Т П Гончаренко - Екологічна оцінка впливу на довкілля підприємств деревообробної галузі на прикладі - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЖДТУ № 3 (46)

Технічні науки

УДК 504:674 (477.46)

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Т.П. Гончаренко, к.х.н., доц.

Черкаський державний технологічний університет О.Г. Гончаренко, к.х.н., доц.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ

НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК"

У роботі розглянуто джерела забруднення атмосферного повітря, обсяги викидів забруднюючих речовин, ефективність очисного обладнання, характеристика стічних вод і відходів підприємств деревообробної промисловості на прикладі підприємства ТОВ «Черкаський ДОК».

Вступ. Сьогодні уже ніхто не ставить під сумнів, що господарська діяльність людини впливає на навколишнє середовище, погіршуючи його стан і створюючи життєво важливі для людства проблеми, такі як ймовірність зміни клімату, забруднення атмосфери та гідросфери, деградація земельних ресурсів, зменшення генетичної розмаїтості видів, погіршення здоров'я людей тощо.

Одною із забруднювальних галузей є деревообробна промисловість разом із суміжними та допоміжними виробництвами. Головна причина негативного впливу підприємств даної галузі - це використання застарілих технологій та обладнання.

Деревообробка включає в себе більше ста технологічних процесів і стадій, що характеризуються різним ступенем небезпеки і вивченості. В теперішній час в науці й виробничій практиці існують обмежені відомості про хімічні фактори в деревообробній промисловості, надруковано мало літератури про вплив цієї галузі на навколишнє середовище і стан здоров'я людей, а окремі малочисельні наукові праці не дозволяють здійснити достатньо повну оцінку впливу деревообробної промисловості на стан довкілля.

У зв'язку з цим зробити оцінку впливу деревообробної промисловості на стан оточуючого середовища на прикладі підприємства ТОВ "Черкаський ДОК" дуже актуально.

Аналіз літературних джерел. Як відомо, основними джерелами забруднення атмосферного повітря на деревообробних підприємствах є опоряджувальні, клеїльно-личкувальні, фанерні та сушильні цехи, а також цехи механічної обробки деревини з виробництва деревостружкових плит (ДСП), деревоволокнистих плит (ДВП), деревошаруватих пластиків (ДШП), клеєної фанери, деревної муки, котельні, ремонтно-механічні майстерні, автотранспортні засоби тощо [1 ]. Типові викиди підприємств галузі представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні види речовин, що забруднюють атмосферу

_Джерела забруднення__Шкідливі речовини, що забруднюють атмосферу

Деревообробні підприємства Деревний пил, оксид вуглецю, вуглеводні

Меблеве виробництво

Формальдегід, пара розчинників і розріджувачів, оксид азоту, анілін, азот, уайт-спірит, ацетон, скипидар, аміак, деревний та лакофарбовий пил

Виробництво ДСП, ДВП, клеєної фанери, ламінованих плит, шаруватих пластиків

Формальдегід, фенол, аміак, окис вуглецю, анілін, ціанистий калій, деревний і лакофарбовий пил, сірководень та ін.

Целюлозо-паперове виробництво

Сірководень, скипидар, метанол, хлор, деревний пил та ін.

Виробництво деревного борошна

Деревний пил, оксид вуглецю та ін.

Паросилове господарство (котельні), ремонтно-механічні цехи, приміщення з ремонту автотранспортних засобів

Оксид вуглецю, оксид азоту, сірчаний ангідрид, зола, сажа, аерозоль свинцю, пари паливо-мастильних матеріалів, абразивний і металевий пил та ін.

Загальна кількість шкідливих виділень визначається часом роботи обладнання, видом матеріалів, що застосовуються у виробництві, характером технології та режимом роботи.

Відомо, що більшість водоймищ, річок, озер є не лише джерелами водопостачання, а й басейнами для скидання промислових та господарсько-побутових стоків. Часом ступінь очищення цих вод є незадо­вільним, унаслідок чого вода стає непридатною для споживання, гинуть водні рослини, організми, риби, птахи та тварини.

© Т.П. Гончаренко, О.Г. Гончаренко, 2008

Для стічних вод деревообробних підприємств характерні такі види домішок: завислі речовини, сульфати, хлориди, нафтопродукти, феноли, формальдегід, метанол, фурфурол [2].

Теплове забруднення водоймищ є особливим видом забруднень. Воно спричинене потраплянням у водоймища стічних вод підвищеної температури. Джерелами теплових забруднень водоймищ серед деревообробних підприємств є цехи гідротермічної обробки деревини, цехи з виробництва клеєної фанери, ДВП, ДСП, котелень тощо. Надлишкове тепло, що надходить разом із нагрітими стічними водами у водоймища, істотно змінює термічний і біологічний режим водоймищ, що може спричиняти зміни мікроклімату та загибелі флори і фауни в околиці цих підприємств.

Забрудненість вод розчиненими і завислими речовинами значною мірою визначається вмістом у воді деревини, ураженої дереворуйнівними грибами, що досягає інколи 15 відсотків. В ураженій деревині збільшується число коротких волокон, довжина яких в 1,4-1,8 рази менша, ніж у волокон здорової деревини. Діаметр волокон гнилої деревини також менший, ніж здорової. В ураженій грибами деревині спостерігається суттєве збільшення вмісту речовин, що екстрагуються гарячою водою.

На заводах деревоволокнистих плит за останні роки як гідрофобні домішки широко застосовуються нафтові залишки - гач дистилятний. Гач - продукт нафтопереробки, суміш твердих нафтових парафінових вуглеводнів з вмістом масел до 25 відсотків (у парафінах кількість масел не перевищує 5 відсотків). Норма витрати гача, порівняно з парафіном, збільшена в середньому в 1,3 раза. Високий вміст мастил у гачі та підвищена витрата значно збільшують ступінь забруднення технологічних і стічних вод нафтопродуктами, очищення від яких є дуже складним.

Джерелами забруднення виробничих стічних вод у процесі виробництва ДСП, клеєної фанери, меблів є гідропреси, вальці для нанесення клею, лаконаливні машини, пульверизаційні кабіни, теплові та енергетичні установки, ремонтно-механічні майстерні та ін.

Суміші шкідливих речовин у вигляді відходів синтетичних смол, клеїв, лаків, розчинників, розріджувачів, паливо-мастильних матеріалів часто зливаються у водоканалізаційні мережі або у заздалегідь викопані ями, звідки потрапляють у водоймища, забруднюючи води та ґрунти.

Як відомо, доки існують деревообробні виробництва, то обов'язково будуть і відходи, завжди буде сировина для деревного палива. Деревина як паливо може застосовуватись в кількох варіантах: у вигляді кусків, тріски, стружки і тирси, порошку, гранул і брикетів, а після хімічної переробки - у вигляді деревного вугілля, газу і горючої рідини.

При використанні кускової деревини - первинного палива - може виникнути проблема з зберіганням через небезпеку загоряння і розкладання. Через неоднорідність за вологістю і розмірами кускової деревини при її спалюванні ККД котлоагрегатів нижче, ніж при спалюванні тирси, стружки, тріски, гранул і деревного пилу. Кускова деревина не піддається автоматичній подачі в котлоагрегати і займає багато місця для зберігання.

В теперішній час доцільно використовувати вторинне деревне паливо - "деревні паливні гранули"

(ДПГ) [ з ].

Метою роботи було проведення екологічної оцінки впливу на навколишнє середовище підприємств деревообробної галузі на прикладі ТОВ "Черкаський ДОК".

Результати досліджень. ТОВ "Черкаський ДОК" розташоване в м. Черкаси, вулиця Чигиринська, 15. Це підприємство виробляє деревостружкові плити, фанери, меблі. На підприємстві існує служба з охорони атмосферного повітря та лабораторія по контролю за станом навколишнього природного середовища

Встановлений ліміт на забір води на 2007 рік становив: 64,6 тис. м3 - технічної і 54,8 тис. м3 - питної. В міську каналізацію було скинуто 70 відсотків використаної технічної води (45,2 тис. м3), а 30 відсотків технічної води надійшло на потреби котельні. Питна вода на підприємстві була використана на 100 відсотків. Очисних споруд підприємство не має.

Основними джерелами забруднення води на підприємстві є цехи з виробництва ДВП, ДСП, цех клеєної фанери, ремонтно-механічний цех, котельня.

Концентрації забруднюючих речовин в стічних водах підприємства представлені в таблиці 2. Як свідчать наведені дані, середні концентрації стічних вод підприємства не перевищують концентрації, допустимі до скиду в міську каналізацію.

На підприємстві ТОВ "Черкаський ДОК" утворюється і промислові відходи: при лісопилянні, при виготовлені меблів, клеєної фанери, ДСП та ДВП, при використанні клеїв, смол, лакофарбових матеріалів.

Деревних відходів утворюється близько 1800 м3/ рік. Частина з них спалюється з метою зменшення витрачання природного газу, а частина утилізується. Деревні відходи фанерного цеху є сировиною для цеху ДСП. Кількість та місця утворення деревних відходів наведені в таблиці 3.

Гофрокартон (4 тонни), обрізки тканини (1 тонна) і поліетилен (34 м2) йдуть на переробку, яку забезпечує підприємство ЗАТ "Черкасивторресурси". Відходи паралону і синтепону використовуються для виготовлення подушок і матраців.

Карбамідоформальдегідні смоли, що утворюються в цеху ДСП (6 тонн) вивозяться на полігон в м. Кременчуг.

Забруднюючі речовини в стічній воді підприємства ТОВ "Черкаський ДОК"

Таблиця 2

Об'єкт визначення та місце відбору

проб_

Стічна вода. Загальний колодязь біля прохідної

Забруднювач, що визначається

Допустимі до скиду мг/ дм3

Середня концентрація,

мг/ дм3

Завислі речовини

207

165

Хлориди

196

88

Сульфати

400

205

Іон амонію

13,6

12,6

Нітрити

0,5

0,13

Нітрати

9,2

3,8

Нафта і нафтопродукти

4,0

0,84

Жири

10,0

1,9

Формальдегід

2,27

1,61

Фенол

0,3

0,3

Водневий показник

6,0-9,0

7,5

Сухий залишок

По факту

253

Місце та кількість утворення деревних відходів на ТОВ "Черкаський ДОК"

Таблиця 3

Місце утворення відходів

Назва відходів

Кількість відходів, м3/рік

Фанерний цех

Фанерна сировина Олівці Тирса Тріска

36 000 3 820 206000 10 590

Цех ДСП

Пил шліфувальний Обрізки

415 410

Меблевий цех

Обрізки Тирса

190 340

Лісопильний цех

Тирса

3000

Разом

 

260 765

На підприємстві існує інструкція та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення промислових відходів на промислових майданчиках. На кожне місце зберігання відходів є складений спеціальний паспорт, у якому зазначаються технічні характеристики місця, найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження відходів.

Деревні відходи належать до IV класу небезпеки, тому зберігаються відкрито на промисловому майданчику у вигляді конусоподібної купи.

Промисловий майданчик для тимчасового зберігання відходів розташовується на території підприємства з підвітряного боку, покритий неруйнівним та непроникним для токсичних речовин матеріалом. У місцях зберігання промислових відходів передбачені стаціонарні та пересувні вантажно-розвантажувальні механізми. Допустима кількість відходів на території промислового майданчика визначається підприємством за узгодженням з місцевими органами екобезпеки. Але на даний момент кількість відходів перевищує допустиму норму. Промисловий майданчик перевантажений і тому відходи у вигляді деревних залишків зберігаються на вільній заасфальтованій території підприємства.

Побутове сміття підприємства в кількості 351 м3/рік вивозиться на полігон у с. Руська поляна.

Лабораторний контроль за станом навколишнього середовища в районі розміщення майданчиків зберігання відходів періодично здійснюється державними органами санітарно-епідеміологічної служби, водного нагляду, екологічної безпеки з використанням стандартизованих методик визначення шкідливих речовин у повітрі, воді та грунті.

Визначальним показником можливого негативного впливу хімічних речовин є концентрація забруднювачів, що потрапляють у навколишнє середовище у складі промислових викидів. ТОВ «Черкаський ДОК» значно впливає на стан атмосферного повітря м.Черкаси. На підприємстві є 89 джерел викидів забруднюючих речовин. Кількість забруднюючих речовин від основних виробництв представлена в таблиці 4.

Таблиця 4

Види та обсяги забруднюючих речовин, що викидає в атмосферне повітря ТОВ "Черкаський ДОК"

№ з/п

Найменування речовини

Сумарний викид, т/рік

№ з/п

Найменування речовини

Сумарний викид, т/рік

1

Оксид заліза

0,087

18

Бутилацетат

16,711

2

Марганець і його сполуки

0,0051

19

Вінілацетат

0,25

3

Свинець і його сполуки

0,00002

20

Етилацетат

17,031

4

Хром шестивалентний

0,0003

21

2 -Етоксіетанол (етилцелозольв)

7,332

5

Оксид нітрогену

64,058

22

Формальдегід

11,498

6

Аміак

0,73

23

Ацетон

9,643

7

Кислота сірчана

0,003

24

Метилетилкетон

8,2

8

Сажа

7,86

25

Вуглеводні насичені

0,18

9

Оксид карбону

148,123

26

Пил неорганічний, що містить SiO2 > 70 %

0,02

10

Флориди, газоподібні сполуки

0,00039

27

Пил неорганічний, що містить SiO2 20 - 70 %

0,047

11

Ксилол

31,821

28

Пил парафінів, церезинів

0,094

12

Толуол

76,154

29

Пил деревний

70,948

13

Спирт бутиловий

16,563

30

Пил текстоліту

0,028

14

Спирт ізопропіловий

4,86

31

Пил абразивно-металічний

0,26

15

Спирт метиловий

1,454

32

Пил поліефірної насич. смоли ПН-12

0,16

16

Спирт етиловий

16,071

33

Аерозоль лако-фарбових матеріалів

32,296

17

Фенол

0,51

Всього

542,50181

Розрахунки умовних розсіювань викидів ТОВ "Черкаський ДОК" було зроблено за "Методикою розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств" ОНД - 86 [ 4 ], а також за матеріалами інвентаризації.

Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин, що викидаються в повітря, наведено в таблиці 5.

За даними, представленими у таблиці 5, можна визначити, що на підприємстві першочергово необхідно проведення заходів зі зниження викидів формальдегіду, ксилолу, діоксиду азоту, бутилацетату, бутилового спирту, етилацетату, аерозолів лакофарбових матеріалів, деревного пилу, оскільки їх приземні концентрації на межі СЗЗ і житлової забудови перевищують ГДК. Дані результатів можна пояснити досить низькою ефективністю очисного обладнання підприємства, яке складає 80-92 %, що свідчить про необхідність впровадження більш нових і ефективних очисних споруд.

Таблиця 5

Результати розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин

Назва речовини

гдк

насе­лен­ного пунк­ту мг/м3

Макси­мальна концен­трація в частках

ГДК

№ джерела

Вклад

№ джерела

Вклад

№ джерела

Вклад

Концен­трація на межі СЗЗ в

частках

ГДК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Толуол

0,6

1,08

20

0,37

13

0,1

27

0,1

0,84

Ксилол

0,2

1,67

20

0,52

13

0,2

25

0,16

1,29

Оксид вуглецю

5,0

0,9

89

0,89

 

 

0,22

Аміак

0,2

0,034

2

 

 

 

0,019

ВІСНИК ЖДТУ № 3 (46)

Технічні науки

Діоксид азоту                 0,085        2,72 33

1,2 34

1,2       49      0,11 2,55

Пил неорг., що містить

8ІО2

20-70 %

0,3

1,78

88

1,78

 

 

 

 

0,88

Пил неорганічний, що містить SiO2 > 70 %

0,15

1,51

88

1,51

 

 

 

 

0,72

Вуглеводні насичені

1

0,75

89

0,75

 

 

 

 

0,15

Окисли хрому

0,0015

2,4

85

2,4

 

 

 

 

0,38

Свинець і його сполуки

0,001

0,11

89

0,11

 

 

 

 

0,023

Марганець і його сполуки

0,01

1,56

85

1,56

 

 

 

 

0,24

Метилетилкетон

0,1

0,97

20

0,43

27

0,12

24

0,1

0,78

Ацетон

0,35

0,32

20

0,15

27

0,03

24

0,03

0,25

Формальдегід

0,035

3,47

78

3,46

 

 

 

 

1,62

Етилцелозольв

0,7

0,12

 

 

 

 

 

 

0,09

Окисли заліза

0,4

0,41

85

0,4

 

 

 

 

0,072

Бутилацетат

0,1

1,52

20

0,56

13

0,16

25

0,12

1,18

Бутиловий спирт

0,1

1,86

20

0,58

13

0,19

27

0,18

1,44

Пил деревний

0,1

76,43

80

73,3

62

0,4

63

0,38

3,57

Аерозоль лако­фарбового матеріалу

0,1

4,46

13

1

27

0,7

23

0,7

3,77

Етилацетат

0,1

2,02

20

0,69

13

0,26

25

0,21

1,56

Сірчана кислота

0,3

00041

 

 

 

 

 

 

0,001

Фтористий водень

0,02

0,3

85

0,3

 

 

 

 

0,047

Вінілацетат

0,15

0,13

 

 

 

 

 

 

0,089

Закінчення табл. 5

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пил поліефірної смоли

0,02

0,29

19

0,29

 

 

 

 

0,23

Фенол

0,01

0,4

3

0,2

4

0,1

5

0,06

0,27

Спирт етиловий

5,0

0,036

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т П Гончаренко - Екологічна оцінка впливу на довкілля підприємств деревообробної галузі на прикладі