С В Паранчук, О С Червінська - Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 336.2

СВ. Паранчук, О.С. Червінська

Національний університет "Львівська політехніка",

кафедра фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Паранчук С.В., Червінська О.С., 2009

Розглянуто основні завдання інформаційної системи, взаємодію між її елементами та необхідність проведення робіт щодо удосконалення чинної інформаційної системи податкової діяльності на підприємстві

Ключові слова: податкова діяльність, програмний комплекс АІС, інформаційні підсистеми, спадковість АІАС, багаторівнева організаційно-технічна система

 

The main tasks of the information system, interaction between its elements and necessity of works, considering improvement of the operating information systems of tax activity at the enterprise is considered.

Key words: tax activity, program complex AIS, information subsystems, heredity of AIAS, multilevel organization-technical system.

 

Постановка проблеми

Щоби зрозуміти роботу інформаційної системи, необхідно вивчити сутність проблеми, що вирішуються з її допомогою, а також встановити, в які організаційні процеси вона входить. Інформаційне забезпечення має великий вплив на усі процеси, а тому на сучасному етапі розвитку національної економіки воно може підвищувати ефективність функціонування, зокрема, податкової системи. Основними завданнями інформаційної системи є підготовка інформації, яку використовує підприємство для забезпечення ефективного управління податковою діяльністю і створення інформаційного і технологічного середовища.

 

Аналіз останніх досліджень і результатів

Питанням функціонування інформаційної системи займаються багато сучасних дослідників, які висвітлюють їх у наукових публікаціях та на сторінках періодичних видань (журналів, збірників наукових праць, навчальних посібників, монографій). Аналізуючи публікації, можна дійти висновку, що сучасні науковці вивчають різноманітні напрями цієї проблеми. Певний науковий внесок у дослідженні даних питань зробили І.В. Алєксєєв, В.М. Гужва, О.М. Десятнюк, Ю.Б. Іва­нов, О.Є. Кузьмін, Р.Є. Островерха, А.М. Поддєрьогін, Й.М. Петрович, А.М. Соколовська та ін.

 

Постановка задач

В умовах удосконалення податкового законодавства, а особливо інструктивно-методичного забезпечення актуальною стає проблема інформаційного пристосування підприємств (суб'єктів підприємництва) до наявних змін, визначення ролі і місця інформаційної системи у забезпеченні функціонування податкової діяльності на підприємстві.

 

Виклад основного матеріалу

Інформаційні системи, як і інформація і інформаційні технології існували дуже давно, оскільки на будь-якій стадії розвитку суспільства виникала потреба в його управлінні. У кожній з інформаційних систем здійснюється робота в таких напрямах: виявлення інформаційних потреб; добір джерел інформації; збирання інформації; введення інформації із зовнішнього та внутрішнього середовищ; опрацювання інформації, оцінка її повноти і значимості і подання її в зручному вигляді;виведення інформації для надання її споживачам або передачі в іншу систему; використання інформації для оцінки тенденцій, розроблення прогнозів, альтернативних рішень, вироблення стратегії тощо.

Використовуючи системний підхід, можна виділити такі складові управління: а) інформаційна система; б) керівна система (суб'єкт управління); в) керована система (об'єкт управління) [1, с.25]. Інформаційна система є обов'язковою складовою процесу організування управління податковою діяльністю на підприємстві, яка містить такі частини: а) економічну інформацію, розміщену на відповідних носіях, організованих певним чином; б) методи, способи, технічні засоби й технології збирання, опрацювання, зберігання, пересилання інформації та її надання підприємствам-користувачам. Залежно від застосування технічних засобів опрацювання інформації розрізняють ручні, механізовані та автоматизовані інформаційні системи. Зростання обсягів інформації наявної інформаційної системи підприємств, потреба в прискоренні й складніших способах її опрацювання зумовлюють необхідність удосконалення роботи інформаційної системи, тобто автоматизації опрацювання інформації (рис.1). Автоматизована інформаційна система організування податкової діяльності на підприємстві є взаємопов' язаною сукупністю інформаційних даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів, процедур, призначених для збирання, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що виникають внаслідок діяльності підприємства [2, с.204].


Інформаційна система податкової діяльності на підприємстві


Керівна система (суб'єкт управління)

 

 

 

 

Аналіз інформації

 

 

 

 

Вироблення рішень

 

 

 

Керована система (об' єкт управління)

 

 

 

 

Види податкової діяльності

 

 

Рис. 1. Схема взаємодії між елементами інформаційної системи управління податковою діяльністю

на підприємстві

 

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) - різноманітні і можуть бути класифіковані за такими ознаками: а) за сферою функціонування об'єкта управління (АІС промисловості, АІС сільського господарства, АІС транспорту, АІС зв' язку, АІС підприємствами); б) за видами процесів управління: АІС управління технологічнимипроцесами (технологічними пристроями, верстатами, автоматичними лініями); АІС організаційного управління (оподаткування, страхування, митної служби, фондового ринку, фінансів тощо); АІС наукових досліджень (розроблення та впровадження системи автоматизованого проектування робіт (САПР); навчальні АІС (підготовка спеціалістів і підвищення кваліфікації працівників різних галузей промисловості); в) за рівнем використання АІС у системі державного управління (галузеві, територіальні та міжгалузеві АІС) [3, с.26].

