Н С Питуляк - Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств - страница 1

Страницы:
1 

УДК 339.188.4

 

Н.С. Питуляк

Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств

 

Удосконалено процеси формування системи логістики підприємств. Запропоновано поділ процесу формування системи логістики підприємств на етапи. Розроблено факторну та структурно-організаційну моделі формування системи логістики для підприємств.

Ключові слова: логістика, система логістики, організація логістики, зовнішнє середовище.

 

Постановка проблеми. В умовах кризи гостро відчувається потреба в нових ринкових механізмах, спрямованих на економію витрат підприємств. Основним інструментом в економіці, який дає позитивні результати щодо економії витрат є логістика, а основним проявом її на практиці є формування системи логістики підприємства. Ефективне формування системи логістики є важливим кроком для покращення основних показників діяльності підприємств та зниження загальних витрат. Сьогодні процесу формування системи логістики підприємств приділяють небагато уваги, акцентуючи переважно на більш загальних питаннях логістики. Нехтування зазначеними питаннями призупиняє розвиток теоретичної та практичної бази логістики.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У зарубіжній та вітчизняній спеціалізованій літературі переважно аналізуються загальні проблеми розвитку логістики. На питаннях організації системи логістики підприємства увага здебільшого не акцентується та немає чітко описаних методів її формування на практиці. Вагомий внесок в розвиток логістики зробили зарубіжні та українські фахівці: П. Друкер, Дж. Ландлеу, Г. Пфоль, К. Кльозе, Л. Міротін, Б. Анікін, А. Гаджинський, Є. Крикавський, М. Окландер, В. Николайчук, І. Смірнов. Пропозиції щодо вирішення деяких проблем та основні положення теоретичної бази формування системи логістики підприємства частково висвітлюються у літературних джерелах [1-5], однак проблеми формування системи логістики підприємства та основні шляхи їх вирішення висвітлені не достатньо.

Формулювання цілей статті. Метою статті є удосконалення процесів формування системи логістики підприємств шляхом поділу цих процесів на етапи, а також розробка факторної та структурно-організаційної моделей формування системи логістики для фармацевтичних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Ефективність організації логістики на підприємстві залежить від формування системи логістики підприємства. Система логістики є важливим елементом організації діяльності підприємства. ЇЇ застосування дозволяє інтегрувати різні процеси підприємства та організовувати внутрішні процеси з мінімальними витратами при оптимальному пристосуванні внутрішнього середовища фірми до зовнішніх чинників, що впливають на її діяльність.

 

Питуляк Наталія Степанівна, асистент кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

© Н.С. Питуляк, 2009Процес формування системи логістики підприємства є складним, тому доцільно його розділити на декілька етапів. Ми пропонуємо наступний поділ (рис. 1):

1-й етап - визначення основних аспектів формування логістичної системи;

2-й етап - врахування основних факторів формування логістичної системи;

3-й етап - формування логістичної системи підприємства.

 

1-й етап:

Визначення основних аспектів формування логістичної системи

підприємства

2-й етап:

Врахування основних факторів формування логістичної системи

І

3-й етап:

Формування логістичної системи підприємства

 

Рисунок 1 - Етапи формування логістичної системи підприємства

На першому етапі процес формування системи логістики підприємства необхідно розглядати з декількох точок зору. Логістичні методи відомі своєю багатоаспектністю на практиці, тому при формуванні системи логістики підприємства потрібно надавати цьому великого значення. Нами розроблено основні аспекти формування системи логістики підприємства, які зображені на рис. 2.

 

 

ПІДПРИЄМСТВО

 

Система логістики

 

Аспекти формування системи логістики:Головні


ДругорядніОрганізаційний аспект 4-

У

Функціональний аспект


К


Кадровий аспект

 

Фінансовий аспектІнформаційний аспект

Рисунок 2 - Аспекти формування системи логістики підприємстваНа нашу думку формувати систему логістики підприємства необхідно з точки зору головних і другорядних аспектів. До головних аспектів слід віднести: організаційний, функціональний, інформаційний.

До другорядних аспектів формування системи логістики підприємства доцільно віднести: кадровий, фінансовий.

Врахування усіх вище запропонованих аспектів при формуванні системи логістики підприємства забезпечить багатогранність логістики та підтвердить її універсальність як науки на практиці. Результатом такого підходу буде гнучкість, мобільність системи, а головне її успішне функціонування у майбутньому.


