В Ю Школа - Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій - страница 1

Страницы:
1  2  3 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Школа Вікторія Юріївна

УДК 502.131.1:338.27:005.591.6(043.3)

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Спеціальність: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Суми - 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник : кандидат економічних наук, доцент

Прокопенко Ольга Володимирівна,

Сумський державний університет, доцент кафедри маркетингу

Офіційні опоненти : доктор економічних наук,

старший науковий співробітник

Садченко Олена Василівна,

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних

досліджень Національної академії наук України,

головний науковий співробітник;

кандидат економічних наук, доцент Кислий Володимир Миколайович,

Сумський державний університет, доцент кафедри управління

Захист відбудеться «_»_2008 р. о_годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 209.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Автореферат розісланий «_»_2008р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

В. В. Сабадаш

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах сучасних глобальних еколого-економічних трансформаційних процесів пріоритетним напрямком розвитку економіки і суб'єктів господарювання є впровадження екологічних інновацій (ЕІ), які забезпечують еколого-економічну безпеку держави на шляху досягнення сталого розвитку та визначають успіх діяльності суб'єктів господарювання на внутрішньому і зовнішньому ринках. Проте високий ступінь ризику впровадження ЕІ обумовлює необхідність прогнозування еколого-економічних результатів, які залежать від тривалості етапів життєвого циклу екологічних інновацій (ЖЦЕІ).

Концептуальні основи теорії життєвого циклу товару сформульовані Т. Левіттом, Р.Д. Баззелом, Ф. Котлером, глибоко опрацьовані та розвинені вітчизняними та зарубіжними вченими, такими як: Л.В. Балабанова, Л.Є. Басовський, М. Бейкер, Б. Берман, Дж. Бредлі, В.О. Василенко, Т.А. Васильєва, С.С. Гаркавенко, Т.П. Гринчель, В.Ф. Гриньова, Дж.Р. Еванс, С.Д. Ільєнкова, С.М. Ілляшенко, В.Я. Кардаш, І.В. Ліпсіц, Л.І. Михайлова, О.А. Овєчкін,   П.Г. Перерва,   О.М. Шканова,  В.Г. Шматко,   Є.А. Черниш,

A. І. Яковлєв та ін. Екологічні аспекти ЖЦЕІ досліджувалися А.М. Вічевичем,

B. М. Кислим,      Л.Г. Мельником,      О.В. Прокопенко,      О.В. Садченко,

C. К. Харічковим та ін. Теоретичні основи прогнозування розроблено Дж.С. Армстронгом, Дж. Бредні, Р. Броді, В.І. Борисовичем, Б.Є. Грабовецьким, С. Диббом, В.А. Карповим, В.О. Касьяненком, В.Я. Кардашем, В.Р. Кучеренком, Т.Г Морозовою, Дж. Мартіно, С. Мак-Інтайром, М.Т. Пашутою, Г. Райтом, Г. Роу, Л. Симкиним, О.М. Теліженком та ін.

Разом з тим недостатньо розробленими є теоретико-методичні основи прогнозування ЖЦЕІ з урахуванням еколого-економічних результатів впровадження інновацій у довгостроковій перспективі, рівня новизни ЕІ, стану і тенденцій розвитку ринкового середовища, що ускладнює управління процесом впровадження ЕІ на макро- і мікрорівнях. Вирішення цих питань надасть можливість підвищити ефективність відбору ЕІ, визначити перспективні напрямки реалізації потенціалу суб'єкта господарювання та обрати найбільш раціональні шляхи розвитку, зменшити ризик екологічно орієнтованого інноваційно-інвестиційного бізнес-проекту, а також уникнути ризикованих інвестицій. Теоретична важливість окреслених питань, їх практичне значення та недостатнє розроблення обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в руслі державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем Сумського державного університету, зокрема фундаментальних тем: "Розробка фундаментальних економічних основ теорії розвитку"    (№    0103U007663),    де    автором    досліджено механізмифункціонування та розвитку систем, визначено базові фактори формування соціально-економічної системи; "Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем" (№ 0106U001939), де автором сформовано наукові засади забезпечення стійкого розвитку; "Проблеми економіки та управління розвитком підприємств в транзитивній економіці" (№ 0103U004592), де автором удосконалено модель інноваційного циклу; „Управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки" (№ 0105U009180), де автором сформовано теоретико-методичні засади управління життєвим циклом інновацій; „Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб' єктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки" (№ 0106U001934), де автором запропоновано теоретико-методичні засади прогнозування життєвого циклу; «Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування», виконаної в рамках гранта Президента України (№ 0107U004522), де автором визначено проблеми та перспективи формування і розвитку галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів в Україні.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення теоретичних і науково-методичних основ прогнозування

ЖЦЕІ.

Відповідно до мети дисертації сформульовані такі основні завдання:

- дослідити роль екологічно орієнтованої інноваційної діяльності у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем;

- уточнити та поглибити сутність і зміст категорій «екологічна інновація», «життєвий цикл екологічної інновації», уточнити етапи ЖЦЕІ;

- удосконалити наукові основи прогнозування ЖЦЕІ у забезпеченні екологічної та економічної безпеки суспільства;

- поглибити теоретико-методичні підходи до прогнозування ЖЦЕІ;

- удосконалити теоретико-методичні підходи до управління інноваційною діяльністю на основі прогнозування ЖЦЕІ;

- удосконалити теоретико-методичний підхід щодо обґрунтування управлінських рішень на аналітично-пошуковому етапі та етапі еко-бізнес-аналізу;

- удосконалити науковий підхід щодо оцінки ризику екологічно орієнтованого інноваційного проекту за етапами ЖЦЕІ та споживчо-кастомізаційного циклу ЕІ (СКЦЕІ);

- розробити і науково обґрунтувати теоретико-методичні основи розвитку інноваційної діяльності у сфері поводження з нафтовідходами в Україні на основі прогнозування життєвого циклу регенерованих мастил на державному та регіональному рівнях.

Об'єктом дослідження є процеси прогнозування ЖЦЕІ в умовах нестабільного ринкового середовища.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади прогнозування ЖЦЕІ.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, аналіз, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення та сучасні теорії стратегічного управління. Для вирішення поставлених задач використані: порівняльний та статистичний аналізи, метод логічного узагальнення - при класифікації підходів щодо визначення сутності та складових ЖЦЕІ, визначенні видів ЕІ за рівнем новизни, складанні порівняльної характеристики методів прогнозування, а також можливості їх застосування за напрямками прогнозування та на кожному з етапів ЖЦЕІ для різних видів ЕІ; методи портфельного аналізу - для аналізу бізнес-портфеля підприємств; системно-структурний аналіз, факторний аналіз, методи нечіткої логіки, методи економіко-математичного моделювання - при удосконаленні теоретико-методичних підходів до управління інноваційною діяльністю на основі прогнозування ЖЦЕІ; методи експертних оцінок, економіко-математичного аналізу, структурно-логічного моделювання - при удосконаленні теоретико-методичних підходів до обґрунтування стратегічних рішень на аналітично-пошуковому етапі та етапі бізнес-аналізу, а також для прогнозування життєвого циклу регенерованих мастил на регіональному та макроекономічному рівнях.

Інформаційно-фактологічну базу дисертаційної роботи склали зібрані, опрацьовані й узагальнені особисто автором первинні матеріали маркетингових досліджень і внутрішньої документації промислових підприємств Сумської області, офіційні дані Державного комітету статистики України, Сумського обласного управління статистики, законодавчі та нормативні акти Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що: вперше:

- запропоновано поняття СКЦЕІ як періоду надання вихідному ресурсу споживчих властивостей, необхідних для ефективного задоволення потреб споживачів, протягом якого у довгостроковій перспективі спостерігається еколого-економічний ефект від його виробництва, споживання та утилізації, і який, на відміну від ЖЦЕІ, не завершується виходом товару з ринку, а містить також етап екореакції;

удосконалено:

- класифікаційні підходи до визначення ЖЦЕІ та його етапів шляхом виділення традиційного (товарного), результатного, процесного, системного, циклічного підходів і більш глибокої диференціації змісту ЕІ і ЖЦЕІ як економічних категорій;

- методичний підхід до прогнозування ЖЦЕІ, що ґрунтується на доповненій автором системі критеріїв, які визначають та обмежують ЖЦЕІ, до якої додано показники зміни споживчих запитів, рівня інтегральногоеколого-економічного ефекту виробництва, споживання та утилізації ЕІ;

- теоретико-методичний підхід до управління інноваційною діяльністю на основі прогнозування життєвого циклу різних видів ЕІ, який ґрунтується на оцінках потенціалу екологічно орієнтованої потреби, рівня адекватності задуму запитам споживачів, ризику екологічно орієнтованого інноваційного проекту на етапах ЖЦЕІ та СКЦЕІ і, на відміну від існуючих, враховує специфіку ЕІ та динаміку змін цільової аудиторії;

- теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності екологічно орієнтованого інноваційно-інвестиційного бізнес-проекту за різними варіантами прогнозу з урахуванням ризику, застосування якого дозволяє оцінювати стійкість проекту при зміні факторів ризику, в тому числі екологічних;

дістали подальшого розвитку:

- категорійна база прогнозування ЖЦЕІ, зокрема такі поняття: екологізація інноваційної діяльності; соціо-еколого-економічна система; інновація; ЕІ; ЖЦЕІ; прогнозування; ризик екологічно орієнтованого інноваційного проекту;

- теоретико-методичні рекомендації щодо екологічно орієнтованого розвитку галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів, що, на відміну від існуючих, ґрунтуються на концепції інтеграції виробничих структур, кожна з яких спеціалізується на певній фазі вторинної переробки нафтовідходів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи доведені до рівня методичних розробок і пропозицій щодо прогнозування ЖЦЕІ з метою їх подальшого використання для підвищення ефективності управління екологічно орієнтованою інноваційною діяльністю та можуть бути впроваджені в практику діяльності суб'єктів господарювання різних галузей економіки.

Основні наукові положення та практичні рекомендації впроваджено в діяльність ТОВ «Елга» (акт від 14.03.08), ТОВ СП «Леол-LP» (акт від 07.02.08), ТОВ «Юніон-Трейд» (акт від 12.05.08) та ін. Матеріали дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний процес Сумського державного університету при викладанні дисциплін «Прогнозування техніко-економічного рівня машин», «Екологічний маркетинг», «Маркетинг інновацій», «Управління інноваційним розвитком» (акт від 24.01.08).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій сформульовано і науково обґрунтовано теоретико-методичні основи прогнозування ЖЦЕІ. Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та результати дисертації неодноразово доповідалися і отримали схвалення набільше ніж 20 наукових і науково-практичних конференціях, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Кулішеві читання» (Білорусь, Могильов, 2003 р.); Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств» (Харків, 2004 р.); Міжнародна науково-практичній конференція «Соціально-економічні проблеми сталого розвитку українського суспільства» (Мелітополь, 2004 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів» (Дніпропетровськ, 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів «Проблеми розвитку фінансової системи України» (Сімферополь, 2005, 2006 рр.); Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні» (Харків, 2005 р.); Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (Тернопіль, 2005 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції») (Суми, 2005 р.); 12 і 13 Міжнародна науково-методична конференція «Технології XXI століття» (Алушта, 2005, 2006 рр.); Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційно-технологічне управління станом економічної безпеки» (Харків, 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (Суми, 2007 р.); Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету (Суми, 2003-2008 рр.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 21 одноосібній друкованій праці, у тому числі 5 статтях у наукових фахових виданнях, 4 розділах колективних монографій. Загальний обсяг публікацій за темою дисертації становить 7,31 друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 183 найменувань, 3 додатків.

Загальний обсяг дисертації 230 сторінок, у тому числі 25 таблиць на 26 сторінках, 26 рисунків на 11 сторінках, список використаних джерел на 16 сторінках, 3 додатки на 36 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У першому розділі «Теоретичні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій у контексті сталого розвитку» досліджено економічні аспекти екологізації інноваційної діяльності, показано взаємозв'язок між інноваційною діяльністю та соціо-еколого-економічною системою (рис. 1). На основі узагальнення існуючих підходів до визначення сутності та змісту екологізації запропоновано авторське визначення та схемуекологізації інноваційної діяльності (рис. 2).

СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Держава

Суспільні організації

РЕГУЛЮЮЧА ПІДСИСТЕМА

Сфера виробництва с=> Сфера споживання

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧА ПІДСИСТЕМА

Фактори ринкового середовища

Потреби

 

 

 

 

 

Екологічні 1

 

Соціальні 1

 

Економічні

1 Фізіологічні

Фактори природного

середовища

, * ,

І Природні ресурси І

Природні умови

СПОНУКАЮЧА ПІДСИСТЕМА

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рис. 1. Інноваційна діяльність в соціо-еколого-економічній системі

ї::::ї:;

Екологічний контроль

Державне регулювання

ПІ

Інноваційна діяльність

1.

Сфера виробництва та

послуг

Сфера

споживання

Сфера переробки відходів

Рис. 2. Загальна схема екологізації інноваційної діяльності

Запропоновано розглядати ЕІ у широкому аспекті (як функцію змін) як зміни інтегрального ресурсу під впливом цілеспряспрямованої людської діяльності, які сприяють зменшенню інтегрального екодеструктивного впливу та підвищують економічну ефективність у сфері виробництва та споживання; у вузькому значенні (як кінцевий результат) як запропоновані на ринку нові або вдосконалені матеріальні або інтелектуальні продукти (послуги), виробництво та споживання яких сприяє зменшенню інтегрального    екодеструктивного   впливу,    підвищенню ефективностізадоволення потреб споживачів та розвитку суб'єктів господарювання, що їх використовують. Запропоновано схему зміни еволюційних форм ЕІ (рис. 3).

о

і* я =

о =

8

к

Я

>, ю о

я я

я о

со со

га И К Я я

g

о и

о

1

«

ер о

о

я

о и W

Виведення на ринок (поширення )

Екологічне нововведення -»-

Зростання

Обсяг продажу І покоління екоінновації

Зрілість

Екологічна інновація

Насичення

Вихід з ринку

Обсяг продажу ІІ покоління екоінновації

Час

Традиційний екотовар

Рис. 3. Еволюційні форми ЕІ

В результаті аналізу маркетингового та еколого-економічного підходів до визначення життєвого циклу та його етапів запропоновано авторське визначення ЖЦЕІ та розроблено поняття СКЦЕІ, що визначає часові аспекти отримання еколого-економічних результатів виробництва, споживання та утилізації ЕІ протягом всього її еволюційного розвитку (рис. 4).

Обсяги продажу, грош. од.

о и о

'—1

&   1 8

у 1 я н   і ср

І « І °

І 1

І я

і

Інноваційнийцикл

6. Зростання! 7. Зрілість]

8. Насичення 9. Вихід з ринку

Обсяг продажу

Ринковийцикл

Життєвий цикл екологічноїінновації

Споживчо-кастомізаційнийцикл екологічноїінновації

10. Етап екореакції

Еколого-економічний ефект

Час

Рис. 4. Співвідношення ЖЦЕІ та СКЦЕІ

Встановлено, що прогнозування ЖЦЕІ дозволяє підвищити економічну безпеку суб'єктів господарювання (на основі передбачення можливихситуацій розвитку подій) і екологічну безпеку суспільства (на основі прогнозування зміни рівня екодеструктивного впливу при запровадженні ЕІ на ринок протягом всього СКЦЕІ). Авторською моделлю функцій управління інноваційною діяльністю суб'єкта господарювання визначено місце і розкрито провідну роль прогнозування, показано зв'язок між окремими складовими управлінської діяльності, які являють собою окремі процеси, проте функціонують як єдине ціле у загальній системі регулювання екологічно орієнтованого інноваційного розвитку. Показано наявність економічного ефекту від одночасного просування на ринку трьох поколінь ЕІ. Графічно проілюстровано ідеальний варіант їх співіснування з погляду максимізації економічного ефекту суб'єкта господарювання.

Удосконалено поняття прогнозування ЖЦЕІ, яке розглядається як науково обґрунтоване визначення очікуваних часових інтервалів еволюційного розвитку форм ЕІ в умовах невизначеності. Досліджено основні принципи та методичні підходи до прогнозування ЖЦЕІ. Розроблено узагальнену блок-схему алгоритму прогнозування ЖЦЕІ, визначено сутність та виконано порівняльний аналіз існуючих методів прогнозування ЖЦЕІ.

У другому розділі «Методичні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій» автором класифіковано ЕІ за альтернативами задоволення споживчих запитів на радикальні, доповнюючі, заміняючі. Визначено завдання, особливості та можливість застосування методів прогнозування на етапах життєвого циклу різних видів ЕІ. На основі системного аналізу критеріїв, які є визначальними для розвитку ЖЦЕІ як динамічної системи, та напрямків їх впливу запропоновано загальну схему ухвалення рішення щодо реалізації екологічно орієнтованого інноваційно-інвестиційного проекту за напрямками прогнозування та досліджено можливість застосування різних методів для прогнозування кожного з цих напрямків залежно від виду ЕІ.

З метою підвищення ефективності управління екологічно орієнтованої інноваційної діяльності автором запропоновано алгоритм ухвалення рішень щодо доцільності бізнес-проекту (рис. 5), який дозволяє на початкових етапах зменшити ризик суб'єкта господарювання та підвищити точність прогнозних оцінок на етапі бізнес-аналізу. Для попереднього аналізу екологічно орієнтованого інноваційно-інвестиційного проекту на початкових його етапах запропоновано використовувати показники: рівень незадоволення екологічно орієнтованої потреби (або потенціал потреби) (j); ймовірність (Р) придбання потенційної ЕІ споживачами з урахуванням їх розподілу за групами тІ (РІ=0), тІІ (0<РП<0,25), тІІІ (РІІІ>0,25), т=тІ+тІІ+тІІІ; рівень адекватності задуму запитам споживачів (Z).

Для подальшого еколого-економічного обґрунтування інноваційного проекту запропоновано алгоритм прийняття управлінських рішень щодо його реалізації за критеріями інтегрального ризику, рівня ризику (К, К є [0;°о]) та ефективності за етапами ЖЦЕІ та СКЦЕІ (рис. 6).

Рис. 5. Блок-схема алгоритму прийняття управлінських рішень на аналітично-пошуковому етапі

Поглиблено поняття «ризик екологічно орієнтованого інноваційного проекту», яке визначається як загроза (можливість) втрат суб'єктом господарювання частини своїх ресурсів (виробничих, фінансових, кадрових, інтелектуальних, інформаційних, інтерфейсних та ін.), недоотримання доходів або появи додаткових витрат в наслідок зміни його екодеструктивного впливу у результаті прийняття рішень щодо екологізації суспільного виробництва.

Прогнозувати тривалість етапу НДДРР для модифікуючіх та заміняючіх ЕІ запропоновано за детермінованим (нормативним), імовірнісним та комбінованим підходом залежно від рівня наявного досвіду щодо виконання робіт цього етапу за формулами

Тнддкр =tt, ±At , (1)

i=1

U = f і, а2, аз, аь а5), (2)

At = f і , Х2, Хз, X4, Х5,..., Хс ), (3)

де Тнддкр - очікувана тривалість етапу НДДКР, роб. дн.; ti - тривалість окремих видів робіт етапу НДДКР, i є [1; n], роб. дн.; n - загальна кількістьробіт; At - відхилення від нормативного строку виконання робіт, час. од.; сії,..., а5 - показники, що враховують трудомісткість робіт; кількість робітників, задіяних у виконанні роботи; тривалість робочого дня; виконання норм; додатковий час на узгодження, коригування технічної документації та інші роботи, які не передбачені нормативами; x1, x2, x3 - показники, що враховують вид ЕІ; паралельність робіт; циклічність робіт (кількості необхідних повторень попередніх робіт у зв'язку з невідповідністю отриманих результатів етапу встановленим вимогам); х4, х5хс- показники, що враховують стан соціо-еколого-економічної системи.

Прогнозування НТП та моделювання швидкості морального старіння екоіннов ацд Т" ~"

Повернення до етапу 5 (рис.5)

Рис. 6. Блок-схема алгоритму прийняття рішень на етапі бізнес-аналізу

Для прогнозування радикальних та ординарних ІЕ прогнозування етапу НДДКР адаптовано метод мережного планування та моделювання, що дозволило враховувати рівень ризику кожної роботи.

Очікувану тривалість ринкового циклу ЕІ запропоновано визначати за формулою

Тр.ц = f (bi, yi, у2), (4)

де b1 - показник, що враховує вид ЕІ; у1 - швидкість зростання обсягівпродажу ЕІ залежно від рівня її сприйняття ринком; y2 - зміна споживчого потенціалу ринку ЕІ під впливом множини факторів ринкового середовища.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Ю Школа - Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій

В Ю Школа - Особливості та проблеми прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій

В Ю Школа - Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій