А В Дмитренко - Удосконалення методології обліку фінансових інвестицій на спільних підприємствах - страница 1

Страницы:
1 

тати включає такі основні процедури: вибір формату звіту, аналіз складу і перегрупування статей доходів і витрат, відображення доходів і витрат, визнаних у результаті трансформації.

Згідно з П(С)БО, українські підприємства використовують форму звіту, в якому витрати класифікуються за їх функцією. Виходячи з цього, для складання звіту про фінансові результати відповідно до GAAP USA потрібно обрати багатокроковий спосіб складання, коли чистий прибуток від звичайної діяльності розраховується шляхом спі-вставлення витрат відповідним доходам.

1.Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. Нова редакція. - Харків: Курсор, 2007. - 297 с.

2.Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. - 2-е изд., испр. и перераб. - М.: Дело, 1998. - 430 с.

3.Сторожук Т.М. Звітність підприємств. - Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2005. -

256 с.

4.Расходы в US GAAP - Режим доступа: http://gaap.ru/biblio/gaap-ias/compare_ rus/023.asp.

Отримано 29.01.2009

 

УДК 657.052

А.В.ДМИТРЕНКО, канд. екон. наук

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

На основі досліджень методик обліку фінансових інвестицій у спільні підприємст­ва за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку пропонуєть­ся новий метод обліку довгострокових фінансових інвестицій у спільну діяльність -пропорційно-пайової участі.

У ринковій економіці інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку національного виробництва. Завдяки їм здійснюється технічне переоснащення підприємств, поповнюються товарні запаси і вдосконалюється товар, здійснюються науково-дослідні роботи тощо. Однією з найбільш важливих ділянок бухгалтерського обліку на під­приємствах є облік фінансових інвестицій. Реформування бухгалтерсь­кого обліку в Україні розпочалося ще в 2000 р., коли впроваджувалися національні стандарти бухгалтерського обліку, враховуючи норми міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. В той же час останні мають тенденцію постійно змінюватися, що говорить про невідповід­ність норм національного та міжнародного обліку.

Проблемними питаннями даної статті є: облік фінансових інвес­тицій у спільні підприємства, оцінка фінансових інвестицій, методиобліку фінансових інвестицій у спільну діяльність.

Дослідженнями визначеного питання займалася численна кіль­кість вчених-економістів, практиків-економістів і бухгалтерів-практи-ків, а саме: В.Онищенко [3, 6, 13, 16], О.Небильцова [4], Я.Крупка [5], С.Гонтаровський [7], А.Солодченко [8], А.Кушина [9], Р.Грачова [10], Д.Винокуров [11], С.Голов [12], В.Буратинський [14], С.Зубілевич

[15].

Метою і завданнями даної роботи є дослідження методів обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність за національними та між­народними стандартами бухгалтерського обліку, порівняння методик обліку фінансових інвестицій у спільне підприємство за вітчизняними та міжнародними методами обліку, спроба запропоновувати новий метод обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність для застосу­вання на вітчизняних спільних підприємствах.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» (П(С) БО 12) фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі. Фінансові інвес­тиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування [2]. Згідно з положеннями Міжнародного стандарту бухгалтерського облі­ку 31 «Частки в спільних підприємствах» (МСБО 31), контролюючому учасникові слід визнавати свою частку участі в спільно контрольова­ному суб'єкті господарювання, застосовуючи метод пропорційної кон­солідації або ж альтернативний метод - метод участі в капіталі. У спі­льно контрольованому суб' єкті господарювання контролюючий учас­ник контролює свою частку майбутніх економічних вигід через свою частку в активах та зобов'язаннях спільного підприємства. Така сут­ність та економічний характер відображаються у консолідованих фі­нансових звітах контролюючого учасника, коли контролюючий учас­ник визнає свої частки в активах, зобов' язаннях, доході та витратах спільно контрольованого суб' єкта господарювання, застосовуючи один з двох форматів звітності для пропорційної консолідації. Застосу­вання пропорційної консолідації означає, що баланс контролюючого учасника містить його частку в активах, які він спільно контролює, а також його частку в зобов' язаннях, за якими він несе спільну відпові­дальність. Для здійснення пропорційної консолідації можна застосу­вати   різні   формати   звітності.   Контролюючий   учасник можеоб' єднувати свою частку в кожному з активів, зобов' язань, доходів та витрат спільно контрольованого суб' єкта господарювання з аналогіч­ними статтями у своїх фінансових звітах на постатейній основі. За ін­шим форматом звітності контролюючий учасник може включати до своїх фінансових звітів окремі статті для своєї частки активів, зо­бов' язань, доходу та витрат спільно контрольованого суб' єкта госпо­дарювання. Відповідно до п.38 МСБО 31 для визнання своєї частки в спільно контрольованому суб' єкті господарювання контролюючий учасник може застосовувати метод участі в капіталі як альтернативу пропорційній консолідації. Міжнародний стандарт не рекомендує за­стосовувати метод участі в капіталі, оскільки пропорційна консоліда­ція краще відображає сутність та економічний характер частки в спі­льно контрольованому суб' єкті господарювання, тобто контроль за часткою контролюючого учасника в майбутніх економічних вигодах. Проте цей Стандарт дозволяє застосовувати метод участі в капіталі як дозволений альтернативний підхід при визнанні частки в спільно кон­трольованих суб' єктах господарювання [1].

Застосування методу участі в капіталі для обліку фінансових ін­вестицій у спільну діяльність розглядали багато вчених-економістів, зокрема В.Онищенко, який наводить у своїх працях застосування да­ного методу для учасників спільної діяльності без створення юридич­ної особи [3]. Але таке твердження суперечить нормам п.11 П(С)

БО 12.

Вітчизняні нормативні документи з обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність передбачають тільки один метод для визначення балансової вартості фінансових інвестицій напротивагу міжнародним нормативним актам. А це говорить про недостатність приближення національного обліку фінансових інвестицій до міжнародного. В МСБО 31 основним методом обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність визнано метод пропорційної консолідації, а метод участі в капіталі не рекомендується до застосування. А це знову ж таки при­зводить до великих розбіжностей у відображенні балансової вартості фінансових інвестицій в умовах переходу до обліку за міжнародними стандартами.

Економіст-аналітик Д.Винокуров вказує на переваги застосування методу участі в капіталі пояснюючи це тим, що використання цього методу спричинене необхідністю достовірної оцінки активів і зо­бов' язань підприємства у фінансовій звітності. В його основу покладе­но припущення, що результати діяльності підприємства безпосередньо впливають на стан справ його інвестора, навіть якщо у звітному пері­оді розподіл прибутку не здійснювався і дивіденди не було отримано

[11]. Крім того, деякі вітчизняні науковці підтверджують Положення МСБО 31 стосовно переваг методу пропорційної консолідації пояс­нюючи тим, що за даним методом краще відображається сутність та економічний характер частки в спільно контрольованому суб' єкті гос­подарювання.

На нашу думку, в період трансформації національного бухгалтер­ського обліку до обліку за міжнародними стандартами необхідно піді­йти до відповідності відображення в обліку балансової вартості фінан­сових інвестицій. Тому до національного П(С) БО 12 необхідно внести зміни стосовно методів обліку фінансових інвестицій у спільну діяль­ність (спільні підприємства), поклавши в основу застосування методу пропорційної консолідації, враховуючи наведені вище переваги його застосування.

Оскільки національний облік фінансових інвестицій у спільну ді­яльність ґрунтується на методі участі в капіталі, який ще деколи має назву методу пайової участі [10], пропонуємо використовувати новий метод, який би враховував частково методику обліку фінансових інве­стицій за методом пропорційної консолідації та вже звиклого вітчиз­няним підприємствам методу участі в капіталі, назвавши його методом пропорційно-пайової участі. В назві даного методу першою частиною визначається основним метод пропорційної консолідації, а друга час­тина - елементи методу участі в капіталі. З урахуванням дотримання вимог до складання форм фінансової звітності при застосуванні даного методу як елемент методу пропорційної консолідації застосовується перший формат, тобто об' єднання своєї частки з аналогічними стаття­ми фінансової звітності. Це пояснюється регламентованістю складання форм фінансової звітності в Україні.

В основу даного методу пропонується покласти методику обліку фінансових інвестицій у спільні підприємства за методом пропорцій­ної консолідації як основний метод обліку фінансових інвестицій, об­ґрунтовуючи це тим, що даний метод запропонований для широкого використання МСБО 31. У запропонований метод обліку фінансових інвестицій включається положення методу пропорційної консолідації стосовно того, що у спільно контрольованому суб' єкті господарюван­ня контролюючий учасник контролює свою частку майбутніх економі­чних вигід через свою частку в активах та зобов' язаннях спільного підприємства.

Відповідно методу участі в капіталі пропонується до нового ме­тоду включити методику визначення балансової вартості фінансових інвестицій відповідно до п.12 П(С) БО 12: «Балансова вартість фінан­сових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткоюінвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період з включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій змен­шується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування». Такий підхід враховує той факт, що прибуток виступає як джерело інвесту­вання, а дивіденди зменшують суму фінансових інвестицій. Залиша­ється без змін та норма, що операції між інвестором та об'єктом інвес­тування не враховуються при обліку фінансових інвестицій. Стосовно загальної зміни величини власного капіталу об' єкта інвестування за звітний період із включенням (виключенням) до додатково вкладеного капіталу та іншого додаткового капіталу не має місця до застосування в запропонованому методі обліку фінансових інвестицій у спільні під­приємства. Всі зміни в активах, зобов' язаннях та капіталі передбача­ється відображати в статтях фінансових звітів: ф. 1 «Баланс», ф. 2 «Звіт про фінансові результати» (стосовно сум доходів і втрат). Такий підхід забезпечить контроль за активами, зобов' язаннями, змінами за складо­вими власного капіталу, отримання доходу від інвестиційної діяльнос­ті, понесення втрат від інвестиційної діяльності та економічний харак­тер частки в об' єкті інвестування.

Застосування запропонованого методу обліку фінансових інвес­тицій у спільну діяльність (спільне підприємство) наведемо за допомо­гою наступного прикладу.

Приклад. На початок звітного періоду у фінансових звітах конт­рольного учасника спільної діяльності числяться:

необоротні активи - 400 тис. грн.;

довгострокові фінансові інвестиції - 10 тис. грн.;

оборотні активи - 120 тис. грн.

Всього активів: 530 тис. грн.

Статутний капітал - 200 тис. грн.;

додатково вкладений капітал - 30 тис. грн.;

інший додатковий капітал - 10 тис. грн.;

нерозподілений прибуток (непокритий) збиток - 40 тис. грн.;

довгострокові зобов' язання - 200 тис. грн.;

поточні зобов' язання - 50 тис. грн.

Всього пасиви: 530 тис. грн.

Учасник спільної діяльності має частку в статутному капіталі спі­льного підприємства - 50%. Протягом звітного періоду спільне під­приємство отримало прибуток у сумі 50 тис. грн., було проведено доо­цінку виробничих запасів на суму 20 тис. грн., безоплатно одержані основні засоби на суму 10 тис. грн., виплачені дивіденди на суму 10 тис. грн.

У кінці звітного періоду фінансові звіти матимуть вигляд: необоротні активи - 400 + 5 = 405 тис. грн.; довгострокові фінансові інвестиції - 10 + 25 - 5 = 30 тис. грн.; оборотні активи - 120 + 10 = 130 тис. грн. Всього активів: 565 тис. грн. Статутний капітал - 200 тис. грн.; додатково вкладений капітал - 30 тис. грн.; інший додатковий  капітал - 10 + 10 + 5 = 25 тис. грн.; нерозподілений прибуток (непокритий) збиток - 40 + 25 - 5 = 60 тис. грн.;

довгострокові зобов' язання - 200 тис. грн.; поточні зобов' язання - 50 тис. грн. Всього пасиви: 565 тис. грн.

За даним прикладом коригуються довгострокові фінансові інвес­тиції і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на суму отрима­ного прибутку та виплачених дивідендів. Всі інші статті фінансових звітів об' єднують дані за підприємством і зміни у відповідних статтях спільного підприємства відповідно до частки учасника у цьому під­приємстві.

Таким чином, можна зробити висновки:

1. Оскільки в останні роки стрімко поширюється адаптація зако­нодавства України з бухгалтерського обліку до міжнародного бухгал­терського законодавства, то слід максимально наблизити Положення МСБО 31 до національного П(С) БО 12 стосовно обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність.

2. Сьогодні існують кардинальні розбіжності за методами обліку фінансових інвестицій, які пропонує міжнародний стандарт, що регла­ментує облік фінансових інвестицій у спільну діяльність, і вітчизняним стандартом.

3. З метою приведення до єдиного підходу обліку фінансових ін­вестицій та удосконалення його, запропоновано новий метод обліку фінансових інвестицій у спільні підприємства - метод пропорційно-пайової участі.

4. Метод пропорційно-пайової участі у П(С) БО 12 необхідно ви­значити як основний для застосування контрольними учасниками для обліку фінансових інвестицій і визначення своїх часток в об' єкті інвес­тування, оскільки він має аналог методу пропорційної консолідації, а метод участі в капіталі визначити як альтернативний.

1 .Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 «Частки у спільних підприєм­ствах» // www. Minfin.gov.ua.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»// Все про бухгалтерський облік. - 2007. - №18 (1295). - С.36-40.

3.Онищенко В. Можливості застосування зарубіжного досвіду для обліку спільної діяльності за договором простого товариства в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. -

2006. - №9. - С.28-35.

4.Небильцова О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі // Фінанси Украї­ни. - 2006. - №11. - С.112-121.

5 .Крупка Я. Облік інвестицій за методом участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №9. - С.22-26.

б.Онищенко В. Спільні підприємства при застосуванні методу участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №12. - С.32-37.

7.Гонтаровский С. Метод участия в капитале: общий порядок учёта // Бухгалтерия.

 

-  2001. - №45/1 (460). - С.29-32.

8.Солодченко А. Некоторые особенности применения метода участия в капитале // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С.33-37.

9.Кушина А. Метод участия в капитале: числовые примеры // Бухгалтерський об­лік і аудит. - 2006. - №9. - С.37-41.

 

10.Грачова Р. Довгострокові фінансові інвестиції // Інвестиції та капітал. - Розділ

1. - С.7-100.

11.Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С) БО // Податки та бухгалтер­ський облік. - 2000. - №42 (297). - С.2-27.

12.Голов С.Ф. Облік спільної діяльності за МСБО // Бухгалтерський облік і аудит.

-  2000. - №8. - С.40-49.

13.Онищенко В. Концептуальні основи застосування методу участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №2. - С.9-12.

14.Буратинський В. Вдосконалення методів оцінки фінансових інвестицій на ос­нові міжнародних стандартів обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №10. -

С.32-36.

15.Зубілевич С. Облік фінансових інвестицій // Бухгалтерський облік і аудит. -

2001. - №11. - С.6-14.

16.Онищенко В. Актуальні питання застосування методу участі в капіталі згідно з П(С) БО 12 «Фінансові інвестиції» // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №11. -С.15-22.

Отримано 05.11.2008

 

УДК 336.64

І.Ш.ТІМБЕКОВА

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Розглядається математичне моделювання як метод оптимізації грошових потоків підприємств, у тому числі комунальних, а також використання економіко-математичних моделей в умовах світової фінансової кризи.

Характерною ознакою сучасного стану світової економіки в умовах фінансової кризи є швидкі зміни зовнішнього середовища

Страницы:
1 


Похожие статьи

А В Дмитренко - Економіко-правове регулювання спільної діяльності в україні

А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві

А В Дмитренко - Облік доходів і витрат у будівельних організаціях

А В Дмитренко - Удосконалення методології обліку фінансових інвестицій на спільних підприємствах