Автор неизвестен - Економіка готельно-ресторанного бізнесу та ціноутворення - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_Іванов С.В.

(Підпис, прізвище, ініціали) «_»_20_р.

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «Економіка готельно-ресторанного бізнесу та ціноутворення»

Напрям_6. 140101   «Готельно-ресторанна справа»_

(Шифр, назва)

Факультет__готельно-ресторанного__

_та туристичного бізнесу_

Кафедра_Економіки і права_

Форма навчання

Курс

Чверть (для денної форми навчання) або семестр

Кількість годин

Контроль навчальної

роботи студентів

 

 

 

Всього

аудиторних занять

самостійної роботи

модульний (кількість модулів у кожній чверті)

підсумковий (чверть або форма контролю)

 

 

 

 

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин)

Підготовка до аудиторних занять

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферати і розрахунково-графічні роботи

Курсові проекти (роботи)

Контрольні роботи

 

 

 

Денна

ІУ

2

216

16

16

 

 

 

 

120

2

 

 

 

3

 

16

16

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

16

16

 

 

 

 

 

2

іспит

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С.ф.н.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д.в.о.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Програма складена Керанчук ТЛ., Басюк Т.П. доц. кафедри економіки і права

(Прізвище,    ініціали,    вчене    звання, посада

викладача (ів))

Програма схвалена (протокол №_від_20_р.) на засіданні

кафедри_Економіки і права_

(назва кафедри)

Завідувач кафедри___Заїнчковський А.О._

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол №_від_20_р.) на засіданні

кафедри_Кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

(назва кафедри)

Завідувач кафедри___Доценко В.Ф._

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол №_від__20__р.)

Вченою    радою    факультету готельно-ресторанного    та туристичного

бізнесу_

(Назва факультету)

Декан факультету___Доценко В.Ф._

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол №_від__20__р.)

Вченою радою Національного університету харчових технологій

Вчений секретар___Бондаренко Т.В._

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

І. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дисципліна „Економіка готельно-ресторанного бізнесу та ціноутворення" викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" загальним обсягом 216 годин для денної форми навчання.

Бакалаври напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання проходять шість модулів, виконують модульні контрольні роботи і за результатами набраних балів отримують екзаменаційну оцінку.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та методологічні основи формування та використання ресурсного потенціалу підприємств готельного та ресторанного бізнесу, здійснення аналізу та прогнозування результативності та ефективності їх діяльності, а також нормативна законодавча база, яка регламентує діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасного економічного мислення щодо сучасних тенденцій розвитку готельної та ресторанної справи в Україні, глибокого комплексного розуміння проблем управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу та опанування навичок їх практичного розв'язання.

Завдання вивчення дисципліни:

• визначення сутності та соціально-економічного значення розвитку готельного та ресторанного бізнесу в Україні;

• визначення міжнародних та вітчизняних особливостей та тенденцій розвитку готельно-ресторанного бізнесу;

• характеристика специфічних особливостей господарсько-фінансової діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу;

• вивчення системи показників, що характеризують господарську діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу;

• формування глибоких теоретичних знань з питань економічного механізму, стратегії та тактики діяльності підприємств готельно-ресторанної сфери в сучасних умовах господарювання;

• вивчення основ виробничої діяльності та планування товарообігу на підприємствах ресторанного господарства;

• планування експлуатаційної діяльності підприємств готельного бізнесу;

• вивчення понятійного апарату та інструментарію управління ресурсним потенціалом підприємств ресторанної та готельної індустрії;

• визначення методів оцінки та шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного та ресторанного господарства та їх продукції;

• характеристика методичних основ оцінки та управління результативними показниками діяльності підприємств готельної та ресторанної індустрії;

вивчення особливостей процесу ціноутворення на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу;

визначення та характеристика прогресивних методів ціноутворення, які застосовуються на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

Роль: дана дисципліна в системі учбових дисциплін бакалаврського рівня є однією з основних в економічній підготовці студентів, завдяки вивченню якої у студентів формується вміння коректно обґрунтовувати показники виробничої діяльності, давати аналітичну інтерпретацію результативності та ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, прогнозувати тенденції їх розвитку та розробляти обґрунтовані пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах розвитку готельної та ресторанної індустрії в Україні.

ІІ. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер цілі

Зміст цілі

1

2

1. Студент повинен знати:

1.1.

місце «економіки готельно-ресторанного бізнесу» в системі навчальних дисциплін

1.2.

історичні    передумови    розвитку    та    місце готельно-ресторанного господарства в народногосподарському комплексі України

1.3.

особливості     функціонування     підприємств готельно-ресторанного господарства

1.4.

особливості розвитку міжнародних готельних мереж

1.5.

правові засади функціонування підприємств готельно-ресторанної індустрії

1.6.

класифікацію підприємств готельно-ресторанного бізнесу та її особливості в Україні

1.7.

класифікацію цілей підприємства та вимоги до їх формування

1.8.

елементи матеріально -технічної бази та основних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу та їх характеристику

1.9.

особливості розрахунку показників стану та руху основних фондів

1.10.

класифікацію та характеристику факторів, що впливають на ефективність використання основних фондів підприємства

1.11.

особливості складу та структури оборотних фондів та коштів підприємств готельно-ресторанної індустрії

1.12.

поняття трудових ресурсів та їх характеристику

1.13.

форми і системи заробітної плати та особливості їх застосування на підприємствах готельно-ресторанної індустрії

1.14.

принципи мотивації трудової діяльності

1.15.

показники результатів основної діяльності та фінансових результатів підприємств готельно-ресторанного бізнесу

1.16.

сутність   та склад валових доходів та поточних витрат і собівартості продукції

1.17.

фактори, що впливають на поточні витрати підприємств готельно-ресторанного бізнесу

1.18.

особливості ціноутворення, види цін та методи ціноутворення в сфері готельно-ресторанного бізнесу

1.19.

методичні   підходи   до   оцінки   ефективності   роботи підприємства, показники та критерії ефективності

1.20.

методичні підходи до визначення показників товарообороту ресторанного господарства   та   показників   експлуатаційної   програми підприємств готельного господарства

2. Студент повинен уміти:

2.1

оперувати основним поняттями та економічними категоріями дисципліни


2.2

проводити оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства

2.3

розраховувати критичні обсяги діяльності підприємства

2.4

складати    довгострокові    та    короткострокові    плани діяльності підприємства, застосовувати на практиці оперативне планування

2.5

коректно обґрунтовувати метод нарахування амортизації та визначати суму амортизаційних відрахувань

2.6

оцінювати ефективність використання окремих видів ресурсів

2.7

планувати потребу підприємства в оборотних коштах за елементами

2.8

складати калькуляцію продукції, аналізувати структуру поточних витрат підприємства

2.9

складати кошторис витрат на виробництво продукції, надання послуг

2.10

обирати метод ціноутворення та формувати ціну на продукцію, послугу

2.11

здійснювати    розрахунок    прибутку    для    підприємств готельно-ресторанного бізнесу

2.12

розраховувати показники рентабельності та здійснювати їх факторний аналіз

2.13

оцінювати фінансово-економічний стан підприємства за основними групами показників

2.14

розраховувати економічний ефект від впровадження заходів науково-технічного прогресу

2.15

розраховувати величину валового доходу підприємств ресторанного господарства

2.16

визначати потребу підприємств готельного та ресторанного бізнесу в закупівлі сировини та запасів

3. Студент повинен мати навички:

3.1

креативного   мислення   при   розв'язання економічно-господарських ситуацій

3.2

формулювання цілей розвитку підприємств готельно-ресторанної індустрії та визначення цільових орієнтирів їх діяльності

3.3

розробки стратегії і тактики діяльності підприємства

3.4

аналізу оптимальності складу та ефективності використання економічних ресурсів підприємства

3.5

використання   методичного   інструментарію   управління доходами, поточними витратами та прибутком підприємств готельно-рестораного бізнесу

3.6

обґрунтування   пропозицій   щодо   підвищення   рівня ефективності функціонування підприємства та реалізації необхідних управлінських рішень

3.7

Розробки продуктового балансу підприємств ресторанного господарства

№ п/п

J_ 1.

1.1

1.2

1.3

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 3.1. Лекційні заняття

Тема та зміст лекції

2

Теоретико-методологічні засади функціонування підприємств готельного господарства та

_ресторанного бізнесу_

Місце та роль готельного і ресторанного бізнесу в системі народного господарства України

2. Логіка викладання курсу, його методичне забезпечення, види занять та форми контролю знань.

3. Історичні передумови виникнення готельного та ресторанного бізнесу.

4. Сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в Україні

5. Сутність, специфіка готельних послуг та функції готельного господарства

6. Особливості та функції ресторанного господарства._

Міжнародні підходи щодо організації та тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу

1. Проблеми і перспективи розвитку готельної та ресторанної індустрії

2. Особливості   розвитку   сучасних міжнародних готельних мереж

3. Системи класифікації готелів у світі.

4. Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО

Економіко-правові засади функціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу

на ринку

1. Підприємство готельно-ресторанного бізнесу як суб'єкти ринку в сфері послуг.

2. Особливості конкуренції в готельному та ресторанному бізнесі. Принципи та методи оцінки конкурентоспроможності підприємств.

3. Характеристика форми та методів державного регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства.

4. Види сучасних засобів розміщення.

5. Типологія підприємств готельного та ресторанного господарства, їх класифікація за різними ознаками._

Кількість годин за формою

навчання

3

да

дз

4

4

4

4

іл[1] ц[2]

р

е

м

о

Но

5

1.1, 1.2,

1.3.

2.1,

3.1

1.4, 1.5, 2.1, 2.2,

3.1.

1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 3.2,

3.3

1   І 2 І   3   I   4   \ 5

1.4

Методичні основи управління діяльністю

підприємств готельно-ресторанної індустрії

1. Сутність  і  функції  системи  управління підприємствами готельного та ресторанного господарства.

2. Система показників господарської діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства

3. Основні етапи та методи аналізу господарської діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства.

4. Зміст процесів прогнозування та планування господарської діяльності    підприємств    готельного    та ресторанного господарства та характеристика основних методів.

4

-

1.15,

1.16,

1.19, 2.3,

2.4,

3.2

2.

Формування та використання ресурсного потенціалу підприємств готельно-ресторанного господарства.

 

 

 

2.1

Економічний ресурсний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу та передумови його ефективного використання

1. Поняття  економічних ресурсів  та ресурсного потенціалу підприємств готельного та ресторанного господарства.

2. Характеристика основних елементів ресурсного потенціалу підприємств галузі.

3. Система показників оцінки сукупного ресурсного потенціалу та   ефективності   його   використання   на підприємствах готельного та ресторанного господарства.

2

-

1.8­1.12,

2.6,

2.7,

3.4

2.2

Матеріально-технічна база та основні фонди

підприємств готельно-ресторанної індустрії

1. Поняття   та   характеристика   матеріально-технічної бази підприємств готельного та ресторанного господарства.

2. Показники  стану та руху  основних фондів підприємств готельного та ресторанного бізнесу.

3. Особливості  оцінки  ефективності  використання основних фондів   на   підприємствах   готельного   та ресторанного господарства.

4. Особливості   процесу   відтворення   основних   засобів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

4

-

1.8, 1.9,

1.10, 2.5,

2.7,

3.4

2.3.

Формування та ефективність використання оборотних фондів підприємств готельно-ресторанної справи

1. Сутність, склад та структура оборотних фондів підприємств готельного господарства та ресторанного бізнесу

2. Характеристика     процесу     обігу     оборотних фондів підприємства.

3. Напрями   економії   оборотних   виробничих   фондів   і її економічне значення.

4. Обігові    кошти    підприємства    і    оборотні    фонди, їх взаємозв'язок і взаємообумовленість.

5. Система показників ефективності використання оборотних коштів

4

-

1.11,

2.6, 2.7,

3.4


1

2

3

4

5

2.4

Характеристика трудових ресурсів підприємств готельного та ресторанного бізнесу

1. Трудові  ресурси  підприємств  готельного  - ресторанного бізнесу та їх характеристика.

2. Методичний    інструментарій    оцінки    ефективності і продуктивності   праці   на   підприємствах   готельного та ресторанного господарства.

3. Механізм регулювання оплати праці працівників підприємств готельного та ресторанного бізнесу.

4. Характеристика       основних       напрямків підвищення ефективності   використання   трудових   ресурсів   в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

5. Особливості матеріального стимулювання праці та управління трудовими ресурсами в підприємствах готельно-ресторанної індустрії.

2

-

1.12,

1.13,

1.14, 2.6,

З.4,

3.6

2.5

Фінансові ресурси підприємств готельного та ресторанного господарств

1. Сутність та склад фінансових ресурсів підприємств готельно-ресторанної індустрії.

2. Класифікація та особливості джерел формування фінансових ресурсів і порядку їх формування

3. Система показників ефективності використання фінансових ресурсів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

2

-

1.19,

2.6,

2.14

3.

Економічні основи управління результатами фінансово-господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу

 

 

 

3.1

Управління виробничою діяльністю та товарооборотом на підприємствах ресторанного

бізнесу

1. Економічна сутність та структура товарообороту підприємств ресторанного господарства.

2. Особливості     визначення     порогу     рентабельності на підприємствах готельної та ресторанної справи.

3. Методика аналізу   товарообороту та виробничої програми підприємств ресторанного господарства.

4. Характеристика     чинників     впливу     на товарооборот підприємств ресторанного господарства.

5. Планування    виробничої    програми    та товарообороту підприємств ресторанного господарства.

2

-

1.15,

2.3, 2.4

3.2

3.2

Управління товарним забезпеченням товарообороту підприємств ресторанного бізнесу

1. Характеристика та призначення плану постачання сировини та товарів для підприємств ресторанного господарства.

2. Аналіз  запасів   та  товарооборотності   на підприємствах ресторанного бізнесу.

3. Нормування     та     планування     товарних     запасів на підприємствах ресторанної індустрії.

4. Продуктовий баланс підприємств ресторанного бізнесу та його призначення

2

-

1.15,

2.16,

3.7

1   І 2 І   3   І   4   І 5

3.3

Управління експлуатаційною діяльністю підприємств готельного господарства

1. Сутність  експлуатаційної  програми,   склад  та структура показників підприємств готельного господарства різних типів.

2. Характеристика      чинників      впливу      на показники експлуатаційної      програми      підприємств готельного господарства.

3. Етапи    процесу    планування    експлуатаційної програми підприємства готельного господарства.

2

-

1.19,

1.20,

2.3,

2.4,

3.5

3.4

Управління валовими доходами підприємств готельно-ресторанної індустрії

1. Економічна   сутність   та   джерела   утворення   доходів у підприємствах готельно-ресторанного бізнесу

2. Методика   аналізу   доходів   підприємств   готельного та ресторанного господарства.

3. Характеристика процесу планування    доходів підприємств готельно-ресторанної індустрії.

4. Резерви підвищення розміру доходів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

2

-

1.16,

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа