М В Гордон - Соціальна політика і економічна безпека - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

 

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

для студентів денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Галузь знань:                         0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: 6.030501 Економічна теорія
Спеціалізація                        Економічна теорія (ЕТ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання до виконання курсової роботи

з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

 

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

для студентів денної форми навчання

 

 

Галузь знань:                         0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: 6.030501 Економічна теорія
Спеціалізація                        Економічна теорія (ЕТ)

 

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО:

на засіданні кафедри

економічної теорії і державного управління Протокол № 1 від 31 серпня 2012 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ
Протокол
№_____ від «____ »___________ 20___ р.

УДК 330.1 (477)

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Соціальна політика і економічна безпека» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки: 6.030501 Економічна теорія / Укл. М.В. Гордон. - Донецьк: ДонНТУ, 2012. - 22 с.

 

 

 

 

 

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення, зміст завдань курсової роботи з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Соціальна політика і економічна безпека». Методичні рекомендації містять тематику курсових робіт, вимоги щодо структури та змісту, список рекомендованої базової та допоміжної літератури, порядок організації виконання та захисту, а також критерії оцінки курсової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:

М.В. Гордон, к.е.н., доцент

 

Відповідальний за випуск

В.В. Дементьєв, д.е.н., професор

Зміст

 

 

Вступ.. 5

Загальні положення................................................................................................................................... 6

Організація виконання курсової роботи......................................................................................... 8

Вибір теми курсової роботи, складання плану та добір матеріалу................................................. 8

Структура і зміст курсової роботи..................................................................................................... 9

Виклад змісту курсової роботи.............................................................................................................. 10

Вимоги до оформлення курсової роботи.............................................................................................. 10

Тематика      курсових робіт......................................................................................................................

............ 14

Список рекомендованої літератури......... 16

Оцінювання курсової роботи................................................................................................................. 19

Додаток А. Зразок оформлення титульного листа........................................................................... 21

Додаток Б. Зразок завдання на курсову роботу............................................................................... 22

Вступ

 

 

 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Соціальна політика і економічна безпека» являє собою індивідуальну навчально-дослідну роботу та є важливим етапом у вивченні студентами матеріалу курсу. Виконання курсової роботи має за мету закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота дозволяє більш глибоко засвоїти основні теоретичні положення курсу «Соціальна-політика і економічна безпека» та допомагає набути досвіду самостійного отримання знань. При написанні курсової роботи студент набуває навички підготовки дипломної роботи. Курсова робота допомагає виявити схильність окремих студентів до наукової діяльності.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи підготовлено згідно навчального плану напряму підготовки 6.030501 Економічна теорія та робочої навчальної програми дисципліни «Соціальна політика і економічна безпека». В них визначено цілі, основну тематику, обсяг, структуру та зміст курсової роботи, вимоги щодо її підготовки, а також порядок виконання, оформлення та захисту.

Загальні положення

 

 

Основними цілями курсової роботи є:

-       поглиблення і закріплення знань з навчальної дисципліни «Соціальна політика і економічна безпека»;

 

-   розвиток навичок самостійної роботи з науковою та довідковою літературою, нормативними документами, статистичними даними, матеріалами періодичних видань;

-       розвиток вміння пов'язувати теоретичні положення до умов реальної економічної ситуації на різних рівнях дослідження;

-   набуття навичок самостійного аналізу та узагальнення економічних явищ і процесів з метою їх використання при розробці певних рекомендацій щодо забезпечення соціально-економічної безпеки на різних рівнях господарювання.

Виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Соціальна політика і економічна безпека» дозволяє викладачеві реалізувати такі задачі:

-   розвити у студентів логіку прийняття оптимального рішення у визначеній господарській ситуації;

-   забезпечити засвоєння студентами внутрішньої логіки розвитку економічних процесів;

-   навчити студентів прогнозувати економічну ситуацію на основі виконаних розрахунків.

Виконана курсова робота повинна показати як студент опанував знання з курсу «Соціально-економічна безпека», чи може він користуватися здобутими знаннями при розробці та викладі певної теми, чи вміє аналізувати фактичний матеріал та статистичні дані, робити узагальнення, висновки та пропозиції.

В результаті виконання курсової роботи з дисципліни «Соціально-економічна безпека» студенти повинні знати:

-   за допомогою яких параметрів визначається соціально-економічна безпека на різних рівнях;суть державного регулювання соціально-економічної безпеки;

-   що таке соціальний механізм реалізації національних інтересів соціально-економічної безпеки України.