Діюча автоматизована інформаційна система використовується у податковій службі для обліку платників, нарахування і стягнення податків з її частковою орієнтацією на ручнеопрацювання інформації. Ця система за більшістю параметрів вичерпала свій потенціал у підвищенні ефективності роботи всіх рівнів державної податкової служби і не може виконувати завдань, що ставляться до автоматизації процесів оподаткування.

Проведене обстеження користувачів технології опрацювання інформації призвели до висновку про необхідність проведення робіт щодо вдосконалення чинної інформаційної системи за новими технологіями, серед яких: модифікації програмного забезпечення АІС підвищення оперативності опрацювання інформації щодо податкової діяльності в системі «ДПІ - під­приємство», які виконуються за допомогою окремих розрізнених АРМ в єдиний програмний продукт на загальній методологічній основі, здійснення автоматизованого оперативного обміну інформацією між базами даних усіх рівнів податкової служби і підприємствами, між ДПА та іншими державними органами тощо [4, с.10].

Програмний комплекс автоматизованої інформаційної системи (АІС) є складовою єдиного програмно-технічного комплексу, що передбачає застосування єдиної нормативно-довідкової інформації, єдиної структури основних реквізитів, таблиць баз даних для всіх рівнів ієрархічної структури інформаційних підсистем. Інформаційно-аналітична система повинна бути достатньо відкритою з можливістю застосування нових прикладних програмно-технічних комплексів і налагодження програмного забезпечення під час впливу на неї зовнішніх змін (законодавчої бази, параметрів інформаційних потоків, технічних засобів як у процесі створення системи, так і під час її експлуатації тощо).

На сучасному етапі ступінь використання інформаційного простору та інформаційних технологій стає безпосереднім чинником економічного зростання, забезпечення обороноспромож­ності країни, соціально-політичної стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні державою. Вищезазначені завдання можна виконувати, впроваджуючи у податкову службу автоматизовану інформаційно-аналітичну систему (АІАС), яка повинна бути спрямована на підтримання оперативності, достовірності та підвищення її ефективності і досягнення якісно нового рівня прийняття управлінських рішень з питань організування податкової діяльності на підприємстві [5, с.202-209].

Основним завданням АІАС є забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичної бази податкової діяльності на підприємстві. Недостатнє забезпечення працівників податкової служби програмно-інформаційними засобами, відсутність скоординованої системи показників та затверджених методик їх розрахунку не дає змоги прозоро відслідковувати причини налагодженої роботи суб' єктів податкової діяльності - платників податків і працівників податкової служби. Крім цього до недоліків в діяльності органів податкової служби слід віднести відсутність розвиненої аналітичної бази, систематизованого і вичерпного інформаційного фонду з необхідним довідниковим апаратом, мереж телекомунікацій, що давали б змогу використовувати інформацію зовнішніх джерел. Обмеженим є також використання сучасних інформаційно-пошукових систем.

Важливими чинниками, які ускладнюють здійснення інформаційно-аналітичної роботи податкової служби, є: нерівномірність розвитку органів ДПС різних рівнів та неоднаковий ступінь їхньої підготовки до впровадження засобів автоматизації управління; недостатній рівень методів і засобів аналітичного опрацювання інформації; значна кількість документів податкової звітності, що вводяться в інформаційні системи та значний обсяг інформації, що має конфіденційний характер; надмірно ускладнене адміністрування податків, обмеженість бюджетного фінансування, кошти якого необхідні для придбання програмного забезпечення, невисокий рівень оплати праці її працівників тощо.

