Н І Пилипів - Економічна сутність та класифікація відходів для відображення іх в обліку на деревообробних підприємствах - страница 2

Страницы:
1  2  3 

10,4

-

-

-

10,4

6,1

-

6,1

-

16,5

Ящикові комплекти з хвойних пиломатеріалів

Пиломатеріали хвойних порід

16

 

9

7

 

10

 

10

 

26,0

Віконні та дверні блоки

Пиломатеріали

22

-

22

-

-

17

10

7

-

39,0

Продовження табл. 2.

Дошка для підлоги                 - // -

5

-

5

-

-            22            20 2

-

27,0

Наличники                       - // -

5

-

5

-

-            39            36 3

-

44,0

Плінтус                         - // -

5 15

15

5

-

-            33            30 3

32 11

38,0 51,0 12 46,0

Струганий шпон         Круглі лісоматеріали

 

 

-

-

-            36             - 4

 

 

1 2

3

4

5

6

7            8             9 10

 

 

Паркетна фриза

Пиломатеріали твердолистяних порід

39

 

39

 

 

7

 

7

 

 

Паркет штучний

Пиломатеріали твердолистяних порід

41

 

41

 

 

21

13

8

 

62,0

Паркет штучний

Паркетна фриза

4

-

4

-

-

26

24

2

-

30,0

Паркетні щити

Пиломатеріали твердолистяних порід

32

 

32

 

 

34,7

29

5,7

 

66,7

Інші види виробництв

Пиломатеріали

18

-

16

2

-

15

10

5

-

33,0

Джерело: [23, c. 68]

При цьому "кількість відходів, що утворюється на деревообробному виробництві залежить від породи, сортності, розмірів і вологості перероблюваних пиломатеріалів, характеру готового виробу і становить від 20 до 85 % обсягу пиломатеріалів. На різних підприємствах при випуску однорідної продукції кількість відходів неоднакова. Це залежить як від використовуваних пиломатеріалів, так і від технології виробництва" [24, с. 44].

Класифікація відходів деревини необхідна для прийняття правильних управлінських рішень, а також для обліку та контролю витрат сировини в залежності від умов її споживання, аналізу причин виникнення відходів у кожному окремому випадку, порівняння кількості отриманих відходів на різних стадіях технологічного процесу і на окремих підприємствах, планування їх зниження і обґрунтованого економічного стимулювання працівників за підвищення комплексності використання деревної сировини. Також класифікація відходів деревини використовується для обґрунтування необхідності впровадження тих чи інших технологій, концентрації і спеціалізації лісозаготівельних і лісопереробних виробництв [25, c. 37].

Слід зазначити, що Захожай В.Б. вважає доцільним класифікувати відходи деревини не тільки по різновидах, але й за часом і місцем їх виникнення; характером причин, що обумовлюють їх отримання; економічною доступністю і недоступністю тощо. Всередині кожної з цих класифікаційних груп залежно від споживання можна виділити підгрупи, в яких використовуються різні більш конкретні класифікаційні ознаки [25, с. 47].

[

Відходи деревини з метою їх обліку та контролю при виробництві твердого біопалива деревообробними підприємствами

[

XL

по відношенню до норм утворення

[

[

[

за структурою

r-=5

І > .1

тверді (кускові): обапіл, відрізки, рейки, відторцювання тощо

«  м'які (сипучі): стружка, тирса, відрізки шпону тощо

залежно від вологості

за джерелом утворення (видом деревообробного виробництва)

за місцем знаходження

Деревинні відходи:

меблевого; столярного; паркетного виробництва тощо

на виробництві

І

на складі

І

на переробці

І

за місцем утворення

цехи, виробничі ділянки тощо

Рис. 2. Класифікація відходів деревини з метою їх обліку та контролю при виробництві твердого біопалива

деревообробними підприємствами

Оскільки класифікація відходів деревини є основою побудови їх обліку, а отже й основою своєчасного забезпечення управлінського персоналу всіх ієрархічних рівнів необхідною аналітичною інформацією для здійснення ефективного контролю, нами запропоновано виділення наступних класифікаційних ознак (рис. 2):

1) по відношенню до норм утворення:

- нормативні - це деревинні відходи, які неминуче утворюються    при    певному    технологічному процесі виготовлення продукції в кількості передбаченій внутрішнім документом, наприклад, таким як "Розрахунок норми витрати і балансу деревини";

- понаднормативні - деревинні відходи, кількість утворення яких перевищує норму передбачену відповідними документами (у зв'язку з порушеннями технології, недостатньої кваліфікації чи халатності кадрів тощо)

2) за структурою:

- тверді (кускові): обапіл, відрізки, рейки, горбилі, відторцювання, торці тощо;

- м'які (сипучі): стружка, тирса, відрізки шпону, шліфувальний порох тощо.

На частку твердих (кускових) відходів припадає близько 60%, частка ж м'яких (сипучих) відходів складає 40 % [24, с. 44]. При виготовленні паливних брикетів чи гранул класифікація деревинних відходів за такою ознакою необхідна для того, щоб визначити за якою технологічною схемою має здійснюватись наступна переробка вторинної сировини.

Це пояснюється тим, що утворення твердих (кускових) відходів деревини згідно із технологією їх виготовлення передбачає необхідність їх подрібнення до потрібної фракції на рубальних машинах, тоді як при утворенні м'яких (сипучих) відходів деревини, така стадія технологічного процесу є відсутньою.

3) залежно від вологості:

- сухі - відходи відносна вологість яких складає від 6 % до 12 % (залежно від вихідної сировини та обладнання, що використовується на тому чи іншому підприємстві);

- вологі - відходи вологістю від 12 % і більше відсотків. Оскільки для виготовлення паливних брикетів чи гранул

вторинна сировина (деревинні відходи) повинна бути сухою, то інформація про сухість чи вологість деревинних відходів є необхідною для управлінського персоналу з метою прийняття рішення щодо наступної їх переробки.

Деякі автори рекомендують класифікувати відходи деревини на сухі (до 15 % вологості), напівсухі (16-30 % вологості) та вологі (31 % вологості і більше), однак ми вважаємо, що для виготовлення твердого біопалива класифікація за такими ознаками не буде ефективною, оскільки не відповідає технології їх виготовлення. А також зазначають, що "вологість відходів має важливе значення для подальшого їх використання, а також для обліку" [24, с. 45].

4) за джерелом утворення (видом деревообробного виробництва) деревинні відходи поділяються на відходи утворені при меблевому, столярному, паркетному виробництвах чи інших видах виробництва.

5) за місцем знаходження:

- на виробництві - тобто такі відходи, які знаходяться на місцях їх утворення та ще не перевезені на склад чи не передані в переробку;

- на складі - відходи, які передані з цехів виробництва цільової продукції, тобто з місць їх утворення;

- на переробці - відходи передані з основного виробництва чи складу на виготовлення готової продукції.

6) за місцем утворення - поділяються на такі, які утворені в певних цехах чи на виробничих ділянках тощо.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вивчення проблеми ресурсозбереження дало змогу дослідити особливості утворення та використання відходів в умовах комплексного використання сировини на деревообробних підприємствах.

Визначена економічна сутність відходів деревини як продуктів праці у вигляді твердих чи м'яких залишків деревинної сировини, які неминуче утворюються при виготовленні цільової продукції та завдяки технічній та економічній доцільності їх переробки є вторинною сировиною для виготовлення іншої цінної продукції.

Запропонована класифікація відходів деревини буде сприяти достовірному веденню їх обліку та контролю, а також забезпеченню управлінського персоналу необхідною аналітичною інформацією для прийняття ефективних рішень.

