпоративні відносини?

12.  Яке місце корпоративного управління в системі загального менеджменту?

13.  Конкретизуйте принципи корпоративного управління.

14.  У чому полягає різниця між засновниками й акціонерами акціонерного товариства?

15.  Які елементи і чому можна включити в систему корпоративного управління?

Семінарське заняття 2. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління

Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: дослідження основних міжнародних та національних стандартів корпоративного управління.

Мета заняття: обґрунтування можливості включення окремих положень міжнародних стандартів корпоративного управління в вітчизняну практику господарювання.

 

Питання для обговорення:

1.       Що являє собою Організація Європейської співпраці і розвитку? Яка її роль у формуванні Принципів корпоративного управління?

2.       Дайте характеристику основних Принципів корпоративного управління ОЕСР. Виділіть найбільш важливі, на ваш погляд.

3.       З якої причини і з ким спільно були розроблені Загальні принципи акціонерного законодавства для країн з перехідною економікою?

4.       Розкрийте положення Загальних принципів акціонерного законодавства для країн з перехідною економікою.

5.       Яка роль Європейського банку реконструкції і розвитку в розробці міжнародних норм корпоративного управління?

6.       Конкретизуйте Принципи корпоративного управління Європейського банку реконструкції і розвитку.

7.       Що таке Міжнародна мережа з корпоративного управління?

8.       Охарактеризуйте основні Принципи корпоративного управління, розроблені Міжнародною мережею з корпоративного управління.

9.       Що являють собою Євроакціонери? Які принципи корпоративного управління покладені в основу їх діяльності?

10.   Що являє собою Європейська асоціація торговців цінними паперами? Дайте характеристику принципів корпоративного управління, розроблених даною організацією.

11.   На вашу думку, який міжнародний документ (-и) із розглянутих вище, найбільш часто застосовується в українській практиці корпоративного управління? Відповідь обґрунтуйте.

12.   Що таке кодекс корпоративного управління? У чому полягає його роль для сучасних суб'єктів господарювання?

13.   Перерахуйте відомі Вам кодекси корпоративного управління?

14.   Виділіть основні переваги використання кодексів корпоративного управління.

 

Доповіді:

1.      Стандарти корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

2.      Принципи  корпоративного  управління  Європейського банку реконструкції та розвитку

3.      Принципи корпоративного управління Міжнародної мережі з корпоративного управління

4.      Принципи      корпоративного      управління Конфедерації Європейських Асоціацій Акціонерів

5.      Принципи і рекомендації, що стосуються корпоративного управління Європейської асоціації торговців цінними паперами

6.      Кодекси корпоративного управління

Практичне заняття 1. Регулювання корпоративних відносин в Україні

 

Вид заняття: практичне заняття.

Зміст заняття: визначення особливостей нормативного регулювання корпоративних відносин в Україні.

Мета заняття: спираючись на діючи нормативні документи визначити наявність основних елементів корпоративного управління в діяльності українських акціонерних товариств.

Використовуючи текст Закону України «Про акціонерні товариства та Принципи корпоративного управління України, визначте наявність у них стандартних елементів корпоративного управління (табл. 1). Зазначте пункт, в якому вони зафіксовані.

Переважне право купівлі акцій__________________________________

Правила здійснення зацікавлених операцій________________________

Правила поглинання

Розкриття інформації___________________________________________

Аудит________________________________________________________

 

Зробіть обґрунтований висновок отриманих результатів.

Практичне заняття 2. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності компанії

 

Вид заняття: практичне заняття.

Зміст заняття: визначення сутності та особливостей корпоративної соціальної відповідальності в Україні та в світі.

Мета заняття: провести оцінку корпоративної соціальної відповідальності на прикладі вітчизняних компаній.

 

1. У 2008 р. «Систем Кепітал Менеджмент» презентувала звіт про стійкий розвиток, підготовлений відповідно до міжнародного стандарту GRI. СКМ активно реалізує різні проекти соціального партнерства, у тому числі в рамках Глобального договору ООН. Основні соціальні програми компанії спрямовані на підвищення рівня безпеки праці, зниження впливу на екологію, закріплення партнерства з місцевими співтовариствами в договорах про співпрацю. Компанія входить у мережу Глобального договору

ООН.

До 2008 р. інструментом реалізації соціальних проектів на національному рівні був корпоративний добродійний фонд «Розвиток України», діяльність якого орієнтована на реалізацію соціально значущих проектів в галузі охорони здоров'я, освіти і культури. Обсяг соціальних інвестицій фонду і добродійних пожертвувань лише за 2007 р. перевищив 60,822 млн. грн.

Із березня 2008 р. реалізація всіх благодійних програм, а також проектів у галузі соціального інвестування здійснюється від імені компанії СКМ. Фонд «Розвиток України» став приватним фондом власника компанії, одночасно залишаючись партнером групи СКМ з реалізації ряду проектів.

 

ПИТАННЯ:

1.      Який тип (-и) корпоративної соціальної відповідальності характерний для компанії «Систем Кепітал Менеджмент»?

2.      Які елементи корпоративної соціальної відповідальності найбільш розвинені в цій організації?

 

2. У компанії «ФОКСТРОТ» упроваджена стратегія клієнтоорієнтованості бізнесу (реалізація Програми комфорту з індивідуальним підходом до кожного клієнта і системою заохочення лояльних до компанії покупців, Всеукраїнський конкурс супермаркетів «Мій улюблений «ФОКСТРОТ»), розвинені інтерактивні форми роботи зі споживачем (call-центри, служби по роботі з рекламаціями), ведеться робота з підготовки кадрів з урахуванням клієнтоорієнтованої стратегії. ГК «ФОКСТРОТ» несе людям нову якість життя, тому що пропонує покупцям не просто багатий асортимент техніки, а й широкий вибір вирішення побутових проблем. Бізнес ГКФ пропонує новий тип відносин «продавець - покупець» у магазинах нового формату, де відносини ґрунтуються на взаємоповазі, позитиві і результативності процесу.

Співробітники Групи компаній «ФОКСТРОТ» мають сучасні умови праці, соціальний пакет і забезпечені соцгарантіями - компенсацією з тимчасової непрацездатності через оплату лікарняних листів, медичним страхуванням, щорічними оплачуваними відпустками, додатковою одноразовою допомогою у випадках народження дитини, весілля, похоронів близьких. Працівники мотивуються за допомогою програм підтримки талановитих менеджерів. Також у компанії проводяться заходи щодо стимулювання персоналу: нагородження кращих співробітників за підсумками року, переможців внутрішніх корпоративних конкурсів, виплата бонусів за виробничі досягнення. Група компаній «ФОКСТРОТ» надає своїм співробітникам право пільгового придбання товарів, що реалізуються в торговельних мережах «ФОКСТРОТ».

 

ПИТАННЯ:

1.  Який тип (-и) корпоративної соціальної відповідальності характерний

для компанії «ФОКСТРОТ»?

2.  Які  елементи  корпоративної соціальної відповідальності найбільш

розвинені в цій організації?

 

3. СП «Вітмарк - Україна» - найбільший український виробник соків, нектарів, сокомістких напоїв, дитячого харчування, пюреподібний і концентрованих напівфабрикатів. Завод компанії має у своєму розпорядженні власну сировинну базу, що знаходиться в екологічно чистій зоні Одеської області в районі річки Кучурган. Для того, щоб сировина задовольняла всім стандартам, що застосовуються до дитячого харчування, уже багато років, згідно зі спеціальним рішенням Ради Міністрів України, угіддя в цьому районі заборонено удобрювати будь-якими штучними добривами.

Компанія «Вітмарк-Україна» влітку 2007 року виступила з масштабною соціальною ініціативою - створення Хартії «За здорове дитяче харчування в Україні», закликала всіх виробників дитячого харчування в країні приєднатися до цієї ініціативи. Кожен учасник Хартії, що побажав в неї вступити, бере на себе добровільні обов'язки, пов'язані з виробництвом продуктів для дітей, а саме - виготовляти продукти виключно найвищої якості, з якісної сировини, що відповідає за критеріями медичної безпеки чинним в Україні стандартам і встановленим Європейським Стандартам (Кодекс «Аліментаріус»), а також приймає зобов'язання із забезпечення прозорості своєї діяльності, з можливістю контролю якості продукції для дітей з боку громадськості.

Водночас із соціальними ініціативами компанія «Вітмарк-Україна» почала практично вирішувати проблеми харчування дітей в Україні: у 2007 році на ринок вийшов новий продукт компанії - соки для дитячого харчування в картонній упаковці під торговельною маркою «Диво-чадо». Ця продукція почала виготовлятися із урахуванням підвищених вимог до якості сировини   і   технології   виробництва,   без   застосування консервантів,фарбників, ароматизаторів та інших синтетичних компонентів. Підтвердило високу якість продукту і те, що він був рекомендований Міністерством охорони здоров'я України і НДІ Харчування для вживання дітьми від 5 місяців, тобто з моменту введення прикорму.

Українські виробники дитячого харчування - учасники «Хартії «За здорове дитяче харчування», що приєдналися до ініціативи, у виробництві зобов'язалися дотримуватися високих стандартів якості продукції. Це, в свою чергу, переорієнтувало українських споживачів на вітчизняну продукцію дитячого харчування та забезпечило стабільний попит на неї. Завдяки цьому потужності виробництва дитячого харчування в Україні почали збільшуватися, що стало початком нового етапу розвитку галузі дитячого харчування в Україні.

 

ПИТАННЯ:

1.      Який тип (-и) корпоративної соціальної відповідальності характерний для СП «Вітмарк - Україна»?

2.      Які чинники зумовили високий попит на продукцію СП «Вітмарк -Україна»?

3.      Які елементи корпоративної соціальної відповідальності найбільш розвинені в цій організації?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття 3. Підприємства в системі корпоративного

управління

Зміст заняття: дослідження основних типів підприємств в Україні.

Мета заняття: визначення особливостей формування та функціонування

акціонерних товариств в Україні.

 

Питання для обговорення:

1.      Що таке підприємство, які його характерні ознаки?

2.      Що являє собою унітарне підприємство? Перерахуйте його основні види.

3.      Дайте визначення корпоративного підприємства. Перерахуйе його основні види.

4.      Розкрийте сутність терміна «господарське товариство».

5.      Які види господарських товариств існують в Україні?

6.      Дайте оцінку структури господарських товариств в Україні?

7.      Що являє собою об'єднання підприємств? Яким чином вони можуть створюватися в Україні?

8.      Дайте визначення асоціації.

9.      Дайте визначення корпорації.

10.  Дайте визначення консорціуму.

11.  Дайте визначення концерну.

12.  Проаналізуйте структуру об'єднань в Україні.

13.  Які специфічні форми об'єднань існують в Україні?

14.  Які Ви знаєте види об'єднань в американській і європейській практиці? Охарактеризуйте їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське    заняття     4.___________________ Управління державними

корпоративними правами

Зміст заняття: дослідження процесу управління державними корпоративними правами в Україні.

Мета заняття: обґрунтування механізму управління державної власністю в Україні.

 

Питання для обговорення:

1.      Що таке корпоративні права держави?

2.      Обґрунтуйте роль держави в системі корпоративного управління.

3.      Яку основну роль, на вашу думку, повинна виконувати держава в процесі управління, в рамках належних їй корпоративних прав?

4.      Які види пакетів державних корпоративних прав існують в Україні?

5.      Оцініть становище корпоративних прав держави в Україні за станом на 2010 р.

6.      Хто є суб'єктами управління державними корпоративними правами в Україні?

7.      Які функції покладаються на Кабінет Міністрів України в процесі управління державними корпоративними правами?

8.      Що відноситься до компетенції Фонду державного майна України?

9.      Що являють собою вповноважені органи? Які їх функції в процесі управління державними корпоративними правами?

10.  Хто такі вповноважені особи? Що входить в їх компетенцію?

11.  У чому полягає роль відповідального представника?

12.  Які   критерії   ефективності   управління   корпоративними правами держави виділяють в Україні?

13.  Що включається в некомерційні критерії?

14.  Що включається в комерційні критерії?

15.  Що відноситься до критеріїв ефективності прийняття управлінських рішень органами управління об'єкта державної власності?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття 5. Чинники негативної дії на діяльність

акціонерних товариств

Зміст заняття: визначення факторів, що негативно впливають на діяльність акціонерних товариств в Україні.

Мета заняття: обґрунтування найбільш небезпечних чинників діяльності акціонерних товариств та розробка рекомендацій щодо мінімізації їх наслідків.

 

Питання для обговорення:

1.      Що таке корпоративний конфлікт?

2.      Які причини сприяють виникненню корпоративних конфліктів?

3.      Хто може бути основними учасниками корпоративних конфліктів?

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М М Кудінова - Конспект лекцій навчальної дісципліні корпоративне управління

М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни менеджмент невиробничої сфери

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни регіонально-адміністративний менеджмент