М Л Кривецька - Управління структурою капіталу підприємства - страница 1

Страницы:
1 

харківський національний економічний університет

 

фінансовий факультет

 

кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

до дипломної роботи

 

______ М А ГІС Т Р__ .

(освітнь о - кваліф ікаційний рівень )

 

на тему: «Управління структурою   капіталу підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:   студентка 2 року навчання, групи 8.02.22.07.03 , спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит Кривецька М .

Керівники : к.е.н., доц. Литовченко О.Ю .

к.е.н., ст.викл.П орожняк О . Рецензент: директор ф/г «Єрьоміна» Єрьоміна О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків  - 2013 рік

РЕФЕРАТ

 

Важливість сільського господарства як стратегічної галузі АПК України передбачає вкладення у її розвиток значних розмірів капіталу, що вимагає принципово нових ідей в управлінні підприємствами даної галузі. Аналіз функціонування українських сільськогосподарських підприємств протягом останніх років показав, що вплив різноманітних дестабілізуючих факторів  призводить до значних диспропорцій у структурі капіталу.

Метою магістерської дипломної роботи є обгрунтування теоретичних засад і методичних підходів до управління структурою капіталу підприємств для її оптимізації, що дозволить забезпечити фінансову стабільність функціонування підприємств сільського господарства в сучасних умовах господарю вання.

Об'єктом дослідження є процес управління структурою капіталу підприємств   сільського господарства України .

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади управління структурою   капіталу підприємств.

У магістерській дипломній роботі вирішено важливе науково -практичне завдання щодо подальшого розвитку теоретичного і методичного забезпечення управління структурою капіталу сільськогосподарських підприємств. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки.

1. На основі узагальнення й аналізу праць вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань сутності капіталу підприємств доведено, що капітал являє собою складну економічну категорію, яка постійно змінюється та розвивається і в умовах інформаційної економіки набуває нових форм та властивостей. Управління капіталом визначається як система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним його формуванням з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у різних видах господарської діяльності підприємства . Доведено, що система управління структурою капіталу повинна містити два основних види управління - управління структурою фінансового капіталу і управління структурою активів підприємства, що   у   виробничому   процесі дозволяє  встановити взаємозв'язкиміж її елементами, які при взаємодії між собою сприяють зростанню вартості, підвищ енню   рентабельності та фінансової стійкості підприємств.

2.  З огляду на сучасні погляди науковців на проблему забезпечення
капіталом з різних джерел визначено,
що ефективне функціонування
підприємств Грунтується на оптимальній структурі капіталу
. Доведено, що
оптимальна структура капіталу максимізує загальну вартість підприємства і
мінімізує загальну вартість  його капіталу.

3.     Встановлено, що важливим теоретичним підґрунтям для
обгрунтування політики управління структурою капіталу є статичні моделі
структури капіталу, за допомогою яких встановлюються варіанти
оптимальної структури капіталу,
що максимізують поточну оцінку активів і
на підставі яких приймаються  рішення  про вибір джерел фінансування.

4. Аналіз мезо - та макрофакторів дозволив зробити висновок, що сьогодні в структурі капіталу українських сільськогосподарських підприємств віддається перевага власному капіталу. Одним з основних джерел фінансування сільськогосподарського виробництва залишаються власні кошти підприємств. Все це впливає на вартість залучення капіталу, підвищує фінансові ризики, мінімізує вартість підприємства. Саме тому виникає об'єктивна необхідність раціоналізації структури капіталу вітчизняних підприємств з метою досягнення їх стратегічних цілей, зміцнення конкурентоспроможності на фінансових, ресурсних і товарних ринках.

5. На основі проведених досліджень підприємств сільськогосподарської галузі за допомогою їх фінансової звітності за 2009 - 201 1р.р., визначено систему аналітичних показників структури капіталу підприємства, до яких увійшли абсолютні та відносні показники динаміки та структури власного та позикового капіталу. Особливу увагу приділено проблемі відсутності у складі капіталу підприємств довгострокових кредитів, адже це обмежує їх можливості щодо реалізації інвестиційних проектів.

6. Визначено, що одним з найважливіших показників якості управління капіталом є ступінь оптимальності його структури, яка є чинником мінімізації вартості капіталу, необхідного для фінансування довгострокового капіталу (що є важливим стратегічним параметром компанії) характеризує комбінацію (співвідношення) джерел позикового і власного фінансування, необхідних     для     реалізації     ринкової    стратегії     компанії.     Адаптовано довикористання в сільськогосподарських підприємствах трьох методів оптимізації структури капіталу: за критерієм максим ізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності; за критерієм мінімізації її вартості та за критерієм   мінімізації рівня фінансових ризиків.

7.   Особливу роль у формуванні ефективної системи управління
підприємством відведено організаційній підсистемі механізму управління
структурою
   його капіталу. На основі побудованої структурно -
функціональної моделі удосконалення фінансової стратегії з використанням
CASE - засобу в програмному продукті BPwin за стандартом: IDE F0
проведено аналіз існуючих бізнес - процесів, який виявив необхідність
переходу до нових підходів до управління діяльністю підприємства в цілому
та структурою   капіталу зокрема.

8.    У результаті розробленого реінжинірингу була визначена
послідовність процесів управління структурою капіталу, в якій особливу
увагу приділено
      плануванню  як важливій функції управління .
Запропонований методичний      підхід       передбачає використання
нейронномережевих технологій та збалансованої системи показників для
переходу від тактичних орієнтирів управління до стратегічного бачення
можливостей й перспектив отримання найвищих результатів діяльності
шляхом  удосконалення управління структурою   капіталу підприємств.

9 .           Для            удосконалення       методичного забезпечення

сільськогосподарських підприємств в роботі розроблено підхід щодо узгодження управління структурою капіталу зі стратегією підприємства на основі стратегічних карт. Це дозволяє перевести мету (формування раціональної структури капіталу) в набір кінцевих показників, відстежуючи які керівництво підприємства може приймати рішення, спрямовані на раціоналізацію співвідношення між складовими капіталу (у тактичному періоді) та можливість розвитку структури капіталу (у стратегічному періоді).

Основні висновки, отримані за результатами дослідження оприлюднено на Міжнародних науково - практичних конференціях у вигляді доповідей: «Методи оптимізації структури підприємств», «Фінансова стратегія управління структурою капіталу», «Побудова ефективної системи управління структурою капіталу сільськогосподарського підприємства на основі збалансованої системи  показників»   загальним   обсягом   1,3 ум - др. арк..

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

М Л Кривецька - Управління структурою капіталу підприємства