Визначивши усі аспекти формування системи логістики підприємства можна переходити до другого етапу її формування. Основою цього етапу є врахування основних факторів формуванні системи логістики. Нами запропонована факторна модель формування системи логістики підприємства, яка зображена на рис. 3.

Рисунок 3 - Факторна модель організації системи логістики

Як видно з рис. 3, основними факторами формування системи логістики підприємства мають бути:

-  місія підприємства;

-  стратегія підприємства;

-  ризики діяльності підприємства;

-  фактори зовнішнього середовища підприємства;

-  складові функціонування логістики на підприємстві;

-  складові організації логістики на підприємстві.

Подамо детальну характеристику основних факторів формування системи логістики на підприємстві.

Місія підприємства - це чітко окреслена причина існування конкретного підприємства. Як правило, місією сучасного підприємства можна вважати виробництво продукції чи надання послуг для задоволення вимог ринку і отримання прибутку. Вона дає узагальнені орієнтири щодо функціонування підприємства та його місця у певній
Процеси прямого впливу

Процеси зовнішнього середовища підприємства

Процеси непрямого впливуСпоживання


Законотворчі


НН


ЕкономічніПостачання


Демографічні


нн


Політичні—► —►


Посередництва

 

Конкуренції


Техніко-технологічні


нн


Соціально-культурніКонтактних аудиторій

Природно-екологічні

НаукотворчіРисунок 6 - Процеси зовнішнього середовища, що впливають на діяльність

підприємства

Як видно з рис. 6, до процесів прямого впливу відносяться споживачі, постачальники, посередники, конкуренти, контактні аудиторії, інші суб'єкти ринку. До процесів непрямого впливу - економічні, політичні, законотворчі, наукотворчі, демографічні, соціально-культурні, техніко-технологічні, природно-ресурсні та екологічні процеси. Величина впливу того чи іншого фактора визначається в залежності від умов діяльності конкретного підприємства: сфери його діяльності, величини, місця розташування, масштабу дії тощо.


Логістична система в процесі свого функціонування потрапляє під вплив певних ризиків, які можуть змінити у гіршу сторону її кінцевий результат. Тому при формуванні логістичної системи для уникнення непередбачуваних обставин потрібно обов'язково це враховувати. На рис. 7 схематично зображені основні види логістичних ризиків.

Рисунок 7 - Основні види логістичних ризиків [складено на основі 1]

Основними видами логістичних ризиків, як бачимо, є ризики через низьку кваліфікованість персоналу (людський фактор), комерційні, соціальні, технічні, економічні, природні ризики. Врахування ризиків при формуванні системи логістики підприємства є обов'язковим. За сучасних умов господарювання, які суттєво можуть змінюватись за короткі проміжки часу, підприємство повинно мати резервні ресурси, додаткові варіанти розвитку та можливі шляхи корегування місії, основних цілей та стратегії підприємства на випадок виникнення того чи іншого ризику.Останнім, завершальним етапом формування системи логістики підприємства є саме формування системи. Логістика, як нова наука, має свої певні особливості організації у практичній діяльності. Для того щоб система логістики функціонувала ефективно, процес її формування повинен базуватись на системному підході з урахуванням розроблених вище аспектів та факторів її формування. В основі системного підходу лежить принцип послідовного переходу від загального до часткового. Такий підхід формування системи забезпечить плавність та безконфліктність переходу від однієї функціональної ділянки логістики до наступної. Нами розроблена структурно-організаційна модель організації системи логістики на підприємстві, яка зображена на рис. 8.ч ч

■ч

ч


Відділ постачання

 

Відділ маркетингу

 

Відділ збуту

Відділ логістики

Т"

—£ Чч- Ч

к----- N   \  ^ ^

\ \


Виробники

 

Посередники

 

 

Транспортні і експедиторські організації

Відділ роздрібного продажу

______ і______

Точки продажу інших підприємств

ІСпоживачі

 

-► - шлях матеріального логістичного потоку; >. - шлях інформаційного логістичного потоку.

Рисунок 8 - Структурно-організаційна модель формування системи логістики

підприємства

Як бачимо з рис. 8, розроблена структурно-організаційна модель формування системи логістики охоплює значний перелік структурних одиниць підприємства і структурних одиниць функціонування ринку, які в даному випадку є її елементами або підсистемами. До структурних одиниць підприємства доцільно віднести: відділ постачання; відділ маркетингу; відділ збуту; гуртовий склад або розподільчий центр; відділ транспортування; відділ логістики; аптечна мережа.

До структурних одиниць функціонування ринку необхідно віднести: виробники;

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н С Питуляк - Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств