Автор неизвестен - Управління маркетинговою діяльністю на малому підприємстві - страница 1

Страницы:
1 

Форма № Н-9.02

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

(назва факультету)

 

_____________ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи
МАГІСТРА
_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему «Управління маркетинговою діяльністю на малому підприємстві»

 

 

 

 

Виконав(ла): студентка 2 року навчання , групи 8.03.35.07.04 спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Растворцева К.І.____________________

(прізвище та ініціали)

Керівник  к.е.н., доц. Цуканова В.Я.

(прізвище та ініціали)

Рецензент____________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2013 рік

РЕФЕРАТ

Маркетинг як базова функція управління підприємством в умовах ринку пропонує керівнику-підприємцю деякі перевірені практикою рецепти досягнення позитивних результатів господарської діяльності в ринкових сегментах з мінімальним ризиком. Це, насамперед, певна послідовність здійснення аналітичної роботи; вихід на найсприятливіші цільові ринки-сегменти; формування в інтересах підприємства змінних факторів зовнішнього середовища, у тому числі поведінки споживачів; створення для громадськості сприятливого образу підприємства і всієї його діяльності тощо. Однак треба зауважити, що в сучасних умовах стрімкого розвитку науки, техніки і технологій, посилення конкуренції успіху може досягти тільки така організація, яка творчо застосовує маркетингове управління у своїй діяльності, постійно шукає нових способів адаптації до безперервно мінливих умов існування.

Для підприємців маркетинг є способом забезпечення становлення та розвитку бізнесу. Значення маркетингу полягає в тому, що заздалегідь визначаються шляхи, засоби й методи реалізації обраної стратегії продажу та просування продукції підприємства. В літературних джерелах даються різні визначення маркетингу, наприклад В. М. Тарасевич дає таке визначення: «Маркетинг система планирования, ценообразования, продвижения и распространения идей, товаров и услуг для удовлетворения нужд, потребностей и желаний отдельных лиц и организаций; реклама является лишь одним из факторов процесса маркетинга».

У першому розділі Управління маркетингом є найважливішою частиною системи управління і спрямовано на забезпечення узгодженості внутрішніх можливостей підприємства з вимогами зовнішнього середовища для забезпечення його виживання і розвитку. Внутрішні можливості підприємства - це його матеріальний і інтелектуальний потенціал.

Зовнішнє середовище - сукупність чинників, які впливають на здатність підприємства реалізувати поставлені цілі.

Управління маркетингом розглядається в трьох напрямах:

1)    управління діяльністю;

2)    управління функцією маркетингу;

3)    управління попитом.

Маркетингове управління фірмою - це формування такого підходу до ведення справ, в основі якого лежать орієнтація на ринок, готовність до змін відповідно до вимог ринку.

У наш час існує ряд основних чинників, які визначають особливості управління маркетингом. Зростаючі чекання споживачів. Покупці сприймають як норму появу нових моделей і поліпшення якості товару і стають розчаровані, якщо фірма довгий час не вносить жодних змін. Інновації стають найважливішим стратегічним пріоритетом виробників. 90% учених, що живуть на землі з моменту виникнення науки, є нашими сучасниками. Скорочення життєвого циклу товарів. Мода тепер відноситься не лише до одягу, але і до самих різних товарів. Відбувається швидке моральне старіння товарів.

Підприємство ТОВ МП «Технопак» є самостійною юридичною особою, має власний баланс, власну печатку; не має філій і структурних підрозділів. Організаційно - правова форма підприємства - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Засновниками ТОВ МП «Технопак» є фізичні особи - громадяни України. Форма власності підприємства -колективна.

Основним видом діяльності ТОВ МП «Технопак» є оптова торгівля пакувальним обладнанням та витратними матеріалами до нього. Метою діяльності даного підприємства є виробництво і продаж пакувальної техніки для задоволення потреб споживачів в ній і отримання прибутку

У другому розділі дослідили роботу ТОВ МП «Технопак». Основна мета проведення аналізу - підвищення ефективності функціонування господарюючих суб'єктів і пошук резервів такого підвищення. Для досягнення цієїмети проводяться: оцінка результатів роботи за минулі періоди; розробка процедур оперативного контролю за виробничою діяльністю; вироблення заходів по попередженню негативних явищ у діяльності підприємства й у її фінансових результатах; розкриття резервів підвищення результативності діяльності; розробка обґрунтованих планів і нормативів. Цей аналіз дає нам змогу виявити фінансову стійкість підприємства, про це свідчить розмір власних оборотних коштів який дорівнює у 2008 році ВОК=662,8 тис.грн, у 2009 році ВОК=733,2 тис.грн., у 2010 році ВОК=803,тис.грн., коефіцієнт оборотних активів, рентабельність продукції, яка свідчить про прибуток господарської діяльності, рентабельність власного капіталу, який свідчить про залучення інвестицій у підприємстві. Також був проведений і техніко-економічний аналіз основного виробництва підприємства, який дозволив нам розробити обругновоні пропозиції щодо вдосконалення якості та товарного вигляду продукції яка виробляється на підприємстві.

В першому та другому розділі було показано, що підвищення рівня продажів та збуту продукції можливо за допомогою покращення управління маркетингової діяльності на підприємстві. В той же час керувати маркетинговими функциями досить складно, навіть якщо маркетологу доводиться мати справи тільки з контрольованими змінними маркетингового комплексу. Реальність же набагато складніша. Компанія здійснює свою діяльність у складному маркетинговому середовищі, що складається і з неконтрольованих факторів, з якими компанії приходиться миритися. Це середовище, з одного боку, надає можливості, а з іншого боку - таїть загрози. Компанія повинна ретельно і безупинно аналізувати дане середовище, щоб вчасно уникнути загроз і реалізувати можливості.

У третьому розділі було запропоновано ряд заходів, які на наш погляд, будуть сприяти більш ефективній маркетинговій діяльності підприємства. Насамперед нами удосконалена організаційна структура ТОВ МП «Технопак» з умовою збільшення штатного розкладу маркетингового відділу на одного фахівця-маркетолога. Обгрунтована необхідність в розробці таких заходів як - реклама в періодичних виданнях, участь вярмарках, які будуть знайомити більш широке коло потенційних покупців з роботою та продукцією нашого підприємства.

В якості заходу з удосконалення технології на ТОВ МП «Технопак» був запропонований маркетинговий хід «товар з супроводом», який може дати нам підвищення попиту на продукцію, оскільки впровадження упаковки знизить відсоток повернення товару в зв'язку з пошкодженням під час транспортування, буде більш привабливий з естетичної точки зору.

Відповідно до розрахунків фінансових результатів підприємства чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства складе 42,2 тис.грн.

Як результат запропонованих заходів ми передбачаємо збільшення фінансовой стійкості підприємства, підвищення рентабельності та збільшення ефективності підприємства в цілому.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа