В М Пархоменко - Економічний аналіз якості продукції компоненти методики - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

УДК 658.56 Пархоменко В.М., к.е.н., доцент

Голова Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України

економічний аналіз якості продукції: компоненти методики

Проведено критичну оцінку змістовного наповнення компонентів економічного аналізу якості продукції та їх практичного використання в діяльності підприємств машинобудівної галузі

Постановка проблеми. Забезпечення та підвищення якості продукції є актуальним на будь-якому підприємстві, оскільки прибуток залежить від процесу реалізації продукції, яка у свою чергу повинна відповідати стандартам якості. Важливу роль відіграє економічний аспект, який полягає у підвищенні якості, і, як наслідок, покращанні економічного стану підприємства, зміцненні його репутації, можливості зменшувати витрати та підвищувати доходи. Питанням підвищення чи зниження витрат, зняття продукції з виробництва або її модернізації належить до компетенції аналітиків з економічної діяльності підприємства. Результати економічного аналізу, надані на розгляд керівництву підприємства, є основою для прийняття управлінських рішень щодо напрямів підвищення якості продукції.

Розглядаючи навчальну та наукову літературу, визначили, що при проведенні економічного аналізу якості продукції постає ряд проблем, пов'язаних із визначенням основних завдань аналізу, забезпеченістю внутрішньою і зовнішньою інформацією, яка свідчить про якість продукції, а також різноманітністю тлумачень методів аналізу, що потребує ретельного дослідження та визначення єдиного можливого трактування та використання в аналітичному процесі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню виділення та застосування методів аналізу якості продукції приділяли значну увагу такі вчені, як Н.В. Бонцевич [18], Є.М. Карпенко [9], Н.В. Немогай [18], С.П. Полишко [23], В.В. Садовський [18], В.Є. Сицко [зі], Н.В. Тарасенко [32], В.Н. Фомін [35] та інші. Проте в сучасних умовах різноманітність та характеристика методів економічного аналізу якості продукції потребує додаткових досліджень, оскільки не визначено порядок їх використання, враховуючи внутрішньогосподарські та галузеві особливості діяльності промислових підприємств

Метою дослідження є визначення основних завдань, інформаційного забезпечення та основних методів для забезпечення ефективного проведення економічного аналізу якості продукції на машинобудівних підприємствах.

Викладення основного матеріалу дослідження. Для забезпечення успішної діяльності будь-який суб'єкт господарювання повинен контролювати свої витрати та прибутки, для реалізації чого слід здійснювати економічний аналіз якості продукції, основним призначенням якого є виявлення причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів та знаходження додаткових резервів господарювання. Методика проведення економічного аналізу залежить від його раціональної організації, створення таких умов, які б забезпечили вивчення взаємозв'язків між окремими показниками діяльності підприємства. Керівництво суб'єкта господарювання повинно займатися організацією роботи працівників аналітичного відділу з метою своєчасного та достовірного отримання даних про економічний стан для обґрунтованого прийняття управлінських рішень.

Для формування ефективної методики економічного аналізу якості продукції розглянемо погляди вчених стосовно її основних компонентів, а саме: основні завдання аналізу, об'єкти, сукупність синтетичних і аналітичних показників, інформаційна база дослідження, способи та методичні прийоми економічного аналізу, організаційне й технічне забезпечення виконання аналітичних робіт, оформлення їх результатів та оцінка.

Одним із структурних елементів методики економічного аналізу якості продукції є визначення завдань аналізу. Дослідивши навчальну літературу, можемо зробити висновок, ряд авторів окремо не виділяють завдання економічного аналізу якості продукції, а деякі ототожнюють    завдання і етапи проведення

аналізу (табл. 1).

Таблиця 1. Основні завдання аналізу якості продукції, виділені науковцями

Джерело

Завдання

Баканов М.І., Шеремет А.Д. [2]

Єрмолович Л.Л. [6]

Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. [10]

Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. [11]

Макарьєва В.І. [12]

Маргуліс А.Ш. [13]

Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. [25]

Савицька Г.В. [28]

Тарасенко Н.В. [32]

Череп А.В. [36]

Шеремет А.Д. [38]

Оцінка фактичного рівня якості продукції, вивчення динаміки змін показників якості

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

Перевірка збалансованості і оптимальності планів, якості планових показників, їх реальність

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

Ступінь відповідності якісних характеристик виробів кращим вітчизняним і світовим зразкам

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Оцінка виконання організаційно-технічних заходів підвищення якості

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вивчення причин, які вплинули на зміну якості продукції (дефектів, браку, рекламацій)

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

Визначення річної ефективності, вплив зміни якості продукції на її об'єм, собівартість, прибуток, рентабельність

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

Розроблення заходів з використання резервів для підвищення темпів приросту продукції, покращання її асортименту і якості

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+


Вироблення пропозицій щодо прийняття оптимальних рішень з управління якістю продукції

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Отже, можемо визначити, що більшість вчених, зокрема, М.І. Баканов  [2],  Л.Л. Єрмолович  [6],   Т.Д. Костенко [10],

H. П. Любушин [11], В.І. Макарьєва [12], А.Ш. Маргуліс [13],

I. Ф. Прокопенко [25], Г.В. Савицька [28], Н.В. Тарасенко [32], А.В. Череп [36], А.Д. Шеремет [38] виділяють такі завдання економічного аналізу якості продукції, як оцінка динаміки показників якості продукції та аналіз браку, дефектів і визначення їхніх причин. Виконання даних завдань є важливим при проведенні економічного аналізу якості продукції, оскільки вони надають інформацію про відхилення від базового рівня показника та причини виникнення бракованої продукції, що надає можливість в майбутньому уникнути даних проблем та підвищити результати діяльності підприємства. Зокрема, на машинобудівних підприємствах процес виготовлення продукції є трудомістким та матеріаломістким і усунення браку майже неможливе, тому керівництво повинно бути ознайомлено із основними причинами виникнення дефектної та бракованої продукції і завчасно прийняти заходи щодо їх усунення.

У 1977 р. А.Ш. Маргуліс зазначив, що найважливішим завданням є виконання завдань держави, яка доводить до відома програми про випуск продукції, а також слід шукати резерви, за допомогою яких можна збільшити випуск продукції [13]. Відзначимо, що лише М.І. Баканов [2], Л.Л. Єрмолович [6], А.Ш. Маргуліс [13] і А.Д. Шеремет [38] розглядають таке завдання як пошук та використання резервів для покращання якості продукції. Вважаємо це аналітичне завдання найголовнішим, виходячи з основного призначення економічного аналізу, і, зокрема, при виробництві продукції основна увага звертається на економне витрачання виробничих ресурсів.

Розглянувши основні завдання економічного аналізу якості продукції, зазначимо, що деякі завдання розглядаються тільки одним або двома вченими, зокрема, оцінка виконання організаційно-технічних заходів підвищення якості, яке пропонує Л.Л. Єрмолович [6], та розробка пропозицій щодо прийняття оптимальних рішень з управління якістю продукції, яке зазначає Н.В. Тарасенко [32]. Виконання даних завдань надає можливість машинобудівним підприємствам визначити, які саме пропозиції буду найефективнішими для виробництва якісної продукції та впровадження їх у діяльність підприємства, а оцінка виконання даних заходів надасть можливість визначення правильності прийняття даного рішення.

При розгляді наукової літератури з питань висвітлення організаційних і методичних аспектів економічного аналізу якості продукції, нами визначено, що лише 3 з 11-ти вчених або 27,3 % (Н.А. Морозова-Герасимович [16], Є.С. Сапіро [29], І.Ю. Тимрієнко [33]) розглядають у своїх працях завдання аналізу. Завдання, які наводять дослідники, надають змогу оцінити рівень якості продукції, визначити рівень виконання виробничого плану в тій частині, яка пов'язана із якістю продукції. Виконання даних завдань надає можливість визначити вплив якості продукції на результати діяльності підприємства і прийняти рішення щодо подальшої діяльності.

Сапіро Є.С. зазначає: "Виконання завдань економічного аналізу якості продукції на підприємстві пов'язано із деякими труднощами: збільшенням обсягу робіт, відсутністю або недостовірністю  інформації"   [29].  Для   вирішення даної

Таблиця 2. Склад зовнішньої інформації

проблеми автор пропонує створити інформаційні бази, які нададуть всю необхідну інформацію для проведення економічного аналізу. Дане питання є важливим і сьогодні, оскільки значно збільшились обсяги інформаційних потоків, а також, на діяльність підприємства впливає не тільки внутрішня інформація, а й зовнішня.

У 8-ми з 11-ти публікаціях (72,7 %) увага не приділяється аналітичним завданням якості продукції. Вчені К.В. Брень [3], М. Гергова [4], О.А. Мошковська [17], В.І. Петрова [21], А.Г. Подлагаєва [22], В.Л. Ровенська [26], А.К. Роот [27], О.І. Стогул [30] спрямовують свої дослідження на особливості організації економічного аналізу якості продукції, а також на використання різноманітних методів для адекватної оцінки її підвищення.

На основі вищенаведеного вважаємо доцільним узагальнити аналітичні завдання оцінки якості продукції на машинобудівних підприємствах за такими напрямами: оцінка динаміки показників якості; вивчення причин, які вплинули на зміну якості продукції; визначення основних факторів виникнення дефектної й бракованої продукції та понесених витрат; оцінка впливу якості продукції на вартісні показників діяльності підприємства; надання пропозицій з прийняття оптимальних рішень щодо управління якістю продукції; виявлення резервів збільшення виробництва продукції.

Для того, щоб завдання економічного аналізу якості продукції були виконані та керівництво змогло отримати результати виконаної аналітичної роботи, необхідно вивчити інформаційну базу, отриману із внутрішніх і зовнішніх джерел. Забезпечення економічного аналізу обліковою інформацією про якість продукції є дуже важливим, оскільки без неї неможливе повноцінне та достовірне здійснення оцінки та діагностики стану підприємства. Крім того, обов'язковою умовою є врахування також і зовнішньої інформації, яка надає змогу визначити основні переваги продукції над конкурентами. Більшість вчених наводять перелік внутрішньої інформації, а порядок використання зовнішньої не розглядають. Зокрема, С.Д. Ільєнкова [8], Є.М. Карпенко [9], М.Г. Міронов [14], О.В. Олійник [19], С.В. Пономарьов [24], К.В. Романчук [19], Н.В. Тарасенко [32], А. Фейгенбаум [34], М.Г. Чумаченко [37] визначили, що до внутрішньої інформації відносять наступні документи: патенти, нормативно-технічна документація, акти випробувань, дані лабораторного контролю фізико-хімічних показників, дані відділів технічного контролю, журнали та графіки бездефектної здачі продукції, звіт про якість, звіт про собівартість продукції, дані про кількість рекламацій і претензій на неякісну продукцію, акти про брак, контрольні листки дефектів, діаграми розсіювання, звіти про переробку продукції та ін. Склад зовнішньої інформації наступний: джерела загальної та вузькопрофільної маркетингової інформації, а також дані, які формуються у результаті проведення спеціальних маркетингових досліджень (табл. 2).

С

І

Види

Загальна маркетингова інформація

- канали комунікації постійного впливу (періодичні друковані видання загальної економічної орієнтованості;    технічні    канали    засобів    масової    інформації;    рекламна діяльність масового характеру);

- канали комунікації часткового впливу (виставки, наради, конференції, презентації, закони, укази Президента)

Вузькопрофільна маркетингова інформація

- опубліковані бухгалтерські, статистичні та фінансові звіти об'єктів управління;

- звіти керівників підприємств і фірм на зборах акціонерів;

- вузькоспеціалізовані виробничі друковані видання;

- фірмові продажі з демонструванням спроможності товарів;

- відомості економічного характеру, що розповсюджуються спеціалізованими фірмами у формі друкованої продукції чи на машиночитальних носіях інформації

Результати проведення маркетингових досліджень

додаткова інформація, пов'язана з вирішенням досліджень, анкети, результати експерименту)

конкретних маркетингових завдань (результати

Вважаємо, що даний перелік інформації є вичерпним    для  проведення економічного аналізу якості продукції,оскільки за його допомогою визначаються основні вподобання споживачів, зазначаються недоліки продукції при проведенні маркетингових досліджень, її рівень якості та приймаються рішення щодо покращання даних результатів. Також за допомогою виставок, презентацій та каналів телекомунікації підприємство має можливість прорекламувати свій товар та зацікавити нових споживачів. Це все стає підґрунтям для розширення своїх ринків збуту. Для ефективного проведення аналізу необхідно,

Таблиця 3. Розподіл відповідальності за збір даних про витрати, пов'язані з якістю

щоб документація, надана кожним відділом, була достовірною. Зарубіжний вчений Дж. Кампанелла [2] пропонує систематизувати інформацію у наступній аналітичній табл. 3, яка поєднує інформацію із усіх відділів підприємства і надає змогу визначити відхилення та швидко зреагувати на зміни витрат на якість продукції.

Підрозділ

Елемент витрат

 

 

Відділи

Код

Характеристка

Бухгалтерія

Адміністрація

Конструкторський

Оцінок

Обслуговування

Технологічний

Маркетингу

Закупок

Виробничий

Виробничого контролю

Якості

Вхідного контролю

З

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1. Витрати на дослідження зовнішнього ринку, пов'язані з якістю

продукції*

 

 

 

 

 

1.1

Маркетингові дослідження |

 

 

1 1

1

 

 

 

 

 

1.2

Опитування   покупців   чи   користувачів, аналіз результатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Аналіз контрактів і документів |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виробничі витрати, пов'язані з якістю продукції*

2.1*

Аналіз якості в процесі виробництва |

 

 

1 1

1

 

 

 

 

 

2.2*

Норми     відпуску    матеріалів,    сировини на виробництво якісної продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3*

Виникнення дефектів та бракованої продукції |

 

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

В М Пархоменко - Еволюція систем управління якістю діалектичний підхід

В М Пархоменко - Економічна сутність браку у виробництві змістовне наповнення та класифікація

В М Пархоменко - Економічний аналіз якості продукції компоненти методики

В М Пархоменко - Методика внутрішнього контролю втрат від браку у виробництві

В М Пархоменко - Нормативно-правове регулювання відносин у сфері забезпечення якості продукції