Список використаної літератури:

1. Чумаченько М.Г. и др. Экономия ресурсов в промышленности / М.Г. Чумаченко, Л.Г. Чернова, Н.И. Конищева. - К.: Техніка, 1985.- 247 с. 2. Гуцайлюк З.В. Учет и контроль производственных отходов / З.В. Гуцайлюк. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 79 с. 3. Райберг Б.А и др. Современный экономический словар / Б.А Райберг, Л.Ш. Лозовський, Е.Б. Стародубцева - М.: ИНФРА. - М, 1996. - 496 с. 4. Сотник І.М. Еколого-економічні механізми   мотивації   ресурсозбереження   /   І.М. Сотник.

Монографія. - Суми: ВВП "Мрія" ТОВ, 2008. - 330 с. 5. Гуцайлюк З.В. Облік виробничих відходів: проблеми методики та організації / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік та аудит. - 2004. - № 3. - С. 9-12. 6. Новиков О.А. Цены на вторичные материальные ресурсы : учебное пособие / О.А. Новиков, Г.А. Маховиков. - Л. : ЛФЭИ, 1990. - 78 с. 7. Кержаков В.І., Дериколенко О.М. Економіка використання вторинних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. - К.: 1986 . - 224 с. 8. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К: Видавничий центр "Академія", 2002. - 952 с. 9. Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 р. 187/98-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=187%2F98-%E2%F0. 10. Класифікатор відходів ДК 005-96 затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 89 від 29.02.1996 р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=va089217-96. 11. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і персроб. - Житомир: ПП "Рута", 2005. - 480 с. 12. Корнякова Н. Поняття відходів за законодавством України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз / Н. Корнякова // Право України,

2004, № 5. - С. 149-153. 13. ДСТУ 25916-83 "Ресурси

матеріальні вторинні. Терміни і визначення". 14. ДСТУ 2431­94 "Відходи текстильні. Терміни та визначення". 15. ДСТУ 2156-93 "Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення". 16. Трусов А.Д. Калькулирование

себестоимости продукции комплексных производств / А.Д. Трусов. - М.: Финансы и статистика. - 1983. - 204 с. 17. Коміренко В. Калькуляція продукції промислових виробництв на сільгосппідприємствах / В. Коміренко // Все про бухгалтерський облік. - № 43 (1076), 12 травня 2005 р. -С. 9-14. 18. Пирогов Н.Л. и др. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы / Н.Л. Пирогов, С.П. Сушон, А.Г. Завалко; Под ред. А.Е. Юрченко. - М.: Экономика, 1987. - 199 с. 19. Трусов А.Д. и др. Комплексное использование сырьевых ресурсов: (Пути повышения экономической эффективности в условиях НТП) / А.Д. Трусов, А.Н. Захаров. - М.: Экономика, 1986. - 110 с.

20. Замула І.В. Облік виробничих відходів як фактор забезпечення    раціонального    природокористування /

І.В. Замула // Вісник ЖДТУ № 1 (47). - 2009. - С. 48-50.

21. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. - Київ: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2007. - 305 с. 22. Хамитова А.Р. Учет затрат и оценка экономической эффективности комплексного использования сырья: на примере горнорудной промышленности : Дис. канд. экон. наук: 08.00.12. - М.: РГБ, 2003. 23. Максимів В.М. Аналіз, особливості, проблеми та досвід використання додаткових ресурсів сировини - відходів та вживаної деревини / В.М. Максимів, С.В. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: Престиж Інформ. - 2007, вип. 33. - С. 63-73. 24. ЖитомирскийБ.Ф. и др. Рациональное использование древесины в деревообработке / Б.Ф. Житомирский В.В. Кислый. - М.: Лесная промышленность, 1979. - 112 с. 25. Захожай В.Б. Эффективность комплексного использования древесного сырья / В.Б. Захожай. - К.: Техника, 1990. - 141 с.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Н І Пилипів - Економічна сутність та класифікація відходів для відображення іх в обліку на деревообробних підприємствах