Виконав курсову роботу майбутній фахівець повинен уміти:

-   вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах формування та гарантування соціально-економічної безпеки на різних рівнях;

-   аналітично оцінювати соціально-економічну безпеку об'єкту дослідження;

-   прогнозувати майбутній стан соціально-економічної безпеки;

-   обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань щодо моніторингу та забезпеченню соціально-економічної безпеки.

В результаті виконання курсової роботи студент повинен мати уяву про:

-     методологію пізнання та принципи формування і реалізації соціально-економічної безпеки;

-     зовнішні та внутрішні загрози соціально-економічній безпеці України, їх генезис та особливості розвитку;

-     організаційну структуру системи забезпечення соціально-економічної безпеки України.

Після написання курсової роботи студент повинен мати навички щодо:

-   типологізації регіонів України з позицій соціально-економічної безпеки;

-   розрахунку індикаторів соціально-економічної безпеки та зіставлення їх з пороговими значеннями з метою аналізу стану соціально-економічної безпеки на макрорівні;

-   визначення показників, що характеризують соціально-економічну безпеку на мікрорівні.

Організація виконання курсової роботи

 

Графік виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Соціальна політика і економічна безпека» надана в табл. 1.

Таблиця 1

____________________________ Графік виконання курсової роботи___________________________

з/п

Вид роботи

Термін виконання, тижні учбового семестру

1

Видача курсової роботи та затвердження теми

1-2

2

Виконання курсової роботи

3-10

3

Оформлення пояснювальної записки

11-12

4

Представлення   курсової   роботи   викладачу для перевірки

13-14

5

Захист курсової роботи

15-16

 

Вибір теми курсової роботи, складання плану та добір матеріалу

 

При виконанні курсової роботи особливого значення вибір теми. Запропонувавши теми студентам, необхідно врахувати їх особливості, смаки, інтерес до тієї чи іншої теми, а також реальну можливість знаходження і використання конкретного, фактичного матеріалу, необхідного для дослідження.

Після вибору теми, яка відповідає вимогам кафедри інтересам студента, він приступає до наступного етапу підготовки курсової роботи - підбору і вивченню літератури з теми.

Підбір літератури необхідно починати з вивчення законодавчих і нормативних актів. При цьому доцільно використовувати алфавітні і предметні покажчики. Це значно полегшує та прискорює роботу.

Для полегшення підбору літератури, маючи на увазі першочерговий орієнтир, можна використовувати літературу, що подана в методичних рекомендаціях.

Після визначення необхідного для виконання роботи основного кола літератури за програмою студенту слід познайомитися по каталогу з необхідною для висвітлення його теми літературою, ознайомитися з обговоренням проблеми на сторінках журналів, підібрати статистичні дані за темою.

Підібравши таким чином необхідну для дослідження літературу, потрібно її потім уважно вивчити, щоб уявити послідовність викладу матеріалу у своїй майбутній роботі. Вивчаючи літературу, необхідно робити виписки найбільш важливих положень, визначення, фактів для того, щоб потім не повертатися до прочитаного.

Записи зручніше робити на невеликих окремих листках у вигляді:

-                     виписок основних положень своїми словами;

-                     цитат з посиланням на джерела.

Паралельно з цим доцільно виписувати власні думки, критичні зауваження дотексту, якщо вони виникають.

В процесі роботи над літературою потрібно обміркувати питання про відбір і можливості використання даного фактичного матеріалу. Тільки після цього приступати до складання плану курсової роботи.

Складання плану курсової роботи є результатом вивчення студентами певного кола літератури. План роботи вбирає в себе найбільш важливі моменти теми. Він повинен охоплювати всю тему, але водночас не може бути занадто великим.

План включає в себе 3 - 5 основних питань. Включати в план велику кількість питань не варто.

Відповідним чином оформлений план, надається особисто студентом на кафедру або науковому керівникові для затвердження. Якщо у студента виникли питання, пов'язанні з написанням роботи він може звернутись на кафедру до наукового керівника за консультацією. При цьому він має можливість одержати консультацію як по плану до його затвердження, так і по змісту теми після затвердження плану. Отримавши підтвердження плану на кафедрі, студент приступає до написання курсової роботи.

 

Структура і зміст курсової роботи

 

Структура курсової роботи повинна бути наступною: план;

короткий вступ;

виклад теоретичного матеріалу;

висновки;

список використаних джерел; додатки.

У вступі необхідно коротко охарактеризувати значення, актуальність теми, показати її важливість для розвитку та вдосконалення практики господарювання.

Виклад теоретичного матеріалу повинен мати характеристику питань теми і бути повним, чітким, глибоко аргументованим.

У висновку даються узагальнення з теми, оцінки всього дослідження на 2-3 сторінках.

При виконанні розрахунків в курсовій роботі необхідно повною мірою опанувати інструментарій економічного аналізу, і, насамперед, використовувати основні формули для розрахунків.

Теоретичний матеріал потрібно викладати в тісному зв'язку з практикою господарювання.

Конкретні цифри, факти, з одного боку, повинні служити підтвердженням думок, висловлених автором роботи, і іншого - аналіз їх може послужити основою для нових висновків і підсумків. Тому, коли студент приступає до виконання курсової роботи, йому потрібно потурбуватися про підбір цифрових даних, практичного матеріалу, необхідних для глибокого висвітлення теми. Таким чином, курсова робота повинна мати елементи аналізу, дослідження, мати науковий характер.

Обсяг курсової роботи повинен бути 30-35 машинописних сторінок.

Виклад змісту курсової роботи

 

Написання курсової роботи повинне здійснюватися у відповідності до складеного плану.

Викладати матеріал слід послідовно, логічно, у тексті роботи одне питання від іншого необхідно розмежовувати, даючи їм підзаголовки. Але це не повинно порушувати зв'язки між питаннями. У викладі вони мають бути пов'язані так, щоб одне питання витікало з іншого.

Роботу необхідно писати простою, чіткою мовою, не допускати повторень, слідкувати, щоб у тексті не було думок, протилежних одна одній.

Зміст курсової роботи повинен бути розкритий з глибоко наукових позицій, у тісному зв'язку з вимогами законів і нормативних актів України. При цьому необхідні не механічний їх переказ, а творче осмислення і використання.

При використанні фактичного цифрового матеріалу потрібно уникати нагромадження факторів. Фактів може бути небагато, але вони повинні бути точними, переконливими. При висвітленні стійких тверджень можна обмежуватись характеристикою загально прийнятих, які не викликають сумніву, положень. У випадках, коли студент характеризує спірні, дискусійні питання, він повинен представити існуючі в економічній літературі точки зору на предмет.

Після викладу основної частини теми необхідно дати висновок. У висновку потрібно підбити підсумок дослідженню, зробити узагальнення до теми.

В кінці студент повинен переписати список літератури, який він використовував при підготовці роботи.

Список складається в наступній послідовності:

1.                  Закони.

2.                  Постанови і декрети уряду (міністерства).

3.                  Навчальна література.

4.                  Монографії та інші наукові праці.

5.                  Журнальні і газетні матеріали.

6.                  Фактичні матеріали (річні звіти, статистичні дані тощо).

Після списку літератури ставиться підпис студента і дата виконання роботи. Сторінки потрібно пронумерувати. При написанні тексту необхідно залишати поля для відміток рецензента.

На титульному листі роботи повинні бути поставлені прізвища та ініціали студента, керівника, тема роботи (Додаток А).

 

Вимоги до оформлення курсової роботи

 

Курсову роботу виконують рукописним, машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способами на одній стороні листа білого паперу.

При рукописному способі роботу пишуть з висотою букв і цифр не менш 2,5 мм із розрахунку до 37 рядків на сторінці. Текст необхідно писати тільки чорним, фіолетовим або синім чорнилом (пастою). При машинописному способі курсовуроботу викопують через півтора інтервалу; при машинному - в розрахунку не більш 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення і висотою букв і цифр не менш 1,8 мм. Курсову роботу оформляють на аркушах формату А4 (210 X 297 мм). При цьому текст варто розташовувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє не менш 20мм, праве - не менше 10 мм.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М В Гордон - Інституціональні засади формування ефективної держави

М В Гордон - Проблема формирования эффективного государства диалектика нормативного и позитивного анализа

М В Гордон - Этноментальные институты как фактор экономического развития

М В Гордон - О некоторых аспектах формирования целевой функции экономической политики в украине

М В Гордон - Гроші та кредит