Л Г Соляник - Економічний аналіз методичні рекомендації до організації самостійної роботи - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8 

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра економічного аналізу та фінансів

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

студентів заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Дніпропетровськ

НГУ

2013

Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за всіма напрямами підготовки / Л.Г. Соляник. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 32 с.

Автор: Л.Г. Соляник, канд. екон. наук, проф.

Затверджено до видання редакційною радою ДВНЗ «НГУ» за поданням методичної комісії галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (протокол № 1 від 18.03.2013).

Подано методичні рекомендації до розв'язку типових навчальних задач з аналізу економічних показників, що характеризують функціонування підприємств за умов ринкової економіки, описання тенденцій та закономірностей їхнього розвитку за допомогою економіко-математичних моделей, виявлення та оцінку впливу окремих факторів на явище чи досліджувальний процес, складання обґрунтованого висновку й прогнозу подальшого розвитку досліджуваного підприємства. Наведено критерії оцінювання виконання контрольної роботи.

Орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної практичної діяльності студентів.

Призначено для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво за всіма напрямами підготовки під час виконання контрольної роботи та підготовки до екзамену при вивченні дисципліни «Економічний аналіз».

Відповідальна за випуск завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів д-р. екон. наук, проф. О. С. Галушко.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................................. 4

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................... 4

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ... 7

2.1. Загальні методичні вказівки.................................................................... 7

2.2 Огляд тем курсу. Основні поняття і формули............................................ 9

3.ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ........................................................... 26

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................ 30

5. ДОДАТОК А........................................................................................... 32

з

Передмова

В умовах активізації процесів глобалізації та інтеграції України у світове господарство посилалась роль економічного аналізу в управлінні підприємством. Управлінським кадрам в своїй професійній діяльності для забезпечення відповідності рівня корпоративного управління міжнародним стандартам необхідно володіти сучасними формами й методами аналітичних досліджень діяльності різних суб'єктів господарювання, зокрема, з використанням методів економічного аналізу. Дисципліна «Економічний аналіз» є однією з важливих дисциплін у підготовці майбутніх фахівців з економіки та фінансів щодо використання кількісних методів і прийомів для дослідження економічних явищ і процесів на макро- та мікро рівнях. Головною метою викладання курсу «Економічний аналіз» с надання студентам системних знань щодо наукових основ економічного аналізу, його методу та методології, організації інформаційного забезпечення, використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств, а також методичних основ аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Успішне вивчення курсу "Економічний аналіз" та оволодіння студентами методикою використання аналітичних інструментів та економіко-математичних моделей в значній мірі залежить від організації самостійної роботи студентів з опрацювання навчального матеріалу з дисципліни.

Після вивчення дисципліни «Економічний аналіз» студенти повинні сформувати змістовні теоретичні знання і практичні навички з використання методів і прийомів економічного аналізу для дослідження економічних явищ і процесів на макро- та мікро рівнях, виявлення і кількісної оцінки впливу окремих факторів на явище чи процес, що досліджується, складання висновків й обґрунтованого прогнозу його розвитку стосовно поліпшення економічного становища і вирішення поточних і майбутніх фінансових проблем підприємства.

Для вивчення дисципліни відповідно до навчального плану розроблено комплекс практичних навчальних завдань для відпрацювання на заняттях в аудиторіях і через самостійну роботу. В завданнях наведено необхідну для розрахунків вихідну інформацію і таблиці. Цифрові дані умовні, відпрацьовані для навчальних цілей. На практичних заняттях та під час виконання контрольної роботи студенти мають змогу відпрацювати навички аналітичної роботи: виконати розрахунки з аналізу фінансово-економічних показників діяльності підприємства, вплив чинників на досліджуваний показник, надати об'єктивної оцінки результатам, виявленим у процесі аналізу, вишукати резерви поліпшення фінансово - господарської діяльності підприємств.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит дисципліна «Економічний аналіз» є вибірковою (за вибором вузу) (із загальним обсягом 108 академічних годин (3 кредити ECTS), у т.ч. аудиторно 14 годин ( лекції - 10 годин,практичні - 4 години), самостійна робота студентів 94 години (0,87). Після вивчення дисципліни студенти повинні набути професійні компетенції для подальшої практичної діяльності за фахом, що представлені в табл.. 1.1.

Таблиця 1.1 - Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни

Розподіл часу

Модулі

Компетенції (з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі

аудиторний

самостійна робота

загальний

1                            2 3

4

5

6

 

Визначати  завдання економічного аналізу в управлінні підприємствами різноманітних форм власності    та    підвищенні ефективності господарювання.

Класифікувати  види економічного аналізу, аналітичні показники, установлювати галузь їх застосування    в    економічному аналізі. Класифікувати та ранжувати фактори, що визначають      результати господарської діяльності.

Аналізувати    та    оцінювати результати фінансово-господарської діяльності підприємств,   визначати   кількісний вплив факторів на зміну результативного показника з використанням      економіко-логічних та економіко-математичних методів економічного аналізу.

Класифікувати,         накопичувати та систематизувати економічну інформацію, що використовується для аналізу. Проектувати організацію економічного аналізу на підприємстві.

Узагальнювати і систематизувати результати аналізу,    виявляти    резерви підвищення ефективності виробництва. Аналізувати показники обсягу виробництва й реалізації, їх взаємозв'язок за структурно-логічною моделлю аналізу виробництва й реалізації продукції, робіт, послуг. Здійснювати маркетинговий аналіз. Визначати критичний обсяг реалізації продукції. Оцінювати резерви зростання обсягів виробництва й реалізації продукції.

Аналізувати    забезпечення підприємства трудовими ресурсами, використання робочого

Лекції - Аудиторні

 

 

Вступ

2

 

 

 

 

1.  Тема  1. Предмет, об'єкт, завдання та види економічного аналізу. Тема   2.   Методи і методичні прийоми економічного аналізу

 

 

 

 

 

Тема  3. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.

Тема 4.  Організація і етапи економічного аналізу

 

 

 

 

 

2.   Тема   5. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. Тема 6. Аналіз   попиту, стану ринку і обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства

2

 

 


1                            2 з

4

5

6

 

часу, продуктивність праці та трудомісткості продукції, що випускається за структурно-логічною   моделлю   аналізу факторів виробництва.  Аналіз росту продуктивності праці й випуску товарної продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів. Аналізувати наявність, структуру та технічний стан основних фондів, їх забезпеченість та ефективність використання. Оцінювати   резерви   збільшення випуску продукції за рахунок кращого використання основних фондів.

Аналізувати      обгрунтованість потреби підприємства   в   матеріальних ресурсах, забезпеченість матеріальними ресурсами та ефективність   їх   використання, рівень виробничих   запасів.    Виявляти резерви зниження   матеріаломісткості   продукції та підвищення ефективності виробництва. Класифікувати види витрат.

Аналізувати загальний рівень собівартості та собівартості одиниці виробу,   витрат за елементами і статтями (матеріальних витрат, витрат на заробітну плату, комплексних витрат)   за   структурно-логічною моделлю факторної   системи   аналізу собівартості реалізованої продукції та витрат на гривню реалізованої продукції.

Оцінювати резерви зниження собівартості на підприємстві та розробляти заходи щодо їх реалізації.

Аналізувати   балансовий   прибуток, його структуру, окремі складові та використання.

Аналізувати показники рентабельності за структурно-логічною    моделлю факторної системи аналізу рентабельності. Оцінювати   резерви зростання прибутків і рентабельності на підприємстві.

Аналізувати   майновий  стан, фінансову стабільність та ліквідність підприємства. Узагальнювати результати аналізу фінансового стану.

Тема     7. Аналіз використання трудових ресурсів

 

44

54

 

 

Тема     8. Аналіз довгострокових активів підприємства

 

 

 

 

 

4.   Тема   9. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

2

 

 

 

 

Тема 10. Аналіз витрат на виробництво, собівартості реалізації продукції

 

 

 

 

 

5. Тема 11. Прибутку і

рентабельності.

Тема   12. Аналіз

фінансового стану

підприємства

2

 

 

 

 

Разом

10

 

 

№1

Аналізувати і оцінювати зміну економічних показників, забезпечуючи зіставленість даних. Визначати кількісний вплив факторів на зміну результативного показника з використанням економіко-логічних та економіко-математичних

Практичні заняття Аудиторні згідно з розкладом

 

 

1 Методи і методичні прийоми економічного аналізу

2

 

 


1                            2 з

4

5

6

 

методів економічного аналізу.

Виконувати аналітичні розрахунки за структурно-логічною моделлю аналізу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Оцінювати резерви зростання обсягів виробництва й реалізації з урахуванням впливу виробничих факторів

Виконувати аналітичні розрахунки за структурно-логічними моделями аналізу

трудових ресурсів, продуктивність праці;основних фондів і матеріальних ресурсів. Оцінювати резерви випуску товарної продукції за рахунок кращого використання факторів виробництва: трудових ресурсів, основних фондів, матеріальних ресурсів.

Виконувати аналітичні розрахунки за структурно-логічними моделями аналізу

Виконувати аналітичні розрахунки за структурно-логічними моделями аналізу факторної системи аналізу собівартості, прямих матеріальних та трудових витрат. витрат на гривню реалізованої продукції.

Виявляти та оцінювати резерви зниження рівня витрат на підприємстві.

Виконувати аналітичні розрахунки за структурно-логічними моделями аналізу прибутку й фінансового стану підприємства.

Узагальнювати результати аналізу прибутковості й фінансового стану підприємства.

Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. Аналіз попиту, стану ринку і обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства

 

 

 

 

 

Аналіз використання трудових ресурсів

 

 

 

 

 

Аналіз довгострокових активів підприємства

 

 

 

 

 

Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

 

 

 

 

 

2.   Аналіз   витрат на виробництво, собівартості реалізації продукції

2

 

 

 

 

Аналіз прибутку і рентабельності

 

 

 

 

 

Аналіз фінансового стану підприємства

 

 

 

 

 

Разом

4

50

54

Разом з дисципліни

14

166

180

Частка навантаження

 

0,92

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

2.1. Загальні методичні вказівки

Згідно з навчальним планом вивчення курсу для студентів заочної форми навчання викладається цикл установчих лекцій (табл..1.1). Після прослуховування лекцій і самостійного вивчення курсу студенти виконують письмову контрольну роботу з економічного аналізу.

Мета контрольної роботи — осмислити й вивчити основні методологічні питання, перевірити вміння студента застосовувати на практиці основні положення курсу, набути практичні навички виконання аналітичних розрахунків за структурно-логічними моделями аналізу відповідних економічних показників, навчитись розуміти економічний зміст обчислених показників та складати обґрунтовані висновки й пропозиції щодо поліпшення фінансово - господарської діяльності підприємств.

Під час екзаменаційної сесії перед іспитом проводяться практичні заняття і захист контрольної роботи.

Вибір варіанта контрольної роботи залежить від початкової букви прізвища студента (табл.1.2)

Таблиця 1.2 - Варіанти контрольної роботи

Перша буква прізвища

Номер варіанта

студента

 

А, Б, В

перший

Г, Д, Е,

другий

Є, Ж, З

третій

Ї, Й, К

четвертий

Л, М, Н

п'ятий

О, П, Р

шостий

С, Т,

сьомий

У, Ф, Х,

восьмий

Ц,Ч, Ш,

дев'ятий

Щ, Ю, Я

десятий

Заміна одного варіанта іншим не допускається. На початку роботи повинен бути вказаний номер варіанта.

Перед розв'язуванням задачі необхідно повністю викласти її умову. Під час розв'язування задач наводяться формули, розгорнуті розрахунки, а також пояснення економічної сутності обчислених показників. Задачі, в яких дані відповіді без розгорнутих розрахунків, пояснень і висновків, вважаються нерозв'язаними.

Сторінки роботи повинні мати широкі поля для зауважень рецензента. Виправлення і доповнення, які вносяться студентом після рецензування, подаються в кінці роботи з точним посиланням на номери сторінок і задач.

У кінці контрольної роботи студент наводить список використаної літератури (автор, назва підручника, видавництво і рік видання, розділ, параграф, сторінка). Робота підписується студентом із зазначенням дати її виконання.

При задовільному виконанні роботи оцінюється «допущено до співбесіди». До співбесіди студент повинен врахувати всі зауваження рецензента і, не переписуючи роботу, внести всі необхідні виправлення і доповнення. Після успішної співбесіди студент одержує залік з роботи і допускається до іспиту.

Студент, який подав на перевірку незадовільну роботу, виконує її наново або відповідно до зауважень рецензента. Студент, який не одержав залік з письмової контрольної роботи, до іспиту не допускається.

Студент під час виконання контрольної роботи повинен:

- ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо виконання контрольної роботи;

- відпрацювати відповідні теоретичні положення та розв'язати всі навчальні

завдання, передбачені в контрольній роботі;

- оформити результати рішення завдань формулами, таблицями й діаграмами. Статистичні таблиці повинні бути грамотно оформлені: мати заголовок, а також строки й графи в них;

--------— і— і—г — ,

- аналізувати розрахункові дані з врахуванням економічного змісту показників;

- представити на перевірку і захистити контрольну роботу згідно з визначеними критеріями оцінювання.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і зможете:

• Розуміти зміст і завдання виробничої програми підприємства.

• Проаналізувати виконання завдань випуску продукції за обсягом та асортиментом.

• Дати оцінку конкурентоспроможності та якості продукції.

• Проаналізувати якість виробництва.

• Проаналізувати комплектність та ритмічність виробництва.

• Проаналізувати організаційно - технічний рівень виробництва.

Зупинимося на послідовності та змісті досліджень з аналізу обсягів виробництва продукції, робіт, послуг (рис. 1.1).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8 


Похожие статьи

Л Г Соляник - Економічний аналіз вихідні дані і методичні рекомендації

Л Г Соляник - Економічний аналіз методичні рекомендації до організації самостійної роботи

Л Г Соляник - Економічний аналіз методичні рекомендації до практичних занять

Л Г Соляник - Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств

Л Г Соляник - Фінансова санація та банкрутство підприємств