Г В Мамонова - Економіко-математичне моделювання розвитку ринку освітніх послуг регіону - страница 1

Страницы:
1  2 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(17)

УДК 338.46:37 Кэрпюк О.А.,

Мамонова Г.В.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

Стаття присвячена розробці математичної моделі розвитку ринку освітніх послуг Житомирщини на короткострокову перспективу. В якості математичних моделей прогнозування застосовано підхід до імітування ситуації на основі ланцюгів Маркова, а

також метод екстраполяції даних

Постановка проблеми. Сучасну ситуацію на ринку освітніх послуг в будь-якому регіоні важко назвати задовільною, що обумовлено більшою мірою складною демографічною та економічною ситуацією. Однією з головних проблем, що стримує розвиток ринку освітніх послуг, приміром Житомирського регіону, є збільшення диспропорцій у соціально-економічних та внутрішньо регіональних показниках його розвитку, по відношенню до середніх по Україні. Так, лише протягом останніх п'яти років, Житомирська область втратила 3 позиції в загальній структурі реалізованих освітніх послуг серед регіонів України, посівши в 2008 р. 22 місце із показником 1,4 % (який, до речі, не змінювався із 2004 р.). Така ж тенденція зберігається і в структурі економічної діяльності самої області, про що свідчить скорочення протягом 2002-2008 рр. частки реалізованих освітніх послуг в загальній структурі сфери послуг регіону на 1,8 пунктів структури (п. стр.) [4, с. 35]. Актуальність дослідження даної проблеми підсилюється і кризовими явищами в економіці, що спонукає до диверсифікації шляхів розвитку всіх сфер економіки області, в т.ч. і освітньої сфери.

Для забезпечення ефективного функціонування ринку освітніх послуг області, необхідним є його комплексне дослідження, яке обмежується не лише констатацією ситуації, що склалася, та причин, що її зумовлюють, а безпосередньо пов'язане з прогнозуванням та моделюванням його розвитку на перспективу.

Метою дослідження є розробка економіко-математичної моделі розвитку ринку освітніх послуг Житомирської області на короткострокову перспективу, а також знаходження оптимальних напрямів вдосконалення його функціонування для своєчасної адаптації освітніх закладів регіону до можливих змін на ринку освітніх послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань економіко-математичного моделювання та прогнозування розвитку регіональних ринків освітніх послуг, визначенню потреби ринків праці в спеціалістах різного рівня освіти присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Зокрема, серед вітчизняних дослідників слід відмітити Б.М. Данилишина, В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук, Н.М. Слівінську, С.В. Опецьку та інш. Серед російських вчених заслуговують на увагу праці С.Ю. Алашеєва, В.Н. Васильєва, А.А. Вершиніна, В.А. Гуртова, Т.К. Корякіної, Н.Н. Муравйової, Т.Г. Кутейніциної, Н.Ю. Посталюк, Е.А. Пітухіна, М.В. Суровова.

Викладення основного матеріалу. Основним показником, що характеризує ефективність діяльності ринку освітніх послуг регіону є обсяги реалізації послуг відповідної сфери за ринковими цінами. Варто відмітити, що протягом 2002-2009 рр., в області відбулось зростання абсолютної величини суми від реалізації платних освітніх послуг у 3,1 рази. Проте, відмічається чітка тенденція до зміни їх структури в розрізі освітніх циклів: помітно втратила позиції сфера вищої освіти, питома вага якої скоротилась на 6,7 п. стр; частка реалізації освітніх послуг у сфері початкової, загальної середньої освіти та інших видів діяльності у сфері освіти зросла відповідно на 0,9, 1,3 та 4,5 п. стр. (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка та структура реалізації освітніх послуг в Житомирській області

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

млн. грн.

о?

млн. грн.

о?

млн. грн.

о?

млн. грн.

о?

млн. грн.

о?

млн. грн.

о?

млн. грн.

о?

млн. грн.

о?

Всього по області, в т.ч.:

44,5

100

53,5

100

36,8

100

74,0

100

90,1

100

103,1

100

133,3

100

156,2

100

Початко­ва

2,2

4,9

2,2

4,1

2,8

4,1

3,4

4,6

4,6

5,1

5,6

5,2

3,9

6,4

9,0

5,3

Загальна середня

3,3

7,3

3,2

3,0

4,0

6,0

5,0

6,7

5,9

6,5

3,3

7,6

11,3

3,5

13,4

3,6

Вища

37,5

34,3

46,0

36,0

56,5

34,7

61,3

32,9

73,1

31,2

35,2

73,3

105,7

76,1

121,3

77,6

Інші види діяльнос­ті у сфері освіти

1,5

3,5

2,1

3,9

3,5

5,2

4,3

5,8

6,5

7,2

9,1

3,4

12,4

3,9

12,5

3,0

Джерело: [4, с. 29]

Для аналізу та оцінки прогнозних показників структури реалізації платних освітніх послуг у відповідності освітнім рівням, нами було застосовано відомий в математиці підхід до імітування ситуації (прогнозування її розвитку), а саме ланцюги Маркова. Ланцюг

Маркова - це Марковський процес з дискретним часом, для будь-якого моменту часу 0 )

{і > і о )

умовна ймовірність кожного з станів системи у майбутньому

залежить лише від її

стану в теперішньому часі (при і = і

) і не залежить від того, як система потрапила в цей

і < і 0

стан (тобто від "минулого" ' ^ ,). Розглядається дискретний випадковий процес з множиною станів S(0), S (1), S(2),...., S(k), де S(0) - початковий стан системи (перед першим кроком); S(1) - стан системи після першого кроку, S(k) - стан системи після k-го

кроку. Вірогідність Pj {k ), що після k-го кроку і до k+1-го кроку система S буде знаходитись

у стані

Si {i = 1,2,...., n)

виражена формулою:

Марковський процес характеризується матрицею перехідних ймовірностей:

P =

(1)

(2)

S

де   J - ймовірність переходу за один крок із стану   1 в стан   J . Використовуючи методи розв'язання лінійних оптимізаційних задач, нами було знайдено оцінку матриці зміни структури обсягів реалізації освітніх послуг:

P =

(3)

Зауважимо, що для даної системи стани визначаються наступним чином:

Стан 1    -    реалізація    освітніх    послуг    в    сфері    початкової освіти

(перший освітній цикл);

Стан 2 - реалізація освітніх послуг в сфері загальної середньої освіти (другий

освітній цикл);

Стан 3 - реалізація освітніх послуг в сфері вищої освіти (третій освітній цикл);

Г 1

0

0,0068

0 1

0

1

0,0118

0

0

0

0,9687

0

v 0

0

0,0127

1,

Стан 4 - реалізація освітніх послуг в інших освітніх сферах діяльності (четвертий освітній цикл).

Часовими рядами дослідження обрано період 2001-2009 рр., оскільки лише починаючи із 2001 року в області (і в Україні зокрема) запроваджено загальні статистичні дослідження в сфері освіти, а починаючи із 2002 р. їх було деталізовано в розрізі освітніх циклів. Для оцінки матриці Р використано аналіз зміни структури в періоди з 2004 р. по 2006 р. та з 2006 р. по 2003 роки.

За наведеною матрицею зміни структури отримуємо прогноз зміни структури на 2010­2016 роки з визначеним при оцінці матриці Р два роки (табл. 2).

Слід відзначити, що прогнозовані нами значення в абсолютному та відносному показниках в 2012 р. можуть суттєво відрізнятися із фактично отриманими даними, що пов'язано в першу чергу із переходом системи освіти України на дванадцятирічне навчання у відповідності вимогам Болонського процесу. Зазначений фактор обумовить скорочення контингенту у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, а й відтак і обсягів реалізації освітніх послуг, величину зміни яких передбачити практично неможливо. _Таблиця 2. Прогноз структури реалізації освітніх послуг на 2010-2016 рр., %_

Частка реалізованих освітніх

Рік

послуг в загальній структурі:

2010

2012

2014

2016

початкова загальна

7,0

7,5

7,9

3,4

загальна середня

9,4

10,3

11,1

12,0

вища

73,7

71,4

69,2

67,0

інші види діяльності у сфері освіти

9,9

10,3

11,3

12,6

ВСЬОГО

100

100

100

100

Джерело: [власні дослідження]

Таким чином, за прогнозними показниками розвитку на 2010-2016 рр., найбільший приріст в загальній структурі спостерігатиметься за іншими видами діяльності у сфері освіти (що включає різноманітні курси та післядипломну освіту (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів)) і становитиме 2,7 %. Слід відзначити, що дані показники будуть досягнуті за рахунок більшою мірою реалізації платних послуг різноманітних освітніх курсів, які сьогодні здобувають все більшу популярність серед населення через невеликий строк та високі темпи навчання, а також порівняно невисоку вартість.

На нашу думку, важливим кроком у реформуванні системи освіти Житомирської області повинна стати розробка та затвердження на державному та регіональному рівнях концептуальних засад розвитку післядипломної освіти, яка має бути зорієнтована на задоволення поточних та перспективних завдань в підготовці кадрів у відповідності вимогам ринку праці. Адже сьогодні значною проблемою є відсутність мотивів у населення країни щодо підвищення професійного рівня та кваліфікації. Так, за даними Моніторингу громадської думки населення України станом на грудень 2005 р., лише 15 % серед опитаних респондентів протягом останніх 5 років навчалися на галузевих курсах підвищення кваліфікації. А що стосується перспектив на найближчі 10 років, то бажаючих підвищити рівень кваліфікації 35 %, а тих, хто це не планує, аж 47 %. При цьому, 59 % опитаних респондентів, по суті, не пов'язує рівень життя з рівнем кваліфікації, що явно свідчить про соціогуманітарну невпорядкованість життя в Україні. [1, с. 19]. Крім того, слід відзначити, що в законодавстві України досі не розроблений законопроект щодо головних засад функціонування післядипломної освіти.

В той же час, за нашими оцінками, сфера вищої освіти продовжуватиме втрачати в загальній структурі реалізованих послуг освітньої сфери, не зважаючи на постійно зростаючі обсяги реалізації в абсолютному значенні. На нашу думку, така тенденція зберігатиметься за умови ефективної державної політики у сфері професійно-технічної освіти із відповідною зміною пріоритетів та вимог на ринку праці в напрямі технічних професій, розвитком та широким впровадженням дистанційної вищої освіти (більш дешевої, ніж на заочній та денній формах навчання), поступовою зміною суспільної думки та усвідомлення необхідності, престижності та високооплачуваності робітничих професій.

133

Наступним кроком нашого дослідження є розрахунок прогнозних показників обсягів реалізації освітніх послуг за допомогою методу екстраполяції (на основі статистичних даних за 2001-2009 рр. загальних обсягів реалізації освітніх послуг). Методом найменших квадратів було отримано оцінку:

y = 14580 x +13033 + U (4)

Отримана оцінка є адекватною, про що свідчить близький до одиниці коефіцієнт

детермінації (R 2 = 0,944).

Отримуємо середній, а потім на його основі (для рівня надійності 0,95) песимістичний та оптимістичний прогнози обсягів реалізації освітніх послуг (рис. 2):

Фактичні обсяги реалізації

середній прогноз

■ песимістичний прогноз

- оптимістичний прогноз

Рис. 2. Прогнозні значення обсягів реалізації освітніх послуг на 2010-2016 рр., млн.грн.

У відповідності до отриманих результатів, необхідно зберегти розвиток ринку освітніх послуг Житомирщини на основі оптимістичного прогнозу. Для цього необхідним є збереження відповідної інфраструктури системи освіти регіону на рівні 2009 р., вдосконалюючи її структуру, матеріально-технічне та кадрове забезпечення. Отже, на нашу думку, за оптимістичним прогнозом, обсяги реалізації освітніх послуг регіону протягом 2010-2015 рр. зростуть в 1,7 разів порівняно із 2009 р.

Слід зазначити, що такі показники відповідають світовим тенденціям. Так, за приблизними підрахунками, світовий освітній ринок нині оцінюється в 60-65 млрд. дол., з яких 40 % складає вартість навчання, проживання, транспортні витрати, стажування. За прогнозом світових організацій, даний показник в середньостроковій перспективі може зрости до 90 млрд. дол., тобто приблизно в 1,5 разів [7, с. 72].

На основі отриманої структури реалізації освітніх послуг (табл. 2), розрахуємо прогнозні значення обсягів реалізації освітніх послуг в розрізі освітніх рівнів та отримуємо три сценарії розвитку ринку освітніх послуг Житомирської області (табл. 3).

Таблиця 3. Прогнозні сценарії розвитку ринку освітніх послуг Житомирської області, млн. грн.

 

Роки

 

2010

2012

2014

2016

середній

Всього

153,3

133,0

217,1

246,3

початкова загальна

11,0

14,0

17,2

20,7

загальна середня

15,0

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г В Мамонова - Економіко-математичне моделювання розвитку ринку освітніх послуг регіону