Т М Банасько - Економічний аналіз використання нематеріальних активів значення та методика здійснення - страница 2

Страницы:
1  2  3 

II. обсяг та динаміку нематеріальних активів; Таблиця 3. Типова форма таблиці для аналізу зміни частки нематеріальних активів у майні підприємства

Показник 1

На початок року

На кінець року \

Відхилення

Усього майна підприємства, тис.грн.

 

У тому числі нематеріальні активи, тис.грн.

 

Частка    нематеріальних    активів    у майні підприємства

 

Звісно частка нематеріальних активів підприємства Наступним етапом є аналіз обсягу та динаміки

може як збільшуватися, так і зменшуватись. Але, слід нематеріальних активів господарюючого суб'єкта. Даний

мати на увазі, що при необґрунтованому збільшенні етап, як і попередній проводиться на основі даних

частки нематеріальних активів у майні підприємства бухгалтерського обліку та передбачає аналіз зміни в

структура балансу погіршується. Знижуються показники обсязі та динаміці нематеріальних активів усього і за

ліквідності, сповільнюється оборот основних засобів та кожним видом (табл. 4). всього капіталу підприємства.

Таблиця 4. Типова форма таблиці для аналізу обсягу і динаміки нематеріальних активів

Показники

Базовий рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення

Темп зростання % до базового року

1. Права користування природними ресурсами

 

 

 

 

2. Права користування майном

 

 

 

 

3. Права на знаки для товарів та послуг

 

 

 

 

4. Інші нематеріальні активи

 

 

 

 

5. Гудвіл

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Дана таблиця дає змогу проаналізувати, які нематеріальні активи підприємство найбільше використовує у свій діяльності, а які ні. Також визначити як змінилися обсяги використання даного виду активів. Далі на базі отриманих показників можна буде зробити висновок, які зміни відбулися за певний період та чи є вони позитивними або негативними для господарської діяльності. За допомогою вищевказаної таблиці можна проаналізувати які нематеріальні активи підприємство найбільше використовує у свій діяльності, а які ні. Також визначити як змінилися обсяги використання даного виду активів. Далі на базі отриманих показників можна буде зробити висновок, які зміни відбулися за певний період та чи є вони позитивними або негативними для господарської діяльності.

Третім етапом економічного аналізу використання нематеріальних активів є аналіз структури нематеріальних   об'єктів,   наявних   на підприємстві.

Провівши даний аналіз можемо визначити, питома вага якого виду нематеріальних об'єктів є найбільшою, а яка найменшою та зробити висновок з приводу доцільності використання підприємством того чи іншого їх виду. Нематеріальні активи неоднорідні за своїм складом, характером використання чи експлуатації у процесі виробництва за рівнем впливу на фінансовий стан і результати господарської діяльності. Тому потрібен диференційований підхід до їх оцінювання. З цією метою проводять класифікацію і групування нематеріальних активів за різними причинами. Таким чином, з'являється можливість аналізу структури нематеріальних активів.

Аналіз структури нематеріальних активів здійснюється за видами, джерелами надходжень, термінами корисного використання, ступенем правової захищеності, рівнем ліквідності та ризику вкладень капіталу в нематеріальні активи, напрями вибуття тощо (рис. 2).

Внесені засновниками

Створені власними силами

Отримані безоплатно або в обмін на інші об'єкти

Придбані за певну плату

За джерелами надходження

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

........*.......

За напрямами вибуття

D

Продаж нематеріальних активів

Безоплатна передача нематеріальних активів

Списання нематеріальних активів

Рис. 2. Класифікація нематеріальних активів Залежно     від     цілей     аналізу     використання     ліквідні. Після цього визначається питома вага кожної нематеріальних активів групування можуть бути й іншими.     групи в загальній величині нематеріальних активів та Наприклад,   для   визначення   частки   нематеріальних    дається оцінка за ступенем ліквідності. активів за  рівнем ліквідності,  проводиться  наступна Для аналізу змін структури нематеріальних активів за

класифікація: високоліквідні, середньо ліквідні, низько     видами складається наступна таблиця (табл. 5).

Таблиця 5. Типова форма таблиці для аналізу структури нематеріальних активів

№ з/п

Показники

Базовий період

Звітний період

Відхилення

 

 

Сума, грн.

Питома вага, %

Сума, грн.

Питома вага, %

Сума, грн.

Питома вага, %

1.

Нематеріальні активи - разом, у т.ч.

 

 

 

 

 

 

1.1.

Права користування природними ресурсами

 

 

 

 

 

 

1.2.

Права користування майном:

- земельною ділянкою, будівлею

- право на оренду приміщень

 

 

 

 

 

 

1.3.

Права на знаки для товарів та послуг (товарні знаки)

 

 

 

 

 

 

1.4.

Права на об'єкти промислової власності:

- право на винаходи

- промислові зразки

 

 

 

 

 

 

1.5.

Авторські та суміжні з ними права

 

 

 

 

 

 

1.6.

Інші нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

За   аналогічною   схемою   (за   формою   табл. 5) Після вивчення структури нематеріальних ресурсів,

проводять аналіз структури нематеріальних активів за необхідно проаналізувати їх ефективність за допомогою іншими ознаками групування. показників, зазначених у табл. 6.

Таблиця 6. Типова форма таблиці для аналізу ефективності використання нематеріальних активів

Показники

Попередній квартал (жовтень-вересень 2008 р.)

Звітний квартал (січень-березень 2009 р.)

У % до попереднього кварталу

1. Нематеріальні активи, тис.грн.

 

 

 

2. Виручка від реалізації продукції, тис.грн

 

 

 

3. Чистий прибуток, тис.грн.

 

 

 

4. Дохідність нематеріальних активів, тис.грн. (3:1)

 

 

 

5. Коефіцієнт   оборотності нематеріальних активів (2:1)

 

 

 

6. Рентабельність продаж, % (3:2)

 

 

 

Якщо

росту    виручки    від реалізації

темпи

перевищують темпи приросту нематеріальних активів, то це свідчить про ефективність використання нематеріальних активів. Якщо ж навпаки, то використання є неефективним. Дохідність нематеріальних активів може як збільшуватися, так і зменшуватися. Це залежить від оборотності нематеріальних активів: оборотність скорочується - дохідність зменшується і навпаки. Рентабельність нематеріальних активів має лише зростати, в іншому випадку діяльність підприємства не буде приносити тих результатів, які очікують власники.

Під час аналізу ефективності використання нематеріальних активів важливим є визначення впливу окремих факторів на показники використання даного виду активів. Тобто необхідним є проведення факторного аналізу. Він дозволяє визначити, в залежності від якого фактору збільшуються чи зменшуються ті чи інші показники наявності нематеріальних ресурсів. Це в свою чергу надасть змогу оперативніше прийняти рішення з приводу використання даного виду активів.

Як вже зазначалося, важливим питанням при економічному аналізі використання нематеріальних активів для будь-якого підприємства є визначення резервів збільшення обсягу виробництва за рахунок залучення даного виду активів. Яскравим прикладом з цього приводу є купівля підприємством певних комп'ютерних програм, наприклад, для ведення бухгалтерського обліку. За рахунок комп'ютеризації обліку у підприємства зменшується потреба в працівниках бухгалтерії, тому що їх кількість можна звести до мінімуму за рахунок того, що даний нематеріальний актив допоможе сконцентрувати усі напрямки ведення обліку в одній програмі, яку веде мінімальна кількість працівників. В свою чергу зменшення бухгалтерського персоналу дає змогу зекономити на витратах на заробітну плату та взагалі зменшити витрати на виробництво продукції. Отже, різниця у фондах оплати праці після та до впровадження нової програми ї буде нашим резервом для збільшення обсягів виробництва.

Також комп'ютеризація підприємства може допомогти зекономити час управлінського персоналу. Вона підвищить швидкість отримання тієї чи іншої інформації про діяльність підприємства, про потребу у залученні тих чи інших факторів виробництва, визначити потребу у клієнтах, зменшить час та витрати на їх пошук. Тобто резервами збільшення обсягу виробництва у цьому випадку є зменшення витрат на управління процесом виробництва та реалізації продукції.

Ще одним шляхом економії коштів підприємства є введення новітніх технологій. Це допоможе зменшити витрати на послуги найманої праці, зменшити витрати часу та матеріальні витрати, а всі заощаджені кошти спрямувати на розширення виробництва продукції.

Отже, правильна організація та проведення економічного аналізу використання нематеріальних активів допоможе отримати очікувані позитивні показники їх використання та оптимізувати витрати для розширення обсягу виробництва продукції.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для вирішення проблемних питань, пов'язаних з використанням нематеріальних активів, під час проведення економічного аналізу необхідно:

1. В повному обсязі інформаційно забезпечити аналітиків при проведенні аналізу, оскільки від цього залежить глибина та точність дослідження використання господарюючими суб'єктами нематеріальних ресурсів.

2. Насамперед здійснити аналіз структури та динаміки, аналіз наявності та руху, аналіз ефективності, аналіз ліквідності нематеріальних активів, визначити резерви підвищення обсягів виробництва продукції. Можливі й інші етапи проведення економічного аналізу використання нематеріальних активів. Їх вибір та здійснення визначаються особами, які його здійснюють і в залежності від мети, поставленої перед аналітиками порядок та стадії аналізу використання нематеріальних активів можуть змінюватися.

3. Дотримуватися системного підходу при аналізі використання нематеріальних ресурсів підприємства, оскільки лише системний підхід дозволить найоптимальніше та найефективніше забезпечити наявність та рух нематеріальних активів на підприємстві. Системне дослідження нематеріальних активів, дозволяє розглянути їх як певну множину елементів, взаємозв'язок яких обумовлює цілісні властивості цієї множини. Основний акцент робиться на виявлення множини зв'язків і відношень, які мають місце як у середині об'єкта, так і у його відношеннях з зовнішнім оточенням. Властивості нематеріальних активів як цілісної системи визначаються не стільки додаванням властивостей окремих його елементів, як властивостями їх структури, особливими системоутворюючими та інтеграційними зв'язками.

4. В результаті проведеного аналізу визначити можливі шляхи підвищення ефективності використання нематеріальних активів, зокрема:

- дотримання підприємством власної стратегії технічно, організаційного та економічного розвитку;

- переорієнтація на максимальне технічне переозброєння й реконструкцію;

- систематичне оновлення технологічної бази взаємопов'язаних виробничих ланок підприємства та багато інших шляхів та способів, які дадуть змогу покращити стан підприємства, а також основні показники ефективності використання нематеріальних активів.

Список використаних літератури:

1. Березовський В.А. Совершенствование учета и анализа нематериальных активов в условиях формирования экономики инновационного типа / В.А. Березовский, В.Б. Гурко. - Мн.: Мисанта, 2006. - 131 с.

2. Економічний аналіз / [Ф.Ф. Бутинець, С.Ш. Шкарабан, Є.В. Мних та ін.]: за ред. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП "Рута", 2003.- 680 с. 3. Економічний аналіз діяльності суб'єкта господарювання [Електронний ресурс] - Режим доступу до книги: http://readbookz.com/book/147/4184.html 4. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / [Т.Д. Коростенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков, В.А. Панков, А.А. Герасимов, В.В. Ровенська] - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 400 с. 5. Економічний аналіз: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"] / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця -Житомир: ПП "Рута", 2003. - 680 с. 6. Економічний аналіз: підручник [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / [С.З. Мошенський, О.В. Олійник та ін.]: за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2007. - 704 с.

7. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / [Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков та ін.] - Київ: Центр    навчальної    літератури,    2005.    -    400 с.

8. Мельничук Л.Ю. Система збалансованих показників (BSC) в аналізі ефективності використання нематеріальних активів / Л.Ю. Мельничук - Режим доступу: http://www.njsnauka.eom/2._SND_2007/Economics/19255.doc.htm

9. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Є.В. Мних. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 514 с. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0750-99 11. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання / П.Я. Попович.- Тернопіль: Економічна думка, 2001.- 454 с. 12. Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навч. пос. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. - К.: - Центр учбової літератури, 2008. - 430 с. 13. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Ришар Ж. пер. с франц. под ред. Л. П. Белых.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.- 375 с. 14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая.- Мн.: Новое знание, 2002.- 704 с. (7).- (Экономическое образование)

15. Сизоненко О.В. Класифікація нематеріальних активів для потреб бухгалтерського обліку / О.В. Сизоненко // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 8. - С. 143-146.

16. Совершенствование теоретических и методологических аспектов учета и анализа нематериальных активов в коммерческих организациях [Електронний ресурс] - Режим доступу: // http:// planetadisser.com/see/dis_170135.html 17. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Н.В. Тарасенко -[2-ге вид., стер.] - К.: Алерта, 2003. - 485 с. 18. Тарасова И. Предложения по усовершенствованию классификации нематериальных активов в Плане счетов и П(С)БУ 8/ И. Тарасова // Бухгалтерський учет аудит. - 2004. - № 4. - С. 38-41. 19. Тарасюк І. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів [Електронний ресурс] / І. Тарасюк -Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 13.DNI_2007/ Economics/21076.doc.htm 20. Хотинская Г.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятия (на примере предприятия сферы услуг): учебное пособие / Г.И. Хотинская, Г.В. Харитонова - [2-е изд., перераб и доп.] - М.: Издательство "Дело и сервис", 2007. - 240 с. 21. Яценко В.М. Інвестування у людський капітал в умовах трансформаційної економіки: регіональний аспект / В.М. Яценко, О.П. Кошулько // Фінанси України.- 2007.-

№ 5.- С. 48-53.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т М Банасько - Економічний аналіз використання нематеріальних активів значення та методика здійснення

Т М Банасько - Оцінка нематеріальних активів для потреб обліку