О І Моляка - Системний підхід при складанні бізнес-плану залучення інвестицій - страница 1

Страницы:
1 


Новизною дослідження є з'ясування пріоритетів різних форм вла­сності в житловому будівництві: державної, комунальної, колективної, приватної, міжнародної, а також отримання економетричної моделі залежності показника введення житлових будинків від обсягу інвести­цій в житлове будівництво, грошових доходів населення і квартирної черги.

Перспектива подальших досліджень зводиться до збирання стати­стичних даних для створення багатокритеріальної моделі, що дасть змогу управляти цим процесом.

1.Європейський вибір: Виступ Президента України Л.Д.Кучми у Верховній Раді України 18 червня 2002 року. Послання Президента України до Верховної Ради України. - К.: Преса України, 2002. - С.78.

2.Бадеян Г.В. Основные направления политики жилищного строительства в усло­виях рынка // Містобудування та територіальне планування. Вип. 5. - К.: КНУБА, 200. -С.101-105.

3.Шутенко Л.Н. Теоретические основы формирования жизненного цикла город­ского жилого фонда // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.33. -Техніка, 2001. - С.152-173.

Отримано 11.02.2003

 

УДК 69.003 : 658 О.І.МОЛЯКА

Київський національний університет будівництва і архітектури

Системний підхід при складанні бізнес-плану залучення інвестицій ДЛЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Викладено особливості системного підходу при складанні бізнес-планів залучен­ня інвестицій для розвитку будівельних підприємств, розглядається комп'ютерна систе­ма для створення фінансової моделі розвитку будівельної організації.

Актуальність проблеми. Розвиток ринкової економіки потребуєдокорінних змін у всіх сферах її діяльності. Для цього потрібні значні фінансові ресурси, яких у державі і на підприємствах недостатньо. Тому для вирішення цих та інших завдань ринкових перетворень не­обхідно стимулювати розвиток інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень [1, 2] показав, що на даний час немає достатнього методологічного апарату для залучення інвестицій. Існу­ючі бізнес-плани не відповідають вимогам щодо ефективного залу­чення інвестицій. Такий стан справи вимагає значного коригування сучасних бізнес-планів.

Виходячи з цього, основною метою цієї роботи є розробка систе­много підходу при складанні бізнес-планів залучення інвестицій для розвитку будівельного підприємства.

Основні матеріали дослідження. За системним підходом аналіз об'єкта проводиться з певною метою. Спочатку визначається мета дослідження, на основі якої формуються критерії ефективності діяльності організації, а потім вся система-організація розбивається на підситеми, між якими визначаються взаємозв'язки. Ці підсистеми разом з кількісними показниками зв'язків є основою для моделювання процесу діяльності фірми, розробки бізнес-плану і визначення результатів дослідження згідно з поставленою метою. Можна визначити такі етапи системного дослідження: аналіз проблеми, що існує на фірмі; визначення системи об'єкта-будівельної фірми; формулювання мети, цілей та критеріїв діяльності фірми; визначення підсистем за поставленою проблемою; визначення взаємозв' язків між підсистемами у вигляді значень елементів відповідної матриці; визначення моделей функціонування підсистем; складання прогнозів майбутніх умов функціонування фірми; визначення наявних і потрібних ресурсів для досягнення поставленої мети; попередній аналіз існуючих варіантів інвестування; складання програми розвитку об' єкта; визначення плану здійснення одержаних рекомендацій.

Важливим розділом дослідження операцій є складання бізнес-плану розвитку будівельної організації.

Сучасні обгрунтування обсягів потрібних інвестицій - це розроб­лений бізнес-план розвитку будівельної організації. Дуже корисною для цього є методика складання бізнес-плану з використанням "Project Expert - 5" на ПЕОМ.

"Project Expert - 5" - це комп'ютерна система для створення фі­нансової моделі розвитку організації. Ця модель дає змогу отримати фінансовий план і визначити потребу в грошових коштах на перспек­тиву, схему фінансування організації та можливість і ефективність залучення інвестицій, створити план розвитку організації або здійс­нення інвестиційного проекту, порівняти різні варіанти інвестиційних проектів на основі зміни обраних факторів, сформувати необхідні фі­нансові документи й розрахувати фінансові показники (значення кри­теріїв ефективності), підготувати оформлений бізнес-план інвестицій­ного проекту відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Розв' язок цієї задачі згідно з системним підходом складається з таких розділів: проект; компанія; оточення; оперативний план; фінан­сування; результати.

У першому розділі записують заголовок проекту, список продук­тів, які виробляє фірма, початок здійснення проекту і час реалізації продукції, текстовий опис і реквізити організації і дату встановлення масштабів та видів валют, деталізацію результатів розрахунків, захист проекту (редагування, перегляд), пароль.

У другому розділі "Компанія" наводять фінансово-економічний стан організації на початок проекту: активи і пасиви. До активів відно­сяться: стартовий баланс - грошові кошти, розрахунки щодо запасів готової продукції, запасів сировини, матеріалів, комплектуючих, передоплачені витрати, земля, будинки, обладнання, нематеріальні активи, незавершені інвестиції, цінні папери, до пасивів: відстрочені платежі, рахунки до оплати, кредити, акціонерний капітал, резерв, не­розподілений прибуток, додатковий капітал.

У модулі "Банк, система обліку" обирають метод обліку запасів, сировини, матеріалів і комплектуючих, запасів продукції. У модулі "Текстовий опис" наводять назву, мету організації, історію її розвитку, засновників та область діяльності.

У третьому розділі "Оточення" наводять дані про валюту (основ­ну й додаткову), курсове співвідношення валют, масштаб грошових сум, темпи зміни курсів валют, ставку рефінансування в період дії проекту по кожній валюті, інфляційні показники на окремі види про­дукції, збут, прямі витрати, адміністративні витрати, заробітну плату, основні фонди, список податків.

У четвертому розділі "Операційний план" дають інформацію про ціни на продукцію і тенденції їх змін, умовах продажу та оплати, обся­гах поставок (обсяг збуту, ціноутворення, умови оплати й продажу, план виробництва продукції за списком, зарплата, податки, сумарні витрати).

У п'ятому розділі "Фінансування" визначають потребу в капіталі (інвестиціях), що відображені в плані грошових потоків. Залучений капітал може бути як акціонерним, так і кредитним (позиковим).

У модулі "Акціонерний капітал" наводять таблиці списки акціо­нерів, суму і дату внесків в основній та інших валютах, номінальнувартість - статутний капітал організації, кількість акцій, разову випла­ту, поступову виплату, складну схему виплат, суму дивідендів. Креди­ти повинні відображати назву, дату, суму, термін.

Крім цього розглядають лізинг у вигляді виплати процентів, по­вернення.

У модулі "Інвестиції" інформацію дають у таблиці, де вказують назву інвестиційної операції, суму вкладу, дату вкладу, термін повер­нення, тип інвестицій, ставки в процентах, періодичність виплат, пове­рнення суми.

У модулі "Інші надходження" записують інформацію про фінан­сові операції, не пов' язані з прямим залученням капіталу. Інформація має бути така: назва надходження, сума, періодичність надходження, разові надходження, складна система надходжень.

У модулі "Інші виплати" описують операції, не пов' язані з пря­мою фінансовою діяльністю. У модулі "Розподіл прибутку" розрахо­вують доходи вкладників відповідно до величини їх вкладів.

У модулі "Пільги на податки на прибуток" приводять розрахунки по сумі прибутку, не обкладеного податком.

У шостому розділі "Результати" автоматично формують звіти, передбачені формою бізнес-плану: звіт про прибутки та збитки, бухга­лтерський баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про використан­ня прибутку.

На основі цих звітних документів розраховують основні показни­ки ефективності фінансових чинників: критерії та коефіцієнти.

Користувач розрахунків може розробити кілька варіантів проектів і для них ці розрахунки (бізнес-плани) залежно від прийнятих умов та гіпотез. Після визначення найбільш вірогідного, за найменшим ризи­ком, проекту він приймається за базовий. На його основі, використо­вуючи додаткову інформацію, здійснюють аналіз реакції на зміну па­раметрів і найважливіших факторів, що впливають на фінансовий ре­зультат інвестиційного проекту.

На основі завершеного аналізу в Project - Expert передбачений спеціальний генератор звіту, що забезпечує синтез і редагування звіту за бажанням користувача. У звіті можуть бути вмонтовані не тільки стандартні графіки й таблиці, але і тільки-но побудовані користувачем за допомогою спеціального редактора. Користувач має також можли­вість вмонтування у звіт коментаріїв у вигляді тексту.

У Project - Expert передбачені засоби для вводу фактичної інфор­мації про хід реалізації проекту.

Актуальна інформація може вводитися щомісячно. На основі цієї інформації і плану формують звіт про розбіжності між планом і фак­том, що використовується для створення управлінських рішень з лікві­дації наслідків цих розбіжностей, тобто з управління проектом. Крім того ця інформація допомагає при аналізі стійких тенденцій розвитку проекту, прогнозу розвитку та можливих змін навколишнього середо­вища, отриманні прогнозів появи нових факторів, що впливають на розвиток проекту, аналізі показників майбутніх ресурсів, аналізі взає­модії факторів, можливих змін цілей і критеріїв.

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають в тому, що знання значень цих факторів і чинників дає змогу користувачеві розробити оптимальну стратегію своєї поведінки щодо діяльності будівельної організації в оточенні конкурентів і природно-соціальному середовищі. Оптимальність стра­тегії тут означає проведення таких управлінських рішень, за яких дося­гається максимум ефективності функціонування будівельної організа­ції і виконання умов, що задаються внутрішнім і навколишнім середо­вищем.

Подальшою перспективою вказаних досліджень і розробок є створення багатокритеріальних імітаційних моделей, що дозволить аналізувати ситуацію по залученню інвестицій з урахуванням ближ­нього і дальнього середовища.

1.Крушевський А.В. Системне дослідження економічних об'єктів. - К.: ІПКПВГ і ОП "Укрводприрода", 1999.

2.Крушевский А.В., Железняков В.Д. Составление бизнес-плана с использованием Project - Expert. - К.: МІУ, 2002.

Отримано 12.02.2003

 

УДК 332 В.В.ГРИНЕНКО

Харьковская государственная академия городского хозяйства

РЕИНЖИНИРИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА

Рассматривается возможный подход к улучшению институциональной среды застройки города. Институциональная среда рассматривается как производная от адми­нистративного процесса выработки решений о строительстве. Приведены направления совершенствования в рамках данного подхода.

Современная теория экономического роста рассматривает приоб­ретение новых знаний как необходимое условие повышения произво­дительности. Трактовать вклад мирового запаса знаний в рост произ­водительности можно двояким образом: открывается доступ, с одной стороны, к физическим технологиям, призванным преобразовывать

Страницы:
1 


Похожие статьи

О І Моляка - Системний підхід при складанні бізнес-плану залучення інвестицій

О І Моляка - Критерії оцінки ефективності інвестицій