І В Жиглей - Удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю як шлях до розв'язання проблем соціального розвитку - страница 1

Страницы:
1 

УДК 657

 

І.В. Жиглей

Житомирський державний технологічний університет, кафедра бухгалтерського обліку і контролю

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

© Жиглей І.В., 2009

 

Визначено напрями удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю в частині формування розширеної звітності суб'єктів господарювання, необхідності посилення контролю за правильністю здійснення операцій, що відображаються в системі бухгалтерського обліку, та надання інформації для її узагальнення в системі макрообліку.

 

The directions of improving the methodology of accounting and control in the part of forming the companies' extended reports have been determined as well as the necessity of increasing the control over the correctness of transaction performing reflected in the accounting system and providing information for its generalization in the macroaccounting system has been considered.

 

Постановка проблеми. Глобалізація змінила життя та разом із позитивними моментами створила проблеми, які вимагають вирішення, із необхідністю збереження культури та традицій народу та індивідуальної самобутності людей.

Загальносвітова тенденція зростання кількості інвесторів, що здійснюють соціальне відповідальне інвестування, додає особливої значущості проблемі складання соціальної звітності компаній, у зв'язку з чим управління соціальною відповідальністю бізнесу для великих вітчизняних підприємств у найближчій перспективі повинне стати невід'ємною частиною їх довгострокової політики і стратегії розвитку.

Поглиблене вивчення функцій бухгалтерського обліку та, зокрема, його соціальної функції, дасть змогу ефективно використовувати потенціал бухгалтерського обліку з метою стимулювання фінансового капіталу корпорацій до більшої відповідальності перед суспільством. Недостатньо пасивного існування, потрібні активні дії, спрямовані на вирішення глобальних соціальних проблем цивілізації, на перетворення глобалізованого світового суспільства на суспільство людської солідарності та добробуту. Бухгалтерський облік сприяє досягненню цієї мети.

В одній з попередніх статей нами визначено коло проблем соціального розвитку, вирішення яких залежить, зокрема, від удосконалення бухгалтерського обліку та надання пропозицій в частині регламентації бухгалтерського обліку та оцінювання внеску працівника в діяльність суб' єкта господарювання.

 

Аналіз досліджень та публікацій. Соціальні процеси, які належать до сфери соціології, як правило, досліджують на макрорівні (А. Вебер, В.В. Гаврилюк, Дюркгейм, В.К. Лєвашов, К. Маркс). В політекономії піднімаються питання соціальної скерованості економічного зростання (Є.М. Бухвальд, Х.В. де Йонг, К. Мікульский, В.А. Погребінська, А. Сміт тощо). У менеджменті вивчаються відносини в колективі, мотивація до праці та управління соціальними процесами на підприємстві, в юриспруденції - соціальне партнерство, у філософії - соціальні трансформації суспільства.   Популярними   стають   міждисциплінарні   дослідження,   у   межах   яких проф.

В.Г. Єременко розкрив зміст науки "соціальна економіка". Відповідно, актуальним стає питання відображення соціальної діяльності підприємства, яка проявляється через соціальні та екологічні показники фінансового та нефінансового характеру.

Не є винятком й вчені в галузі бухгалтерського обліку. Представниками соціологічного напряму розвитку облікових теорій в наукових школах ХХ ст. також є Н. М. Бедфорд, А. Белкаой, Ф.А. Бімс, М. Добія, В. Кнапп, Р. Лікерт, А.Ч. Літтлтон, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, А. Раппапорт, Ж. Рішар, Я.В. Соколов, П.Е. Фертих, Ш. Хамід, Р. Хермансон, В.К. Ціммерман. Питання достовірності показників фінансової звітності піднімається в працях Х. Андресона, М.Ф. Ван Бреди, Ч. Гаррісона, П. Герстнера, С. Діпіази, Р. Екклза, Д. Колдуелла, Б. Нідлза, Е.С. Хендріксона, І.Ф. Шера.

Серед вітчизняних вчених питання, пов'язані з бухгалтерським обліком та контролем соціальних процесів на підприємствах, зростання соціального значення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підкреслюють в своїх роботах професори Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, Л.В. Чижевська тощо.

Серед кандидатських дисертацій, захищених в Україні за спеціальністю бухгалтерський облік, аналіз та аудит, цікавими дослідженнями є робота О.І. Пацули, присвячена обліку соціальних витрат, та О.А. Лаговської, в якій визначається порядок розподілу прибутку з урахуванням інтересів працівників підприємства.