Автоматизована інформаційно-аналітична система ґрунтується на таких принципах:

   спадковість АІАС, з використанням інформаційно-аналітичних систем, що забезпечує використання накопиченого досвіду;

   неперервність і поступовість АІАС, що охоплює все нові ланки органів державної влади;

   якісне вдосконалення АІАС;

   підтримка стратегії програмно-цільового методу управління АІАС, яка дає змогу ефективно реалізувати управлінські рішеення;багатоаспектність інтеграції завдяки функціонуванню інформаційних ресурсів АІАС;

   раціональна уніфікація технологічності розвитку АІАС, що забезпечується жорсткими вимогами до способів та засобів реалізації функцій окремих АІС;

раціональність організаційної розбудови нових організаційних структур. Організування податкової діяльності на підприємстві повинно враховувати наявний досвід

інформаційно-аналітичної роботи, накопичений на різних рівнях: державному, регіональному та корпоративному. До основних збирання і первинне опрацювання інформації (фундаментальних досліджень; матеріалів, підготовлених різними аналітичними підрозділами; даних державних і недержавних інформаційних джерел; оперативної інформації засобів масової інформації); перенесення документообороту з паперового на електронні носії; ведення і поповнення джерел інформації, насамперед електронної, на основі нових технологій; автоматизований моніторинг стану управління системами і підсистемами державного керівництва на основі визначених критеріїв і показників роботи за допомогою засобів і технологій; проведення експертиз при опрацюванні і прийнятті управлінських рішень; проведення соціологічних досліджень з використанням електронних засобів інформації; забезпечення оперативного обміну інформацією міжвідомчими системами в тісному зв' язку з митними, фінансовими органами, органами державної влади, статистики з метою удосконалення фіскальної та регулювальної функцій оподаткування тощо.

Автоматизована інформаційно-аналітична система (АІАС) податкової служби є багато­рівневою організаційно-технічною системою, побудованою за територіальним та функціональним принципами. Вона складається з трьох рівнів: а) інформаційно-аналітична система податкової служби (ІАС ДПС) центрального рівня - ДПА України; б) інформаційно-аналітична система -регіональний рівень (ДПА в АР Крим, ДПА в м. Києві і Севастополі, ДПА в областях); в) інформаційно-аналітична система базового рівня (ДПІ у містах, у районах у містах, у районах (зокрема міжрайонні, об' єднані та спеціалізовані ДПІ) - територіальний рівень (рис. 2) [6].

Для доступу до інформаційних ресурсів можна застосовувати дворівневу і трирівневу системи. Пріоритетною є трирівнева.

Трирівнева система - це система типу "клієнт-сервер аплікацій (задач) - сервер баз даних". Перспективним є застосування графічного інтерфейсу, побудованого на основі WEB Броузера. При цьому як робочі можуть застосовуватись недорогі рішення на основі комп'ютерних систем початкового рівня з безкоштовним програмним забезпеченням. Витрати на розроблення, супроводження прикладного програмного забезпечення нижнього рівня відсутні. Як сервер задач перспективно застосовувати Internet-сервер. Третім рівнем є один або декілька SQL-серверів регіонального рівня.

Отже, система інформаційного забезпечення податкової служби має яскраво виражену трирівневу ієрархічну структуру, побудовану за принципом розподіленого збирання, опрацювання та зберігання інформації з центральним управлінням.

Функціональні підсистеми доцільно поділити на два види - загальновідомчі та галузеві. Загальновідомчі є компонентами АІАС, призначеними для збирання, накопичення, зберігання та опрацювання інформації податкових програмних елементів, які орієнтовані на їх використання у діяльності багатьох служб. Певні спеціалізовані програмні елементи, що використовуються в діяльності окремих підрозділів, належать до галузевих інформаційних підсистем (ІП). Належність інформаційних підсистем до певного рівня визначається принципами територіальності, специфікою використання та обсягом опрацьовуваної інформації.

Центральний рівень інтегрує функціональні підсистеми загальновідомчого значення. Він містить повну копію баз даних регіональних рівнів, забезпечує опрацювання податкової (звітної) інформації підприємств - платників податків, що надходить до центрального апарату податкової служби, необхідної для формування прогнозної інформації, виявлення схем ухилення підприємств -суб' єктів оподаткування від сплати податків, забезпечення обміну інформацією з іншими органами державної влади України та інших держав, з якими є угода про обмін інформацією, забезпечення громадськості статистичною інформацією через Інтернет, передача електронних документів відповідним регіональним центрам, надання платникам відповіді стосовно прийняття або повернення електронних документів податкової звітності тощо.

Інформаційні підсистеми підприємств платників податків

 

 

Завдання інформаційних підсистем

 

 

Елементи інформаційних підсистем: Податкова звітність Операції з банками ЗЕД підприємств

Контрольна робота (док. перевірка) Платники податків (юр. та фіз. особи) Організація сплати податків Податкові пільги Особові рахунки (юр. та фіз. осіб) Бухгалтерський облік

Податкове планування

Ресурсні і неподаткові платежі Апеляції на рішення

Робота з платниками податків Податковий облік

Свідоцтво, патент

Платіжна дисципліна

Реструктуризація

Захист інформації

Зарахування податків до бюджетів


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НІ


 

Інформаційні підсистеми ДПА

 

Напрями інформаційного обміну

підприємств -платників податків з

 

АІАС ДПА

 

 

Види інформаційних підсистем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизована інформаційно-аналітична система ДПА

 

Рис. 2. Функціонування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкової діяльності

на підприємстві

 

Регіональний рівень - обласний - охоплює інформаційні програмні елементи, які є складовими частинами загальновідомчих функціональних підсистем і використовуються ДПА в областях. Регіональний рівень забезпечує збереження та опрацювання інформації, зв'язок з інформаційними ресурсами інших регіональних рівнів, отримує інформацію стосовно підприємств-платників податків від інших державних установ регіонального рівня.

На регіональному рівні забезпечується збереження та опрацювання інформації стосовно суб' єктів, об' єктів оподаткування, прийняття управлінських рішень стосовно підприємств -платників податків. На регіональному рівні також забезпечується аналітичне опрацювання інформації з метою розроблення стратегічних планів, податкової діяльності підприємств, оцінюванняі якості роботи підлеглих інспекцій, відділень, департаментів, структурних підрозділів. На регіональному рівні здійснюються функції формування міжобласних банків даних, опрацювання інформації, забезпечується доступ для санкціонованого використання інформації, інформаційний зв' язок між територіальним та центральним рівнями та іншими державними установами. Виконуються також контрольні функції щодо захисту інформації відповідно до законодавчих актів та нормативних документів [7, с. 88-111].

Територіальний (нижній) - районний рівень, охоплює інформаційні програмні елементи, які також є складовими частинами загально-відомчих та галузевих функціональних підсистем. Територіальний рівень - це міські, районні, міжрайонні, об'єднані, спеціалізовані ДПІ, підрозділи департаментів, мобільні користувачі. Кожний з працівників базової ланки отримує доступ до інформаційних ресурсів через корпоративну мережу. Базовий рівень передбачає систему збирання, контролю, формалізації та використання певної інформації. На цьому рівні забезпечується первинне збирання інформації, ведення місцевих баз даних, захист інформації, актуалізація інформаційних програмних елементів та передавання інформації до банків даних іншого рівня. На територіальному (нижньому) рівні повинна зберігатися лише та інформація, яка належить до галузевих функціональних підсистем та використовується лише у функціональній діяльності підприємств-платників податків певного місцевого органу податкової служби. До такої інформації належать: первинні документи; документи адміністративно-управлінського призначення (роз­порядчі документи, накази, нормативні і законодавчі акти), які безпосередньо стосуються лише даного податкового органу; документи спеціального призначення (кадрові, господарські, бухгалтерська та податкова звітність підприємств тощо).

Отже, для розвитку АІАС необхідно передбачити у міських та районних ДПІ організування функціональної підсистеми збирання даних, що надходить від підприємств, які стоять на податковому обліку, їх належну формалізацію, опрацювання та зберігання. У межах інформаційно-функціональних підсистем можуть бути сформовані такі програмні елементи інформаційних підсистем за міжрайонним та обласним рівнем: нарахування платежів згідно з документами підприємств-платників податків; облік платіжних документів, що надходять від банків; дані з основних рахунків по платежах; облік платежів з податку на додану вартість; дані проведення реструктуризації та надання відстрочок (розстрочок) підприємствам-платникам податків; надходження платежів до бюджетів і цільових фондів без наявної сплати (векселі/взаємозаліки).

За міжобласним і центральним рівнем: надходження до бюджетів прямих і непрямих податків; ресурсні і неподаткові платежі; оподаткування доходів фізичних осіб; документальні перевірки юридичних осіб та суб' єктів підприємництва; оподаткування нерезидентів; податкова звітність; примусове стягнення платежів; фінансові санкції; фінансовий та бухгалтерський облік; облік кадрів, спеціальної роботи, захист податкової інформації.

На центральному рівні автоматизованої інформаційно-аналітичної системи передбачається існування інформаційних зв'язків між АІАС та інформаційними системами, які тісно пов'язані з податковою службою у функціональній діяльності. Такими установами є Національний банк України, Міністерство статистики України, Митний Комітет України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України тощо.

Наприклад, існують інформаційні зв'язки між податковою службою та:

1)    Національним банком України стосовно: відкриття та закриття рахунків в установах банків; формування реєстру розрахункових документів у випадку сплати податків до бюджету та повернення надмірно сплачених сум; порядок замовлення розрахункових документів та формування реквізитів у випадку сплати платежів до бюджету; здійснення разових грошових операцій у великих розмірах.

2)    Міністерством статистики України: ведення ЄДРПОУ; ведення банку даних засновників.

3)    Митним комітетом України: ведення вантажних митних декларацій; сплати сум акцизного збору і ПДВ; анулювання вантажних митних декларацій; порушення бартерних угод; проведення розрахунків з експортно-імпортних операцій; наявність пільг із сплати ПДВ, ввізного мита, акцизного збору.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С В Паранчук, О С Червінська - Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві