- Спецкурс основи теоретичної радіофізики М М Колчагін - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра теоретичної радіофізики

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" Перший проректор

 

 

 

"______ "_______________ 2012___ р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ спецкурс Основи теоретичної радіофізики

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040204 - Прикладна фізика

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності

(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізації_________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету радіофізичного

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012

Спецкурс Основи теоретичної радіофізики . Робоча програма навчальної

(назва навчальної дисципліни)

дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.040204 - Прикладна фізика, „25" квітня, 2012.- 13 с.

 

 

 

 

Розробники: Колчигін Миколай Миколайович, докт. фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної радіофізики, Грідіна Валентина Анатоліївна, кандидат фіз.-мат. наук, кафедра теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Протокол № 5 від "25" квітня 2012 р. Завідувач кафедри теоретичної радіофізики

_____________________ (Колчигін М. М.)

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

"______ "__________________ 2012 р.

 

Схвалено методичною комісією

 

 

 

Протокол №_____ від. "______ "__________________ 2012 р.

 

"______ "__________________ 2012 р. Голова ___________________ ( Чорногор Л. Ф.)

(підпис)               (прізвище та ініціали)

 

Декан радіофізичного факультету__________________________ ___ (Шульга С.М.)

(підпис)                         (прізвище та ініціали)


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 2:1

для заочної форми навчання - -

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - введення поняття "радіофізика" та ознайомлення студентів з історією, становленням радіофізики та основними напрямками розвитку радіофізики ХХІ століття.

Завдання курсу - набуття знань з основних положень радіофізики. У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: наукові проблеми сучасної радіофізики та існуючі шляхи до їх розв'язання.

вміти: самостійно аналізувати проблеми сучасної радіофізики, орієнтуватися у методах, які мають бути застосовані для вирішення конкретного класу задач радіофізики.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

Модуль 1. Основні положення теоретичної радіофізики

 

Тема 1 . Вступ. Діапазони електромагнітних коливань.

1.1.    Стисла історія радіофізики.

1.2.    Основні складові сучасної радіофізики

 

1)    теоретична радіофізика;

2)    квантова радіофізика;

3)    радіоспектроскопія;

4)    радіоастрономия;

5)    космічна радіофізика;

6)    біофізика;

7)    інформаційні та телекомунікаційні технологии.

8)    основні наукові напрямки радіофізики ХХІ століття.

1.3.  Діапазони електромагнітних коливань та їх застосування в
радіофізиці.

1)    Класифікація діапазонів та стисла характеристика кожного з них.

2)    Особливості діапазону надвисоких частот (НВЧ).

 

Тема 2. Класифікація середовищ та особливості розповсюдження електромагнітних хвиль у різних середовищах.

2.1.    Однорідне середовище.

2.2.    Неоднорідне середовище.

2.3.    Ізотропне середовище.

2.4.    Анізотропне середовище.

2.5.    Кіральні середовища.

 

Тема № 3. Електромагнітні хвилі.

3.1.Поняття електромагнітних хвиль.

3.2.Основні характеристики електромагнітних хвиль.

3.3.  Загальні характеристики та властивості електромагнітних хвиль.

3.4.  Поняття пласкої хвилі та її властивості.

3.5.  Інтерференція електромагнітних хвиль.

3.6.  Поляризація електромагнітних хвиль.

3.7.Відбиття та заломлення електромагнітних хвиль.

3.8. Фазова та групова швидкості електромагнітних хвиль.

3.9.Випромінювання та розповсюдження електромагнітних хвиль.

Тема № 4. Поняття електродинаміки. Формулювання задач електродинаміки. Стислий перегляд методів розв'язання задач електродинаміки

4.1.  Класифікація задач електродинаміки.

1)    Прямі та зворотні задачі електродинаміки.

2)    Внутрішня задача електродинаміки;

3)    Зовнішня задача електродинаміки;

 

4.2.     Граничні умови. Імпедансна трактовка задач електродинаміки;

4.3.     Теорема єдності. Умова випромінювання Зоммерфельда. Умова Мейкснера.

4.4.     Лемма Лоренца та теорема взаємності.

4.5.     Строгі та наближені методи розв'язання задач електродинаміки.

 

Тема № 5. Периодичні структури в радіофізиці. Дифракційні решітки та особливості їх застосування в радіофізиці.

5.1.  Історія створення та вдосконалення виготовлення дифракційних решіток.

5.2.  Типи решіток та особливості їх застосування;

 

5.3.    Використання дифракційних решіток в НВЧ діапазону. Побудова на їх основі елементної бази НВЧ діапазону.

5.4.    Стислий огляд існуючих математичних (аналітичних та чисельно-аналітичних методів для дослідження властивостей дифракційних решіток).

 

Тема № 6. Електромагнітні хвилі у направляючих системах.

6.1.    Класифікація ліній пересилання.

6.2.    Фізичні основи передачі енергії хвилеводами.

6.3.    Хвилеводи з різними перетинами.

6.4.    Резонансні структури.

 

Тема №7. Системи, які сповільнюють. Тема № 8. Канали зв'язку.

Модуль 2. Сучасні напрямки в радіофізиці.

 

Тема 9. Основи радіолокації.

9.1.     Стисла історія радіолокації.

9.2.     Активна та пасивна радіолокація.

9.3.     Антени.

 

1)   Історичний огляд.

2)   Основні характеристики антен.

3)   Види антен (апертурні, дзеркальні, лінзові, рупорні, антенні решітки (ФАР), антени з обробкою сигналу, динамічні антени, моноімпульсні антени, адаптивні антени) та їх застосування .

4)   сучасні проблеми теорії і техніки антен.

9.4.  Основи космічного зв'язку.

9.5. Широкосмугові сигнали та їх застосування в радіолокації та
зв' язку.

 

Тема 10. Радіофізичні методи, що використовуються для моніторингу навколишнього середовища, для візуалізации включень в складних композиційних структурах, в біомедицині.

 

Тема 11. Штучні матеріали. Метаматеріали: новий погляд на оптику.

 

Тема 12. Нанотехнології, наноматеріальї, нанопристрої.

12.1.    Визначення та термінологія.

12.2.    Стисла історія.

12.3.    Фундаментальні положення.

12.4.    Найсучасніші досягнення.

12.5.    Індустрія нанотехнологій.

 

Тема 13. Інформаційні та телекомунікаційні технології.

4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви модулів і тем

Кількість годин

 

Денна форма

Заочна форма

 

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

 

 

л

п

лаб

інд

ср

 

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. 2

2

0

-

-

0

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 2

2

0

-

-

0

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 2

0

0

-

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 4

0

2

-

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 12

2

8

-

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 8

2

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 2

0

0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 2

0

0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Модульний контроль

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 1 36

8

14

-

-

14

 

 

 

 

 

 

Модуль 2

Тема 9. 8

2

4

-

-

2

 

 

 

 

 

 

Тема 10. 2

2

0

-

-

0

 

 

 

 

 

 

Тема 11. 2

2

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Тема 12. 2

2

0

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

- Неизлечимая болезнь

- Страдания и беды

- Обращение

- Глосарій

- Structural refinements on intermediate phases -Автор неизвестен