Т М Банасько - Економічний аналіз використання нематеріальних активів значення та методика здійснення - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК ЖДТУ № 4 (50)

Економічні науки

УДК 657.4

Банасько Т.М., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ

Розглянуто основні питання економічного аналізу використання нематеріальних активів. Описано методики проведення та дана характеристик основних етапів аналізу використання нематеріальних об'єктів. Визначено проблеми аналізу невідчутних активів та запропоновані шляхи їх вирішення

Постановка проблеми. На зламі XX та XXI століть економіка вийшла на новий етап свого розвитку. Інтеграційні процеси, поява єдиного інформаційного простору стали каталізаторами появи нової економіки, глобальної за своїми масштабами.

Інформатизація суспільства сьогодні є одним з визначальних факторів розвитку. Завдяки цьому основним фактором появи економіки, нової за своїм змістом, є зміна ролі інформації в світі. Суспільство поступово переорієнтувалось з матеріальних ресурсів на інформаційні, з масового виробництва та споживання товарів на індивідуальну реалізацію інтересів, очікувань та потреб шляхом споживання персоналізованих інформаційних продуктів.

Специфічні якості нової економіки проявляються на макро- та мікрорівнях. Але даний прояв можливий лише за умови використання нового за своєю суттю капіталу -інтелектуального, тобто заснованого на знаннях.

Сьогодні інформація та знання є основними об'єктами управління, тому лідерами стають компанії, які більш швидко та якісно працюють з інформацією. Та ефективність управління такими об'єктами залежить не лише від своєчасного отримання необхідної інформації про них, але й від правильного та якісного аналізу їх використання тим чи іншим суб'єктом господарювання. Лише якісна оцінка ситуації підприємства за умови використання нематеріальних ресурсів надасть можливість підприємству виявити проблемні аспекти власної діяльності та прийняття рішень щодо їх усунення.

Весь комплекс питань з приводу придбання та використання нематеріальних активів поєднує в собі поняття економічного аналізу використання даного виду активів. За допомогою різних способів та прийомів дослідження зміни та розвитку обсягів нематеріальних активів взаємопов'язана система знань під назвою аналіз визначає основні риси та забезпечує цільове управління ними. А оскільки конкурентні переваги надають підприємству можливість отримання максимального ефекту від власної діяльності, то забезпечення вчасного та оперативного аналізу використання нематеріальних активів допоможуть усунути всі наявні недоліки, що стримують розвиток діяльності.

За таких обставин вивчення та практичне застосування економічного аналізу використання нематеріальних активів можливе лише при знанні основних його особливостей та характеристики етапів виконання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню особливостей економічного аналізу використання нематеріальних активів, їх наявності та руху на підприємстві, а також ефективності використання присвятили свої дослідження Ф.Ф. Бутинець, В.І. Гагін, Є.В. Мних, С.З. Мошенський, О.В. Олійник,

І.Ф. Прокопенко, П.Я. Попович, І.Т. Райковська, Н.В. Тарасенко, І. Тарасюк та ін. Та все ж питання аналізу використання нематеріальних ресурсів на сьогодні є недостатньо вивченими та потребують всебічних та глибоких досліджень.

Метою нашого дослідження є визначення ролі та вивчення методологічних основ проведення економічного аналізу використання нематеріальних активів.

Викладення основного матеріалу дослідження. Поняття  "нематеріальні  активи"   використовується не тільки в бухгалтерському обліку, а також в управлінні, аналізі діяльності і безпосередньо у повсякденному житті. Зміст цього поняття відрізняється в національних стандартах бухгалтерського обліку різних країн, а також в різних видах професійної діяльності.

За таких умов економічний аналіз, як одна з основних систем, яка забезпечує прийняття управлінських рішень повинна мати відповідний методологічний інструментарій для здійснення аналізу використання нематеріальних активів з метою задоволення зростаючих потреб заінтересованих користувачів.

В силу того, що сьогодні назріла нагальна потреба у правильному та ефективному проведенні використання у нематеріальних об'єктів, вважаємо за потрібне розглянути загальні його особливості та визначити можливі напрями його здійснення на підприємстві.

Найефективнішим економічний аналіз використання нематеріальних активів буде лише у тому випадку, якщо він здійснюється на основі достовірних даних про всі нематеріальні об'єкти, що використовує у своїй діяльності підприємство. Важливим є відображення нематеріальних активів у повному обсязі. А сьогодні з цим виникає чимало проблем. По-перше, недосконалість законодавчої бази щодо регулювання обліку нематеріальних активів призводить до того, що не всі об'єкти, які мають бути віднесені до нематеріальних, відображаються у їх складі. По-друге, проблематичним є оцінка нематеріальних активів. В силу того, що існують різні методи та способи визначення вартості даних об'єктів, не завжди вони обираються правильно. Вказані проблеми призводять до того, що балансова вартість підприємств значно відрізняється від реальної. В результаті виникають неточності отриманих даних при проведенні аналізу, що негативно впливає на різні аспекти використання нематеріальних активів, насамперед управлінські. Рішення, що приймаються на базі таких даних не дають очікуваного ефекту.

Питання економічного аналізу відіграють важливу роль при оцінці ефективності господарської діяльності та пошуку шляхів її підвищення. Будь-яка підприємницька діяльність потребує постійного контролю за своїм розвитком, аналізу процесів під дію яких потрапляє підприємство в сучасних умовах господарювання. Це, передусім, пов'язано із зміною економічних умов, в яких працює підприємство, кон'юнктури ринку, податкового законодавства тощо. Суть проблеми полягає в тому, що більшість підприємців, які зіткнулися з перешкодами, не задумуються над необхідністю та важливістю саме економічного аналізу своєї діяльності, а тому взагалі його не здійснюють. На підприємствах відсутні кваліфіковані економісти, які могли б ефективно здійснювати аналіз основних показників діяльності підприємства і своєчасно розробляти можливі шляхи виходу з кризових ситуацій.

Економічний аналіз необхідний на всіх етапах підприємницької діяльності: від створення підприємства до здійснення кожного кроку його функціонування. Тим більше, в ситуації, що склалася сьогодні в Україні, роль економічного аналізу значно зростає, особливо в умовах виникнення кризових явищ на підприємстві, коли саме завдяки проведенню комплексного економічного аналізу вдається визначити причини кризи та розробити і обґрунтувати можливі шляхи виходу з неї. Сучасний економічний аналіз дає можливість запроваджувати на підприємстві системи комп'ютерного аналізу основнихпоказників діяльності підприємства, але недоліком є те, що в Україні така практика проведення економічного аналізу не знайшла широкого розповсюдження.

Вивчення загальних принципів та етапів, вдосконалення системи аналізу діяльності підприємства є основним завданням аналітиків. Але без достатнього вивчення всіх питань, пов'язаних з економічним аналізом активів господарюючих суб'єктів, зокрема нематеріальних, управлінський персонал не в змозі надати якісну та достовірну оцінку діяльності підприємств та прийняти найдоцільніші управлінські рішення.

При чому важливим є здійснення такого групування нематеріальних об'єктів, що допоможе в найкоротші терміни та в зручному вигляді здійснити оцінку стану підприємства.

Інформація про активи підприємства потрібна не лише внутрішнім, але й зовнішнім користувачам. Сьогодні важливим є створення умов для залучення інвестицій ззовні з метою вдосконалення та покращення прибутковості діяльності підприємств. А інвестори мають бути впевнені в тому, що вкладені ними кошти дійсно дадуть очікувані вигоди.

Таблиця 1. Дослідження економічного аналізу використання нематеріальних активів вітчизняними вченими

Саме тому керівники підприємств мають максимально зосередити увагу на аналізі діяльності підприємства, щоб мати змогу виявити її проблемні сторони та створити умови для їх вирішення. Адже, перш за все, важливою є довіра з боку споживачів та контрагентів. Це допоможе зробити підприємство конкурентоспроможним на певному сегменті ринку, закріпити за собою певні позиції, а в майбутньому завоювати й нові.

Більшість труднощів з приводу застосування економічного аналізу використання нематеріальних активів господарюючими суб'єктами пов'язано з недостатнім його вивченням. Проведене нами дослідження показало, що на даному етапі розвитку економічному аналізу використання нематеріальних ресурсів приділяється недостатньо уваги (табл. 1). Можливо, це пов'язано з новизною даних об'єктів в України, а можливо, з тим, що дослідники вважають аналіз використання нематеріальних активів не достатньо актуальною сферою управління даними об'єктами.

Питання, що вивчаються

Бутинець Ф.Ф.[2]

Кошулько О.П.[21]

Мельничук Л.Ю. [8]

Мних Є.В.[9]

Мошенська С.З.[6]

Олійник О.В.[6]

Попович П.Я.[11]

Савицька Г.В.[14]

Шкарабан С.Ш.[2]

Яценко В.М.[21]

Поняття нематеріальних активів

+

 

 

+

+

+ +

+

+

 

Класифікація нематеріальних активів для потреб аналізу

+

 

 

+

+

+

+

+

 

Методика економічного аналізу використання нематеріальних активів

+

 

 

+

+

+ +

+

+

 

Аналіз обсягу та динаміки нематеріальних активів

+

 

 

+

+

+ +

+

+

 

Аналіз структури нематеріальних активів

+

 

 

+

+

+ +

+

+

 

Аналіз вибуття нематеріальних активів

+

 

 

+

+

+

 

+

 

Показники ефективності використання нематеріальних активів

+

 

+

+

+

+ +

 

 

 

Характеристика ліквідності нематеріальних активів

+

 

 

 

+

+ +

 

 

 

Джерела    інформації    для    проведення    аналізу використання нематеріальних активів

+

 

 

 

+

+

+

+

+

 

Інвестиції в нематеріальні активи

 

+

 

 

 

і

+

 

+

Відповідно до даних таблиці рівень вивченості питань аналізу використання нематеріальних об'єктів є наступним (рис. 1).

Аналіз структури   інвестиції в нематеріальні нематеріальних активів;      активи; 5,38% 12,07%

Джерела інформації для проведення аналізу НМА; 10,34%

Класифікація нематеріальних активів; 10,34%

Методика економічного аналізу нематеріальних актив ів; 12,07%

Характеристика ліквідності нематеріальних активів ; 6,70%

Показники ефективності

в икористання нематеріальних активів ; 10,34%

Аналіз вибуття нематеріальних активів; 8,62%

Аналіз обсягу та динаміки нематеріальних активів ; 12,07%

Поняття нематеріальних активів; 12,07%

Рис. 1. Ступінь висвітлення економічного аналізу використання нематеріальних активів в дослідженнях вітчизняних вчених З рисунку видно, що в однаковому співвідношенні     обсягу, динаміки   та структури нематеріальних активів дослідники приділяють увагу поняттю, методиці, аналізу     (по 12,07%). Це й не дивно. Оскільки перед вивченнямнематеріальних активів необхідно розібратися з їх сутністю, вияснити, що собою являє даний вид активів. Зрозуміло також і вивчення аналізу зміни обсягу динаміки та структури нематеріальних активів, оскільки чим більша їх частка у загальній кількості активів підприємства, тим кращі перспективи його розвитку.

В однаковому співвідношенні вивчається класифікація та джерела інформації про стан нематеріальних активів (по 10,34% відповідно). Ще менше у навчальній та періодичні літературі описується аналіз вибуття нематеріальних об'єктів (8,62%). Щодо обсягу вивчення питань класифікації нематеріальних об'єктів, то він пов'язаний з тим, що існує чимало групувань нематеріальних об'єктів, але кожний дослідник вибирає найзручнішу. При чому, класифікації нематеріальних активів схожі між собою. Відмінність полягає лише у тому, з якої точки зору та для яких потреб її здійснено.

Невід'ємною складовою відмінного проведення економічного аналізу використання нематеріальних об'єктів є й визначення його методики. Від того, наскільки правильно визначений кожний крок аналізу використання нематеріальних ресурсів, залежить його швидкість, ефективність та точність. Як бачимо, у всій дослідженій нами навчальній літературі автори в обов'язковому порядку приділяють увагу саме методиці здійснення аналізу даного виду об'єктів. Натомість, в жодному періодичному виданні не розкривається дане питання.

Щодо інших питань, то кожен дослідник визначає для себе пріоритетні та другорядні питання та на власний розсуд приділяє їм певну частину своєї уваги.

На нашу думку, більше потрібно приділяти уваги вибуттю нематеріальних активів через те, що втрачаючи певний обсяг даних об'єктів, підприємство втрачає й чимало можливостей. Те ж саме стосується й аналізу ліквідності, показників ефективності використання та інвестицій в нематеріальні об'єкти (10,34%, 6,7 та 5,38% відповідно). Щоб бути впевненим у завтрашньому дні, господарюючий суб'єкт має точно знати, наскільки ліквідними є його активи. До того ж висока вартість нематеріальних активів потребує сьогодні залучення коштів досить складно. І більшість проблем пов'язано саме з тим, що власники підприємств неспроможні переконати потенційних інвесторів у перевагах інвестування саме даного виду активів. Але, чомусь, вивчення даного спектру питань знаходиться на найнижчому рівні. Взагалі, у літературі з економічного аналізу нематеріальні активи вивчаються досить мало. Здебільшого здійснюється аналіз необоротних активів загалом, і рідко виокремлюються нематеріальні активи. Тому дана сфер потребує всебічних подальших досліджень.

Оскільки без якісної підготовки та формування програми проведення аналізу нематеріальних ресурсів неможливим є ефективне його здійснення, то спробуємо ознайомитися з основними його характеристиками.

Об'єктами аналізу використання нематеріальних активів є: обсяг та динаміка нематеріальних активів; структура та стан нематеріальних активів за видами, строками корисного використання, джерелами формування, правової захищеності; дохідність та оборотність нематеріальних активів; ліквідність нематеріальних активів та ступінь ризику вкладення капіталу в даний вид активів. На основі об'єктів аналізу використання нематеріальних активів формуються наступні його завдання: аналіз обсягу і динамік и нематеріальних активів; аналіз структури і стану нематеріальних активів за видами, термінам використання та правової захищеності; аналіз дохідності (рентабельності) і фондовіддачі нематеріальних активів; аналіз ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику вкладення капіталу в нематеріальні активи.

Та виконання всіх зазначених завдань можливе лише за якісного та повного забезпечення інформацією про нематеріальні активи певного підприємства. Від того, наскільки забезпеченим є проведення економічного аналізу залежить процес формування висновків та характеристика отриманих результатів, на основі яких потім приймаються управлінські рішення. Дані про використання підприємством нематеріальних об'єктів можна отримати з різних джерел (табл. 2).

чималих інвестицій. Але проблема в тому, що отримати

_Таблиця 2. Інформаційна база аналізу використання нематеріальних активів

Група

Первинні документи

- НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";

- НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";

- НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";

- НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"

Дані рахунків бухгалтерського обліку

12 "Нематеріальні активи" з аналітичними рахунками 121 "Права користування природними ресурсами",

122 "Права користування майном", 123 "Права на комерційні позначення", 124 "Права на об'єкти промислової власності", 125 "Авторське право та суміжні з ним права", 127 "Інші нематеріальні активи"

Облікові регістри

Журнал 4, Відомість 4.3

Фінансова звітність

Форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про власний капітал", форма № 4 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Інші документи

Дані проведених інвентаризацій, договори, контракти, патенти, ліцензії, дані попередніх перевірок тощо

Перераховані джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться за даними первинного бухгалтерського обліку, а саме за інформацією рахунку 12 "Нематеріальні активи". Прогнозний аналіз ефективності використання нематеріальних активів застосовується при оцінці відповідних альтернативних рішень.

Також для аналізу використання нематеріальних активів розробляють систему економічних показників, що характеризують статику (стан) і динаміку (рух) активів. Особливе значення для аналізу мають показники ефективності використання нематеріальних об'єктів, що відображають рівень їх впливу на фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства. Детальніше показники, що використовуються при аналізі використання нематеріальних активів будуть описані нами нижче.

Здебільшого дослідники пропонують майже однакову методику здійснення економічного аналізу використання нематеріальних ресурсів. При чому складається враження, що одним вченим було запропоновано певну методику, а всі його наступники просто формують власний підхід на базі поглядів попередника. Міняються місцями лише етапи вивчення нематеріальних активів підприємства. Більше того, досить часто зустрічаються просто скопійовані думки, які описані з точністю до кожної літери. Але не зрозуміло, чи то дійсно автори "однаково" мислять, чи просто не вистачає сил та натхнення запропонувати щось нове, можливо, не настільки ефективне, але своє та власне. Кожен з економістів виділяє свою кількість та послідовність проходження етапів аналізу використання цих специфічних по своїй сутіактивів. Ось, наприклад, С.З. Мошенський та О.В. Олійник [6, с. 282-288] виділяють у методиці здійснення аналізу використання нематеріальних активів шість етапів: аналіз обсягу та динаміки нематеріальних активів; аналіз структури нематеріальних активів; структура нематеріальних активів за строками корисного використання; аналіз структури вибуття нематеріальних активів; аналіз за ступенем ліквідності; аналіз ефективності використання нематеріальних активів. Схожу методику пропонує й П.Я. Попович. Відмінність полягає лише у тому, що останній об'єднує аналіз структури нематеріальних активів за різними підходами їх групування в один етап. Трохи менше етапів менше виділяє Н.В. Тарасенко [17, с. 232-236]: визначення частки нематеріальних активів у майні підприємства; оцінка обсягу та динаміки нематеріальних активів; аналіз структури та стану нематеріальних; аналіз доходності нематеріальних об'єктів; аналіз ліквідності нематеріальних активів за ступенем ризику вкладень в них. Лише три етапи економічного аналізу використання підприємством нематеріальних активів пропонує Г.В. Савицька [14, с. 534-536]: аналіз об'єму та динаміки нематеріальних активів; вивчення структури нематеріальних об'єктів за різними класифікаційними групами; аналіз інвестицій в нематеріальні активи.

Враховуючи вищесказане, вважаємо основними етапами аналізу нематеріальних активів наступні:

I. частку нематеріальних активів у майні підприємства;

III. структуру нематеріальних ресурсів, наявних на підприємстві;

IV. ефективність нематеріальних активів;

V. вплив факторів на ефективність використання нематеріальних активів;

VI. резерви збільшення обсягів виробництва за рахунок використання нематеріальних об'єктів.

Як видно, ми додали етап визначення резервів підвищення обсягів виробництва за рахунок нематеріальних активів, що не пропонує жоден з розглянутих нами авторів. Та немає сенсу проводити аналіз без визначення втрачених можливостей використання нематеріальних ресурсів, адже саме вони допоможуть знайти шляхи покращення показників діяльності підприємства.

Кожен з етапів має свої особливості, але невід'ємною частиною їх є правильний вибір способів оформлення результатів проведеного дослідження. Варто зазначити, що більшість авторів пропонують саме табличний форму оформлення результатів аналізу. Дійсно, вона є найбільш зручною та наочною. Тому, характеризуючи кожен з етапів, наведемо типові форми таблиць, що може полегшити діяльність аналітиків в даній сфері досліджень.

Отже, на першому етапі проведення економічного аналізу необхідно здійснити аналіз змін частки нематеріальних активів у загальній вартості майна підприємства (табл. 3).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т М Банасько - Економічний аналіз використання нематеріальних активів значення та методика здійснення

Т М Банасько - Оцінка нематеріальних активів для потреб обліку