Я Ю Горбатенко - Управління кредитними ризиками діяльності банку - страница 1

Страницы:
1 

харківський національний економічний університет

 

фінансовий факультет

 

кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи М А ГІС Т Р

 

на тему «Управління кредитними  ризиками діяльності банку»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент 2 року навчання групи
8. 02.22.07.04, спеціальності 8.03050801
фінанси   і кредит__________________

 

Горбатенко  Я.Ю

 

К е р і в н и к      к. е. н. доц. Галушко А. В

ст.викладач. Калишенко В.О.__

Рецензент нач. відділення групи В ПАТ  «Приватбанк»   Левадна Т.Ю .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2013 рік

РЕФЕРАТ

 

Дослідження питань , пов'язаних з узагальненням існуючих теоретичних положень , науковим обгрунтуванням та розробленням методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління кредитними ризиками діяльності банку , проведене в магістерській роботі, дозволило зробити наступні висновки , що кредитний ризик - це ризик, зумовлений невиконанням позичальником своїх зобов'язань щодо кредитора. Він, зазвичай, виникає через неспромож -ність позичальника, який узяв на себе зобов'язання виконувати умови фінансо -в о ї (кредитної) угоди з банківською установою або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.

Методи управління кредитним ризиком досліджувалися на трьох ієрархічних рівнях: на рівні банку (економічні показники, авторизація); на рівні кредитного портфеля (диверсифікація, лімітування, створення резервів, страхування, продаж кредитів, сек'юритизація) та на рівні окремої позички (аналіз кредитоспроможності позичальника, аналіз та оцінка кредиту).

Базою написання бакалаврської роботи були ПАТ «ПРИВАТБАНК», «БРОКБІЗНЕСБАНК», «РАЙФФАЙЗЕН  БАНК АВАЛЬ», «ОТП БАНК».

Аналіз структури активів показав, що найбільшу питому вагу в активах обраних для аналізу банків займають кредитні операції. Активи мають постійну тенденцію до збільшення, збільшення яких відбулося головним чином за рахунок зростання обсягів: кредитів юридичним особам, кредитів і депозитів, розміщених на міжбанківському ринку та високоліквідних активів.

Для аналізу фінансової стійкості були розраховані економічні нормативи, відповідно до вимог Законів України «Про Національний банк України» та «Про банки і банківську діяльність». Показники ліквідності є вищим за нормативне значення, що свідчить про здатність банків забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. У разі необхідності вистачить найбільш ліквідних активів для погашення термінових грошових зобов'язань . Нормативи капіталу є вищими за нормативне значення, що свідчить про здатність до покриття ризиків у банківській діяльності. банки є фінансово стійким та стабільним, здатним своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають    із    торговельних,    кредитних    або     інших    операцій грошовогохарактеру.

Банки не мають фінансових труднощів у своїй діяльності та захищений від ризиків невиконання контрагентами своїх зобов'язань. Обсяг сукупної суми всіх ризиків менший за нормативне значення і сприяє збереженню регулятивного капіталу банку.

Проведена оцінка та аналіз кредитних ризиків діяльності банку , який охопив оцінку динаміки обсягів і структури наданих банком кредитів за період з 20 10 по 20 11 роки. Загальний обсяг кредитного портфелю мав тенденцію до зменшення . , виходячи з результатів аналізу якості кредитного портфеля з погляду ризику: банку необхідно проводити обережнішу кредитну політику, ретельніше підходити до оцінювання платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів, приділяти увагу цільовому використанню наданих позик та контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та запобігання можливих втрат за позикам и.

На основі проведеного аналізу в роботі викладено ряд рекомендацій спрямованих на удосконалення управління кредитними ризиками банку. А саме: створена структурно - функціональна модель організації управління кредитними ризиками, що передбачає використання CASE - засобу в програмному продукті BPwin за стандартом : IDEF0, який передбачає опис етапів модельованого процесу. В результаті було оптимізовано бізнес - процес управління кредитним ризиком, що дозволило заощадити людські та матеріальні ресурси банку.

Було проведено моніторинг показників кредитного ризику , що дозволив виявити кредитні ризики за багатьма параметрами, узагальнити їх і вивести інтегральний показник. Перевагою даної розробки є відносна простота розрахунків і можливість використання достовірних вхідних даних. Було надано рекомендацій, щодо проведення процедури реструктуризації проблемної заборгованості.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, варто зробити так і в и с н о в к и :

система управління проблемною заборгованістю повинна базуватися на
таких
     принципах:        ідентифікація   причин        виникнення проблемної

заборгованості,     оцінка     грошових     надходжень     до     банку     від реалізаціїальтерна - тивних   варіантів         управління    проблемними активами

(реструктуризація позики, продаж кредиту третій стороні, активізація претен -зійнопозовної роботи банку);

реструктуризація проблемних позик на сучасному етапі розвитку банківської системи є універсальним і найбільш доступним для комерційних банків  інструментом   управління  проблемною заборгованістю;

нерозвиненість ринкової інфраструктури та слабкість інституційної складової забезпечен - ня банківської діяльності обмежують можли - вості банків у сфері управління проблемними кредитами. Зокрема, чинна нормативна база фактично не регулює питання заміни первинного кредитора при передачі активів колекторському агентству або спеціалізованій уста - нові для роботи з проблемними активами;

управління проблемними активами повинно становити цілісну систему, яка поєднує в собі інструменти управління ліквідністю та река - піталізації банків. Таким чином забезпечується створення комплексної моделі антикриз -вого управління банком .

Застосування вищевикладених рекомендацій допоможе банку розробити ефективну стратегію та тактику управління кредитними ризиками, що буде спрямовано на поліпшення системи управління кредитною діяльністю    банку   вцілому .

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

Я Ю Горбатенко - Управління кредитними ризиками діяльності банку