В Ф Петрова Є В Гавриличенко - Система національних рахунків - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Ф. Петрова Є. В. Гавриличенко

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ І САМОСТІЙНОЇ РОБІТ З КУРСУ «СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ»

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 (0501) спеціальності «Облік і аудит» факультету післядипломної освіти і заочного навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - ХНАМГ - 2009

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної і самостійної робіт з курсу "Система національних рахунків" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 (0501) спеціальності «Облік і аудит» факультету післядипломної освіти і заочного навчання). Укл.: Петрова В. Ф., Гавриличенко Є. В. - Х.: ХНАМГ,

2009. - 23 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: доц.. каф. ЕПМГ, к. е. н., В. Ф. Петрова, Є. В. Гавриличенко

 

 

 

 

Рецензент: проф. каф. ЕПМГ, д.е.н., Ачкасов А. Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № 1 від 02.09.09 р.

ЗМІСТ

 

 

ПЕРЕДМОВА................................................................................................................................... 4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК.......................... 5

ЗМІСТ КУРСУ.................................................................................................................................. 7

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ........................ 8

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ................................................ 14

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ................................................. 21

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................................................................... 22

ПЕРЕДМОВА

 

 

СНР - це найважливіший розділ сучасної економічної статистики. Метою вивчення курсу є формування у слухачів знань в області міжнародної статистичної методології й надання їм інструментарію опису і аналізу макроекономічних процесів і явищ.

Завдання курсу:

-                     дати загальне подання про статистичну методологію, засновану на національному рахівництві й прийняту в міжнародній практиці;

-                     ознайомити студентів з теоретичними основами, поняттями й категоріями національного рахівництва;

-                     охарактеризувати систему національних рахунків (СНР);

-                     розкрити напрямки застосування національного рахівництва в аналітичних цілях і в прогнозуванні економічного розвитку.

У результаті освоєння курсу студент повинен:

-                     мати уявлення про теоретичні основи національного рахівництва;

-                     знати найважливіші поняття, категорії й класифікації системи національних рахунків;

-                     уміти самостійно будувати зведені, секторальні й основні рахунки економічних операцій;

-                     вільно володіти методами вирахування найважливіших макроекономічних показників;

-                     мати навички побудови зведених таблиць СНР (таблиці " Витрати-Випуск" і Інтегрованої таблиці національних рахунків) і методами аналізу й прогнозування на основі показників даних таблиць;

-                     вміти провести аналіз реальної економічної ситуації із застосуванням системи показників СНР і змістовно інтерпретувати отримані результати на базі своїх професійних знань і навичок.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ

ВКАЗІВОК

 

 

Рекомендації для проведення практичних занять

На практичному занятті студенту, який працює з методичними вказівками, треба дотримуватися таких порад:

-          не намагатися виконувати завдання, попередньо не опрацювавши лекційний матеріал;

-          приступаючи до виконання завдання, переконатися, що умови завдання зрозумілі, з ясувати мету и кінцеві результати, до яких необхідно дійти;

-          у кожному завданні намагатися знайти елемент нового, що раніше не було відомо;

 

-          щоразу коротко записувати умову завдання та хід його розв'язання. Рекомендації для виконання самостійної роботи

При виконанні самостійної роботи студенту, який працює з методичними вказівками, треба дотримуватися таких порад:

-          відповідати на поставлені запитання, використовуючи як основну, так і додаткову літературу;

-          конспектувати раніше невідомі факти;

-          на тести відповідати ретельно обдумуючи і обґрунтовуючи відповідь. Рекомендації для виконання контрольної роботи

Згідно з навчальним планом контрольна робота виконується студентами письмово. Контрольна робота складається з двох теоретичних питань. Виконання роботи передбачає розгорнуту відповідь на два питання. Обсяг контрольної роботи - 8-10 сторінок друкованого тексту (формат - А4,шрифт -№14, інтервал 1,5) або 10-15 сторінок рукописного тексту.

Вибір варіанта здійснюється за останньою цифрою в номері залікової книжки (табл. 1.1).


Контрольну роботу потрібно виконати і передати для перевірки у строк, встановлений навчальним графіком. Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літератури, складений в алфавітному порядку згідно з правилами бібліографічного опису друкованих творів, поставити дату і підпис.

ЗМІСТ КУРСУ

 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи виникнення макроекономічного рахівництва. ТЕМА   2.   Існуючі   системи   макроекономічного   рахівництва, їх характеристика, історія розвитку.

ТЕМА 3. Система національних рахунків, її структурна характеристика.

ТЕМА 4. Методологія побудови консолідованих рахунків.

ТЕМА 5. Агрегати СНР, методологія їх обчислення.

ТЕМА 6. Особливості впровадження і використання СНР в Україні.

 

 

ТЕМИ ДОКЛАДІВ НА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

1.   Національне рахівництво - основа міжнародної методології статистики. Доклади:

 

-          Система національного рахівництва.

-          Історія розвитку СНР.

-          Баланс народного господарства - загальне і відмінність від

СНР.

-          Поняття і категорії економічної діяльності.

-          Концепції виробництва.

-          Характеристика чинників виробництва.

2.   Основні класифікації економіки в національному рахівництві. Доклади:

-          Класифікація в СНР.

-          Класифікація послуг.

-          Сектори економіки.

3.   Агрегатні показники в СНР. Доклади:

-          Види оцінок показників СНР.

-          Складові валового випуску ВВП.

-          Поняття і складові проміжного споживання.

-          Показники економічної діяльності. 4. Система ключових рахунків CHP. Доклади:

-          Зведені рахунки системи.

-          Рахунок виробництва.

-          Доходи в CHP.

-          Первинний розподіл доходу в економіці.

-          Вторинний розподіл доходу.

-          Рахунки і показники.

-          Специфіка обліку використання доходу в СНР.

-          Облік операцій з капіталом в СНР.

-          Рахунки змін в активах.

-          Особливості формування секторальних рахунків в економіці.

 

 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ


 

 

Завдання 1

Необхідно. Розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту для сектора державного управління та скласти рахунок виробництва (млн. грн.).


 

Завдання 2

Необхідно. По галузі «Страхування» визначити валовий випуск в цінах виробника, в основних цінах, валову додану вартість за наступними даними:


 

Завдання 3


1

2

Обов'язкові внески на соціальне страхування, що виплачені підприємствами державного управління

6,5

Інші податки на доходи від майна, отримані

13

Доходи від лізингу

7,3

Витрати закладів державного управління на придбання акцій

8,3

Податки на спадщину, що отримані від домашніх господарств

4,2

Сплата послуг з виготовлення баз даних для сектору «Державне

3,8

Придбання землі державними закладами

13,1

Витрати на викуп елементів національного набутку, що вивезені за

12,6

Приріст вартості державних резервів

6

 

Необхідно. Скласти рахунок виробництва, рахунок утворення доходів, рахунок первинного і вторинного розподілу доходів, рахунок операцій з капіталом для сектору «Державне управління».

 

 

Завдання 4

Маємо наступні дані по економіці в цілому:

 

Показник

млн. грн.

1

2

Валовий випуск продуктів в основних цінах

3030

Валовий випуск платних послуг

450

Витрати з надання безоплатних послуг

108

Відсотки, що отримані банками за надані позики

615,5

Відсотки, що сплачені банками за використання коштів

507

Податок на додану вартість

474

Податок на використання засобів виробництва

60

Інші податки на виробництво

12

Субсидії на виробництво

55

в т. ч. субсидії на продукти

55,5

Експорт товарів

621

Експорт послуг

123

Імпорт товарів

609

Імпорт послуг

114


1

2

Вартість реалізації імпорту в країні

33

 

 

 

 

Вартість державних субсидій на закупівлю імпорту

31

Матеріальні витрати на виробництво товарів і послуг

1704

в т. ч. амортизація основних фондів

82

Недоамартизована вартість основних фондів, що вибули

46,5

Інші елементи проміжного споживання

67

Валове нагромадження основного капіталу

175,5

Приріст запасів матеріальних оборотних засобів

21

 

Необхідно. Скласти рахунок виробництва товарів і послуг, розрахувати ВВП двома методами, назвати методи; визначити величину чистого внутрішнього продукту країни.

 

 

Завдання 5

Маємо наступні дані по сектору «Нефінансові підприємства».

 

Показник

млн. грн.

1

2

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Ф Петрова Є В Гавриличенко - Система національних рахунків