О М Рибак - Економічний механізм інвестування технічного переоснащення авіакомпаній - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РИБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

УДК 330.322.2:656.7:629.73(042.3)

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ АВІАКОМПАНІЙ

Спеціальність: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Київ - 2010

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник -   Доктор економічних наук, професор

Степанов Олександр Петрович,

Національний авіаційний університет, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту.

Офіційні опоненти:     доктор економічних наук, професор

Сич Євген Миколайович -

Державний економіко - технологічний університет транспорту, завідувач кафедри економіки підприємств транспорту;

кандидат економічних наук, доцент Коба Олена В'ячеславівна

Національний авіаційний університет, доцент кафедри економіки.

Захист відбудеться «05» червня 2010 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 у Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, Київ-58, просп. Космонавта Комарова, 1, корп.2, ауд. 418.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1.

Автореферат розіслано «_» _2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

В.В. Матвєєв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний процес розвитку інфраструкури в галузі авіаційного транспорту пов'язаний з вирішенням ряду організаційно - економічних проблем реалізації наукових програм, в рамках яких передбачається переоснащення основного капіталу авіакомпаній, створення нових потужностей, що відповідатимуть сучасним вимогам науково - технічного прогресу. Їх розв'язання мають базуватись на механізмі економічного інвестування в технічного відновлення, розробках та впровадженні нових технологій даного процесу.

Основою розвитку авіаційного транспорту є стабілізація роботи авіакомпаній (АК), підвищення рівня безпеки в галузі, якості обслуговування пасажирів, що потребує постійного вдосконалення їх матеріально - технічної бази, через підвищення інтенсивності використання інвестиційного капіталу. Тому, вдосконалення економічного механізму інвестування технічного переоснащення, що в умовах динамічного зовнішнього середовища забезпечуватиме ефективність роботи авіакомпаній в поточному та перспективному періодах, є доцільним. Адаптований механізм, спираючись на цільову орієнтацію і координацію всіх ключових процесів, що охоплюють зміну напрямків використання ресурсів, їх джерел, підвищення гнучкості в функціонуванні економічного суб'єкта тощо, надасть можливість для узгодження інтересів кожного з учасників. В зв'язку з цим вказані проблеми є не тільки актуальними для розвитку національних авіакомпаній, а і своєчасними.

Проблемі оновлення основного капіталу підприємства присвячені фундаментальні праці Асаула А.Н., Бузирєва В.В., Васильєва В.М., Горбунова А.А., Косолапова Л.А., Сергієвої В.Г., Степанова О.П. та багатьох інших.

Питання підвищення ефективності інвестицій на авіаційному транспорті підіймались в роботах видатних науковців і практиків, таких як Артамонов Б.В., Воробйов В.Г., Громов М.М., Костроміна Е.В., Загорулько В.М., Ільчук В.П., Коба В.Г, Коба О.В., Кулаєв Ю.Ф., Косарев О.Й, Кабаніхіна К.В., Мова В,В., Панченко В.Н., Подрєза С.М, Новикова А.М., Сич Є.М., Щелкунов В.І., Уліцкій М.П., Фридлянд А.А., Ященко Л.А. Проте в теоретичному та практичному відношенні залишається не вирішеною проблема стимулювання інвестицій в технічне переоснащення українських авіапідприємств з урахуванням інтересів учасників даного процесу. Також не достатньо розроблені питання формування джерел інвестування технічного переоснащення на авіаційному транспорті а запропоновані підходи є фрагментарними та не мають системної основи. Практична та наукова актуальність зазначених питань обумовила вибір теми дисертаційного дослідження, визначила його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планами наукових досліджень Національного авіаційного університету а саме, відповідно до плану науково - дослідної роботи кафедри фінансів і економічної кібернетики за темою №47 - ф6/к64 «Бюджетування в системі управління авіаційних підприємств», що виконувалась протягом 2005 - 2008 рр. та темою №71/11.01.04 «Організаційно - економічний механізм управління авіатранспортним підприємством в умовах когнітивної економіки», що виконується на кафедрі «Фінансів, обліку і аудиту» з 2009 - 2012 рр.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретико -методичних підходів, методів та практичних рекомендацій з інвестування технічного переоснащення авіакомпаній на основі удосконалення економічного механізму.

Реалізація зазначеної мети дисертаційної роботи обумовила необхідність вирішення наступних завдань:

- розкрити змістово - типологічну характеристику поняття „технічне переоснащення";

дослідити вплив технічного рівня основних виробничих фондів АК на фактори безпеки авіаційного транспорту;

виявити стратегію оцінки інвестиційних можливостей авіаційного підприємства;

сформувати концепцію удосконалення економічного механізму інвестування технічного переоснащення АК;

- розробити інтегровану модель взаємодії суб'єктів інвестування переоснащення;

розвинути методичні основи стимулювання інвестиційної діяльності авіакомпаній;

обгрунтувати ефективність джерел інвестування та впровадити варіанти стимулювання інвестиційної діяльності;

визначити стратегію впровадження економічного механізму інвестування технічного переоснащення АК.

Об'єктом дослідження є інвестиційно - економічна діяльність авіакомпаній України.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, методів, інструментів, важелів і стимулів, що обумовлюють удосконалення механізму інвестування технічного переоснащення авіакомпаній.

Методи дослідження. Методичною та теоретичною базою проведених досліджень є фундаментальні положення загальної економічної теорії, роботи вітчизняних і закордонних вчених - економістів з проблем інвестування процесу формування основного капіталу підприємств, здійснення технічного переснащення та стимулювання відповідних економічних процесів та явищ. Інформаційною базою проведеної роботи є закони України та інші нормативно - правові акти з питань регулювання інвестиційної діяльності підприємств, статистичні та звітні дані авіапідприємств. Методологічною основною даного наукового дослідження слугує діалектичний метод пізнання. Емпіричною базою роботи стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, матеріали Міністерства економіки України, Державного комітету статистики, звіти, та статистичні дані. Крім того було використано фінансово - економічний аналіз при дослідженні можливостей технічного переоснащення АК. При вивченні впливу технічного переоснащення на результати діяльності авіакомпаній застосовувався факторний і кластерний аналіз. Для удосконалення механізму інвестування технічного переоснащення використані такі методи, як економіко - математичний, оптимізації, а також організаційного моделювання інвестиційних процесів. З метою розробки та оцінки поведінки АК при здійсненні технічного переоснащення було застосовано методи теорій активних систем, ієрархічних ігор, метод чистої приведеної вартості. В рамках вище означених методів в умовах невизначеності ринкової економіки використано також агентний та кардиналістський підходи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методичних підходів до техніко - економічного переоснащення парку повітряних суден авіакомпаній з урахуванням інтересів суб'єктів господарювання, які взаємодіють в умовах здійснення гармонізаційно - інвестиційних заходів. В результаті вирішення поставлених завдань

вперше:

- розроблено концепцію удосконалення економічного механізму інвестування технічного переоснащення авіакомпаній, де на вході - знаходиться застаріла матеріально - технічна база основних виробничих фондів і нестача коштів на розширене відтворення основного капіталу, у процесі інвестування - відбувається пошук необхідних ресурсів, вибір об'єкту інвестування та формування збалансованої програми з забезпеченням її реалізації, а на виході - новий стан матеріально -основних виробничих фондів;

вдосконалено:

- стратегію впровадження економічного механізму стимулювання й узгодження інтересів учасників інвестування технічного переоснащення, що дозволяє оптимізувати витрати на стимулювання а також максимізувати ефективність використання нової техніки та технологій у виробництві;

- економічний механізм стимулювання процесів інвестування, що являє собою сукупність інструментів і важелів впливу на авіакомпанію з метою її технічного переоснащення, який на відміну від існуючих, враховує особливості узгодження інтересів кожного з учасників;

- модель взаємодії учасників процесу інвестування технічного переоснащення на основі агентного підходу та методу оптимізації корисності, що дає можливість проводити оцінку кінцевих результатів стимулювання авіакомпаній;

дістало подальший розвиток:

- змістово - типологічна характеристика поняття «технічне переоснащення», а також понять - «економічне стимулювання» й «механізм стимулювання», за допомогою яких можна дати більш поглиблене трактування процесів інвестування;

- розробка стратегії оцінки інвестиційних можливостей авіаційного підприємства на основі використання методів майбутніх грошових потоків і статистичних даних діяльності авіакомпаній;

- визначення способу залучення джерел інвестування технічного переоснащення та оцінки ефективності їх використання для авіакомпанії;

- дослідження залежності стану економічної безпеки авіакомпаній від технічного рівня її основних виробничих фондів, на базі якої формується механізм економічного інвестування.

Практичне значення одержаних результатів. Проведені в дисертації дослідження дозволять на загальнодержавному рівні удосконалити процес управління технічним переоснащенням АК України та нададуть їм реальну можливість скоротити витрати від основної діяльності за рахунок інвестування технічного переоснащення, що дозволить забезпечити достатній потенціал розвитку у майбутньому.

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Національного авіаційного університету при вивченні дисциплін «Інвестування», «Фінанси» (Акт впровадження результатів науково-дослідної роботи від 19.10.2009 р.).

На момент захисту запропоновані теоретичні і практичні розробки дисертаційного дослідження використовуються у практичній діяльності Спільне ЗАТ

 «Міжнародні авіалінії України» (Акт впровадження від 12.10.2009 р.), ТОВ «Авіаційна компанія Роза вітрів» (Акт впровадження від 16.09.2009 р.), ТОВ «Авіакомпанія «Конкордавіа » (Акт впровадження від 10.11.2009 р.), що дозволило вказаним суб'єктам покращити основні фінансово - економічні показники та зменшити собівартість рейсів в наслідок використання новітнього обладнання.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї, положення і розробки, що складають індивідуальний внесок автора. (В статті [1] автору належать наступні розробки й положення: уточнені поняття фінансових та економічних методів та стимулів, визначено поняття «економічних важелів», уточнено класифікацію і структуру їх використання з метою стимулювання технічного переоснащення; в статті [3] визначено класифікацію джерел інвестування та механізм технічного переоснащення авіапідприємств; в статті [4] досліджено можливості адаптації українських АК до економіки мереж в новому пост індустріальному суспільстві; в статті [5] обґрунтовано механізм узгодження інтересів при технічному переоснащенні суб'єктів авіаційної галузі; в статті [8] класифіковано фактори, що зумовлюють доцільність технічного переоснащення авіапідприємств, в рамках дослідження економічної безпеки авіакомпанії визначено економічну ефективність пасажирських літаків в залежності від типу та року введення в експлуатацію; в статті [9] в результаті проведених розрахунків запропоновано формування амортизаційної політики відповідно до різних стадій життєвого циклу авіаційної техніки).

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень були обговорені на науково - практичних конференціях: ІІІ та IV міжнародній науково - практичній конференції студентів та молодих учених «Політ» (м. Київ 2003, 2004); V, УІ, VIII міжнародній науково - технічній конференції „Авіа " (Київ 2004, 2005, 2007); 8 та 9 міжнародній науково - практичній конференції Транспорт + Логістика ІнтерСклад (Київ 2006, 2007); ІІ та ІІІ міжнародній науково - практичній конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці» (Київ 2007, 2008); міжнародній науково - практичній конференції «Проблеми соціально -економічного розвитку підприємств» на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків 2008); ІІ міжнародній науково -практичній конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків 2010);

Публікації. Результати проведених досліджень опубліковано у 22 наукових роботах, у тому числі 12 статях - у фахових виданнях ВАК України.

Структура, зміст та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 257 сторінок машинописного тексту, включаючи 14 таблиць (3 з яких займають площу сторінки), 33 рисунків (8 з яких займають площу сторінки), список використаних джерел з 182 найменування на 18 сторінках, додатків 14 на 40 сторінках.

ОСНОВНИЙ зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано його мету і завдання, визначені предмет, об'єкт, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.

Перший розділі - «Теоретико - методичні основи інвестування технічного переоснащення підприємств» висвітлює ключові чинники економічного успіху підприємства, на основі яких виведено фактори росту, серед яких визнано основним техніко - технологічний стан. Серед можливих методів зміни технічного стану українських підприємств визначені: нове будівництво, оновлення, модернізація та технічне переоснащення, обґрунтовано доцільність вибору останнього. В процесі дослідження застосування понять «технічного переозброєння» та «технологічного переоснащення», рекомендовано вживати таку дефініцію, як «технічне переоснащення» в якості повно або частково переоснащеного процесу виробництва чи надання послуг шляхом заміни морально застарілого чи фізично зношеного обладнання, механізації й автоматизації технологічних процесів, усунення диспропорцій в допоміжних службах, для створення екологічно безпечних виробництв та покращення інших техніко - економічних показників з меншою величиною інвестицій в більш стислі строки ніж при створенні нових підприємств чи їх розширенні.

В результаті теоретичних досліджень розробки поняття «технічне переоснащення», запропоновано складові економічного механізму інвестування організації процесу технічного переоснащення, що дозволить досягти належного рівня техніко - технологічного стану підприємств без втрати фінансової рівноваги (Рис. 1).

Розкрито змістово - типологічну характеристику поняття «технічне переоснащення» через визначення головної мети, завдань та основних функціональних складових. Так, головною метою технічного переоснащення визнано забезпечення стабільного й максимально ефективного функціонування підприємств в теперішньому часі та високого потенціалу їх розвитку у майбутньому. Відповідно до мети визначені основні завдання, серед яких збільшення конкурентних переваг; створення базового рівня для подальшого розвитку наукових технологій; надання можливостей для диверсифікації продукції, робіт послуг, розширення ринків, збільшення обсягів реалізації; мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо -господарської діяльності на стан навколишнього середовища; підвищення ефективності основної діяльності підприємства. Серед основних функціональних складових поняття виділені наступні: фінансово - економічна, інноваційна, маркетингова, соціальна та екологічна.

В процесі досліджень виявлено, що економічне стимулювання слід характеризувати як вплив на компоненти системи з метою здійснення узгодженої діяльності та як засіб досягнення заздалегідь визначеного економічного чи позаекономічного ефекту в сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері. В свою чергу, на основі механізму стимулювання обґрунтовано використання законодавчо - правових, організаційних, соціально - психологічних, адміністративних і фінансових методів, важелів та інструментів, що застосовуються для досягнення визначеної мети об'єктом управління.

Джерела інвестування та механізми залучення коштів

І

Форми інвестування

Реальні

Фінансові

Інвестиції

Інновації

Реалізація проектів на транспорті

Реалізація проектів в інших галузях

І

Способи створення нової техніки та технологій

ся

X X

а о

X

о

L

1'

1'

 

 

1

 

 

 

ся

 

 

 

 

 

 

 

Технічне

Технологічне

к

X

 

ми

X

«

 

'3

 

.2

 

ся

 

переозброєння

переоснащення

Технічне переоснащення

Економічний механізм інвестування технічного переснащення "*"|   авіакомпаній на основі узгодження інтересів учасників даного процесу

Я СЗ СЗ

о

я

со

Ь • £2 5 о „ о

Рн е й я S сі) t

З я2в'Йо S § * З ? § «

°кі Й fa Е 5, 2 ? ^ g g :3 -с^Е

ops « g я ^' S3 «з     І'Шя |> Д 8 fe'SK

(чП ©Я(Ц р, о ^ С         HS3<D tpOjaH С   Я о

Ss -55  If З о       S^g 3 «  о g й g и

S  2 *_    ї  я  Э «-      о M *- e  3 її о a 2 л. срн В

tr у «— л  й              о & Э ^ н  „ ? В 2 сУ^ Ни 2

•г4  К БЕЗ* 2 ї н л       oS* к Яил oS*

fa   EL Зй<-> Ї   ^ Ч ^        ЙДО tD сЗоЧ >^до

§ І § s 8 g J g .§    ІШ8 І .3 § І § £ S

g -g ^ § & 1^8* g е & 2 S £ ^

g Зу^« ГО   сЗ сЗ ЙсЗ

ю о

с] В5

р

О • S3 р

р

Рис.1. Складові економічного механізму інвестування технічного переоснащення авіакомпаній

о

а о

К

sr о

сз Я

Э О

О

В подальших дослідженнях визначення суб'єктів інвестування технічного переоснащення дає можливість сформувати комплекс їх інтересів з метою подальшого узгодження для отримання максимального економічного ефекту.

У другому розділі - «Економічні фактори впливу на механізм інвестиційно -технічного переоснащення авіакомпаній» виконано комплексний аналіз стану ринку авіаційних перевезень на світовому рівні та рівні країни. Так, загальносвітові тенденції свідчать про поступове збільшення обсягів авіаційних перевезень, однак ріст продовжує концентруватись на ринках Азії, Латинської Америки та Близького Сходу. Європа демонструє затяжний вихід з кризи, що ускладнюється різноманітнимизовнішніми факторами. Подібний розвиток демонструє і Україна, додаючи ускладнення, пов'язані з введенням режиму «відкритого неба», що зумовило посилення конкурентної боротьби, на фоні підвищення вимог світових організацій до рівня авіаційної техніки та технологій. При зазначених тенденціях основною умовою виживання виступає економія, яка сьогодні не можлива без технічного переоснащення галузі.

За допомогою методів статистичного та евристичного прогнозування визначено залежність рівня безпеки польотів від етапу життєвого циклу повітряного судна, визначено взаємодію факторів безпеки авіаційного транспорту з техніко -організаційним рівнем переоснащення АК.

При дослідженні технічного стану галузі, варто зауважити, що значна кількість літаків на балансі українських АК радянського виробництва (45%), а оновлення повітряного флоту авіакомпаній - лідерів ринку авіаційних перевезень, відбувається систематично, але за рахунок бортів закордонного виробництва, вік яких в середньому складає від 7 до 15 років (табл. 1).

Таблиця 1

Середній вік та рівень зношеності основних виробничих фондів українських АК

Назва АК

Середній вік

літаків

Ступінь     зносу основних

 

авіакомпаній, р.

 

виробничих фондів, %

 

 

2006

2007

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О М Рибак - Економічний механізм інвестування технічного переоснащення авіакомпаній

О М Рибак - Удосконалення технології морозива з комбінованимскладом сировини