 

Метою статті є визначення напрямів удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю в частині формування звітності суб'єктів господарювання з урахуванням інтересів всіх зацікавлених осіб; необхідності посилення контролю за правильністю здійснення операцій, що знаходять своє відображення в системі бухгалтерського обліку; побудови системи бухгалтерського обліку, яка була б в змозі забезпечити одержання достовірної інформації про розмір національного багатства, що характеризує рівень суспільного розвитку.

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бухгалтерський облік все частіше розглядається ширше, ніж цього вимагає традиційний підхід. За словами проф. Н.М. Малюги, "соціальний вплив і зовнішнє середовище суб' єктів господарювання ігноруються у традиційному бухгалтерському обліку. Тому еволюційне розширення відкритості облікових даних позитивно вплине на розвиток бухгалтерського обліку й повернення суспільної довіри до професії бухгалтера" [1, с. 5].

Проф. Я.В. Соколов та В.Я. Соколов згадують про існування так званого "соціального обліку", але стверджують, що "це не якийсь самостійний вид рахівництва, а, скоріше, розширення меж традиційного бухгалтерського обліку" [3, с. 230]. Розкриваючи сутність такого обліку, вчені виділяють два напрями: 1) пов'язаний з необхідністю збільшення складу показників бухгалтерської звітності в інтересах все зростаючих вимог користувачів; 2) облік соціальних витрат.

Проф. М.С. Пушкар не виділяє окремого виду обліку, але наголошує на його соціальній спрямованості: "Соціальна мета обліку полягає в забезпеченні інформацією не лише для власної системи управління, а в першу чергу, для заінтересованих сторонніх споживачів. Соціальна мета до цього часу не розглядається у вітчизняній літературі в якості фактора розвитку бухгалтерського обліку і зрозуміло чому. Модель обліку в СРСР була задана державою і споживачем інформації була також держава, тому об' єктивної потреби у вивченні запитів споживачів не було. Тепер, в умовах переходу до ринкових відносин, з' являється необхідність визначити той мінімальний обсяг інформації про господарську і фінансову діяльність підприємства, який би публікувався у формі звітів і використовувався різними категоріями споживачів - акціонерами, інвесторами, банками, фінансовими установами, податковою службою, постачальниками, профспілками, кредиторами та іншими юридичними і фізичними особами" [2, с. 111].

Не можемо погодитись лише з тим, що вчений називає соціальну спрямованість, соціальне значення обліку його метою, оскільки дотримуємось думки, що облік мети не має, мету мають особи, що його організовують та ведуть. Хоча в цій же роботі автор говорить й про соціальне значення бухгалтерського обліку: "Соціальне значення обліку полягає в попередженні зайвогоризику при прийнятті рішень щодо ділових відносин між підприємствами. В ринковій економіці вважається цілком нормальним явище банкрутства, а тому відносини між підприємствами повинні ґрунтуватися на інформуванні один одного про фінансове становище, яке підтверджується публікацією завірених аудитором основних форм звітності. Отже, соціальне значення системи обліку зростає в ринковому середовищі, без бухгалтерської інформації неможливе функціонування ринку в автоматичному режимі, коли слабкі підприємства гинуть, на їх місці з' являються нові, а в цілому економіка є здоровою та стабільною" [2, с. 112].

Необхідною умовою формування сучасного механізму управління і підвищення його ефективності є розвиток концепції соціальної відповідальності бізнесу, складовою якої є розроблення та складання соціального звіту. Регулярна підготовка соціальних звітів підвищує прозорість бізнесу, що сприяє підвищенню довіри партнерів, інвесторів, споживачів тощо до продукції цього суб' єкта господарювання та до його діяльності загалом. Соціальний звіт є свого роду публічним інструментом інформування зацікавлених користувачів про те, як і якими темпами компанія реалізує закладені в своїх стратегічних планах розвитку цілі відносно економічної стійкості, соціального благополуччя та екологічної стабільності.

Зовнішнім користувачам, на відміну від керівників, необхідна узагальнена інформація про діяльність підприємства. Звітність, яка їм надається, повинна відображати інформацію про діяльність всього підприємства (для чого призначена фінансова звітність), так і за окремими напрямами (зокрема, в частині соціальної діяльності). З метою можливості порівняння наведеної в такій звітності інформації із звітною інформацією інших суб'єктів господарювання, основні розділи такого звіту повинні мати уніфіковану форму.

Сьогодні все більшого поширення на Заході набувають стандартизовані форми звітності. Готуючи свої звіти відповідно до стандартів, що набули міжнародного визнання, компанія може претендувати на те, що створений документ буде підтверджений незалежним аудитором, що має відповідний сертифікат. Сучасні міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності і соціальної звітності передбачають принципи і процеси ефективної взаємодії компанії зі своїми акціонерами. Одним з найпопулярніших у світі стандартів звітності в області стійкого розвитку є міжнародний стандарт GRI (Глобальна ініціатива щодо звітності), який визначає систему показників щодо всіх напрямів стійкого розвитку відповідно до концепції "потрійного результату" (triple bottom line). Серед 121 елемента стандартної звітності є 9 економічних, 30 - екологічних і 40 - соціальних показників, що дають змогу всім зацікавленим користувачам, зокрема широкій громадськості, правильно оцінювати рівень соціальної відповідальності тієї або іншої компанії.

Як вже зазначалось, ключовим моментом роботи над соціальним звітом повинна стати можливість надалі його оцінити та перевірити, зокрема, незалежним аудитором, а також використати отримані під час створення звіту результати в подальшій практиці соціальної відповідальності компанії.

Не лише зовнішній, але й внутрішній контроль відіграє велику роль в діяльності підприємства. Дієвість і результативність управлінських рішень значною мірою залежить від чітко організованої системи внутрішньогосподарського контролю, що займає важливе місце в загальній системі управління.

Новий підхід до питань господарювання в умовах інноваційної економіки, що припускає використання нових принципів, способів, форм і методів управління, висуває підвищені вимоги до системи інформаційного забезпечення контрольного процесу результатів діяльності, які мають економічні, соціальні та екологічні наслідки. Від якісних характеристик системи внутрішнього контролю залежать своєчасність і ефективність управлінських рішень.

Одним із шляхів удосконалення внутрішнього контролю є організація раціонального документообігу, що повинно розглядатися з позиції забезпечення дієвості контрольного процесу на підприємстві. При цьому важливою є не лише процедура складання та надання первинних документів, але й їх узагальнення за однорідним призначенням та надання зведених документів, що забезпечуватиме формування інформації про різні напрями діяльності суб'єкта господарювання танадасть можливість вчасно порівняти заплановані показники з одержаними, виявити відхилення та вжити всіх можливих заходів до їх усунення у випадку необхідності.

Форма і зміст облікової документації щодо здійснення соціальної діяльності повинна визначатися потребами в інформації наступної в контрольному циклі ланки обліку або управління та відповідати потребам складання соціального звіту. Іншими словами, сформована кожним структурним підрозділом облікова документація повинна мати такий ступінь аналітичної інформації, який необхідний для здійснення контролю на наступній його стадії або безпосередньо для прийняття управлінських рішень та складання звітності.

Достовірна перевірена інформація про діяльність суб'єкта господарювання потрібна не лише окремим зацікавленим фізичним та юридичним особам, але й є важливою для держави, в межах якої здійснюється так званий суспільний (макро-) облік - прийнятий в ринковій економіці спосіб вимірювання суспільного продукту, а також результатів господарської діяльності в макроекономічному масштабі.

В його основу покладено припущення, що будь-яка праця на користь організованого підприємства створює суспільний продукт, незалежно від того, створюються в результаті продукти чи послуги. Суспільний продукт в речовій формі має вигляд виробленої протягом року готової продукції та послуг. Завданням суспільного обліку є вираження цього продукту в грошовому вимірнику як суми доходів або витрат всіх учасників ринку: підприємств, домогосподарств та держави, з урахуванням зовнішньоекономічних операцій (імпорту та експорту).

Основою суспільного обліку є подвійний запис (кожна економічна операція відбувається завжди між двома об' єктами, що означає, що її потрібно записувати на двох рахунках з протилежними знаками або на одному рахунку на двох сторонах), що дає нам право називати його саме обліком. Ця умова робить можливим вивчення, по-перше, майнових операцій; по-друге, майново-грошових операцій; по-третє, грошових операцій. В суспільному обліку основне значення мають 3 категорії: сектор; рахунок; операція [4].

Результатом ведення суспільного обліку є встановлення вартості суспільного продукту, яка може бути виражена через національний продукт брутто, національний продукт нетто, а також величину особистих доходів.

Як зазначає проф. Н.М. Малюга, "органи державної статистики втратили вплив на побудову обліку, в результаті чого держава має недостовірні макроекономічні дані, що не відповідають дійсності. Розрахунок національного багатства держави не здійснюється, що негативно впливає на розвиток суспільства" [1, с. 20]. А саме узагальнені за допомогою суспільного обліку дані використовуються в економічній теорії та статистиці.

Отже, якість суспільного обліку залежить від відповідальності суб'єкта господарювання за достовірність інформації, наданої в його звітності, що в широкому розумінні здійснює вплив на суспільство.

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті проведених досліджень визначено напрями удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю. Одним із інструментів, що забезпечує досягнення цієї мети, є бухгалтерський облік, через визначення принципів регламентації бухгалтерського обліку та удосконалення методології бухгалтерського обліку в частині оцінки внеску працівника в діяльність суб' єкта господарювання та одержання фінансового результату, що було розглянуто в одній з попередніх статей. У цій статті продовжено розпочаті раніше дослідження та виділено ще три ключові моменти.

1.    Формування звітності суб'єктів господарювання з урахуванням інтересів всіх зацікавлених осіб. Доведено, що існуюча фінансова звітність не дає повної інформації про діяльність суб'єктів господарювання та її вплив на навколишнє середовище та суспільство. У зв'язку з цим запропоновано складання суб' єктами господарювання річних соціальних звітів, форми яких можуть бути стандартизовані відповідно до прийнятих у міжнародній практиці рекомендацій.

Посилення контролю за правильністю здійснення операцій, що знаходять своє відображення в системі бухгалтерського обліку, особливо з урахуванням наданої суб' єктамгосподарювання можливості обрання методики обліку, яка їх більше задовольняє. Ця можливість значно зменшує результативність зовнішнього контролю та зводить нанівець процес узагальнення інформації про розмір національного багатства на макрорівні. В частині внутрішньогосподарського контролю наголошено на ролі та значенні первинної та зведеної інформації в процесі прийняття управлінських рішень.

3. Ведення обліку на макрорівні, що дасть змогу одержати достовірну інформацію про розмір національного багатства як характеристику рівня суспільного розвитку. Це можливо лише за умови побудови системи бухгалтерського обліку, яка б дала змогу поєднувати між собою результати господарювання підприємств, домогосподарств та держави, з урахуванням зовнішньоекономічних операцій (імпорту та експорту). Така система передбачає використання однакових для всіх методик бухгалтерського обліку. Окрім цього, якість суспільного обліку залежить від відповідальності суб' єкта господарювання за достовірність інформації, наданої в його звітності, що в широкому розумінні здійснює вплив на суспільство.

 

1. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи: Наукова доповідь за дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 08.06.04. - Житомир, ЖДТУ, 2006. - 84 с. 2. Пушкар М.С. Філософія обліку. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 157 с. 3. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 272 с. 4. Що таке суспільний облік? // режим доступу: http://www.opracowania.info/readarticle.php?article_id=2362. - Заголовок з екрану.

 

 

 

УДК 657: 631.162

 

І.В. Жураковська

Луцький національний технічний університет, кафедра обліку і аудиту

 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК РЕСУРСИ, АКТИВИ, ВЛАСНІСТЬ ТА КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ

АСПЕКТ

 

© Жураковська І.В., 2009

 

Розкрито суть категорії «інтелектуальна власність», «інтелектуальні активи», «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні ресурси», показано взаємозв'язок між ними, пропонується вдосконалити визначення інтелектуальних активів як об'єкта обліку.

 

In article the crux of "intellectual property", "intellectual assets", "intellectual capital" and "intellectual resources" are describe, correlations between them are depict, crux of intellectual assets are propose improve as the object of accounting.

 

Постановка проблеми. Однією з найскладніших проблем сучасного розвитку економічної науки загалом і бухгалтерського обліку зокрема є забезпечення прогресивної динаміки наукових досліджень відповідно до нових реалій економічного поступу в Україні й світі та запиту нинішньої практики господарювання [1, с.83].

З-поміж нових об' єктів обліку, які визначають пріоритети розвитку економіки у світі і в Україні, є продукти інтелектуальної діяльності, які виражаються в об' єктах права інтелектуальної

Страницы:
1 


Похожие статьи

І В Жиглей - Облікове забезпечення заходів пов'язаних з підвищенням мотивації праці в світлі псбо 26 виплати працівникам

І В Жиглей - Соціальна безпека суб'єкта господарювання місце та роль бухгалтерського обліку

І В Жиглей - Удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю як шлях до розв'язання проблем соціального розвитку

І В Жиглей - Який бухгалтерський облік потрібен державі з соціально-орієнтованою ринковою економікою