М І Шпіка - Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. І. Шпіка

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"СИЛОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ"

 

(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - ХНАМГ - 2009Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) -«Електромеханіка» спеціальності 6.092200 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл.: М.І.. Шпіка- Харків: ХНАМГ, 2009. - 14 с.

 

 

 

 

Укладач: М.І.Шпіка

 

 

 

 

 

 

Програма   побудована   за   вимогами   кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

 

 

 

Рецензент: к.т.н. В.П.Андрійченко

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри електричного транспорту (протокол № 1 від 28.08.2008 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© М.І. Шпіка, ХНАМГ, 2009ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП                                                                                                                                     4

1      ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                                                                    6

1.1.              Мета, предмет та місце дисципліни                                                                          6

1.2.              Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни                                                                6

1.3.              Освітньо-кваліфікаційні вимоги                                                                               7

1.4.              Рекомендована основна навчальна література                                                        7

1.5.              Анотації програми навчальної дисципліни                                                             7

2      РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                                                   9

2.1.              Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та
видами навчальної роботи                                                                                         9

2.2.              Зміст дисципліни                                                                                                        9

2.3.              Розподіл часу за модулями і змістовими модулями

та форми навчальної роботи студента                                                                      9

2.4.              Лекційний курс                                                                                                           10

2.5.              Практичні заняття                                                                                                       10

2.6.              Лабораторні роботи                                                                                                    11

2.7.              Індивідуальні завдання                                                                                              11

2.8.              Самостійна навчальна робота студентів                                                                  11

2.9.              Курсовий проект                                                                                                         12

2.10.          Засоби контролю та структура залікового кредиту                                                12

Інформаційно-методичне забезпечення     13ВСТУП

 

Частотно-регульовані асинхронні електроприводи потужністю від одиниць до сотень кіловат досить широко застосовуються в різних галузях виробництва, житлового комунального господарства та на електричному транспорті. Сучасний етап розвитку даного виду техніки характеризується істотним підвищенням техніко-економічних показників перетворювачів частоти за рахунок використання нових напівпровідникових приладів -запираючих GTO-тиристорів і силових IGBT-транзисторів, мікропроцесорних систем керування, прогресивних конструкторських і схемо-технічних рішень. Створюються також спеціальні асинхронні двигуни, призначені для роботи в режимі регулювання швидкості від перетворювачів частоти. Ведучі закордонні електротехнічні фірми вже освоїли виробництво транзисторних і тиристорних перетворювачів частоти для електроприводу.

Основою таких перетворювачів є, як правило, трифазні автономні інвертори напруги з різного роду широтно-імпульсним керуванням.

Розробка проводиться за наступними напрямками:

-          розробка GTO-тиристорів і швидковідновлюючих діодів;

-          розробка IGBT-транзисторів у виді модулів;

-          розробка спеціальних малоіндуктивних конденсаторів для захисту інверторів;

-          розробка спеціальних  фільтрових конденсаторів  великої одиничної місткості для вхідних ланцюгів інверторів;

-          розробка нових рішень схемотехніки в частині силової схеми і системи керування перетворювача;

-          розробка    оптимальних    алгоритмів    керування       і регулювання перетворювача і електроприводу;

розробка   мікропроцесорних   систем   керування   і   їх програмного забезпечення.Створювані на базі вищеперелічених елементів і технічних рішень перетворювачі частоти і електроприводи повинні відрізнятися від перетворювачів частоти і електроприводів, що нині випускаються, більш високими ККД, коефіцієнтом потужності, кращими масо-габаритними показниками, регулювальними характеристиками, підвищеною надійністю.

Дисципліна "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" є вибірковою навчальною дисципліною за вибором студента для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання теорії електроприводу та електроніки і мікросхемотехніки, а також фізики та вищої математики.

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі:

-   СВО ХНАМГ Освітньо-кваліфікаційна характеристика рівня підготовки бакалавр від 15.12.2005 р.;

-   СВО ХНАМГ Освітньо-професійна програма рівня підготовки бакалавр від 15.12.2005 р.;

-   Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом 0922 -«Електромеханіка» спеціальності 6.092200 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» 2005 р.

Програма ухвалена кафедрою електричного транспорту (протокол № 1 від 28.08.2008р.) та Вченою радою факультету Електричний транспорт(протокол № 1 від 12 вересня 2008 р.)1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни.. Формування знань з силових перетворювачів електроприводів різних виробничих машин, механізмів, на електричному транспорті (за ОПП).


1.2 .1. Предмет вивчення у дисципліні. Вивчення різних типів силових перетворювачів, характеристик силових перетворювачів, перспективних схем силових перетворювачів (за ОПП).

Теоретичні основи електротехніки Електроніка та мікросхемотехника Теорія автоматичного керування

Теорія електроприводу_______________

Математичне моделювання
електромеханічних систем
____________

 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)

 

Модуль 1. «Силові перетворювачі для автоматизованого
електроприводу»                                                                                   
(4.5 /162)

 

ЗМ 1.1. Випрямлячі та інвертори, що керуються мережею.

1.Робота випрямлячів на активне навантаження .

2.    Робота випрямлячів на активно-індуктивне навантаження.

3.    Інвертори, що керуються мережею.

ЗМ 1.2. Імпульсні перетворювачі напруги та автономні інвертори

1.    Імпульсні перетворювачі напруги.

2.    Інвертори струму.

Інвертори напруги.
1.4. Рекомендована основна навчальна література

1.     Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники: Учебник для вузов.- М.: Высш. школа, 1980, - 434 с.

2.     Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Преобразовательная техника.-Киев.: Вища школа, 1978, - 424 с.

3.     Справочник по преобразовательной технике под ред. И.М. Чиженко -Киев: Техника, 1978.

 

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу»

 

Мета: формування знань з силових перетворювачів електроприводів різних виробничих машин, механізмів, на електричному транспорті (за ОПП). Предмет   дисципліни:   вивчення   різних   типів   силових перетворювачів, характеристик   силових   перетворювачів,   перспективних   схем силових перетворювачів (за ОПП).

Дисципліна має 1 модуль та 2 змістових модулів:

 

Модуль 1. «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу».

(4.5 /162)

 

ЗМ 1.1. Випрямлячі та інвертори, що керуються мережею.

ЗМ 1.2. Імпульсні перетворювачі напруги та автономні інвертори«Силовые преобразователи для автоматизированного электропривода»

Цель и задачи изучения дисциплины: формирование знаний о силовых преобразователях электроприводов различных производственных машин, механизмов, на электротранспорте (за ОПП).

Предмет дисциплины: изучение различных типов силовых преобразователей, характеристик силовых преобразователей, перспективных схем силовых преобразователей (за ОПП).

автоматизированного (4.5 /162)

 

Дисциплина имеет 1 модуль и 2 содержательных модуля: Модуль     1.     «Силовые     преобразователи для электропривода».

СМ 1.1 Выпрямители и ведомые сетью инверторы. СМ 1.2. Импульсные преобразователи напряжения и автономные инверторы.

 

«Power transformers for automated elektroprivoda»

The purpose and problems of studying of discipline: formation of knowledge of power converters of electric drives different industrial machines, mechanisms, on electrotransport (for ОРР).

Subject of discipline: studying of various types of power converters, characteristics of power converters, perspective schemes of power converters (for ОРР).

 

The discipline has 1 module and 2 substantial modules:

The module 1. « Power converters for the automated electric drive »

(4.5 /162 )

 

SM 1.1 Rectifiers and inverting conducted by a network.

SM 1.2. Impulsive transformers of tension and autonomous inverting.2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та


видами навчальної роботи

Модуль 1. «Силові перетворювачі для автоматизованого
електроприводу»                                                                                       
(4.5 /162)

 

ЗМ 1.1. Випрямлячі та інвертори, що керуються мережею. (2.25/81)

1 .Робота випрямлячів на активне навантаження .

2.    Робота випрямлячів на активно-індуктивне навантаження.

3.    Інвертори, що керуються мережею.

 

ЗМ 1.2. Імпульсні перетворювачі напруги та автономні інвертори.

(2.25/81)

1.    Імпульсні перетворювачі напруги.

2.    Інвертори струму.

3.    Інвертори напруги.

 

 

 

 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

 

Модулі (семестри)

Всього,

Форми навчальної роботи

та змістові модулі

кредит/годин

Лекц.       Пр.        Лаб. СРС

Модуль 1

4.5/162

30         15         15 102

ЗМ 1.1

2.25/81

15         7          8 51

ЗМ 1.2

2.25/81

15         8          7 51


2.7. Індивідуальні заняття

 

Тематика, зміст та обсяг у годинах

На індивідуальних заняттях виконується курсова робота для закріплення лекційного матеріалу.

Тематика: Розробка силового перетворювача для автоматизованого електроприводу.

Вихідні дані видаються студентам за варіантами (номер варіанта відповідає порядковому номеру студента в груповому журналі, або вибором студента за погодженням з викладачем).

У курсовій роботі повинні бути розглянуті такі питання:

-   розрахунок основних параметрів силового перетворювача (7 годин);

-   вибір типу і розрахунок потужностей елементів силового перетворювача (6 годин);

-   вибір типу і розрахунок фільтру (7 годин).

Обсяг курсової роботи складає: 15-20 аркушів пояснювальної записки та креслень на аркуші формату А1

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М І Шпіка - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни системи керування електроприводами

М І Шпіка - Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу