Л Г Соляник - Економічний аналіз вихідні дані і методичні рекомендації - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6 

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

економічний аналіз

вихідні дані і методичні рекомендації з виконання індивідуального

розрахункового завдання «аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства»

для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Дніпропетровськ 2013

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра економічного аналізу та фінансів

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ВИХІДНІ ДАНІ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ «АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Дніпропетровськ НГУ 2013

Економічний аналіз. Вихідні дані і методичні рекомендації з виконання індивідуальних розрахункових завдання для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за всіма напрямами підготовки - Автор: Л.Г. Соляник. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 25 с.

Автор: Л.Г. Соляник, канд. екон. наук, проф.

Затверджено до видання методичною комісією галузі знань 0305 Економіка і підприємництво (протокол № 1 від 18.03.2013).

Подано методичні рекомендації до розв'язку типових навчальних задач з аналізу економічних показників, що характеризують функціонування підприємств за умов ринкової економіки, описання тенденцій та закономірностей їхнього розвитку за допомогою економіко-математичних моделей, виявлення та оцінку впливу окремих факторів на явище чи досліджувальний процес, складання обґрунтованого висновку й прогнозу подальшого розвитку досліджуваного підприємства. Наведено критерії оцінювання виконання контрольної роботи.

Орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної практичної діяльності студентів.

Призначено для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво за всіма напрямами підготовки під час виконання контрольної роботи та підготовки до екзамену при вивченні дисципліни «Економічний аналіз».

Відповідальна за випуск завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів д-р. екон. наук, проф. О. С. Галушко.

ЗМІСТ

1. Мета виконання індивідуального завдання 4

2. Структура індивідуального завдання 4

3. Організація виконання 5

4. Питання для підготовки 6

5. Список рекомендованої літератури 8

6. Вимоги до оформлення 9

7. Оцінювання виконання індивідуального завдання 10

8. Вихідні дані 11

з

1. МЕТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

ЗАВДАНЬ

Розрахункове завдання виконується студентами самостійно і є формою контролю засвоєння й осмислення ними теоретичного матеріалу з лекційного модуля та оволодіння практичними навичками з економічного аналізу у межах практичного модуля з дисципліни.

Метою виконання розрахункових індивідуальних завдань є опанування методики економічного аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.

Основні задачі виконання індивідуального розрахункового завдання:

- закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань щодо системного оцінювання діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

- оволодіння студентами сучасними методиками економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів;

- формування у студентів аналітичного мислення та практичних навичок використання аналітичних інструментів для обґрунтування управлінських рішень, оцінювання діяльності підприємства, мобілізації резервів підвищення ефективності виробництва та забезпечення економічної безпеки підприємств.

Виконання розрахункового завдання покликане допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу.

2. СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальне розрахункове завдання (ІРЗ) може мати свої відмінні особливості, які виходять із своєрідності об'єкту дослідження (підприємства), наявності та повноти джерел інформації.( за умови виконання завдань на основі даних конкретних функціонуючих підприємств). Разом з тим вона складається за єдиною схемою за наведеними методичними вказівками. При цьому вимоги уніфікації стосуються не змісту, а складових частин ІРЗ :

1. Титульна сторінка

2. Зміст

3. Вступ

4. Основна частина.

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Аналіз виконання виробничої програми

4.2 Аналіз виконання плану реалізації продукції

4.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

4.4 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів

4.5 Аналіз показників ефективності використання матеріалів

4.6 Аналіз собівартість продукції

4.7 Аналіз виконання плану прибутку і рентабельності на підприємстві.

5. Висновки і пропозиції щодо ефективного використання виявлених резервів зростання обсягів виробництва і реалізації продукції на підприємстві.

6. Бібліографічний опис.

7. Додатки.

Титульний аркуш. Зразок титульного аркуша розрахункового індивідуального завдання подано в Додатку Б.

Постанова задачі. Подається у форматі "дано-визначити- проаналізувати -зробити висновки" відповідно до одержаного завдання.

Зміст складають за кожним завданням.

Вступ

Обгрунтовується актуальність досліджень, формулюється мета виконання завдання, предмет і об'єкт досліджень, розкривається структура завдання. Основна частина

Розрахункове індивідуальне завдання не поділяється на розділи. Вирішення завдання відбувається в межах одного структурного елементу роботи у формі наскрізної задачі, яка включає 7 завдань (виділених в окремі пункти) з аналізу економічних і фінансових показників діяльності віртуального підприємства. Наведені в завданні вихідні дані можуть бути замінені даними конкретного функціонуючого підприємства (за умови можливості одержання студентами відповідної економічної інформації на підприємстві, що значно підвищить ефективність навчальної діяльності та професійний рівень виконання розрахункового завдання).

Висновки

У висновках підводять підсумки дослідження, акцентуючи увагу на пропозиціях, щодо покращення результатів діяльності та показників фінансового стану підприємства.

Зміст висновків повинен розкривати розв'язання тих задач, які було поставлено в кожному завданні і показувати особистий внесок студента у їх вирішення.

Висновки розміщують безпосередньо після виконання розрахункової частини індивідуального завдання на новій сторінці. Вони є продовженням основної частини роботи.

Бібліографічний опис джерел

Важливою складовою частиною роботи є "Список використаної літератури". Це бібліографічний перелік робіт, джерел, які використовувалися при виконанні роботи. Список використаної літератури мас бути доволі поширеним (не менш 10 примірників), що вказує на глибину наукового опрацювання змісту завдання. Бібліографічний опис джерел, на які є посилання, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті роботи.

Додатки

Передбачені за умови виконання ІРЗ з використанням вихідних даних реально функціонуючого підприємства.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ

Розрахункові індивідуальні завдання з дисципліни „Економічний аналіз" виконується студентами на четвертому курсі самостійно з дотриманням вимог до змісту та оформлення робіт (розділ 5).

Студент при виконанні розрахункового індивідуального завдання повинен:

- отримати завдання;

- самостійно виконувати індивідуальне завдання з опорою на джерела інформації, що запропоновані;

- відвідувати консультації;

- сприймати зауваження та виконувати методичні вказівки викладача;

- подати індивідуальне завдання на перевірку;

- довести при підсумковій співбесіді з викладачем самостійність виконання завдання.

Для успішного виконання та захисту розрахункового індивідуального завдання (РЗ) студенту доцільно:

- ознайомитись з рекомендованою літературою, лекційним матеріалом та типовими практичними ситуаціями, відпрацьованими на практичних заняттях;

- уважно ознайомитись з умовами завдання, сформувати перелік вихідних даних згідно з отриманим варіантом завдання;

- зробити детальні аналітичні розрахунки за кожною виробничою ситуацією (задачею), наведеною в РЗ;

- підготувати ґрунтовні висновки та рекомендації для покращення діяльності підприємства.

Графік здачі та захисту розрахункових індивідуальних завдань встановлюється керівником і доводиться до відома студентів під час видачі завдання. У ході захисту завдання студент повинен грунтовно та вичерпно відповісти на питання, які стосуються методики виконання аналітичних розрахунків з аналізу економічних показників діяльності за даним варіантом та складання висновків.

Якщо зміст або оформлення завдання не відповідає викладеним вимогам, вона повертається студенту для доробки. Для студентів, у яких виникають труднощі при виконанні роботи, викладач проводить індивідуальні консультації за спеціальним розкладом.

4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ

1. Система показників, що використовуються в економічному аналізі та їх класифікація.

2. Класифікація видів економічного аналізу, їх характеристика. Методи поточного та оперативного аналізу, прогнозний аналіз та методика його проведення.

3. Поняття резервів та їх виявлення. Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва.

4. Поняття фактора в економічному аналізі. Класифікація та ранжирування факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємств.

5. Класифікація економіко-математичних методів і прийомів економічного аналізу.

6. Принципи організації інформаційного забезпечення, вимоги до систем інформації. Правова, планово-нормативна, облікова інформація. Методи перевірки достовірності інформації

7. Класифікація та визначення області застосування абстрактно-логічних (традиційних) методів економічного аналізу.

8. Прийоми угрупувань для вивчення взаємозв'язку між економічними показниками діяльності підприємства.

9. Класифікація і характеристика логічних способів економічного аналізу - способів елімінування.

10. Методика аналізу виробничої програми підприємства та організаційно-технічного рівня виробництва. .Аналіз факторів виробництва: показники і зміст.

11. Аналіз ритмічності виробництва і оптимізації обсягу виробництва.

12. Методика аналізу виконання плану реалізації продукції. Чинники, що залежать і не залежать від підприємства. Аналіз критичного обсягу реалізації продукції підприємства. Гранична рентабельність.

13. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

14. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці, виконання норм виробітки та чинників, що на них впливають.

15. Методика аналізу зміни вартості, складу і структури основних фондів. Аналіз показників ефективності використання основних фондів та їх вплив на кінцеві показники роботи підприємства.

16. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів і визначення основних шляхів поліпшення їх використання.

17. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу, загальна схема формування витрат виробництва та їх аналіз. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.

18. Аналіз характеру та ступеню впливу окремих чинників на собівартість продукції. Зв'язок витрат на виробництво з обсягом випуску продукції.

19. Аналіз системи мотивації праці, використання фонду заробітної платні та чинників, що на них впливають.

20. Склад прибутку та джерела його формування. Чинники, що впливають на прибуток від реалізації товарної продукції. Аналіз фінансових результатів і рентабельності: показники і зміст.

21. Аналіз балансового прибутку, його структури. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу прибутку від операційної діяльності.

22. Аналіз показників фінансового стану підприємництва. Аналіз і оцінка факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства, основні заходи длястабілізації фінансового стану підприємства. Комплексні показники оцінки ефективності роботи підприємств.

5.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. - 1997. - № 40.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анали за: Учебник - изд. 4-ое, М.: «Финансы и статистика »,1997 - 415 с.

3. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 512 с.

4. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / А.И.Алексеева, Ю.В.Васильев, А.В., Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 672с.

5. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий : учеб. пособие для вузов - М.: Академический Проект, 2002. - 572 с. (ел ресурс). Савицкая Г. В.

6. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 4-е изд., перераб. И доп. -Минск: Новое издание, 1999.- 688 с.

7. Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. Пособие. -М.:ИНФРА-М, 2007. - 288 с. (ел. ресурс).

8. Соляник Л.Г. Економічний: аналіз. Навч. посібник - Дніпропетровськ:НГУ, Ін-тут економіки, 2007 / 199с. - 6,6 грн

9. Соляник Л.Г.Оборотні засоби промислового підприємства: оптимізація управління: Монографія / за ред.. Галушко О.С. - Дніпропетровськ:НГУ, 2009 -

239с.

10. Соляник Л.Г. Економічний аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. - 54 с.

11. Соляник Л. Г. Економічний аналіз. Вихідні данні та методичні рекомендації з виконання індивідуального розрахункового завдання «Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства» для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. -Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. - 32 с.

12. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Чумаченко М.Г. - К.: КНЕУ, 2001.- 540с. (ел. ресурс).

13. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. - М.:ИНФРА-М, 2006. - 415 с.(ел. ресурс)

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Основними вимогами до викладу розрахункового індивідуального завдання є: чіткість побудови, логічна послідовність викладу матеріалів, доказовість аргументації, точність формулювань, обґрунтованість висновків та пропозицій.

Індивідуальне завдання оформлюється як рукопис та подається у друкованому вигляді на аркушах формату А4 ( 210х297 мм).

Текст індивідуального завдання поділяють на пункти та підпункти у межах кожного завдання.

Відстань між заголовками (за виключенням заголовка пункту) та тексту повинна дорівнювати 2 інтервалам. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою індивідуального завдання є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок індивідуального завдання. На титульному аркуші № сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, перелік посилань не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Пункти нумерують у межах кожного розділу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6 


Похожие статьи

Л Г Соляник - Економічний аналіз вихідні дані і методичні рекомендації

Л Г Соляник - Економічний аналіз методичні рекомендації до організації самостійної роботи

Л Г Соляник - Економічний аналіз методичні рекомендації до практичних занять

Л Г Соляник - Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств

Л Г Соляник - Фінансова санація та банкрутство підприємств