М М Кудінова - Семінарські та практичні заняттянавчальної дисципліни«корпоративне управління» - страница 2

Страницы:
1  2  3 

4.      Які інтереси лягають в основу корпоративних конфліктів в Україні? Відповідь обґрунтуйте.

5.      Дайте визначення рейдерства?

6.      Які види рейдерів існують?

7.      Що є ключовим чинником появи рейдерства в країні?

8.      Проаналізуйте аспект рейдерства в Україні.

9.      Які  способи  рейдерського  захоплення  підприємств  в Україні існують на практиці?

10.  Чи   розроблено   в   Україні   законодавче   регулювання питань рейдерства?

11.  Розкрийте сутність процесу злиття акціонерних товариств в Україні.

12.  Розкрийте сутність процесу приєднання акціонерних товариств в Україні.

13.  Розкрийте сутність процесу поділу акціонерних товариств в Україні.

14.  Розкрийте сутність процесу виділу акціонерних товариств в Україні.

15.  Що собою являє гринмейл? Яка його роль у корпоративному управлінні?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 3. Ринок цінних паперів України

 

Вид заняття: практичне заняття.

Зміст заняття: дослідити особливості функціонування ринку цінних паперів України.

Мета заняття: навчитися розраховувати структуру статного капіталу акціонерного товариства, підрахувати дохід підприємства при продажі цінних паперів, тощо.

Задачі:


1. Підприємства по виробництву рибної продукції "Флагман" та "Перлина" зареєстровані як публічні акціонерні товариства, статутний капітал підприємств складає 1,5 млн. грн.

1.1.       Підприємства планують збільшити статутний капітал на 4 % шляхом випуску акцій. Які акції — привілейовані чи прості можуть випустити підприємства? Представити можливу структуру статутного капіталу після його збільшення.

1.2.       Підприємства для покриття збитків від господарської діяльності реалізують акції номінальною вартістю 1 тис. грн. інституціональним інвесторам за ціною 2 тис. грн. за акцію. Підрахувати дохід підприємств з урахуванням платежів у бюджет, якщо ПАТ "Флагман" продало 100 акцій, а підприємство ПАТ "Перлина" — 120.

 

 

2. Публічне акціонерне товариство випустило одну тисячу привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25 % від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями та прибуток на звичайні акції.

 

 

3. Публічне акціонерне товариство випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 20 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій булооголошено рівним 25 % від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає 7000 грн. Визначити розмір прибутку на звичайні акції

4.   В оголошенні публічного акціонерного товариства зазначено, що дивіденди за його акціями за рік складуть 20 % річних за звичайними акціями і 30 % за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на привілейовану акцію номіналом 5 грн. і одну звичайну номіналом 1 грн. Визначити дивідендний вихід, якщо дохід на просту акцію складає 0,2 грн.

5.   Визначити розмір прибутку та цінність акції, якщо весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіденду. За даними поточного року на акції номіналом 5 грн. курсова вартість дорівнює 2,3 грн., а сума дивіденду на акцію за один квартал попереднього року складає 4 грн.

6.   Облігація публічного акціонерного товариства номіналом 25 грн. продається за ціною 24,5 грн. Визначити курс облігацій. Як зміниться ціна облігації, якщо курс облігації зменшиться на 5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття 6. Ефективність корпоративного управління

Вид заняття: семінарське заняття.

Зміст заняття: визначення факторів ефективності корпоративного управління.

Мета заняття: обґрунтування чинників, що впливають на ефективність корпоративного управління акціонерних товариств України.

 

Питання для обговорення:

1.      Що являє собою організаційна ефективність?

2.      Які критерії ефективності виділяють?

3.      Дайте характеристику основних підходів до оцінки організаційної ефективності.

4.      Розкрийте взаємозв'язок ефективності й інтересів учасників корпоративних відносин.

5.      Які методики рейтингової оцінки корпоративного управління існують у теперішній час?

6.      Охарактеризуйте механізм використання індикатора корпоративного управління Davis Global Advisors Inc. (DGA).

7.      Охарактеризуйте механізм розрахунку індексу ризику корпоративного управління (Corporate Governance Risk - CGR) за методикою Крічтона-Міллера (Crichton-Miller) й Уормана (Worman).

8.      Які критерії покладені в основу оцінки рівня корпоративного управління рейтингового агентства Standard&Poor's?

9.      Що являє собою рейтинг корпоративного управління (DR) консалтингової фірми Deminor?

10.  Які критерії покладені в основу оцінки рівня корпоративного управління рейтингового агентства Moody's?

11.  Охарактеризуйте механізм визначення коефіцієнта корпоративного управління (Corporate Governance Quotient - CGQ), розробленого компанією Institutional Shareholder Services (IIS).

12.  Які рейтинги оцінки рівня корпоративного управління існують у Росії? Дайте їм характеристику.

13.  Розкрийте методику оцінки ефективності корпоративного управління в Україні.

 

Практичне завдання:


У таблиці 1 міститься інформація про законодавче регулювання деяких аспектів прав акціонерів у ряді країн Європи. Використовуючи Закон України «Про акціонерні товариства», Господарський кодекс України, Принципи корпоративного управління України, заповніть таблицю.


Албанія

Так

Немає

Так

Оголошення в ЗМІ або листи акціонерам

Болгарія

Немає

Немає

Так

Оголошення в «Державній газеті»

Боснія і Герцеговина

Так

Так

Так

Оголошення в національних газетах

Угорщина

Немає

Так

Так

Оголошення в газеті

Литва

Немає

Так

Так

Оголошення в ЗМІ або листи акціонерам

Македонія

Немає

Немає

Так

Публічне оголошення або листи акціонерам

Польща

Так

Немає

Так

Метод оголошення не визначено

Румунія

Так

Немає

Так

Оголошення в «Офіційній газеті» або листи акціонерам

Словенія

Так

Немає

Так

Оголошення а національній пресі або на сайті компанії

Чехія

Так

Немає

Так

Оголошення в національній газеті або листи акціонерам

Росія

Так

Так

Так

Рекомендованими листами або врученням під розпис особам, що мають право на участь в загальних зборах

Україна

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури

1.        Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верх. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.        Господарський кодекс України - Х.: ТОВ "Одиссей", 2004. - 232 с.

3.        Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційній вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 461.

4.        Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. -№ 1569-12-ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 28.

5.        Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008
[Електронний                        ресурс]                       -                     Режим доступу:
http:// gska2 .rada. gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1 ?id=&pf3511=30908.

6.        Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. - № 697-XII - ВР // Відомості Верх. Ради. - 1991. - № 20. - Ст. 249.

7.        Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. - № 1201-12-ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 52. - Ст.

93.

8.        Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 15.03.2006. - № 3541-ГУ-ВР// Відомості Верх. Ради України. -

2006. - № 42. - Ст. 466.

9.        Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. - № 2164-XII - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 24. - Ст.

349.

10.    Про приватизаційні папери: Закон України від 07.07.1992 р. - № 2544 -XII - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 38. - Ст. 562.

11.    Про державну програму приватизації: Закон України від 18.05.2000. - № 1723-ІІІ - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 2000. - № 33-34. - Ст.

272.

12.    Про державну програму приватизації майна державних підприємств: Постанова Верх. Ради України від 7 липня 1992 р. - № 2545-XII // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 38. - Ст. 567.

13.    Про національну депозитарну систему та електронний обіг цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. - № 710/97 - ВР // Відомості Верх. Ради. - 1998. - № 15. - Ст. 67.

14.    Про внесення змін до Закону України "Про третейські суди" (щодо унеможливлення використання третейських судів у рейдерських схемах): Проект Закону України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// antiraid.com.ua/projects/projects11 .html.

15.    Про внесення змін до Закону Україні "Про господарські товариства (щодо зниження кворуму проведення повторних загальних зборів господарського товариства): Проект Закону Україні [Електронній ресурс]. -Режим доступу: http ://antiraid.com.ua/proj ects/proj ects6.html.

16.    Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.1993 р. [Електронний ресурс] - № 210/93. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.egi?user=п4&find= 1 &type=3.

17.    Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003. [Електронний ресурс] - № 571. - Режим доступу: http://avalon.ssmsc.gov.Ua/UserFiles/File/Corporate/2.doc.

18.    Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. - № 1591 // Збірник документів для короткотермінового учбового семінару по підготовці фахівців з питань торгівлі цінними паперами. - Харків. - 2007. - С. 279.

19.    Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах та забезпечення захисту прав інвесторів: Проект "Зелена Книга"
[Електронний                  ресурс].                 -               Режим                доступу:
http:
//
avalon. smsc. gov.ua/ShowPage. aspxx?pageID=515.

20.    Загальні принципи акціонерного законодавства для країн з перехідною економікою // Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. - 1996 р. - Режим доступу: http://www.oecd.org .

21.    Принципи корпоративного управління ОЕСР // Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. - 1996 р. -Режим доступу: http://www.oecd.org.

22.    Політика з корпоративного управління та прозорості на новостворюваних ринках // Глобальна асоціація фінансових установ Інститут міжнародних фінансів [Електронний ресурс]. - 2002 р. - Режим доступу: http://www.iif.com.

23.    Основоположні принципи корпоративного управління євроакціонерів 2000 // Європейська група акціонерів [Електронний ресурс]. -2000 р. - Режим доступу: http://www.euroshareholders.org/; http://www.wfic.org/esh/Guidelines.pdf.

24.    Принципи та рекомендації щодо корпоративного управління // Європейська асоціація торгівців цінними паперами [Електронний ресурс]. -2000 р. - Режим доступу: http://www.easd.com.

25.    Раціональні ділові норми і корпоративна практика. Деякі принципи // Європейський банк реконструкції та розвитку [Електронний ресурс]. - 1997 р. - Режим доступу: http://www.ebrd.com/.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М М Кудінова - Конспект лекцій навчальної дісципліні корпоративне управління

М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни менеджмент невиробничої сфери

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни регіонально-адміністративний менеджмент