Ю А Опанасюк, A В Рудь - Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві - страница 2

Страницы:
1  2 

3.  Потреба в навчанні і розвитку. План дій - складається план навчання для організації в цілому. Для вдосконалення вже існуючої системи оцінки необхідно дотримуватися таких найважливіших умов:

 

-   зацікавленість і підтримка з боку вищого керівництва;

 

-   наявність в організації навчених, висококваліфікованих фахівців, які відповідають за роботу системи оцінки;

-   підготовка документів, що регламентують роботу системи;

-   своєчасне інформування персоналу про цілі і зміст системи оцінки, яку передбачається використовувати в недалекій перспективі;

-   встановлення чіткого зв'язку системи оцінки робочих показників з системою оплати праці.

Наведені вище умови не охоплюють усіх напрямів роботи з оцінки праці персоналу. Однак у сукупності вони створюють ту базу, той фундамент, без якого розраховувати на успіх дуже важко, якщо взагалі можливо.

Найважливішою вимогою до системи оцінки є її дієвість. Система оцінки може вважатися дієвою, якщо в результаті її застосування буде забезпечено чіткий зв'язок результатів праці та її оплати, високий рівень мотивації і максимальну віддачу від працівників. Іншою вимогою є практичність використовуваної системи оцінки. Для того щоб задовольнити вимогу практичності, система оцінки повинна бути зручною для використання на практиці як людям, що проводять оцінку, так і тим, хто оцінюється. Якщо система оцінки не отримує загального визнання, якщо використовувані у процесі оцінки методи зайво складні, а оціночні показники викликають сумнів, то впровадження системи оцінки швидше за все наштовхнеться на опір працівників, і керівникам буде важко використовувати її результати на практиці.ВИСНОВКИ

Ефективність діяльності будь-якої організації значною мірою визначається ступенем відповідності співробітників, які в ній працюють, робочими місцями, які вони займають. Лише за такої відповідності організація та працівники досягають цілей свого розвитку. Виявити ступінь відповідності працівників вимогам їхніх робочих місць можна у процесі оцінки персоналу, яка є однією з ключових функцій менеджменту персоналу.

Теорія і практика оцінки персоналу в Україні перебуває на етапі становлення. Є багато проблем із її організацією та проведенням, вона має розрізнений і несистемний характер, не відповідає багатьом базовим принципам.

Проведення регулярної оцінки персоналу за вибраними організацією методами та критеріями дозволяє визначити пріоритети розвитку працівників, прогнозувати і планувати їхню кар'єру і, таким чином, сформувати у працівників мотивацію до розвитку необхідних підприємству компетенцій.

Запропонований механізм дозволяє розглядати процес оцінки персоналу як складну систему із зазначенням алгоритму дій у вигляді переліку основних етапів, а також основних вимог до оцінки персоналу на підприємстві із подальшим визначенням ймовірних помилок для їх недопущення чи мінімізації на практиці.

Отже, у проведенні об'єктивної оцінки й атестації повинні бути зацікавлені всі: як керівники, так і співробітники.

SUMMARY

PERFECTION OF THE ESTIMATION SYSTEM OF THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISE

Opanasjuk J. A., Rud A. V.,

Sumy State University, Sumy

In the article theoretical aspects of the organization of an estimation of the personnel are considered. The place of an estimation of the personnel among other functions of human resource management is defined. On the basis of the given analysis the influence of the estimation of the personnel on efficiency of activity of the organization is investigated. Offers on increase of efficiency of the organization of the estimation of the personnel, perfection of methods and procedures of the estimation of the personnel of the enterprise are formulated.

Key words: personnel estimation, control system, personnel, certification, criteria of an estimation, estimation methods, estimation procedure.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.  Хміль Ф. І. Управління персоналом: навч. посібник / Ф. І. Хміль. - К.: Видавничий центр "Академія", 2006. - 488 с.

2.  Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-ге видання. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - 502 с.

3.  Управление персоналом: словарь-справочник [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс. -Режим доступа: http://psyfactor.org/personal0.htm

4.  Пугачев В. П. Руководство персоналом: учебник / В. П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 416 с.

5.  Управління персоналом: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М. Д. Виноградський, С. В. Беляєва, А. М. Виноградська та ін. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 501 с. Борисова Е. Критерии оценки персонала. Рецепт для тех, кому некогда. http://personal-mix.ru

6.  Борисова Е. Критерии оценки персонала / Елена Борисова // Персонал-микс. - 2005. -№ 2. - С. 15-19.

7.  Корнюшин В. Ю. Оценка и аттестация персонала: учебный курс (учебно- методический комплекс) / В. Ю. Корнюшин . - М.: МИЭМП, 2010. - 120 с.

8.  Сорока В. А. Оценка персонала // Управление персоналом. - 2009 . - № 5.

9.  Гаврилова О. Г. Оценка персонала и её отличие от аттестации / О. Г. Гаврилова // Финансовая газета Экспо. - 2009. - № 2, Март-апрель.

Надійшла до редакції 15 лютого 2012 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю А Опанасюк, A В Рудь - Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві